Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

Ebook Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

140,72 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka zawiera opis badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych i morfologicznych), które są przydatne w diagnostyce chorób reumatycznych u dzieci, a także zbiór dolegliwości i objawów, które występują w przebiegu tych schorzeń. Objawy zostały również omówione w konkretnych jednostkach chorobowych wraz z algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi, patofizjologią, diagnostyką różnicową i możliwymi powikłaniami. W rozdziałach przedstawiono również krótką charakterystykę leków stosowanych w terapii chorób reumatycznych wraz z ich dawkowaniem. Wszystko opisane w zwięzłej i jasnej formie.

Spis treści ebooka Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

PRZEDMOWA Elżbieta Smolewska XV
WSTĘP. Choroby reumatyczne u dzieci – współczesne problemy diagnostyki i leczenia Marek Brzosko XVII
Wykaz najważniejszych skrótów zastosowanych w tekście XX
1. BADANIE LEKARSKIE Edyta Olesińska, Jacek Postępski 1
Wywiad ukierunkowany na choroby reumatyczne, w tym rodzinny 1
Badanie przedmiotowe układu kostno-stawowo-mięśniowego u dzieci 3
2. BADANIA DODATKOWE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH U DZIECI Joanna Lipińska, Małgorzata Sobczyk, Dorota Turowska-Heydel 11
Badania laboratoryjne z uwzględnieniem badań immunologicznych i genetycznych 11
Badania obrazowe w chorobach reumatycznych 20
Badania morfologiczne (biopsja) 26
Badania czynnościowe 30
3. PUNKCJA STAWU U DZIECKA Z OCENĄ PŁYNU STAWOWEGO Edyta Olesińska, Jacek Postępski 36
4. GŁÓWNE OBJAWY CHORÓB REUMATYCZNYCH U DZIECI Edyta Olesińska, Jacek Postępski
42
GORĄCZKA 42
ZMIANY SKÓRNE I ŚLUZÓWKOWE 48
BÓLE I OBRZĘKI STAWÓW 58
URAZ 58
ZESPOŁY PRZECIĄŻENIOWE 59
SEPTYCZNE ZAPALENIE STAWU 59
BORELIOZA 60
GRUŹLICZE ZAPALENIE STAWOW 60
REAKTYWNE ZAPALENIE STAWOW 60
GORĄCZKA REUMATYCZNA 60
CHOROBY REUMATYCZNE 61
NOWOTWORY 61
ZESPOŁ NADMIERNEJ WIOTKOŚCI STAWOW 62
BOLE WZROSTOWE 62
FIBROMIALGIA 62
ZABURZENIA EMOCJONALNE/PSYCHOGENNE BOLE STAWOW 62
ZESPOŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO 63
UTYKANIE – MOŻLIWE PRZYCZYNY 73
BÓLE MIĘŚNI 75
BÓLE KOŚCI 81
URAZ 83
ZŁAMANIA PRZECIĄŻENIOWE KOŚCI 83
OSTEOCHONDROZY 83
BIAŁACZKI I CHŁONIAKI 84
NOWOTWORY KOŚCI 84
PRZERZUTY NOWOTWOROWE 84
ZAPALENIE KOŚCI 85
GRUŹLICZE ZAPALENIE KOŚCI 85
PRZEWLEKŁE NAWRACAJĄCE WIELOOGNISKOWE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU 85
BOLE WZROSTOWE 86
CHOROBY SPICHRZENIOWE 86
INFEKCJE 86
ZABURZENIA EMOCJONALNE/TŁO PSYCHOGENNE BOLOW KOŚCI 86
JATROGENNE ZŁAMANIA W CZASIE TERAPII GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI 86
OBJAWY ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO 87
MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS) 91
MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU) 91
MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKORNO-MIĘŚNIOWE (MZSM) 91
UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ 92
MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU) 93
CHOROBY AUTOZAPALNE 93
SARKOIDOZA 94
ZESPOŁ ODWRACALNEJ TYLNEJ LEUKOENCEFALOPATII (PRES) 94
OBJAWY ZE STRONY UKŁADU KRĄŻENIA 96
MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS) 99
MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU) 100
ZESPOŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY (APS) 100
MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE (MZSM) 100
UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ 101
MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU) 102
CHOROBY AUTOZAPALNE 102
SARKOIDOZA 102
OBJAWY ZE STRONY UKŁADU MOCZOWEGO 103
MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS) 107
MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU) 108
ZESPOŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY (APS) 108
MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE (MZSM) 109
UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ 109
MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ (MCTD) 110
MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU) 110
CHOROBY AUTOZAPALNE 111
POWIKŁANIA POLEKOWE (NLPZ, METOTREKSAT [MTX], CYKLOFOSFAMID, CYKLOSPORYNA, LEKI ANTY-TNF, INHIBITOR RECEPTORA IL-6) 111
OBJAWY ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO 113
MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW, POSTAĆ UOGOLNIONA (U-MIZS) 115
MIZS – POSTACIE INNE NIŻ U-MIZS 116
UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ 116
ZAPALENIA NACZYŃ 117
ZAPALENIE STAWOW W PRZEBIEGU IMMUNOLOGICZNIE UWARUNKOWANYCH ZAPALEŃ JELIT (IZJ) 118
REAKTYWNE ZAPALENIE STAWOW 118
OBJAWY ZE STRONY NARZĄDU WZROKU 120
LEKI STOSOWANE W REUMATOLOGII O POTENCJALNYM WPŁYWIE NA NARZĄD WZROKU 125
5. CHOROBY REUMATYCZNE O PODŁOŻU ZAPALNYM U DZIECI 127
MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW Elżbieta Smolewska, Violetta Opoka-Winiarska, Zbigniew Żuber 127
ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ W PRZEBIEGU MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW Anna Niwald 138
MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY Elżbieta Smolewska 149
MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE Zbigniew Żuber 160
ZAPALENIA NACZYŃ Ewa Tuszkiewicz-Misztal 168
ZAPALENIE ZAJMUJĄCE GŁOWNIE DUŻE NACZYNIA 169
Choroba Takayasu 169
ZAPALENIA ZAJMUJĄCE GŁOWNIE NACZYNIA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 175
Guzkowe zapalenie tętnic – postać dziecięca 175
Skórna postać guzkowego zapalenia tętnic 179
Choroba Kawasaki 182
ZAPALENIA ZAJMUJĄCE GŁOWNIE MAŁE NACZYNIA 190
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej ziarniniak Wegenera) 190
Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss) 195
Mikroskopowe zapalenie naczyń 199
Zapalenie naczyń z odkładaniem IgA (dawniej choroba Schönleina-Henocha) 202
Leukocytoklastyczne zapalenie małych naczyń skóry 207
Pokrzywkowe zapalenie małych naczyń z hipokomplementemią (zapalenie naczyń związane z anty-C1q) 210
INNE ZAPALENIA NACZYŃ 212
Choroba Behçeta 212
Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego 216
Zespół Cogana 224
TWARDZINA MŁODZIEŃCZA Zbigniew Żuber 228
TWARDZINA UKŁADOWA 229
TWARDZINA OGRANICZONA (MIEJSCOWA) 233
MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ Joanna Lipińska 236
SPONDYLOARTROPATIE MŁODZIEŃCZE Edyta Olesińska, Jacek Postępski 243
PIERWOTNY I WTÓRNY OBJAW RAYNAUDA Violetta Opoka-Winiarska 252
6. ZAPALENIA STAWÓW ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI Krzysztof Orczyk, Agnieszka Zygmunt 257
SEPTYCZNE ZAPALENIE STAWÓW 257
GORĄCZKA REUMATYCZNA I POPACIORKOWCOWE ZAPALENIE STAWÓW 261 ZAPALENIE STAWÓW W PRZEBIEGU BORELIOZY 266
GRUŹLICA KOSTNO-STAWOWA 270
7. ZESPÓŁ AKTYWACJI MAKROFAGÓW Elżbieta Smolewska 274
8. NIEZAPALNE BÓLE STAWÓW Joanna Świdrowska-Jaros, Małgorzata Biernacka-Zielińska 279
JAŁOWE MARTWICE KOSTNE 279
JAŁOWA MARTWICA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ (CHOROBA LEGGA-CALVEGO-PERTHESA) 280
JAŁOWA MARTWICA GUZOWATOŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ (CHOROBA OSGOODA-SCHLATTERA) 282
JAŁOWA MARTWICA II KOŚCI ŚRODSTOPIA 283
JAŁOWA MARTWICA GUZA PIĘTOWEGO (CHOROBA HAGLUNDA-SEVERA) 283
WADY POSTAWY 284
BÓLE WZROSTOWE 289
ZESPOŁY PRZECIĄŻENIOWE 291
POURAZOWE BÓLE STAWÓW 295
FIBROMIALGIA 298
ZESPÓŁ NADMIERNEJ WIOTKOŚCI STAWÓW 302
WRODZONE ZABURZENIA TKANKI ŁĄCZNEJ 306
ZESPOŁ MARFANA 309
ZESPOŁ EHLERSA-DANLOSA 310
WRODZONA ŁAMLIWOŚĆ KOŚCI 310
9. CHOROBY AUTOZAPALNE Elżbieta Smolewska, Violetta Opoka-Winiarska 312
PRZEWLEKŁE NAWRACAJĄCE WIELOOGNISKOWE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU 312
ZESPOŁY GORĄCZEK NAWROTOWYCH 315
10. CHOROBY UKŁADOWE, W PRZEBIEGU KTÓRYCH MOGĄ WYSTĄPIĆ OBJAWY REUMATYCZNE (MASKI REUMATYCZNE) Violetta Opoka-Winiarska, Zbigniew Żuber 320
NOWOTWORY 321
CUKRZYCA 323
NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT 324
CHOROBY WĄTROBY 326
SARKOIDOZA 327
CHOROBY TARCZYCY 329
NIEDOBORY ODPORNOŚCI 330
REAKCJE ALERGICZNO-TOKSYCZNE 331
11. LEKI STOSOWANE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH U DZIECI Agnieszka Korobowicz-Markiewicz 334
NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE 335
LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY – LEKI SYNTETYCZNE 343
LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY – LEKI BIOLOGICZNE 351
LEKI IMMUNOSUPRESYJNE 355
IMMUNOGLOBULINY PODAWANE DOŻYLNIE (IVIG) 359
12. SZCZEPIENIA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Violetta Opoka-Winiarska 361
POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ W OKRESIE AKTYWNEJ CHOROBY PRZED PLANOWANYM LECZENIEM IMMUNOSUPRESYJNYM 364
SZCZEPIENIA U PACJENTA Z AKTYWNĄ CHOROBĄ W CZASIE INTENSYWNEGO LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO 365
SZCZEPIENIA U PACJENTA W OKRESIE REMISJI OBJAWÓW W TRAKCIE LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO 366
SZCZEPIENIA U PACJENTA W OKRESIE REMISJI BEZ LEKÓW 367
13. REHABILITACJA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Justyna Roszkiewicz 370
REHABILITACJA W FAZIE ZAOSTRZENIA CHOROBY 371
REHABILITACJA W STADIUM REMISJI CHOROBY 376
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PACJENTÓW Z CHOROBAMI REUMATYCZNYMI 377
14. PRZEJŚCIE PACJENTA Z CHOROBĄ REUMATYCZNĄ POD OPIEKĘ REUMATOLOGA DOROSŁYCH Zbigniew Żuber, Bogdan Batko, Marek Brzosko 379
WIEK ROZWOJOWY 380
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W OPIECE PRZEJŚCIOWEJ 380
SKOROWIDZ 383

Szczegóły ebooka Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5751-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5718-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Elżbieta Smolewska
Liczba Stron:
420
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub