Chirurgia onkologiczna Tom 3

Ebook Chirurgia onkologiczna Tom 3

229,22 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka przygotowana przez uznanych specjalistów, reprezentujących wiodące ośrodki onkologiczne i chirurgiczne w Polsce. Jest wyczerpującym i aktualnym opracowaniem tematu.
Tom 3 poświęcono nowotworom układu pokarmowego, moczowo płciowego, żeńskich narządów płciowych, chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna po operacjach z powodu nowotworu, operacje profilaktyczne w chirurgii onkologicznej
Tom 2 przedstawia nowotwory głowy i szyi, układu nerwowego, klatki piersiowej (płuca, grasicy, śródpiersia, ściany klatki piersiowej), piersi, tkanek miękkich, podścieliskowe przewodu pokarmowego, kości, skóry oraz chirurgię endokrynologiczną.
Tom 1 poświęcono podstawom chirurgii onkologicznej, diagnostyce oraz zagadnieniom leczenia wielospecjalistycznego. Przedstawiono m.in. aktualne dane dotyczące epidemiologii i etiologii nowotworów w Polsce i na świecie, a także nowe spojrzenie na ich biologię i genetykę. Całkowitą nowością jest przygotowanie oddzielnej części przedstawiającej wybrane zagadnienia prawne, w tym omówienie odpowiedzialności cywilnej i karnej chirurga onkologa.

Spis treści ebooka Chirurgia onkologiczna Tom 3

IV. Chirurgia narządowa cz. 2
38. Nowotwory układu pokarmowego 993
Nowotwory przełyku 993
Rys historyczny 993
Podstawy anatomii i topografii przełyku 993
Klasyfikacja nowotworów przełyku 994
Stany przedrakowe 994
Elementy biologii molekularnej nowotworów przełyku 995
Epidemiologia 995
Etiologia 995
Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku 996
Badania przesiewowe 999
Diagnostyka 999
Strategia postępowania terapeutycznego 1001
Technika resekcji przełyku 1004
Zabiegi paliatywne 1018
Piśmiennictwo 1019
Nowotwory żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego 1019
Nowotwory żołądka 1019
Epidemiologia 1019
Etiologia 1020
Aspekty patomorfologiczne 1022
Objawy kliniczne 1025
Diagnostyka – obrazowa, endoskopowa, laparoskopowa 1025
Aspekty anatomii chirurgicznej 1032
Leczenie 1034
Leczenie skojarzone 1041
Leczenie paliatywne 1043
Chłoniak żołądka 1043
Guzy stromalne żołądka (GIST) 1045
Piśmiennictwo 1046
Gruczolakorak połączenia przełykowo-żołądkowego 1048
Wprowadzenie 1048
Definicje, kwalifikacje i ocena stopnia zaawansowania 1048
Diagnostyka 1049
Leczenie chirurgiczne 1049
Wyniki przeżyć odległych i główne czynniki rokownicze 1051
Leczenie skojarzone 1052
Piśmiennictwo 1052
Nowotwory wątroby i dróg żółciowych 1054
Klasyfikacja histopatologiczna guzów wątroby 1054
Guzy wywodzące się z/różnicujące się w kierunku hepatocytów 1054
Guzy wywodzące się z/różnicujące się w kierunku nabłonka dróg żółciowych 1058
Nowotwory złośliwe o mieszanym lub niepewnym pochodzeniu 1060
Guzy mezenchymalne 1061
Guzy germinalne 1063
Chłoniaki 1063
Guzy wtórne (przerzuty) 1063
Piśmiennictwo 1064
Nowotwory łagodne wątroby 1064
Zmiany łagodne w wątrobie 1064
Zmiany z tkanki tłuszczowej 1072
Pseudozmiany w wątrobie 1074
Procesy regeneracyjne 1075
Piśmiennictwo 1076
Rak wątrobowokomórkowy 1076
Epidemiologia i czynniki ryzyka 1076
Resekcja wątroby jako metoda leczenia raka wątrobowokomórkowego (HCC) 1079
Transplantacja wątroby w leczeniu chorych z HCC 1083
Chemoembolizacja przeztętnicza w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego 1087
Inne pierwotne nowotwory złośliwe wątroby 1091
Piśmiennictwo 1093
Nowotwory dróg żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych 1094
Wewnątrzwątrobowy cholangiocarcinoma 1094
Zewnątrzwątrobowy cholangiocarcinoma (guz Klatskina) 1097
Obwodowy rak dróg żółciowych 1109
Rak pęcherzyka żółciowego 1113
Epidemiologia 1113
Etiologia i czynniki ryzyka 1114
Objawy kliniczne 1115
Diagnostyka 1116
Leczenie chirurgiczne 1117
Wyniki leczenia 1119
Leczenie skojarzone 1120
Rokowanie 1120
Piśmiennictwo 1121
Przerzuty raka jelita grubego do wątroby 1123
Epidemiologia 1123
Etiologia i czynniki ryzyka 1123
Objawy kliniczne i diagnostyka 1124
TNM 1125
Aspekty patomorfologiczne 1126
Leczenie chirurgiczne 1126
„Pułapki” chirurgiczne 1131
Powikłania 1133
Leczenie skojarzone 1134
Follow-up. Nadzór onkologiczny 1136
Rokowanie 1137
Piśmiennictwo 1137
Inne nowotwory przerzutowe do wątroby 1139
Piśmiennictwo 1140
Metody leczenia lokoregionalnego nowotworów wątroby 1142
Termoablacja 1143
Krioterapia 1145
Radioembolizacja 1145
High Intensity Focused Ultrasound 1146
Nieodwracalna elektropolacja 1146
Alkoholizacja 1147
Piśmiennictwo 1148
Specyfika i podstawowe zasady chemioterapii i radioterapii w leczeniu nowotworów wątroby i dróg żółciowych 1148
Wprowadzenie 1148
Zasady chemioterapii raka wątrobowokomórkowego 1149
Zasady chemioterapii raków dróg żółciowych 1153
Specyfika radioterapii nowotworów wątroby i dróg żółciowych 1154
Nowotwory trzustki i rak brodawki Vatera 1157
Epidemiologia raka trzustki 1157
Etiologia i czynniki ryzyka raka trzustki 1157
Patomorfologia nowotworów trzustki 1160
Patomorfologia nowotworów brodawki Vatera 1164
Diagnostyka obrazowa nowotworów trzustki 1166
Endoskopia w diagnostyce i leczeniu raka trzustki 1170
Leczenie 1174
Pułapki chirurgiczne w leczeniu raka trzustki 1186
Powikłania pooperacyjne w chirurgii raka trzustki 1189
Monitorowanie po operacji radykalnej 1190
Chirurgia małoinwazyjna 1191
Leczenie systemowe 1196
Zastosowanie radioterapii u chorych na raka trzustki 1197
Wyniki leczenia raka trzustki 1200
Piśmiennictwo 1200
Nowotwory jelita cienkiego 1201
Etiologia i epidemiologia nowotworów jelita cienkiego 1201
Piśmiennictwo 1203
Patomorfologia nowotworów jelita cienkiego 1203
Piśmiennictwo 1205
Zasady diagnostyki nowotworów jelita cienkiego 1205
Zasady leczenia nowotworów jelita cienkiego 1209
Piśmiennictwo 1213
Nowotwory okrężnicy 1214
Epidemiologia 1215
Etiologia 1215
Aspekty patomorfologiczne 1219
Objawy kliniczne 1226
Diagnostyka 1227
Leczenie 1228
Obserwacje po leczeniu 1235
Piśmiennictwo 1236
Nowotwory odbytnicy 1237
Epidemiologia 1237
Etiologia i czynniki ryzyka 1237
Patomorfologia raka odbytnicy 1238
Objawy kliniczne i diagnostyka 1242
Wybrane aspekty anatomii prawidłowej odbytnicy, istotne z punktu widzenia chirurga 1243
Stopnie zaawansowania klinicznego według 8. wydania klasyfikacji TNM (AJCC/UICC) 1245
Leczenie chirurgiczne 1245
Systemowe leczenie raka odbytnicy 1251
Wskazania do radioterapii u chorych na raka odbytnicy 1251
Rokowanie 1253
Zasady obserwacji 1254
Inne uwagi 1254
Piśmiennictwo 1254
Nowotwory kanału odbytu, brzegu odbytu i okolicy odbytu 1256
Epidemiologia 1256
Etiologia 1256
Aspekty patomorfologiczne 1256
Objawy kliniczne 1257
Diagnostyka 1258
Leczenie 1259
Obserwacje po leczeniu 1263
Piśmiennictwo 1263
39. Nowotwory układu moczowo-płciowego 1265
Wprowadzenie 1265
Guzy nerek 1265
Torbiele nerek 1265
Lite guzy łagodne 1266
Lite guzy złośliwe – rak nerki 1266
Leczenie chirurgiczne chorych z guzem nerki 1269
Piśmiennictwo 1275
Rak pęcherza moczowego i nowotwory nabłonkowe górnych dróg moczowych 1278
Rak pęcherza moczowego 1278
Radykalne wycięcie pęcherza moczowego 1280
Nowotwory nabłonkowe górnych dróg moczowych 1284
Piśmiennictwo 1285
Rak gruczołu krokowego 1287
Biopsja stercza 1288
Radykalne wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna) 1289
Piśmiennictwo 1293
Rak jądra 1294
Piśmiennictwo 1298
40. Nowotwory dróg rodnych i żeńskich narządów płciowych 1299
Wstęp 1299
Nowotwory złośliwe sromu 1299
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna 1299
Klasyfikacja zaawansowania raka sromu według FIGO 1299
Leczenie operacyjne raka sromu 1301
Inne metody leczenia 1302
Obserwacja po leczeniu i rokowanie 1302
Nowotwory złośliwe pochwy 1303
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna 1303
Klasyfikacja zaawansowania raka pochwy według FIGO 1303
Leczenie operacyjne raka pochwy 1303
Inne metody leczenia 1304
Obserwacja po leczeniu i rokowanie 1304
Nowotwory złośliwe szyjki macicy 1304
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna 1304
Klasyfikacja zaawansowania raka szyjki macicy według FIGO 2018 1304
Leczenie operacyjne raka szyjki macicy 1305
Inne metody leczenia 1311
Obserwacja po leczeniu i rokowanie 1311
Nowotwory złośliwe trzonu macicy 1311
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna 1311
Rak trzonu macicy 1312
Mięsaki macicy 1314
Nowotwory jajnika i jajowodu 1317
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna 1317
Klasyfikacja FIGO raka jajnika i jajowodu 1318
Leczenie operacyjne guzów jajnika 1319
Rak jajnika 1321
Nienabłonkowe nowotwory jajnika 1324
Leczenie operacyjne przerzutów do jajnika 1326
Ciążowa choroba trofoblastyczna 1326
Epidemiologia i charakterystyka kliniczno-patologiczna ciążowej choroby trofoblastycznej 1326
Klasyfikacja zaawansowania nowotworów trofoblastu według FIGO 1326
Leczenie operacyjne 1326
Inne metody leczenia 1326
Obserwacja po leczeniu i rokowanie 1328
Leczenie operacyjne nowotworów narządów płciowych u kobiet w ciąży 1328
Wybrane formy terapii celowanej w ginekologii onkologicznej 1328
Terapia antyangiogenna – bewacyzumab (przeciwciało anty-VEG) 1328
Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych – przeciwciała anty-PD1/PD-L1 1328
Przeciwciała przeciwko receptorom nabłonkowego czynnika wzrostu EGFR 1329
Przeciwciała przeciwko nabłonkowej cząstce adhezyjnej EpCAM 1329
Inhibitory PARP 1329
Piśmiennictwo 1330
41. Chirurgia rekonstrukcyjna po operacjach z powodu nowotworu 1333
Wstęp 1333
Ogólne zasady chirurgii rekonstrukcyjnej 1335
Techniki stosowane w chirurgii rekonstrukcyjnej 1335
Przeszczepy skóry 1337
Przeszczepy błony śluzowej i przeszczepy złożone 1338
Płaty lokalne 1341
Płaty wolne 1342
Rekonstrukcje w zakresie głowy i szyi 1344
Techniki odtwórcze stosowane w obszarze głowy i szyi 1344
Rekonstrukcje w zakresie tułowia i kończyn 1375
Tułów 1375
Kończyna górna 1375
Kończyna dolna 1381
Postępy w chirurgii rekonstrukcyjnej 1386
Przeszczep twarzy i narządów szyi 1387
Nowe technologie w chirurgii rekonstrukcyjnej 1390
Powikłania po rekonstrukcjach mikronaczyniowych 1396
Częściowa martwica wyspy skórnej płata wolnego 1396
Całkowita martwica płata 1396
Krwiak w loży pooperacyjnej 1396
Przetoka 1396
Inne powikłania 1396
Perspektywy 1396
Piśmiennictwo 1397
42. Chirurgia małoinwazyjna w onkologii 1401
Techniki małoinwazyjne w diagnostyce nowotworów 1401
Techniczne aspekty laparoskopii diagnostycznej 1403
Ryzyko i powikłania laparoskopii diagnostycznej 1404
Przykłady zastosowania laparoskopii diagnostycznej w nowotworach przewodu pokarmowego 1404
Rak przełyku 1404
Rak żołądka 1404
Rak trzustki i dróg żółciowych 1405
Rak okrężnicy i odbytnicy 1405
Inne nowotwory 1405
Rak jajnika 1405
Choroby limfoproliferacyjne (chłoniaki) 1405
Małoinwazyjne zabiegi paliatywne 1406
Przykładowe zastosowanie techniki laparoskopowej wykorzystanej podczas leczenia paliatywnego 1406
Rak żołądka 1406
Rak jelita grubego 1406
Rak trzustki 1406
Chłoniaki 1406
Małoinwazyjne operacje o założeniu radykalnym 1407
Chirurgia laparoskopowa jelita grubego 1407
Chirurgia laparoskopowa żołądka i przełyku 1408
Laparoskopowa chirurgia trzustki, wątroby i dróg żółciowych 1409
Wykorzystanie chirurgii minimalnie inwazyjnej w operacjach innych narządów 1410
Podsumowanie 1411
Piśmiennictwo 1411
43. Operacje profilaktyczne w chirurgii onkologicznej 1415
Wprowadzenie 1415
Zespół dziedzicznego raka piersi i jajnika 1416
Profilaktyczna mastektomia (risk-reducing mastectomy) 1416
Profilaktyczna obustronna adneksektomia 1417
Profilaktyczna salpingektomia 1417
Zespoły dziedzicznego raka jelita grubego 1418
Rodzinna polipowatość gruczolakowata 1418
Zespół Lyncha 1419
Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy 1420
Dziedziczny rak żołądka 1421
Piśmiennictwo 1422
Skorowidz 1425

Szczegóły ebooka Chirurgia onkologiczna Tom 3

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5789-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5759-1
Wydanie:
2
Redakcja:
Arkadiusz Jeziorski,Piotr Rutkowski,Wojciech Wysocki
Liczba Stron:
460
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub