Interpretacja EKG. Kurs zaawansowany

Ebook Interpretacja EKG. Kurs zaawansowany

96,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pierwsza po wielu latach książka na polskim rynku, która w ujęciu bardzo szczegółowym i specjalistycznym jest kompleksowym zbiorem informacji na temat zasad analizy EKG, nieprawidłowości krzywej EKG i schorzeń rozpoznawanych na podstawie EKG.

Książka powstała pod patronatem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SENiT PTK), zawiera około 300 wykresów EKG, zinterpretowanych z pełnymi opisami, oraz bogatą część teoretyczną.

Autorami są polscy specjaliści, uznane autorytety w zakresie elektrokardiologii nieinwazyjnej.

Podręcznik skierowany jest głównie dla specjalistów w dziedzinie kardiologii.

Spis treści ebooka Interpretacja EKG. Kurs zaawansowany

Część I. Zagadnienia ogólne 1
1. ZARYS HISTORII ELEKTROKARDIOGRAFII – Paweł Ptaszyński 3
2. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE ZACHODZĄCE W SERCU – Krzysztof Szydło 9
Czynność elektryczna komórki – podstawy elektrofizjologii 10
Mechanizmy arytmogenezy 15
3. ZASADY WYKONYWANIA ELEKTROKARDIOGRAMU – Krzysztof Szydło 20
Podstawowe informacje o zapisie EKG 21
Niestandardowe odprowadzenia EKG 29
U kogo należy wykonać EKG? 33
4. PODSTAWY OCENY PRA WIDŁOWEGO ZAPISU EKG – Małgorzata Kurpesa 34
5. DŁUGOCZASOWE REJESTRACJE EKG – Iwona Cygankiewicz 40
Sposoby długotrwałego monitorowania EKG 41
Wskazania do długotrwałego monitorowania EKG 45
6. ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁK OWA – Ewa Piotrowicz 50
Wartość diagnostyczna testu wysiłkowego 50
Zasady prowadzenia testu wysiłkowego i kryteria jego zakończenia 53
Ocena wyniku próby wysiłkowej 55
Próba wysiłkowa w wybranych sytuacjach klinicznych 62
7. BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE A ELEKTROK ARDIOGRAM – Marek Jastrzębski 73

Część II. Oś serca 97
8. OKREŚLANIE OSI ELEKTRYCZNEJ SERCA – Artur Filipecki, Krzysztof Szydło 99
9. ZNACZENIE KLINICZNE OSI ELEKTRYCZNEJ SERCA – Artur Filipecki, Krzysztof Szydło 103

Część III. Zaburzenia przewodnictwa 109
10. ZABURZENIA FUNKCJI WĘZŁA ZA TOKOWO-PRZEDSIONKOWEGO I PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO – DEFINICJE – Iwona Cygankiewicz 111
11. PRAKTYCZNE ASPEKTY ZABURZEŃ PRZEWODNICTW A W OBRĘBIE WĘZŁA ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWEGO I PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO – Iwona Cygankiewicz 128
12 ZABURZENIA PRZEWODNICTWA ŚRÓDKOMOROWEGO 143
Blok prawej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa 143
Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa 146
Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa 148
Blok lewej odnogi pęczka Hisa – Marek Jastrzębski, Piotr Kukla 150
Wiązka przegrodowa – jest, a jakoby jej nie było… – Ryszard Piotrowicz 162

Część IV. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 189
13. RYTM ZATOKOWY I JEGO ZABURZENIA – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 191
Morfologia załamków P 194
Trudności diagnostyczne 197
14. POJEDYNCZA ARYTMIA NADKOMOROWA – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 214
Przedwczesne pobudzenia zatokowe 214
Dodatkowe przedwczesne pobudzenie przedsionkowe 217
Wsteczna aktywacja przedsionków 232
Wędrowanie rozrusznika _ 235
Ogniskowe wyładowania z żył płucnych 238
15. CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE – PODZIAŁ – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 240
Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy 241
Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy 241
Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy 251
Częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego (częstoskurcz węzłowy nawrotny, AVNRT) 252
Ogniskowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego 263
Częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT) ortodromowy lub antydromowy 264
16. TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 266
17. MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 283
Rola rejestracji EKG metodą Holtera w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków 298
Trudności diagnostyczne 301
18. PREEKSCYTACJA ORAZ ZESPÓŁ WOLFF A–PARKINSONA–WHITE’A (WPW) – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 304
Definicja i kryteria diagnostyczne 304
Lokalizacja drogi dodatkowej 311
Preekscytacja – cechy niedokrwienia 318
Zespół Wolffa–Parkinsona–White’a (WPW) 319
Migotanie przedsionków w preekscytacji 335
Diagnostyka nieinwazyjna, inwazyjna oraz leczenie z użyciem ablacji 337
19. RÓŻNICOWANIE CZĘSTOSKURCZÓW Z WĄSKIM ZESPOŁEM QRS – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 339
Objawy kliniczne sugerujące rozpoznanie określonego typu częstoskurczu 341
Identyfikacja załamków P i ich morfologia 342
Wzajemne relacje między załamkiem P lub falą F a zespołem QRS 345
Pobudzenie nerwu błędnego oraz wpływ adenozyny 348
Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego w trakcie częstoskurczu 349
Stymulacja przezprzełykowa oraz badanie elektrofizjologiczne 352

Część V. Komorowe zaburzenia rytmu serca 353
20. EKSTRASYSTOLIA KOMOROWA – Marek Jastrzębski 355
21. CZĘSTOSKURCZE KOMOROWE – PODZIAŁ – Marek Jastrzębski 368
Częstoskurcze komorowe na podłożu organicznej choroby serca 369
Idiopatyczny częstoskurcz z toru wypływu prawej lub lewej komory serca 372
Idiopatyczny częstoskurcz wiązkowy 374
Częstoskurcze polimorficzne 375
Artefakty imitujące częstoskurcz 377
22. RÓŻNICOWANIE CZĘSTOSKURCZÓW Z SZEROKIMI ZESPOŁAMI QRS – Marek Jastrzębski 379
Elektrokardiograficzne kryteria rozpoznania częstoskurczu komorowego 380
Złożone metody elektrokardiograficznego różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS 388
System punktowy VT score 389
23. INNE KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU – Marek Jastrzębski 391

Część VI. Niedokrwienie mięśnia sercowego 397
24. ZMIANY W EKG ŚWIADCZĄCE O NIEDOKRWIENIU I MARTWICY MIĘŚNIA SERCOWEGO – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny 399
25. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Z UNIESIENIEM ODCINKA ST – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny 420
Definicje 420
Wstępne rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego w EKG 422
Lokalizacja obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego na podstawie EKG 425
Ewolucja zawału mięśnia sercowego w EKG 440
Zawał przedsionka 449
26. STABILNA CHOROBA WIEŃCOW A I OSTRE ZESPOŁ Y WIEŃCOWE BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny 451
Zmiany w EKG w stabilnej chorobie wieńcowej 451
Dławica piersiowa naczynioskurczowa (odmienna, Prinzmetala) 454
Zmiany w EKG typowe dla OZW bez uniesienia odcinka ST 456
Znaczenie rokownicze zmian w EKG w OZW bez uniesienia odcinka ST 459
Ewolucja elektrokardiograficzna ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST 461
27. RÓŻNICOWANIE ZMIAN O CHARAKTERZE NIEDOKRWIENNYM PRZY WSPÓŁISTNIENIU INNYCH PATOLOGII – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny 462
Pacjenci z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami 462
Pacjenci z przerostami i rozstrzenią komór 464
Pacjenci z preekscytacją 464
Pacjenci z zapaleniem osierdzia i mięśnia sercowego 467
Pacjenci z ostrą zatorowością tętnicy płucnej 470
Pacjenci z tętniakiem rozwarstwiającym aorty 471
Pacjenci z tachyarytmią nadkomorową 471
Kardiomiopatia tako-tsubo 472
Udar mózgu i krwawienie podpajęczynówkowe 472
Przedwczesna repolaryzacja i inne genetycznie uwarunkowane schorzenia ze zmianami w EKG 473

Część VII. Przerost mięśnia sercowego 477
28. PRZEROST PRZEDSIONKÓW – Krzysztof Szydło 479
29. PRZEROST PRAWEJ KOMORY – Krzysztof Szydło 484
30. PRZEROST LEWEJ KOMORY – Krzysztof Szydło 490

Część VIII. Zaburzenia okresu repolaryzacji komór. Kanałopatie 497
31. PODŁOŻE KOMÓRKOWE I GENETYCZNE , ARYTMIE TYPOWE DLA K ANAŁOPATII – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik 499
32. ZESPÓŁ WYDŁUŻONEGO ODSTĘPU QT (LQT S) – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik 508
Charakterystyka zespołu 508
Elektrokardiogram w diagnostyce zespołu wydłużonego QT 519
EKG w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego u chorych z LQTS 545
33. ZESPÓŁ BRUGADÓW – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik 546
34. INNE ZABURZENIA REPOLARYZACJI KOMÓR – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik 552
Zespół krótkiego odstępu QT (SQTS) 552
Polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin (CPVT) 554
Zespół wczesnej repolaryzacji (ZWR) 558
Zespół MEPPC (multifocal ectopic Purkinje-related premature contraction) 560

Część IX. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych 35. ZABURZENIA ELEKTROLITOWE – Paweł Ptaszyński 569
36. ARYTMOGENNA KARDIOMIOPATIA PRAWEJ KOMORY – Elżbieta Katarzyna Biernacka 577
37. ELEKTROKARDIOGRAM W HIPOTERMII I HIPERTERMII – Piotr Kukla 600
38. ELEKTROKARDIOGRAM W KARDIOMIOPATII TAKO-TSUBO – Barbara Uznańska-Loch 610
39. ELEKTROKARDIOGRAM W ZATORZE TĘTNICY PŁUCNEJ – Piotr Kukla 617
Zator tętnicy płucnej jako elektrokardiograficzna maska ostrego zespołu wieńcowego 624
Propozycja różnicowania OZW i OZTP na szpitalnym oddziale ratunkowym 633
Zmiany elektrokardiograficzne w zatorze tętnicy płucnej związane ze złym rokowaniem 636
40. ELEKTROKARDIOGRAM W NADCIŚNIENIU PŁUCNYM – Piotr Kukla 638
41. KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA – Ewa Trzos 647
42. FRAGMENTACJA ZESPOŁÓW QRS – Romuald Ochotny 658
43. WPŁYW LEKÓW NA ZAPIS ELEKTROK ARDIOGRAMU – Paweł Ptaszyński 662
Blokery kanału sodowego 663
Blokery kanałów wapniowych 666
Blokery kanałów potasowych 666
Blokery pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ ATP) 667
Leki wpływające na funkcje autonomicznego układu nerwowego 669
Leki sympatykomimetyczne 670
Leki o właściwościach cholinolitycznych 671
Leki o właściwościach cholinomimetycznych 671
Narkotyki i substancje zabronione 672
Inne trucizny 673
44. EKG U PACJENTA Z BORELIOZĄ – Tomasz Rechciński 674
45. ELEKTROKARDIOGRAM U SPORTOWCÓW – Marcin Konopka, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz 680
46. EKG U LUDZI W WIEKU PODESZŁ YM – Małgorzata Kurpesa 705

Część X. Wybrane patologie w elektrokardiogramie dziecka 715
47. PRZEROST MIĘŚNIA SERCOWEGO W ELEKTROK ARDIOGRAMIE DZIECKA – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht 717
Przerost (nieprawidłowości) prawego przedsionka 721
Przerost (nieprawidłowości) lewego przedsionka 723
Przerost prawej komory 729
Przerost lewej komory 731
Przerost obu komór 734
48. EKG W WADACH WRODZONYCH SERCA – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht 738
49. ZABURZENIA PRZEWODNICTWA ŚRÓDKOMOROWEGO U DZIECI – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht 753

Część XI. Stymulacja w EKG 765
50. OCENA FUNKCJI STYMULATORA W ZAPISIE EKG – Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Kałowski 767
Podstawowe zasady funkcjonowania kardiostymulatora 767
Stymulacja w zapisie EKG, zaburzenia stymulacji 772
Zaburzenia wyczuwania 782
Inne elektrokardiograficzne powikłania stymulacji 789
51. EKG U CHORYCH Z WSZCZEPIONYM K ARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM – Przemysław Mitkowski 792
52. PRZYDATNOŚĆ 12- ODPROWADZENIOWEGO EKG W MONIT OROWANIU PACJENTÓW Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI RESYNCHRONIZUJĄCYMI – Michał Chudzik 804
Quiz 823
Skorowidz 855

Szczegóły ebooka Interpretacja EKG. Kurs zaawansowany

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5752-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5671-6
Wydanie:
1
Redakcja:
Małgorzata Kurpesa,Bartosz Szafran
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
862
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub