Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Ebook Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

61,07 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i najbliższym otoczeniem, zorientowanych na osiągnięcie indywidualnych celów leczenia oraz zadowalającej jakości życia. Przygotowanie pacjenta do samoopieki, samokontroli i jego rodziny do świadczenia opieki nieprofesjonalnej jest jednym z zadań zawodowych pielęgniarki i położnej mających swoje uregulowania prawne.

Podstawą do stworzenia niniejszego opracowania jest podjęcie próby doskonalenia jakości edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę i położną na stanowisku edukatora ds. diabetologii. Stanowi pracę twórczą grupy pielęgniarek i położnych zaangażowanej w opiekę nad osobą z cukrzycą.

Niezmiernie ważnym elementem prezentowanego standardu są: „Mierniki i instrumenty oceny jakości edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę i położną na stanowisku edukatora ds. diabetologii”. Uwzględniono również propozycję kryteriów kategoryzacji pacjentów według zdolności do samokontroli i samoopieki oraz zapotrzebowania na edukację diabetologiczną. Pomocne w praktyce mogą być indywidualne karty edukacji diabetologicznej oraz procedury.

Standard to pożądany i osiągalny poziom wykonania, według którego jest oceniana rzeczywista praktyka. Celem standardu jest zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy pielęgniarskiej/położniczej, poprawienie procesu podejmowanych interwencji pielęgniarskich/położniczych, poprawa jakości świadczonych usług pielęgniarskich/położniczych, zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń procesu pielęgnowania, w przypadku postępowania zgodnego z wytycznymi, optymalizację kosztów i jakości pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w obszarze diabetologii.
Standard praktyki klinicznej na stanowisku edukatora ds. diabetologii wskazuje na konkretne kompetencje profesjonalisty odpowiedzialnego za edukację pacjenta diabetologicznego, które gwarantują odpowiedni poziom jego wiedzy i umiejętności, a także kształtują otwartą, kreatywną postawę.

Standard umożliwi edukatorom ds. diabetologii optymalny udział w realizacji zadań systemu ochrony zdrowia w stosunku do osób chorych na cukrzycę przez zmiany sposobu organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych.

Spis treści ebooka Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku E. ds. D 1
Cel standardu 1
Grupa docelowa 1
Oświadczenia standardowe 2
Standard I. Podstawy teoretyczne pracy pielęgniarki/położnej na stanowisku E. ds. D 3
Uzasadnienie 3
Kryteria struktury 4
Kryteria procesu 4
Kryteria wyniku 5
Standard II. Gromadzenie i ocena danych prowadzona przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku E. ds. D 7
Uzasadnienie 7
Kryteria struktury 8
Kryteria procesu 8
Kryteria wyniku 11
Standard III. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej do celów edukacji diabetologicznej 13
Uzasadnienie 13
Kryteria struktury 13
Kryteria procesu 14
Kryteria wyniku 15
Standard IV. Planowanie edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku E. ds. D 16
Uzasadnienie 16
Kryteria struktury 16
Kryteria procesu 20
Kryteria wyniku 22
Standard V. Realizacja planu edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę/ położą na stanowisku E. ds. D 24
Uzasadnienie 24
Kryteria struktury 24
Kryteria procesu 26
Przekazywanie wiedzy 26
Kształtowanie umiejętności 28
Kształtowanie postawy 28
Inne zadania i interwencje 30
Kryteria wyniku 33
Standard VI. Ewaluacja edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę/położną na stanowisku E. ds. D 37
Uzasadnienie 37
Kryteria struktury 38
Kryteria procesu 39
Kryteria wyniku 40
Standard VII. Współpraca interdyscyplinarna w edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę/położną na stanowisku E. ds. D 43
Uzasadnienie 43
Kryteria struktury 44
Kryteria procesu 44
Kryteria wyniku 45
Standard VIII. Rozwój umiejętności zawodowych pielęgniarki/położnej na stanowisku E. ds. D 46
Uzasadnienie 46
Kryteria struktury 46
Kryteria procesu 47
Kryteria wyniku 48
Standard IX. Doskonalenie jakości opieki sprawowanej przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku E. ds. D 49
Uzasadnienie 49
Kryteria struktury 50
Kryteria procesu 50
Kryteria wyniku 51
Standard X. Postępowanie według zasad etyki zawodowej pielęgniarki/ położnej na stanowisku E. ds. D 53
Uzasadnienie 53
Kryteria struktury 53
Kryteria procesu 54
Kryteria wyniku 54
Standard XI. Prowadzenie badań naukowych przez pielęgniarkę/położną na stanowisku E. ds. D. 56
Uzasadnienie 56
Kryteria struktury 56
Kryteria procesu 57
Kryteria wyniku 58
Załączniki 59
Załącznik 1.
Słownik wybranych pojęć użytych w standardzie® 59
Użyte w standardzie pojęcia pochodzące z katalogu ICNP 63
Załącznik 2. Zasady organizacji edukacji diabetologicznej 65
Załącznik 3. Obszary i poziomy edukacji diabetologicznej 67
Załącznik 4. Miejsce świadczenia edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku E. ds. D. 68
Załącznik 5. Lokalizacja 68
Załącznik 6. Warunki lokalowe i wyposażenie pomieszczenia, środki dydaktyczne w miejscu edukacji diabetologicznej 69
Załącznik 7. Zalecenia w opiece diabetologicznej PFED 71
Załącznik 8. Kategoryzacji pacjentów według zdolności do samokontroli i samoopieki oraz zapotrzebowania na edukację diabetologiczną 99
Załącznik 9. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 1 101
Załącznik 10. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 2. Żywienie 105
Załącznik 11. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 3. Samokontrola glikemii z użyciem glukometru 108
Załącznik 12. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 4. System ciągłego monitorowania glikemii (CGM ) 111
Załącznik 13. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 5. Terapia z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny (OPI ) 113
Załącznik 14. Indywidualna karta edukacji diabetologicznej nr 6. Podawanie insuliny wstrzykiwaczem typu pen 116
Załącznik 15. Propozycje oceny jakości i efektywności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę/położną na stanowisku E. ds. D. 118
Piśmiennictwo 124

Szczegóły ebooka Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5559-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5507-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Natasza Tobiasz-Kałkun,Alicja Szewczyk
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
128
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub