Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1

Ebook Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1

140,72 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Dwutomowa publikacja Choroby zakaźne i pasożytnicze została przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej i prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało.
Monografia w sposób szczegółowy uwzględnia aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych. Tom pierwszy obejmuje część ogólną (epidemiologię chorób zakaźnych, szczepienia, antybiotyki, chemioterapeutyki, zasady racjonalnej antybiotykoterapii, terapię przeciwwirusową i metody diagnostyczne stosowane w chorobach zakaźnych, a także diagnostykę i sposoby leczenia chorób pasożytniczych) oraz część szczegółową (choroby infekcyjne układów: nerwowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-płciowego). W tomie drugim poruszono kwestię infekcyjnych chorób: skóry i tkanki podskórnej, kości i stawów, ogólnoustrojowych oraz wektorowych. Opisano również choroby pasożytnicze występujące w Polsce, szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych. Istotnym jest rozdział poświęcony broni biologicznej. Całość dopełnia profilaktyka w chorobach zakaźnych (biernej, czynnej, swoistej i nieswoistej).

Książka adresowana jest do studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów, specjalistów medycyny pracy czy lekarzy rodzinnych.

Spis treści ebooka Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1

I. Część ogólna 1
1. Epidemiologia chorób zakaźnych – najważniejsze zagadnienia Maria Gańczak 3
1.1. Choroby zakaźne – krótki rys historyczny 3
1.2. Epidemiologia chorób zakaźnych – podstawowe pojęcia 5
1.3. Choroby zakaźne w aspekcie globalnym i lokalnym 12
1.3.1. Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) 15
1.4. Społeczno-ekonomiczny aspekt chorób zakaźnych 35
1.5. Pandemie przyszłości 36
1.6. Choroby zakaźne w Polsce 38
1.7. Kontrola chorób zakaźnych 39
1.8. Postępowanie w przypadku ogłoszenia stanu pandemii na świecie 40
2. Najczęstsze choroby zakaźne występujące w innych regionach świata – epidemiologia, zapobieganie Maciej Kondrusik 47
3. Szczepienia i szczepionki Anna Moniuszko-Malinowska 55
3.1. Rodzaje szczepionek 55
3.2. Podstawowe zasady przeprowadzania szczepień 56
3.3. Szczepienia obowiązkowe 60
3.3.1. Gruźlica 62
3.3.2. WZW typu B 62
3.3.3. Rotawirusy 62
3.3.4. Błonica 63
3.3.5. Tężec 63
3.3.6. Krztusiec 64
3.3.7. Hib 64
3.3.8. Polio 65
3.3.9. Pneumokoki 65
3.3.10. Odra 66
3.3.11. Świnka 66
3.3.12. Różyczka 66
3.4. Szczepienia zalecane 67
3.4.1. Wścieklizna 67
3.4.2. Grypa 68
3.4.3. Cholera 69
3.4.4. Meningokoki 69
3.4.5. WZW typu A 70
3.4.6. COVID-19 70
3.4.7. HPV 71
3.4.8. Dur brzuszny 71
3.4.9. Japońskie zapalenie mózgu 72
3.4.10. Ospa wietrzna 72
3.4.11. Żółta gorączka 72
3.4.12. Kleszczowe zapalenie mózgu 73
3.5. Podsumowanie 73
4. Najważniejsze objawy występujące w chorobach zakaźnych Alicja Wiercińska-Drapało 75
4.1. Gorączka 76
4.1.1. Wstępna ocena pacjenta z gorączką 76
4.1.2. Gorączka o nieustalonej etiologii 80
4.2. Biegunka 80
4.3. Powiększenie węzłów chłonnych – limfadenopatia 84
4.4. Żółtaczka 88
4.4.1. Metabolizm bilirubiny 88
4.4.2. Postępowanie z pacjentem z żółtaczką 89
4.5. Ostry ból głowy w chorobach zakaźnych 91
4.5.1. Bóle głowy w przebiegu infekcji uogólnionych 94
4.5.2. Ból głowy spowodowany infekcją wewnątrzczaszkową 94
4.5.3. Przewlekłe poinfekcyjne bóle głowy 94
5. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych Damian Piotrowski 97
5.1. Penicylina i jej pochodne 98
5.1.1. Mechanizm działania 98
5.1.2. Znane mechanizmy oporności 98
5.1.3. Wskazania 99
5.1.4. Działania niepożądane 101
5.2. Cefalosporyny 101
5.2.1. Mechanizm działania 101
5.2.2. Znane mechanizmy oporności 101
5.2.3. Wskazania 102
5.2.4. Działania niepożądane 103
5.3. Karbapenemy i monobaktamy 103
5.3.1. Mechanizm działania 103
5.3.2. Znane mechanizmy oporności 103
5.3.3. Wskazania 104
5.3.4. Działania niepożądane 105
5.4. Glikopeptydy 105
5.4.1. Mechanizm działania 105
5.4.2. Znane mechanizmy oporności 105
5.4.3. Wskazania 106
5.4.4. Działania niepożądane 106
5.5. Polimyksyny 107
5.5.1. Mechanizm działania 107
5.5.2. Znane mechanizmy oporności 107
5.5.3. Wskazania 107
5.5.4. Działania niepożądane 107
5.6. Lipopeptydy 108
5.6.1. Mechanizm działania 108
5.6.2. Znane mechanizmy oporności 108
5.6.3. Wskazania 108
5.6.4. Działania niepożądane 108
5.7. Tetracykliny 108
5.7.1. Mechanizm działania 108
5.7.2. Znane mechanizmy oporności 109
5.7.3. Wskazania 109
5.7.4. Działania niepożądane 109
5.8. Makrolidy 110
5.8.1. Mechanizm działania 110
5.8.2. Znane mechanizmy oporności 110
5.8.3. Wskazania 110
5.8.4. Działania niepożądane 111
5.9. Ansamycyny 111
5.9.1. Mechanizm działania 111
5.9.2. Znane mechanizmy oporności 111
5.9.3. Wskazania 111
5.9.4. Działania niepożądane 112
5.10. Aminoglikozydy 112
5.10.1. Mechanizm działania 112
5.10.2. Znane mechanizmy oporności 112
5.10.3. Wskazania 113
5.10.4. Działania niepożądane 113
5.11. Chinolony 113
5.11.1. Mechanizm działania 113
5.11.2. Znane mechanizmy oporności 114
5.11.3. Wskazania 114
5.11.4. Działania niepożądane 114
5.12. Sulfametoksazol i trimetoprim 115
5.12.1. Mechanizm działania 115
5.12.2. Wskazania 115
5.12.3. Działania niepożądane 115
5.13. Metronidazol 116
5.13.1. Mechanizm działania 116
5.13.2. Znane mechanizmy oporności 116
5.13.3. Wskazania 116
5.13.4. Działania niepożądane 117
5.14. Streptograminy 117
5.14.1. Mechanizm działania 117
5.14.2. Znane mechanizmy oporności 117
5.14.3. Wskazania 117
5.14.4. Działania niepożądane 118
5.15. Linkozamidy 118
5.15.1. Mechanizm działania 118
5.15.2. Znane mechanizmy oporności 118
5.15.3. Wskazania 118
5.15.4. Działania niepożądane 119
5.16. Mupirocyna 119
5.16.1. Mechanizm działania 119
5.16.2. Znane mechanizmy oporności 119
5.16.3. Wskazania 119
5.16.4. Działania niepożądane 120
5.17. Postęp w antybiotykoterapii 120
6. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat 123
6.1. Diagnostyka zakażeń 125
6.1.1. Markery stanu zapalnego 126
6.1.2. Badania mikrobiologiczne 127
6.2. Wybór odpowiedniego leku 128
6.2.1. Właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne antybiotyków 129
6.2.2. Monoterapia vs terapia skojarzona 131
6.3. Zastosowanie odpowiedniej dawki i sposobu podania 131
6.3.1. Monitorowanie stężeń 132
6.4. Deeskalacja 133
6.5. Zaopatrzenie ogniska zakażenia i odpowiedni czas antybiotykoterapii 134
6.6. Szpitalna polityka antybiotykowa 135
7. Współczesne możliwości terapii przeciwwirusowej Jerzy Jaroszewicz 139
7.1. Wstęp 139
7.2. Ogólne zasady leczenia i klasy leków przeciwwirusowych 140
7.2.1. Leki działające bezpośrednio przeciwwirusowo 140
7.2.2. Leki działające pośrednio przeciwwirusowo 142
7.2.3. Przeciwciała monoklonalne w terapii zakażeń wirusowych 143
7.3. Leczenie zakażeń HCV 145
7.4. Leczenie zakażeń HBV 147
7.5. Leczenie zakażenia HIV 149
7.6. Leczenie grypy 151
7.7. Leczenie zakażeń Herpesviridae 152
8. Leczenie grzybic układowych i zlokalizowanych Zenon Czuba 155
8.1. Patogeneza i etiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych 155
8.1.1. Grzyby pierwotnie patogenne 156
8.1.2. Grzyby oportunistyczne 157
8.1.3. Inne grzyby 161
8.2. Diagnostyka zakażeń grzybiczych 161
8.3. Leczenie zakażeń grzybiczych 162
8.3.1. Leki przeciwgrzybicze 162
8.3.2. Opcje leczenia przeciwgrzybiczego 164
8.3.3. Leczenie wspomagające grzybic 166
9. Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych najczęściej występujących w Polsce 171
9.1. Zasady ogólne diagnostyki Barbara Oczko-Grzesik 171
9.2. Diagnostyka i leczenie poszczególnych chorób pasożytniczych Justyna Dunaj-Małyszko, Anna Moniuszko-Malinowska 174
9.2.1. Giardioza (Giardia intestinalis) 175
9.2.2. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) 176
9.2.3. Fascjoloza (Fasciola hepatica) 178
9.2.4. Tasiemczyce (Taenia solium, Taenia saginata) 179
9.2.5. Difylobotrioza (Diphyllobothrium latum) 179
9.2.6. Wągrzyca (Taenia solium) 180
9.2.7. Bąblowica (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis) 182
9.2.8. Owsica (Enterobius vermicularis) 183
9.2.9. Glistnica (Ascaris lumbricoides) 184
9.2.10. Włosogłówczyca (Trichuris trichiura) 185
9.2.11. Włośnica (Trichinella spiralis) 186
9.2.12. Toksokaroza (Toxocara spp.) 187
10. Metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych – diagnostyka serologiczna, badania molekularne, hodowla Miłosz Parczewski 189
10.1. Diagnostyka mikroskopowa 190
10.2. Badania mikrobiologiczne 191
10.2.1. Posiewy 191
10.2.2. Badania mikrobiologiczne oparte na spektometrii masowej 192
10.2.3. Oznaczenie lekowrażliwości na antybiotyki 192
10.2.4. Hodowle wirusowe 193
10.3. Diagnostyka immunologiczna 194
10.3.1. Immunofluorescencja 194
10.3.2. Testy aglutynacyjne 194
10.3.3. Diagnostyka serologiczna 195
10.4. Metody molekularne 199
10.4.1. Hybrydyzacja 199
10.4.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) 200
10.4.3. Sekwencjonowanie i sekwencjonowanie nowej generacji 201
10.4.4. Analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu i farmakogenetyka 203
10.5. Cytometria w chorobach zakaźnych 204
10.6. Niepolecane testy diagnostyczne 204
II. Część szczegółowa 207
11. Choroby infekcyjne układu nerwowego Aleksander Garlicki 209
11.1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 209
11.1.1. Definicja 209
11.1.2. Epidemiologia 209
11.1.3. Etiologia i patogeneza 214
11.1.4. Obraz kliniczny 217
11.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 220
11.1.6. Leczenie 222
11.1.7. Zapobieganie 229
11.1.8. Rokowanie 231
11.2. Wirusowe zapalenia mózgu 232
11.2.1. Epidemiologia wirusowych zapaleń mózgu 232
11.2.2. Etiologia i patogeneza wirusowych zapaleń mózgu 233
11.2.3. Opryszczkowe zapalenie mózgu 234
11.2.4. Arbowirusowe zapalenia mózgu 237
11.2.5. Kleszczowe zapalenie mózgu 239
11.2.6. Wścieklizna 241
11.2.7. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego 246
11.2.8. Leczenie wirusowych zapaleń mózgu 248
11.3. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 249
11.3.1. Definicja 249
11.3.2. Epidemiologia 249
11.3.3. Etiologia i patogeneza 250
11.3.4. Obraz kliniczny 251
11.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 253
11.3.6. Leczenie 254
11.3.7. Rokowanie 254
11.4. Ropień śródmózgowy 255
11.4.1. Definicja 255
11.4.2. Epidemiologia 255
11.4.3. Etiologia i patogeneza 255
11.4.4. Obraz kliniczny 257
11.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 258
11.4.6. Leczenie 258
11.4.7. Rokowanie 259
11.5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe 260
11.5.1. Ropniak podtwardówkowy 260
11.5.2. Ropniak nadtwardówkowy 263
11.6. Przewlekłe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 265
11.6.1. Zapalenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego 266
11.6.2. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu 275
11.6.3. Kiła układu nerwowego 282
11.6.4. Neuroborelioza 286
11.6.5. Leptospirozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu 291
11.6.6. Toksoplazmoza układu nerwowego 295
12. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych Joanna Kozłowska, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula 299
12.1. Etiologia zakażeń górnych dróg oddechowych 299
12.2. Choroba przeziębieniowa 301
12.2.1. Definicja 301
12.2.2. Epidemiologia 301
12.2.3. Etiologia i patogeneza 301
12.2.4. Obraz kliniczny 302
12.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 302
12.2.6. Leczenie 303
12.2.7. Rokowanie 304
12.3. Ostre zapalenie zatok przynosowych 305
12.3.1. Definicja 305
12.3.2. Epidemiologia 305
12.3.3. Etiologia i patogeneza 305
12.3.4. Obraz kliniczny 305
12.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 306
12.3.6. Leczenie 306
12.3.7. Rokowanie 307
12.4. Zapalenie gardła 308
12.4.1. Definicja 308
12.4.2. Epidemiologia 308
12.4.3. Etiologia i patogeneza 308
12.4.4. Obraz kliniczny 309
12.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 309
12.4.6. Leczenie 310
12.4.7. Rokowanie 313
12.5. Zapalenie nagłośni 313
12.5.1. Definicja 313
12.5.2. Epidemiologia 313
12.5.3. Etiologia i patogeneza 313
12.5.4. Obraz kliniczny 314
12.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 314
12.5.6. Leczenie 314
12.5.7. Rokowanie 314
12.6. Podgłośniowe zapalenie krtani oraz zapalenie krtani i tchawicy 315
12.6.1. Definicja 315
12.6.2. Epidemiologia 315
12.6.3. Etiologia i patogeneza 315
12.6.4. Obraz kliniczny 315
12.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie 315
12.6.6. Leczenie 316
12.7. Grypa 317
12.7.1. Definicja 317
12.7.2. Epidemiologia 318
12.7.3. Etiologia i patogeneza 319
12.8. Obraz kliniczny 320
12.8.1. Diagnostyka i rozpoznanie 322
12.8.2. Leczenie 323
12.8.3. Rokowanie 329
13. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych Joanna Jabłońska, Magdalena Suchacz 331
13.1. Zapalenie oskrzeli 332
13.1.1. Definicja 332
13.1.2. Epidemiologia 332
13.1.3. Etiologia i patogeneza 332
13.1.4. Obraz kliniczny 333
13.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 334
13.1.6. Leczenie 334
13.1.7. Rokowanie 334
13.2. Zapalenie oskrzelików 335
13.3. Zapalenie płuc typowe 335
13.3.1. Definicja 336
13.3.2. Epidemiologia 336
13.3.3. Etiologia i patogeneza 339
13.3.4. Obraz kliniczny 341
13.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 342
13.3.6. Leczenie 344
13.3.7. Rokowanie 349
13.4. Zapalenia płuc atypowe 350
13.4.1. Definicja 350
13.4.2. Epidemiologia 350
13.4.3. Etiologia i patogeneza 351
13.4.4. Obraz kliniczny 351
13.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 353
13.4.6. Leczenie 353
13.4.7. Rokowanie 353
13.5. Ropień płuca 354
13.5.1. Definicja 354
13.5.2. Epidemiologia 354
13.5.3. Etiologia i patogeneza 355
13.5.4. Obraz kliniczny 355
13.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 356
13.5.6. Leczenie 356
13.5.7. Rokowanie 357
14. Infekcyjne choroby układu krążenia Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Adam Krajewski, Mariusz Gąsior 359
14.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia 360
14.1.1. Definicja 360
14.1.2. Epidemiologia 360
14.1.3. Etiologia i patogeneza 361
14.1.4. Obraz kliniczny 361
14.1.5. Diagnostyka 362
14.1.6. Leczenie i profilaktyka 367
14.1.7. Rokowanie 374
14.2. Zapalenie mięśnia sercowego 375
14.2.1. Definicja 376
14.2.2. Epidemiologia 377
14.2.3. Etiologia i patogeneza 377
14.2.4. Obraz kliniczny 379
14.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 380
14.2.6. Leczenie 384
14.2.7. Rokowanie 387
14.3. Choroby osierdzia 389
14.3.1. Etiologia chorób osierdzia 389
14.3.2. Obraz kliniczny chorób osierdzia 390
14.3.3. Leczenie chorób osierdzia 390
14.3.4. Wirusowe zapalenie osierdzia 391
14.3.5. Gruźlicze zapalenie osierdzia 391
14.3.6. Ropne zapalenie osierdzia 393
15. Choroby infekcyjne układu pokarmowego Ewa Siwak, Wojciech Stolarz 397
15.1. Czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego 398
15.2. Rozpoznanie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego 400
15.3. Obraz kliniczny chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego w różnych grupach wiekowych 401
15.4. Zapalenie przełyku 403
15.4.1. Definicja 403
15.4.2. Czynniki etiologiczne 403
15.5. Grzybicze zapalenie przełyku 404
15.5.1. Etiologia i patogeneza 404
15.5.2. Obraz kliniczny 404
15.5.3. Diagnostyka i rozpoznanie 404
15.5.4. Leczenie 405
15.5.5. Rokowanie 406
15.6. Zapalenie przełyku wywołane przez HSV 406
15.6.1. Etiologia i patogeneza 406
15.6.2. Obraz kliniczny 406
15.6.3. Diagnostyka i rozpoznanie 406
15.6.4. Leczenie 407
15.6.5. Rokowanie 407
15.7. Zapalenie przełyku wywołane przez CMV 408
15.7.1. Etiologia i patogeneza 408
15.7.2. Obraz kliniczny 408
15.7.3. Diagnostyka i rozpoznanie 408
15.7.4. Leczenie 409
15.7.5. Rokowanie 409
15.8. Zapalenie żołądka 410
15.8.1. Definicja 410
15.8.2. Epidemiologia 410
15.8.3. Etiologia i patogeneza 411
15.8.4. Obraz kliniczny 411
15.8.5. Diagnostyka i rozpoznanie 412
15.8.6. Leczenie 412
15.9. Zapalenia jelit 413
15.9.1. Definicja 413
15.9.2. Czynniki etiologiczne 413
15.10. Dur brzuszny i dury rzekome 414
15.10.1. Definicja 414
15.10.2. Epidemiologia 414
15.10.3. Etiologia i patogeneza 414
15.10.4. Obraz kliniczny 415
15.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie 415
15.10.6. Leczenie 416
15.10.7. Rokowanie 416
15.11. Salmonellozy 417
15.11.1. Definicja 417
15.11.2. Epidemiologia 417
15.11.3. Etiologia i patogeneza 417
15.11.4. Obraz kliniczny 418
15.11.5. Diagnostyka i rozpoznanie 418
15.11.6. Leczenie 419
15.11.7. Rokowanie 419
15.12. Czerwonka bakteryjna 420
15.12.1. Definicja 420
15.12.2. Epidemiologia 420
15.12.3. Etiologia i patogeneza 420
15.12.4. Obraz kliniczny 421
15.12.5. Diagnostyka i rozpoznanie 421
15.12.6. Leczenie 421
15.12.7. Rokowanie 422
15.13. Cholera 422
15.13.1. Definicja 422
15.13.2. Epidemiologia 422
15.13.3. Etiologia i patogeneza 422
15.13.4. Obraz kliniczny 423
15.13.5. Diagnostyka i rozpoznanie 423
15.13.6. Leczenie 423
15.13.7. Rokowanie 424
15.14. Zakażenia patogennymi jelitowymi szczepami Escherichia coli 425
15.14.1. Definicja 425
15.14.2. Epidemiologia 425
15.14.3. Etiologia i patogeneza 425
15.14.4. Obraz kliniczny 426
15.14.5. Diagnostyka i rozpoznanie 426
15.14.6. Leczenie 426
15.14.7. Rokowanie 427
15.15. Choroba związana z zakażeniem Clostridioides difficile, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 427
15.15.1. Definicja 427
15.15.2. Epidemiologia 428
15.15.3. Etiologia i patogeneza 428
15.15.4. Obraz kliniczny 429
15.15.5. Diagnostyka i rozpoznanie 429
15.15.6. Leczenie 430
15.15.7. Rokowanie 431
15.16. Zapalenie wyrostka robaczkowego 431
15.16.1. Definicja 431
15.16.2. Epidemiologia 431
15.16.3. Etiologia i patogeneza 432
15.16.4. Obraz kliniczny 432
15.16.5. Diagnostyka i rozpoznanie 432
15.16.6. Leczenie 433
15.16.7. Rokowanie 433
15.17. Zapalenia wątroby o etiologii innej niż wirusowa 434
15.18. Leptospiroza 434
15.18.1. Definicja 434
15.18.2. Epidemiologia 434
15.18.3. Etiologia i patogeneza 434
15.18.4. Obraz kliniczny 435
15.18.5. Diagnostyka i rozpoznanie 435
15.18.6. Leczenie 435
15.18.7. Rokowanie 436
15.19. Ostre zapalenia pęcherzyka żółciowego 436
15.19.1. Definicja 436
15.19.2. Epidemiologia 436
15.19.3. Etiologia i patogeneza 437
15.19.4. Obraz kliniczny 437
15.19.5. Diagnostyka i rozpoznanie 437
15.19.6. Leczenie 438
15.19.7. Rokowanie 438
15.20. Przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego 439
15.20.1. Definicja 439
15.20.2. Epidemiologia 439
15.20.3. Etiologia i patogeneza 439
15.20.4. Obraz kliniczny 439
15.20.5. Diagnostyka i rozpoznanie 440
15.20.6. Leczenie 440
15.20.7. Rokowanie 440
15.21. Zapalenie dróg żółciowych 440
15.21.1. Definicja 440
15.21.2. Epidemiologia 441
15.21.3. Etiologia i patogeneza 441
15.21.4. Obraz kliniczny 441
15.21.5. Diagnostyka i rozpoznanie 442
15.21.6. Leczenie 442
15.21.7. Rokowanie 443
16. Wirusowe zapalenia wątroby 445
16.1. Definicja wirusowych zapaleń wątroby Anna Boroń-Kaczmarska 445
16.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A Barbara Sobala-Szczygieł 446
16.2.1. Epidemiologia 446
16.2.2. Etiologia i patogeneza 447
16.2.3. Obraz kliniczny 448
16.2.4. Diagnostyka i rozpoznanie 449
16.2.5. Leczenie 450
16.2.6. Rokowanie 451
16.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B Anna Boroń-Kaczmarska 452
16.3.1. Epidemiologia 452
16.3.2. Etiologia i patogeneza 452
16.3.3. Obraz kliniczny 454
16.3.4. Diagnostyka i rozpoznanie 458
16.3.5. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B 461
16.3.6. Rokowanie 461
16.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C Włodzimierz Mazur 462
16.4.1. Wstęp 462
16.4.2. Definicja 462
16.4.3. Etiologia 463
16.4.4. Epidemiologia 464
16.4.5. Etiopatogeneza 465
16.4.6. Postacie kliniczne choroby 467
16.4.7. Diagnostyka 469
16.4.8. Różnicowanie 470
16.4.9. Leczenie 471
16.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D Anna Boroń-Kaczmarska 477
16.5.1. Epidemiologia 477
16.5.2. Etiologia 478
16.5.3. Naturalny przebieg zakażenia 478
16.5.4. Leczenie 480
16.5.5. Rokowanie 481
16.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E Jerzy Jaroszewicz 481
16.6.1. Epidemiologia 481
16.6.2. Etiologia i patogeneza 483
16.6.3. Obraz kliniczny 483
16.6.4. Diagnostyka i rozpoznanie 484
16.6.5. Leczenie 485
16.6.6. Rokowanie 486
16.7. Choroby wątroby wywołane przez wirusy inne niż pierwotnie hepatotropowe Ewa Janczewska 486
16.7.1. Wirus Epsteina-Barr – mononukleoza zakaźna 487
16.7.2. Wirus cytomegalii – cytomegalia 492
16.7.3. Wirusy opryszczki pospolitej 497
16.7.4. Ludzkie herpeswirusy typów 6, 7 i 8 501
16.7.5. Wirus ospy wietrznej i półpaśca 503
16.7.6. Wirus różyczki 503
16.7.7. Picornaviridae 504
16.7.8. Paramyxoviridae 504
16.7.9. Adenowirusy 504
16.7.10. Parwowirus B19 505
16.7.11. Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) 505
16.7.12. Wirusy egzotyczne 506
17. Infekcyjne choroby układu moczowo-płciowego 509
17.1. Zapalenie pęcherza moczowego Dagny Krankowska 509
17.1.1. Definicja 509
17.1.2. Epidemiologia 510
17.1.3. Etiologia i patogeneza 510
17.1.4. Obraz kliniczny 512
17.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 514
17.1.6. Leczenie 515
17.1.7. Rokowanie 517
17.2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek Dagny Krankowska, Tomasz Mikuła 518
17.2.1. Definicja 518
17.2.2. Obraz kliniczny 518
17.2.3. Diagnostyka i rozpoznanie 519
17.2.4. Leczenie 520
17.2.5. Rokowanie 523
17.3. Bezobjawowa bakteriuria Tomasz Mikuła 523
17.3.1. Definicja 523
17.3.2. Epidemiologia 524
17.3.3. Etiologia i patogeneza 524
17.3.4. Obraz kliniczny 525
17.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 525
17.3.6. Leczenie 525
17.4. Infekcyjne zapalenie gruczołu krokowego Tomasz Mikuła 527
17.4.1. Definicja zapalenia gruczołu krokowego 527
17.4.2. Ostre zapalenie gruczołu krokowego 527
17.4.3. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego 532
17.4.4. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy miednicy przebiegający z zapaleniem 535
17.4.5. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy miednicy przebiegający bez zapalenia 535
17.4.6. Bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego 535
17.5. Choroby przenoszone drogą płciową Ewa Firląg-Burkacka 536
17.5.1. Kiła 537
17.5.2. Rzeżączka 545
17.5.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej 549
17.5.4. Opryszczka narządów płciowych 552
17.5.5. Wirus brodawczaka ludzkiego 556
17.5.6. Mięczak zakaźny 561
17.5.7. Świerzb 563
17.5.8. Wszawica łonowa 566
17.5.9. Rzęsistkowica 567
17.6. Infekcyjne zapalenie narządów płciowych u kobiet Mirosław Wielgoś, Bronisława Pietrzak, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska 569
17.6.1. Biocenoza pochwy 569
17.6.2. Najczęstsze zakażenia dolnego odcinka dróg płciowych 572
17.6.3. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego 574
17.6.4. Zakażenia i zapalenia górnego odcinka dróg płciowych 575
17.6.5. Zakażenia koronawirusami w ciąży 577
Skorowidz – tom I XXIX

Szczegóły ebooka Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-22567-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22487-5
Wydanie:
2
Redakcja:
Anna Boroń-Kaczmarska,Alicja Wiercińska-Drapało
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
638
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub