Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2

Ebook Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2 Janusz Świetliński

Janusz Świetliński
149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Staranne opracowanie praktyczne zgodne z programem specjalizacji z neonatologii dla położnych i pielęgniarek, porównywalne w tej dziedzinie z najnowszymi publikacjami anglojęzycznymi. Książka z pewnością zainteresuje również lekarzy neonatologów i pediatrów.

W I tomie znajdują się rozdziały opisujące m.in. żywienie zdrowego noworodka, problemy żywieniowe związane z niedojrzałością koordynacji procesów oddychania, połykania i ssania, bank mleka kobiecego oraz opiekę ukierunkowaną na rodzinę.

W II tomie rozdziały są poświęcone żywieniu w sytuacjach, w których mleko mamy jest niedostępne, żywieniu wcześniaków, pozajelitowym i stosowaniu wzmacniaczy.

Oba tomy zawierają możliwie kompletne opisy procedur stosowane w obszarach objętych zakresem podręcznika. Procedury są oparte na doświadczeniach własnych, informacjach pozyskanych podczas współpracy z ośrodkami skandynawskimi oraz wiadomościach publikowanych w wydawnictwach światowych.

Spis treści ebooka Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2

Wykaz ważniejszych skrótów XVIII
Janusz ŚWIETLIŃSKI XVIII
1. Uwarunkowania gospodarki płynowej i elektrolitowej noworodka 1
Janusz ŚWIETLIŃSKI 1
1.1. Utrata wody 2
1.2. Gospodarka płynowa 4
1.3. Gospodarka elektrolitowa 8

2. Żywienie noworodka chorego i noworodka urodzonego przedwcześnie 25
Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA, Janusz ŚWIETLIŃSKI 25
2.1. Zapotrzebowanie energetyczne 27
2.2. Spodziewane efekty żywieniowe 28
2.3. Żywienie do przewodu pokarmowego 30
2.4. Żywienie wcześniaka 38

3. Choroba metaboliczna kości 59
Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 59
3.1. Występowanie 60
3.2. Etiologia 60
3.3. Objawy kliniczne 63
3.4. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 63
3.5. Profilaktyka i leczenie 66
3.6. Informacje dodatkowe 67

4. Problemy oddechowe 69
Janusz ŚWIETLIŃSKI 69
4.1. Patofizjologia układu oddechowego 69
4.2. Podstawy wentylacji mechanicznej 102
4.3. Wentylacja nieinwazyjna 127
4.4. Zespół zaburzeń oddychania 141
4.5. Zapalenie płuc 146
4.6. Zespół aspiracji smółki (MAS) 149
4.7. Przemijający szybki oddech noworodka, przejściowe zaburzenia oddychania (TTN) 155
4.8. Bezdechy noworodka 156
4.9. Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) 162
4.10. Rozedma śródmiąższowa płuc (PIE) 167
4.11. Odma opłucnowa i inne zespoły ucieczki powietrza u noworodków 171
4.12. Krwawienie do płuc 178
4.13. Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodka (PPHN) 180
4.14. Zastosowanie tlenku azotu w neonatologii 184
4.15. Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO) 189

5. Patofizjologia układu krążenia 193
Janusz ŚWIETLIŃSKI 193
5.1. Zaburzenia krążenia u noworodka 193
5.2. Wady wrodzone serca 200
5.3. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) 209
5.4. Zaburzenia rytmu serca 214

6. Wybrane wady wrodzone i zaburzenia kliniczne wymagające interwencji chirurgicznej 223
Janusz ŚWIETLIŃSKI 223
6.1. Niedrożność przełyku i przetoka przełykowo-tchawicza 223
6.2. Niedrożność jelit u noworodka 227
6.3. Wrodzona przepuklina przeponowa 236
6.4. Przepuklina pępowinowa (omphalocoele) 241
6.5. Wytrzewienie 243
6.6. Martwicze zapalenie jelit (NEC) 246
6.7. Wodogłowie w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym 253
6.8. Wady cewy nerwowej 259
6.9. Opieka okołooperacyjna 263

7. Zaburzenia neurologiczne 269
Janusz ŚWIETLIŃSKI 269
7.1. Podstawy rozwoju układu nerwowego 269
7.2. Ocena stanu neurologicznego noworodka 274
7.3. Zaburzenia neurologiczne u noworodków 279
7.4. Dalszy rozwój noworodków urodzonych przedwcześnie 309

8. Hipotermia lecznicza 312
Janusz ŚWIETLIŃSKI 312

9. Zaburzenia hematologiczne, leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi 321
Joanna WILK-TYL 321
9.1. Policytemia 321
9.2. Małopłytkowość 325
9.3. Choroba krwotoczna noworodka, czyli krwawienie z niedoboru witaminy K 331
9.4. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe 335
9.5. Niedokrwistość 338
9.6. Konflikt serologiczny 348

10. Zaburzenia w obrębie układu moczowego 354
Janusz ŚWIETLIŃSKI 354
10.1. Ważne informacje dotyczące rozwoju układu moczowego 354
10.2. Funkcje nerek u noworodka 355
10.3. Zaburzenia funkcji nerek u noworodka 357
10.4. Obrzęki 368
10.5. Leczenie nerkozastępcze 371

11. Monitorowanie biofizyczne 373
Janusz ŚWIETLIŃSKI 373
11.1. Ogólne zasady monitorowania 373
11.2. Najczęściej stosowane w neonatologii parametry monitorowania biofizycznego 375
11.3. Ciśnienie tętnicze krwi 382
11.4. Ośrodkowe ciśnienie żylne 386
11.5. Inne monitorowane parametry 387

12. Wybrane aspekty farmakologiczne 393
Janusz ŚWIETLIŃSKI 393
12.1. Wstęp 393
12.2. Odpowiedzialność za zlecenie i podanie leku 394
12.3. Uwagi dotyczące farmakokinetyki leków 395

13. Ból – zapobieganie i leczenie 406
Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 406
13.1. Następstwa bodźców bólowych u noworodka 407
13.2. Metody oceny bólu u noworodka 408
13.3. Sposoby zapobiegania bólowi i metody łagodzenia bólu towarzyszącego wybranym procedurom wykonywanym na oddziałach noworodkowych oraz na oddziałach intensywnej terapii noworodka 410

14. Zespół abstynencji (zespół odstawienia) 417
Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 417
14.1. Uwagi wstępne 417
14.2. Objawy kliniczne 419
14.3. Diagnostyka 423
14.4. Leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne 423
14.5. Karmienie naturalne 424
14.6. Skala Finnegana 425
14.7. Uwagi końcowe 428

15. Opieka nad noworodkiem na granicy przeżywalności 430
Janusz ŚWIETLIŃSKI 430

16. Etyczne aspekty opieki nad noworodkiem w stanie terminalnym 434
Janusz ŚWIETLIŃSKI 434
16.1. Kategorie pacjentów, którzy mogą być objęci paliatywną opieką perinatalną 435
16.2. Uwagi praktyczne dotyczące sprawowania opieki paliatywnej nad noworodkiem na oddziale neonatologicznym 436

17. Przygotowanie noworodka do wypisu do domu 441
Janusz ŚWIETLIŃSKI 441
17.1. Kryteria wypisania do domu zdrowego donoszonego noworodka, tj. noworodka urodzonego pomiędzy 37. a 41. tygodniem ciąży 441
17.2. Kryteria warunkujące wypisanie do domu noworodka z problemami zdrowotnymi 444

18. Szczepienia ochronne u noworodków – procedura zabiegu 446
Maria WILIŃSKA 446
18.1. Podstawowe informacje o szczepieniach ochronnych 446
18.2. Szczepienia ochronne w okresie noworodkowym 448
18.3. Zasady podawania szczepionek w okresie noworodkowym 458
18.4. Dokumentacja 462

19. Opieka hospicyjna nad noworodkiem i wcześniakiem 466
Natasza GODLEWSKA, Ewa WÓJCIK-GIL 466
19.1. Wstęp 467
19.2. Zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej 467
19.3. Co jest ważne w prowadzeniu opieki paliatywnej 468
19.4. Możliwości opieki hospicyjnej dla noworodków i wcześniaków 471
19.5. Statystyki dotyczące dzieci urodzonych przedwcześnie, objętych opieką Śląskiego Hospicjum dla Dzieci w Tychach w latach 2010–2014 474
19.6. Domowe hospicja dziecięce w Polsce – adresy i kontakt 476

20. Po stracie dziecka 480
Joanna WILK-TYL 480
20.1. Informacje na temat formalności po stracie dziecka 481
20.2. Dodatek 484

21. Najczęstsze badania laboratoryjne 486
Janusz ŚWIETLIŃSKI 486
21.1. Uwagi ogólne 486
21.2. Pomiędzy zleceniem a laboratorium 489
21.3. Interpretacja badań laboratoryjnych 491

22. Medyczny sprzęt jednorazowy 501
Grzegorz ZDEBIK 501
22.1. Wstęp 501
22.2. Co to jest wyrób medyczny? 502
22.3. Cechy wyrobu medycznego 503
22.4. Jak powstają wyroby medyczne? 507
22.5. Jak się tworzy produkt medyczny? 510
22.6. Od czego zależy cena produktu? 511
22.7. Jak wybrać dobry produkt – porady 514
22.8. Typowe błędne wyobrażenia dotyczące podstawowego sprzętu 522
22.9. Nowe trendy w stosowaniu sprzętu medycznego 524
22.10. Podsumowanie 526

23. Problemy związane z infuzją płynów i leków 527
Janusz ŚWIETLIŃSKI 527
23.1. Zapobieganie przypadkowemu podaniu nadmiernej objętości wlewu płynów lub leku u noworodka 527
23.2. Problem osmotyczności wlewów 528
23.3. Czynniki wpływające na skuteczność podania leku 529
23.4. Minimalna wymagana szybkość wlewu 538
23.5. Gentamycyna pod specjalnym nadzorem 540
23.6. Ważne uwagi praktyczne dotyczące dożylnego podawania leków 541
23.7. Propozycja procedury podania leku/wlewu dożylnego u noworodka 545
23.8. Ważne uwagi praktyczne dotyczące dożylnego stosowania leków 549
23.9. Rozterki podczas prowadzenia terapii dożylnej u noworodków – podsumowanie 554

24. Żywienie pozajelitowe na oddziale intensywnej terapii noworodka 556
Łukasz DROZD, Aldona STACHURA 556
24.1. Wstęp 556
24.2. Dawki żywienia pozajelitowego dla noworodków 557
24.3. Dostępy naczyniowe do podaży żywienia pozajelitowego – kiedy można podawać żywienie do naczyń obwodowych 563
24.4. Planowanie żywienia pozajelitowego – aspekty praktyczne 565
24.5. Stabilność mieszanin żywienia pozajelitowego 573
24.6. Aspekty prawne – szczególna rola farmaceuty 578
24.7. Dobra praktyka wytwarzania konieczna do spełnienia przy sporządzaniu mieszanin żywienia pozajelitowego 579
24.8. Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego noworodków 587
24.9. Zasady transportu żywienia pozajelitowego 588
24.10. Systemy komputerowe do planowania żywienia klinicznego 591

25. Zapobieganie błędom w podaniu leków 596
Janusz ŚWIETLIŃSKI 596
25.1. Rodzaje błędów 597
25.2. Zasady poprawnego i bezpiecznego procesu zlecania i przygotowywania leku 597
25.3. Rola pielęgniarek 598

26. Dokumentacja medyczna 600
Janusz ŚWIETLIŃSKI 600

27. Uwagi dotyczące projektowania funkcji i organizacji oddziału intensywnej terapii i patologii noworodka 603
Janusz ŚWIETLIŃSKI 603

Procedury 613
Wstęp 613
Janusz ŚWIETLIŃSKI 613
I. Procedura stosowania aseptycznej techniki bezdotykowej 615
Janusz ŚWIETLIŃSKI, Joanna CZICHY, Alina KUBICA 615
II. Procedura tlenoterapii 621
Janusz ŚWIETLIŃSKI 621
III. Procedura intubacji dotchawiczej noworodków 625
Janusz ŚWIETLIŃSKI 625
IV. Procedura podania surfaktantu 636
Janusz ŚWIETLIŃSKI 636
V. Procedura toalety dróg oddechowych noworodków zaintubowanych 643
Maria WILIŃSKA 643
VI. Procedura ekstubacji noworodków 654
Janusz ŚWIETLIŃSKI 654
VII. Procedura zakładania i pielęgnacji drenażu jamy opłucnej 659
Janusz ŚWIETLIŃSKI 659
VIII. Procedura punkcji lędźwiowej 671
Janusz ŚWIETLIŃSKI 671
IX. Procedura pobierania moczu do badań. Procedura cewnikowania pęcherza moczowego 678
Janusz ŚWIETLIŃSKI 678
X. Procedura kaniulacji obwodowych naczyń żylnych 689
Janusz ŚWIETLIŃSKI 689
XI. Procedura kaniulacji naczyń centralnych z dostępu obwodowego 698
Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 698
XII. Procedura cewnikowania naczyń pępowinowych 709
Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 709
XIII. Procedura transfuzji wymiennej u noworodków 727
Maria WILIŃSKA 727
XIV. Procedura badania okulistycznego noworodka 743
Maria WILIŃSKA 743
XV. Procedura postępowania w powikłaniach terapii dożylnej 750
Janusz ŚWIETLIŃSKI 750
XVI. Procedura kaniulacji tętnicy obwodowej 762
Janusz ŚWIETLIŃSKI 762
XVII. Procedura pielęgnacji linii tętniczej 767
Janusz ŚWIETLIŃSKI 767
XVIII. Procedura pobierania próbki krwi z linii tętniczej 776
Janusz ŚWIETLIŃSKI 776
XIX. Procedura karmienia noworodka mlekiem z butelki przez smoczek 781
Maria WILIŃSKA, Elżbieta BARANOWSKA, Janusz ŚWIETLIŃSKI 781
XX. Procedura wzmacniania mleka kobiecego 789
Maria WILIŃSKA, Izabela KĘDZIOR, Janusz ŚWIETLIŃSKI 789
Aneks 799
Skorowidz 859

Szczegóły ebooka Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-200-5231-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5231-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Janusz Świetliński
Liczba Stron:
894
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub