Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Ebook Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

123,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń.

Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów pracy asystentki i higienistki stomatologicznej, mając na celu przygotowanie personelu okołostomatologicznego do profesjonalnej pomocy lekarzowi stomatologowi w leczeniu i wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym, a także obsłudze pacjentów i prowadzeniu działań profilaktycznych.

W praktyczny i przystępny sposób w książce omówiono:

· zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zespołu stomatologicznego,
·ergonomię i metody pracy w gabinecie stomatologicznym,
·dokumentację, obsługę pacjenta i ochronę danych osobowych w gabinecie stomatologicznym,
·wyposażenie podstawowe i pomocnicze oraz jego konserwację,
·antyseptyki i aseptykę w gabinecie stomatologicznym,
·anatomię i fizjologię głowy i szyi,
·anatomię zębów oraz systemy zapisu,
·choroby zębów, przyzębia i wad zgryzu oraz profilaktykę tych schorzeń.

Opracowane zostały również poszczególne działy stomatologii: stomatologia zachowawcza z endodoncją, pedodoncja, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i protetyka. Każdy z nich zawiera przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu, zasady asystowania przy poszczególnych zabiegach z wykorzystaniem narzędzi, instrumentów, materiałów i leków stomatologicznych. Rozdziały zostały opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym.

Podręcznik skierowany do asystentek i higienistek stomatologicznych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych już asystentek i higienistek stomatologicznych chcących odświeżyć swoją wiedzę lub sprawdzić aktualność obowiązujących procedur.

Spis treści ebooka Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym – Renata Kowalik, Małgorzata Najman 1
Badania lekarskie 1
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 3
Ryzyko zawodowe 4
Podstawowe czynności na stanowisku pracy asystentki/higienistki stomatologicznej 4
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku asystentki/higienistki stomatologicznej 5
Ergonomia pracy 9
Praca zespołowa 15
Techniki trzymania i przekazywania narzędzi 18
Praca z wykorzystaniem komputera 20
Sprawdzian wiedzy 22
2. Etyka w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej – Renata Kowalik 25
Komunikacja w gabinecie stomatologicznym 25
Prawa pacjenta 31
Zachowanie poufności 36
Sprawdzian wiedzy 37
3. Dokumentacja medyczna w stomatologii – Renata Kowalik 39
Dokumentacja indywidualna 39
Zasady prowadzenia dokumentacji indywidualnej 42
Skierowania 43
Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami 44
Pracownia techniczna protetyki stomatologicznej i ortodoncji 45
Przechowywanie dokumentacji medycznej 45
Udostępnianie dokumentacji medycznej 47
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 49
Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej 50
Sprawdzian wiedzy 51
4. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym – Małgorzata Najman 53
Wyposażenie podstawowe i specjalistyczne gabinetu 53
Procedury sanitarno-epidemiologiczne 55
Przygotowanie gabinetu do pracy 55
Postępowanie asystentki przed przyjęciem pacjenta, w trakcie wizyty i po jego wyjściu z gabinetu 56
Postępowanie z odpadami medycznymi 58
Sprawdzian wiedzy 61
5. Radiologia stomatologiczna – Renata Kowalik 63
Ochrona radiologiczna 63
Działanie promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki 67
Uprawnienia i kompetencje personelu 68
Specyfika obrazu rentgenowskiego i sposoby jego rejestracji 70
Zdjęcia najczęściej wykorzystywane w stomatologii 74
Sprawdzian wiedzy 78
6. Mikrobiologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 81
Czynniki biologiczne 81
Zakażenia krzyżowe 84
Higiena rąk 85
Sprawdzian wiedzy 88
7. Pomieszczenia sterylizacyjne – organizacja pracy w sterylizatorni – Małgorzata Najman 89
Dezynfekcja, mycie i suszenie narzędzi i instrumentów 89
Przegląd, konserwacja i pakowanie narzędzi 94
Sterylizacja narzędzi 95
Proces sterylizacji 95
Postępowanie ze sterylnymi pakietami 97
Końcówki unitu. Dezynfekcja 97
Dezynfekcja systemów ssących 100
Sprawdzian wiedzy 102
8. Anatomia i fizjologia układu stomatognatycznego – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 105
Układ kostny 105
Układ ruchowy narządu żucia 108
Unaczynienie okolic głowy 111
Błona śluzowa 116
Zęby i tkanki przyzębia 117
Zęby 117
Przyzębie 129
Ślina i gruczoły ślinowe 130
Zmiany zanikowe w układzie stomatognatycznym 132
Sprawdzian wiedzy 134
9. Znieczulenia stosowane w stomatologii – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 137
Rodzaje znieczuleń miejscowych 137
Inne rodzaje znieczuleń 139
Sprawdzian wiedzy 144
10. Stomatologia zachowawcza – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 147
Próchnica zębów 147
Podział próchnicy zębów 148
Klasy ubytków próchnicowych 150
Ubytki pochodzenia niepróchnicowego 152
Metody diagnostyki próchnicy 154
Leczenie próchnicy 156
Diagramy zębowe, oznakowanie zębów 156
Diagramy zębowe 160
Materiały i instrumenty 161
Materiały 161
Instrumentarium 167
Asystowanie podczas kolejnych etapów opracowania i wypełnienia ubytku 176
Sprawdzian wiedzy 177
11. Endodoncja – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 181
Czynniki odpowiedzialne za choroby miazgi (pulpopatie) 182
Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi 184
Objawy zmian chorobowych 184
Objawy subiektywne zmian chorobowych w miazdze 184
Badanie przedmiotowe chorób miazgi 185
Subiektywne objawy zmian chorobowych w tkankach okołowierzchołkowych 185
Leczenie pulpopatii odwracalnych – metody biologiczne 187
Materiały i leki w leczeniu biologicznym 187
Dewitalizacja i ekstyrpacja miazgi 188
Opracowanie kanału korzeniowego 189
Środki chemiczne stosowane do płukania kanału 190
Wypełnianie systemu kanałów korzeniowych 191
Etapy leczenia endodontycznego podczas jednej wizyty 194
Pourazowe uszkodzenie zębów – leczenie endodontyczne 195
Podział pourazowych uszkodzeń zęba 195
Zasady standaryzacji narzędzi endodontycznych 196
Instrumentarium przeznaczone do leczenia endodontycznego 198
Ogólna charakterystyka narzędzi do opracowywania kanałów 199
Przyrządy pomiarowe 204
Aparatura i sprzęt do powiększania obrazu pola zabiegowego 205
Inne urządzenia stosowane w nowoczesnej endodoncji 205
Sprawdzian wiedzy 207
12. Periodontologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 209
Etiologia i patogeneza chorób przyzębia 210
Podział chorób przyzębia i profilaktyka 211
Wskaźniki chorób przyzębia 214
Instrumentarium, materiały, skalery 216
Wybrane zabiegi stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia 221
Sprawdzian wiedzy 226
13. Pedodoncja – Joanna Zemlik, Renata Kowalik, Małgorzata Najman 229
Wybrane zagadnienia z historii profilaktyki 229
Wyrzynanie uzębienia 230
Różnice pomiędzy uzębieniem mlecznym a stałym 231
Rozwój psychomotoryczny dziecka 232
Prenatalny okres rozwoju człowieka 232
Okres wczesnego dzieciństwa 233
Okres średniego dzieciństwa 235
Okres późnego dzieciństwa 238
Okres adolescencji 239
Profilaktyka stomatologiczna w wieku rozwojowym 240
Profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży 241
Uszczelnianie bruzd i szczelin – lakowanie zębów 246
Profilaktyka schorzeń przyzębia 247
Profilaktyka ortodontyczna 248
Specyfika leczenia zachowawczego u dzieci 248
Chirurgia stomatologiczna – usunięcie zęba mlecznego 249
Urazy zębów w wieku rozwojowym 250
Urazy nieprzypadkowe 253
Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka 254
Obowiązek interwencji 256
Zaniedbywanie 257
Ocena nastawienia dziecka do wizyty stomatologicznej – klasyfikacja Frankle’a 259
Wybrane aspekty komunikacji pracowników ochrony zdrowia z opiekunem pacjenta nieletniego i dzieckiem 260
Podsumowanie 261
Sprawdzian wiedzy 261
14. Podstawy ortodoncji – Małgorzata Zadurska, Magdalena Marczyńska-Stolarek 263
Wprowadzenie do ortodoncji 263
Terminologia 263
Norma zgryzowa w uzębieniu mlecznym, procesy przygotowawcze do wymiany uzębienia, norma zgryzowa w uzębieniu stałym 265
Diagnostyka ortodontyczna wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych 268
Etiologia wad zgryzu 272
Epidemiologia wad zgryzu 273
Profilaktyka ortodontyczna 274
Metody leczenia ortodontycznego 275
Powikłania leczenia ortodontycznego 280
Dokumentacja medyczna w ortodoncji 282
Rola asystentki stomatologicznej w organizacji gabinetu ortodontycznego 282
Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce ortodontycznej, promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz w leczeniu ortodontycznym 293
Sprawdzian wiedzy 297
15. Chirurgia stomatologiczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 299
Podział chirurgii 299
Narzędzia, sprzęt i materiały stosowane w chirurgii 300
Przygotowanie stanowiska i personelu do zabiegu 305
Wybrane zabiegi chirurgiczne 309
Implantologia 312
Sprawdzian wiedzy 315
16. Protetyka stomatologiczna – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 317
Rodzaje uzupełnień protetycznych 317
Klasyfi kacja braków w uzębieniu 319
Masy wyciskowe 322
Łyżki wyciskowe 324
Rodzaje wycisków 326
Instrumentarium stosowane w protetyce 327
Charakterystyka poszczególnych rodzajów uzupełnień protetycznych 333
Pierwsza wizyta kliniczna – wywiad, badanie i wyciski anatomiczne 345
Druga wizyta – wyciski czynnościowe z zastosowaniem łyżek indywidualnych 347
Trzecia wizyta kliniczna – ustalenie wysokości centralnego zwarcia przy użyciu wzorników i dobór koloru zębów 348
Czwarta wizyta kliniczna – kontrola próbnych protez 350
Piąta wizyta kliniczna – oddanie gotowych protez 351
Higiena uzupełnień protetycznych 358
Sprawdzian wiedzy 360
17. Stomatologia estetyczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 363
Piaskowanie zębów 363
Wybielanie zębów 368
Licówki kompozytowe i porcelanowe 373
Sprawdzian wiedzy 375
18. Promowanie zdrowia jamy ustnej – Małgorzata Najman 377
Higiena jamy ustnej 377
Metody szczotkowania zębów 382
Nitkowanie zębów 386
Kryteria oceny higieny jamy ustnej 388
Dieta i odżywianie 392
Sprawdzian wiedzy 395
Odpowiedzi do zadań testowych 397
Piśmiennictwo 399
Skorowidz 405

Szczegóły ebooka Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5621-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5388-3
Wydanie:
1
Redakcja:
Agnieszka Mielczarek,Małgorzata Najman,Renata Kowalik
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
414
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub