Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ebook Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Treść podręcznika została ułożona zgodnie z programem specjalizacji z medycyny rodzinnej
Stanowi wybór użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego.
Kompendium wiedzy z kardiologii przydatna dla lekarzy POZ uwzględniające:
• przedstawienie jednostek chorobowych, z którymi najczęściej może zetknąć się lekarz POZ
• nowoczesna diagnostyka i terapia chorób serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych
• specyficzne problemy związane z leczeniem chorób kardiologicznych
• obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego)
Zwarta treść, zagadnienia istotne merytorycznie, zwrócenie uwagi na objawy „alarmowe” i ostre stany, spojrzenie kompleksowe na specyfikę chorób kardiologicznych

Spis treści ebooka Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SŁOWNICZEK SKRÓTÓW XXVII
CZĘŚĆ PIERWSZA Interpretacja najczęstszych odchyleń od normy w badaniach kardiologicznych i zasady postępowania diagnostycznego w gabinecie lekarza POZ 1
ROZDZIAŁ 1. Podmiotowe i przedmiotowe objawy chorób serca w praktyce lekarz POZ – Aleksandra Parczewska, Marcin Gruchała 3
Ból w klatce piersiowej 3
Duszność 7
Kołatanie serca 10
Kaszel 11
Krwioplucie 12
Obrzęki 13
Wodobrzusze 15
Sinica 16
Osłuchiwanie serca 17
Ocena tętna 21
Zawroty głowy 23
Omdlenia i zaburzenia świadomości 24
Piśmiennictwo 25
ROZDZIAŁ 2. Pacjent z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi – Anna Wolska-Bułach, Andrzej Tykarski 27
Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi 27
Hipotonia 30
Hipotonia pierwotna 31
Hipotonia ortostatyczna 31
Hipotonia wtórna 32
Piśmiennictwo 32
ROZDZIAŁ 3. Pacjent z wynikiem 24-godzinnego Holtera ciśnieniowego w gabinecie lekarza POZ – Katarzyna Kostka-Jeziorny 33
Piśmiennictwo 40
ROZDZIAŁ 4. Pacjent z nieprawidłowym EKG – podstawy elektrokardiografii – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa 41
Wstęp 41
Odprowadzenia w elektrokardiogramie 41
Sposób rejestracji elektrokardiogramu 43
Składowe elektrokardiogramu 43
Obliczanie częstotliwości rytmu serca 46
Wyznaczanie osi elektrycznej serca 47
Oś pośrednia – oś prawidłowa 47
Odchylenie osi w lewo – lewogram patologiczny 48
Odchylenie osi w prawo – prawogram 49
Oś nieokreślona 49
Rytm zatokowy prawidłowy 50
Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 51
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia 51
Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 51
Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (blok całkowity) 53
Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 54
Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe 54
Rytm przedsionkowy 55
Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy 56
Trzepotanie przedsionków 57
Migotanie przedsionków 57
Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego 60
Zastępcze pobudzenia z łącza przedsionkowo-komorowego 60
Zastępczy rytm z łącza przedsionkowo-komorowego 61
Przyspieszony rytm z łącza przedsionkowo-komorowego (nienapadowy częstoskurcz węzłowy) 61
Napadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego 62
Komorowe zaburzenia rytmu serca 64
Przedwczesne pobudzenia komorowe 64
Zastępcze pobudzenia komorowe 66
Zastępczy rytm komorowy 66
Czynny rytm komorowy 66
Częstoskurcz komorowy 66
Trzepotanie komór 68
Migotanie komór 68
Zmiany w EKG w ostrych zespołach wieńcowych 69
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST 69
Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST 73
Zmiany zespołów QRS sugerujące martwicę 75
Piśmiennictwo 75
ROZDZIAŁ 5. Pacjent z wynikiem przedłużonego monitorowania EKG metodą Holtera w gabinecie lekarza POZ – Barbara Uznańska-Loch, Małgorzata Kurpesa 77
Monitorowanie EKG metodą Holtera – specyfika badania 77
Kogo kierować na monitorowanie EKG metodą Holtera? 79
Interpretacja wyniku całodobowego monitorowania EKG metodą Holtera 81
Piśmiennictwo 83
ROZDZIAŁ 6. Pacjent z wynikiem badania echokardiograficznego w gabinecie lekarza POZ – Edyta Płońska-Gościniak, Barbara Lichodziejewska, Karina Wierzbowska-Drabik 85
Wprowadzenie 85
Rodzaje badań echokardiograficznych i tryby obrazowania 85
Możliwości diagnostyczne echokardiografii 86
Podsumowanie 90
Piśmiennictwo 91
ROZDZIAŁ 7. Pacjent z lipidogramem w gabinecie lekarza POZ – Krzysztof Chlebus, Marcin Pajkowski 93
Epidemiologia 93
Lipidogram i podział dyslipidemii 94
Leczenie 95
Cele terapeutyczne 95
Modyfikacja stylu życia 97
Farmakoterapia hipercholesterolemii 97
Monitorowanie terapii hipolipemizującej 99
Leczenie hipertrójglicerydemii 100
Piśmiennictwo 103
ROZDZIAŁ 8. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza POZ – Piotr Jankowski 105
Ryzyko sercowo-naczyniowe 105
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego 106
Piśmiennictwo 109
CZĘŚĆ DRUGA Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów podmiotowych w chorobach układu krążenia: przyczyny i wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza POZ 111
ROZDZIAŁ 9. Pacjent z bólem w klatce piersiowej: przyczyny sercowe i pozasercowe bólów w klatce piersiowej, postępowanie w gabinecie lekarza POZ – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka 113
Miażdżyca tętnic wieńcowych 113
Przyczyny bólu w klatce piersiowej 119
Dławica Prinzmetala, czyli dławica naczynioskurczowa 120
Zespół wieńcowy X 120
Zator tętnicy wieńcowej 120
Tętniak aorty oraz ostre rozwarstwienie aorty 121
Zapalenie osierdzia 122
Zapalenie mięśnia sercowego 123
Zatorowość płucna 123
Odma opłucnowa 124
Kolka żółciowa 124
Ból przełyku 124
Ból neuralgiczny i psychogenny 125
Piśmiennictwo 125
ROZDZIAŁ 10. Pacjent z dusznością – Marta Kałużna-Oleksy 127
Patogeneza duszności 127
Podział duszności 128
Diagnostyka różnicowa duszności 130
Piśmiennictwo 134
ROZDZIAŁ 11. Diagnostyka różnicowa kołatań serca – Adrian Gwizdała 135
Piśmiennictwo 141
ROZDZIAŁ 12. Pacjent z zasłabnięciami i omdleniami – Jacek Gajek 143
Podział omdleń 143
Omdlenia odruchowe 144
Omdlenia ortostatyczne 144
Omdlenia sercowe 144
Epidemiologia omdleń 145
Diagnostyka omdleń 145
Piśmiennictwo 147
CZĘŚĆ TRZECIA Pacjent z najczęstszymi chorobami układu krążenia w gabinecie lekarza POZ 149
ROZDZIAŁ 13. Pacjent z chorobą wieńcową – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka 151
Wstęp 151
Symptomatologia choroby niedokrwiennej serca 152
Stabilna choroba wieńcowa 152
Ostre zespoły wieńcowe 154
Rozpoznanie i postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca 155
Stabilna choroba wieńcowa 155
Ostry zespół wieńcowy 157
Piśmiennictwo 160
ROZDZIAŁ 14. Pacjent z niewydolnością serca – Ewa Straburzyńska-Migaj 161
Diuretyki 168
Leki hamujące układ neurohormonalny 171
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)/antagoniści receptora angiotensyny (ARB) 173
Leki beta-adrenolityczne (LBA) 175
Antagoniści receptora dla mineralokortykosteroidów (MRA) 176
Sakubitryl/walsartan 177
Iwabradyna 178
Elektroterapia 180
Leczenie inwazyjne 181
Opieka wielospecjalistyczna 181
Podsumowanie 182
Piśmiennictwo 182
ROZDZIAŁ 15. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca – Krzysztof Błaszyk 185
Wstęp 185
Prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy) 186
Definicja arytmii 187
Objawy arytmii 187
Klasyfikacja arytmii 188
Epidemiologia 193
Arytmia nadkomorowa 193
Arytmia komorowa 194
Obraz kliniczny 197
Zasady leczenia częstoskurczów 209
Postępowanie doraźne w częstoskurczu z wąskim zespołem QRS 210
Postępowanie doraźne w częstoskurczu z szerokim zespołem QRS 212
Postępowanie w częstoskurczu komorowym i komorowych zaburzeniach rytmu 212
Rola lekarza rodzinnego (POZ) w doraźnym postępowaniu u pacjenta z arytmią – podsumowanie 215
Piśmiennictwo 217
ROZDZIAŁ 16. Pacjent z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa – Michał Waśniewski 221
Wstęp 221
Epidemiologia 221
Etiopatogeneza 221
Objawy kliniczne 222
Diagnostyka 222
Rokowanie 223
Podział zaburzeń automatyzmu i przewodnictwa 223
Dysfunkcja węzła zatokowego (SSS) 223
Bloki przedsionkowo-komorowe 224
Bloki śródkomorowe 225
Wskazania do stałej elektrostymulacji serca u pacjentów z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa 227
Podsumowanie 228
Piśmiennictwo 228
ROZDZIAŁ 17. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ – Anna Flotyńska, Andrzej Tykarski 229
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego 229
Kogo kierować do specjalisty? 232
Diagnostyka 232
Leczenie hipotensyjne 234
Piśmiennictwo 240
ROZDZIAŁ 18. Pacjent z wadą serca w gabinecie lekarza POZ – Piotr Hoffman 241
Wstęp 241
Nabyte wady zastawkowe 241
Zwężenie zastawki aortalnej 241
Zwężenie zastawki mitralnej 248
Niedomykalność zastawki aortalnej 252
Niedomykalność zastawki mitralnej 258
Niedomykalność zastawki trójdzielnej 264
Współwystępowanie wad nabytych. Wady wrodzone serca 265
Piśmiennictwo 268
ROZDZIAŁ 19. Pacjent z chorobą zakrzepowo-zatorową w gabinecie lekarza POZ 269
Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa – Zbigniew Krasiński 269
Wstęp 269
Definicja i podział 270
Czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej 270
Objawy zakrzepicy żył głębokich 271
Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich 272
Leczenie zakrzepicy żył głębokich poza antykoagulacją 274
Rokowanie w zakrzepicy żył głębokich 275
Ostra zatorowość płucna – Tatiana Mularek-Kubzdela 277
Definicja 277
Epidemiologia 277
Rozpoznanie 277
Strategia postępowania diagnostycznego 284
Kogo kierować do szpitala przy podejrzeniu ostrej zatorowości płucnej 285
Zasady postępowania po incydencie ostrej zatorowości płucnej 285
Piśmiennictwo 286
CZĘŚĆ CZWARTA Wybrane problemy terapeutyczne dotyczące pacjentów z chorobami układu krążenia 289
ROZDZIAŁ 20. Pacjent wypisany ze szpitala 291
Pacjent wypisany ze szpitala po ostrym zespole wieńcowym i po zabiegu PCI – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka 291
Rehabilitacja kardiologiczna 291
Leczenie przeciwpłytkowe 295
Piśmiennictwo 297
Pacjent wypisany ze szpitala po przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej (TAVI) – Anna Olasińska-Wiśniewska, Marek Grygier 300
Piśmiennictwo 305
Pacjent wypisany ze szpitala po dekompensacji niewydolności serca – Ewa Straburzyńska-Migaj 307
Piśmiennictwo 310
Pacjent wypisany ze szpitala po kardiowersji migotania i/lub trzepotania przedsionków – Adrian Gwizdała 311
Piśmiennictwo 312
Pacjent wypisany ze szpitala po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii – stymulatora, ICD lub CRT – Przemysław Mitkowski 314
Problemy ogólne występujące u chorych po zabiegach implantacji urządzeń w praktyce lekarza POZ 314
Problemy chorych po zabiegach implantacji związane z rodzajem wszczepionego urządzenia w praktyce lekarza POZ 317
Piśmiennictwo 319
ROZDZIAŁ 21. Opieka nad pacjentem po przeszczepieniu serca – Hanna Wachowiak-Baszyńska, Ewa Straburzyńska-Migaj 321
Wskazania i ogólne zasady kwalifikacji do przeszczepienia serca 321
Ośrodki przeszczepiające serce w Polsce 323
Przeżycie pacjentów po przeszczepieniu serca 324
Podstawowe informacje na temat opieki nad pacjentem po przeszczepieniu serca 325
Leczenie immunosupresyjne – zasady leczenia, działania niepożądane i interakcje leków immunosupresyjnych 326
Badanie podmiotowe i przedmiotowe 328
Zapis EKG u pacjenta po przeszczepieniu serca 329
Zaburzenia rytmu w sercu przeszczepionym 332
Ostre odrzucanie 332
Późne odrzucanie 333
Choroby współistniejące 333
Nadciśnienie tętnicze 334
Cukrzyca 334
Hiperlipidemia 334
Przewlekła choroba nerek 335
Nowotwory po przeszczepieniu serca 335
Zakażenia 336
Szczepienia ochronne pacjentów po przeszczepieniu serca 337
Podsumowanie 338
Piśmiennictwo 339
ROZDZIAŁ 22. Pacjent po zabiegu zastawkowym – Zofia Oko-Sarnowska 341
Kwalifikacja do zabiegu zastawkowego 341
Sposoby leczenia zabiegowego wad zastawkowych serca 341
Przygotowanie pacjenta do zabiegu 342
Opieka pooperacyjna 343
Wczesny okres pooperacyjny (30 dni po zabiegu) 343
Zasady leczenia przeciwkrzepliwego i/lub przeciwpłytkowego po zabiegu zastawkowym 344
Opieka długofalowa 346
Powikłania odległe 348
Zastawka mechaniczna 348
Zastawka biologiczna 350
Piśmiennictwo 350
ROZDZIAŁ 23. Kobieta w ciąży z chorobą serca w gabinecie lekarza POZ – Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak-Rutkowska 353
Wady serca u kobiet w ciąży 354
Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży 358
Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży 359
Kardiomiopatia połogowa 360
Choroba wieńcowa u kobiet w ciąży 361
Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa u kobiet w ciąży 361
Piśmiennictwo 363
ROZDZIAŁ 24. Aktywność fizyczna pacjentów z chorobami układu krążenia – Ewa Straburzyńska-Migaj 365
Piśmiennictwo 367
ROZDZIAŁ 25. Leczenie stomatologiczne 369
Punkt widzenia lekarza stomatologa – Beata Wiśniewska 369
Punkt widzenia lekarza kardiologa – Aneta Klotzka 370
Piśmiennictwo 374
ROZDZIAŁ 26. Leczenie przeciwpłytkowe – Anna Komosa, Maciej Lesiak 375
Jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową? Które leki wybrać? 376
Pacjent leczony przezskórną interwencją wieńcową 376
Pacjent poddany bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego 379
Pacjent leczony zachowawczo 379
Zmiana leku przeciwpłytkowego 379
U kogo wydłużyć terapię powyżej 12 miesięcy? 379
Rodzaje leków przeciwpłytkowych 380
Kwas acetylosalicylowy (ASA, aspiryna) 381
Klopidogrel 381
Tikagrelor 382
Prasugrel 382
Jak oszacować ryzyko krwawienia i ryzyko niedokrwienne? 383
Przygotowanie pacjenta do zabiegów w trakcie terapii przeciwpłytkowej 385
Czy przed zabiegiem usunięcia zęba należy odstawić leki przeciwpłytkowe? 385
Czy przed badaniem endoskopowym należy odstawić leki przeciwpłytkowe? 386
Kiedy można odstawić DAPT przed operacją niekardiochirurgiczną? 387
Podsumowanie 389
Piśmiennictwo 389
ROZDZIAŁ 27. Leczenie przeciwkrzepliwe w gabinecie lekarza POZ – Anetta Undas 393
Leczenie przeciwzakrzepowe i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 394
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 395
Czas stosowania leczenia przeciwkrzepliwego 399
Zakrzepica żył powierzchownych 401
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 401
Leczenie przeciwzakrzepowe i migotanie przedsionków 402
Leczenie przeciwzakrzepowe i wady zastawkowe serca 405
Stosowanie antykoagulacji u chorych z wadą zastawkową 405
Stosowanie antykoagulacji i mechaniczne protezy zastawkowe 406
Stosowanie antykoagulacji i zastawki biologicznej 408
Szczególne sytuacje w czasie antykoagulacji 409
Przedawkowanie VKA 409
Zabiegi inwazyjne 409
Powikłania leczenia przeciwkrzepliwego 413
Krwawienia 413
Małopłytkowość 414
Współpraca ze specjalistami 415
Piśmiennictwo 415
ROZDZIAŁ 28. Nagłe zatrzymanie krążenia w gabinecie lekarza POZ – Jarosław Bugajski, Marek Gierlotka 417
Definicje 417
Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia 417
Klasyfikacja nagłego zatrzymania krążenia 418
Postępowanie 418
Rokowanie 425
Piśmiennictwo 426
ROZDZIAŁ 29. Profilaktyka chorób układu krążenia – Tomasz Zdrojewski 427
Epidemiologia 427
Umieralność przedwczesna 428
Choroby serca i naczyń vs. choroby nowotworowe 428
Hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych 429
Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce 430
Aktualne zalecenia ESC (z 2016 roku) dotyczące prewencji chorób serca i naczyń 430
Główne cele lekarza rodzinnego w odniesieniu do klasycznych czynników ryzyka 431
Inne markery ryzyka sercowo-naczyniowego 432
Stany kliniczne wpływające na ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń 433
Wybrane grupy pacjentów 434
Jak prowadzić interwencję prewencyjną w praktyce klinicznej? 434
Strategia populacyjna w nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń 438
Piśmiennictwo 441
ROZDZIAŁ 30. Podróże pacjenta z chorobą układu krążenia – Dominika Szalewska 443
Zalecenia ogólne 443
Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa 447
Piśmiennictwo 449
ROZDZIAŁ 31. Życie intymne osób z chorobami układu krążenia – Jadwiga Wolszakiewicz 451
Przyczyny zaburzeń funkcji seksualnych 451
Bezpieczeństwo aktywności seksualnej pacjentów z chorobami układu krążenia 452
Bezpieczeństwo stosowania leków wspomagających erekcję 454
Piśmiennictwo 454
ROZDZIAŁ 32. Rozwiązania telemedyczne w praktyce lekarza POZ (współpraca specjalisty i lekarza POZ) – Ryszard Piotrowicz 455
Definicja telekonsultacji 457
Telekonsultacje pomiędzy lekarzem POZ a specjalistą 457
Telekonsultacje między pacjentem a specjalistą w obecności lekarza POZ 458
Telekonsultacje między lekarzem POZ/pielęgniarką a pacjentem 459
Piśmiennictwo 459
ROZDZIAŁ 33. Rehabilitacja w ramach programu kompleksowej opieki specjalistycznej (KOS-zawał) rola lekarza POZ – Jadwiga Wolszakiewicz 461
Kompleksowa opieka specjalistyczna po zawale serca (program KOS-zawał) 461
Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca 462
Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej 464
Podsumowanie 464
Piśmiennictwo 465
SKOROWIDZ 467

Szczegóły ebooka Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5626-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5597-9
Redakcja:
Maciej Lesiak,Ewa Straburzyńska Migaj
Liczba Stron:
478
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub