Pielęgniarstwo onkologiczne

Ebook Pielęgniarstwo onkologiczne

136,29 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Pielęgniarstwo onkologiczne” to nowe wydanie cenionej na rynku wydawniczym publikacji.
Autorzy przygotowali kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących pielęgniarskiej opieki onkologicznej.
W książce przedstawiono:
-stosowane terapie onkologiczne,
-procesy pielęgnacyjne w schorzeniach układów i narządów człowieka,
-zagadnienia profilaktyki oraz diagnostyki, w których rola pielęgniarki jest coraz istotniejsza,
-rehabilitację w zakresie fizycznym i psychologicznym,
-opiekę paliatywną i terminalną, obejmującą pacjentów i ich rodziny.
Redaktorzy naukowi do współpracy zaprosili przede wszystkim pielęgniarki, które na co dzień zajmują się bezpośrednią opieką nad pacjentami z chorobą nowotworową. Podręcznik nie powstałby jednak bez udziału innych specjalistów, jak: lekarze, farmakolodzy, psycholodzy, rehabilitanci, z którymi pielęgniarki ściśle współpracują w zapewnieniu profesjonalnej opieki.
Publikacja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.

Spis treści ebooka Pielęgniarstwo onkologiczne

1. ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO – Anna Koper, Katarzyna Bandoch 1
1.1 Terminologia oraz podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego 1
1.2. Historia polskiej onkologii 5
1.3. Rozwój pielęgniarskiej opieki onkologicznej 7
1.4. Kształcenie przed- i podyplomowe 9
1.5. Specyfika opieki onkologicznej 11
1.6. Organizacje działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 16
1.7. Organizacje udzielające pomocy pacjentom onkologicznym 21
Piśmiennictwo 24
2. JAKOŚĆ W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM – Anna Koper, Agnieszka Murkocińska 27
2.1. Genealogia, terminologia i metodyka zapewniania jakości w pielęgniarstwie 28
2.1.1. Aspekty oceny jakości opieki 28
2.2. Systemy zapewniania jakości 32
2.3. Działania na rzecz zapewniania jakości w pielęgniarstwie onkologicznym 36
Piśmiennictwo 49
3. PODSTAWY TEORETYCZNE NOWOTWORÓW 51
3.1. Wstęp – Jan Cisowski 51
3.2. Terminologia i etiologia 51
3.2.1. Etiologia 54
3.2.2. Fazy procesu nowotworowego 59
Piśmiennictwo 60
3.3. Epidemiologia nowotworów złośliwych – Tomasz Mierzwa 61
3.3.1. Epidemiologia nowotworów na świecie 62
3.3.2 Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w 2016 roku 67
Piśmiennictwo 68
4. PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH – Beata Hoffman, Krzysztof Jan Koper 71
4.1. Profilaktyka pierwotna 71
4.2. Profilaktyka wtórna 72
4.2.1. Badania profilaktyczne 72
4.2.2. Badania przesiewowe 81
4.2.3. Badania genetyczne 81
4.3. Rola pielęgniarki w profilaktyce onkologicznej 82
Piśmiennictwo 87
5. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W DIAGNOSTYCE SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH – Maria Jolanta Wełna, Beata Kaźmierczak 89
5.1. Specyfika pracy pielęgniarki 89
5.2. Udział pielęgniarki w diagnostyce histopatoogcznej 92
5.2.1. Postępowanie z tkankami przeznaczonymi do badania histopatologicznego 94
5.3. Udział pielęgniarki w diagnostyce obrazowej 95
5.4. Udział pielęgniarki w diagnostyce laboratoryjnej 101
Piśmiennictwo 103
6. OPIEKA AMBULATORYJNA W ONKOLOGII – Renata Matyjasek, Magdalena Burzych 105
6.1. Zasady funkcjonowania ambulatoryjnej specjalistycznej onkologicznej opieki medycznej 106
6.2. Rola i zadania pielęgniarki/położnej w ambulatoryjnych zabiegach diagnostyczno-leczniczych 113
6.2.1. Badania i zabiegi endoskopowe 114
6.2.2. Zabiegi chirurgiczne 123
6.2.3. Rany onkologiczne 130
6.2.4. Badania cytologiczne i kolposkopowe 145
Piśmiennictwo 150
7. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 155
7.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w chirurgii – Bernadeta Rutkowska 155
7.1. Okres przedoperacyjny 157
7.1.2. Okres pooperacyjny 159
7.1.3. Przygotowanie pacjenta do życia po leczeniu chirurgicznym 164
7.1.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych chirurgicznie 165
Piśmiennictwo 167
7.2. Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego – Marta Korecińska, Wojciech Zegarski 168
Piśmiennictwo 171
7.2.1. Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w chirurgii jelita grubego – Marta Korecińska 172
Piśmiennictwo 182
7.3. Opieka w terapii neurochirurgicznej nowotworów – Robert Ślusarz 184
7.3.1. Kliniczne aspekty procesów rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego 184
7.3.2. Rola i zadania zespołu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego 186
7.3.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne występujące u chorego z procesem rozrostowym OUN 189
Piśmiennictwo 195
7.4. Opieka w terapii nowotworów głowy i szyi – Katarzyna Kisiel 197
7.4.1. Nowotwory głowy i szyi 197
7.4.2. Problemy pielęgnacyjne 200
Piśmiennictwo 207
7.5. Pielęgnacja pacjenta z rakiem płuca – Ewa Madajewska, Anna Sędłak 209
7.5.1. Rak płuca 209
7.5.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie 211
7.5.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z drenażem założonym do jamy opłucnej 214
7.5.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne 219
Piśmiennictwo 222
7.6. Opieka w terapii nowotworów piersi – Beata Borzych 223
7.6.1. Opieka pielęgniarska 226
Piśmiennictwo 232
7.7. Opieka w terapii chirurgicznej nowotworów w obrębie układu moczowo-płciowego – Edyta Szortyka 233
7.7.1. Nowotwory układu moczowego 233
Piśmiennictwo 247
7.8. Opieka w terapii nowotworów ginekologicznych – Aleksandra Mazur 248
7.8.1. Najczęściej występujące nowotwory narządów płciowych 249
Piśmiennictwo 264
7.9. Opieka w terapii nowotworów gruczołów wewnątrzwydzielniczych – Katarzyna Kisiel 266
7.9.1. Nowotwory gruczołów wewnątrzwydzielniczych 266
Piśmiennictwo 276
7.10. Opieka w terapii nowotworów skóry i tkanek miękkich – Bernadeta Rutkowska 279
7.10.1. Pielęgnowanie chorych z nowotworem skóry 279
7.10.2. Pielęgnowanie chorych z nowotworem tkanek miękkich 282
7.10.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne w schorzeniach onkologicznych skóry i tkanek miękkich 282
Piśmiennictwo 284
8. LECZENIE SYSTEMOWE NOWOTWORÓW – Krzysztof Jan Koper, Agnieszka Koper 287
8.1. Rodzaje i strategie leczenia systemowego – podstawowe pojęcia 287
8.2. Podział chemioterapii 288
8.3. Leki przeciwnowotworowe 289
8.3.1. Podział leków cytotoksycznych ze względu na mechanizm działania 292
8.3.2. Podział leków cytotoksycznych według ich działania w poszczególnych fazach cyklu komórkowego 301
8.3.3. Leczenie ukierunkowane molekularnie (celowane) 301
8.3.4. Immunoterapia 305
8.3.5. Hormonoterapia 308
8.4. Ocena skuteczności terapii systemowej 312 8.¢.1. Ocena skuteczności immunoterapii 313
8.5. Podsumowanie 314
Piśmiennictwo 315
9. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PRACY Z LEKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI – Sławomir Wileński 321
9.1. Miejsce i funkcja Pracowni Cytostatycznej w strukturze apteki 321
9.2. Drogi podania i postacie leków przeciwnowotworowych 325
9.3. Zasady bezpiecznej pracy z lekiem przeciwnowotworowym 332
Piśmiennictwo 337
10. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W LECZENIU SYSTEMOWYM – Zofia Jędrusik, Beata Kaźmierczak 339
10.1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego 339
10.2. Pielęgnowanie chorych w trakcie leczenia systemowego 340
10.2.1. Metody podawania leków przeciwnowotworowych 344
10.2.2. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych leczenia systemowego 350
10.2.3. Postępowanie po wynaczynieniu leków przeciwnowotworowych 360
10.3. Opieka pielęgniarska po leczeniu systemowym 364
Piśmiennictwo 365
11. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W RADIOTERAPII – Barbara Cichocka, Sylwia Dahms, Małgorzata Trzcińska367
11.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w radioterapii 367
11.1.1. Rola i zadania pielęgniarki w teleradioterapii 367
11.1.2. Pielęgnowanie pacjenta w brachyterapii 390
11.1.3. Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu objawów ubocznych radioterapii 405
11.1.4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych promieniami jonizującymi 412
Piśmiennictwo 419
12. UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROWADZENIU ŻYWIENIA – Katarzyna Walkowiak 421
12.1. Żywienie enteralne i parenteralne 422
12.2. Pielęgnacja dostępu naczyniowego 431
12.3. Znaczenie opieki pielęgniarskiej w żywieniu 433
Piśmiennictwo 435
13. OPIEKA W SCHORZENIACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO – Janina Schabowska 437
13.1. Choroby układu krwiotwórczego 437
13.1.1. Białaczki 438
13.1.2. Szpiczak mnogi (myeloma multiplex) 445
13.2. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi 446
13.3. Pielęgnacja chorych z gorączką neutropeniczną 449
Piśmiennictwo 451
14. OPIEKA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM KOŚCI – Renata Jakobi, Barbara Jakobi-Banaś 453
14.1. Nowotwory kości, objawy i leczenie 454
14.1.1. Badania diagnostyczne 456
14.1.2. Najczęściej występujące objawy i ich leczenie 456
14.1.3. Metody leczenia nowotworów kości 458
14.2. Rola i zadania pielęgniarki 460
14.2.1. Opieka pielęgniarska przed zabiegiem amputacji kończyn 460
14.2.2. Postępowanie pielęgniarskie po zabiegu amputacji kończyny 461
Piśmiennictwo 464
15. SPECYFIKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI – Krystyna Piskorz-Ogórek 467
15.1 Wpływ hospitalizacji dziecka z chorobą nowotworową na jego zdrowie 468
15.1.1 Reakcja dziecka i rodziców na chorobę nowotworową i hospitalizację 472
15.1.2. Reakcja dziecka i rodziców na hospitalizację 473
15.1.3. Wsparcie rodziców dotkniętych chorobą nowotworową dziecka 476
15.2. Choroby nowotworowe u dzieci 479
15.2.1. Rozpoznanie nowotworów u dzieci 483
15.2.2. Leczenie nowotworów wieku dziecięcego 492
15.3. Specyfika opieki nad dzieckiem 496
15.3.1. Profilaktyka bólu u dzieci z chorobami nowotworowymi i leczenie pacjenta z bólem nowotworowym 500
15.3.2. Odżywianie dzieci z chorobą nowotworową 504
15.3.3. Problemy związane ze stosowaniem obwodowych i centralnych cewników żylnych 510
15.3.4. Sztuka komunikacji z chorym dzieckiem 514
15.3.5. Edukacja zdrowotna dzieci z chorobą nowotworową i ich opiekunów jako przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji 518
Piśmiennictwo 520
16. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W ONKOLOGII – Bożena Kawiecka-Dziembowska 523
16.1. Problemy psychologiczne 524
16.2. Reakcje na chorobę nowotworową 526
16.2.1. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory 531
16.2.2. Psychospołeczne następstwa choroby nowotworowej 533
16.3. Wsparcie i terapia psychologiczna w psychoonkologii 534
16.3.1. Psychologiczne aspekty rehabilitacji chorych onkologicznie 539
16.3.2. Psychoterapia elementarna w pracy pielęgniarki onkologicznej 540
Piśmiennictwo 544
17. REHABILITACJA ONKOLOGICZNA – Ilona Dymek 547
17.1. Rehabilitacja chorych po leczeniu nowotworów w obrębie głowy i szyi 547
17.2. Rehabilitacja przed i po leczeniu nowotworów piersi 552
17.2.1. Okres wczesny pooperacyjny – szpitalny 553
17.2.2. Kinezyterapia – okres późny 554
17.2.3.Terapia przeciwobrzękowa 554
17.3. Rehabilitacja po leczeniu nowotworów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich i kości 560
17.4. Rehabilitacja po leczeniu nowotworów płuc 563
17.4.1. Postępowanie przedoperacyjne 567
17.5. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie jamy brzusznej 570
17.6. Rehabilitacja po operacjach neurochirurgicznych 572
17.7. Rola pielęgniarki w rehabilitacji 577
Piśmiennictwo 577
18. OPIEKA PALIATYWNA I TERMINALNA – Aleksandra Burchacka 581
18.1. Specyfika opieki paliatywnej 581
18.1.1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej 583
18.1.2. Formy opieki w zależności od potrzeb i stanu chorego 585
18.1.3. Zasady współpracy z podstawową opieką zdrowotną 587
18.1.4. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej 587
18.1.5. Najczęściej występujące dolegliwości u chorych objętych opieką paliatywną 588
18.1.6. Ból w opiece paliatywnej 596
18.1.7. Leki stosowane w leczeniu bólów nowotworowych 598
18.2. Jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej 600
18.3. Wsparcie chorego i jego rodziny 601
Piśmiennictwo 602
19. ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ONKOLOGII – Renata Jakobi 605
Piśmiennictwo 612
SKOROWIDZ 613

Szczegóły ebooka Pielęgniarstwo onkologiczne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6148-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6015-7
Wydanie:
2
Redakcja:
Krzysztof Jan Koper,Anna Koper
Liczba Stron:
638
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub