Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ebook Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

105,32 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedstawia teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa.

Spis treści ebooka Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ 17
1. Niepełnosprawność intelektualna – definicje, przyczyny, klasyfikacje – Paweł Żychowicz, Edyta Janus 19
1.1. Wprowadzenie 19
1.2. Ustalenia terminologiczne 20
1.3. Wybrane definicje 22
1.4. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 25
1.5. Wybrane sposoby klasyfikowania 26
1.6. Podsumowanie 30
Polecenia i pytania sprawdzające 31
Piśmiennictwo 32
2. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych związanych z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac 35
2.1. Wprowadzenie 35
2.2. Zespół Downa (Down syndrome – DS) 36
2.3. Spektrum autyzmu (autism spectrum disorder – ASD) 37
2.4. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, cerebral palsy – CP) 39
2.5. Mukopolisacharydoza (mucopolysaccharidosis – MPS) 41
2.6. Embriopatia poróżyczkowa (congenital rubell syndrome – CRS) 42
2.7. Alkoholowy zespół płodowy ( fetal alcohol syndrome – FAS) 43
2.8. Podsumowanie 45
Polecenia i pytania sprawdzające 45
Piśmiennictwo 46
3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych współwystępujących z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus 47
3.1. Wprowadzenie 47
3.2. Charakterystyka zaburzeń psychicznych 47
3.3. Problemy diagnozy i występowanie zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną 48
3.4. Wybrane zaburzenia psychiczne 49
3.4.1. Depresja 50
3.4.2. Zaburzenia lękowe 53
3.4.3. Schizofrenia 55
3.4.4. Zaburzenia osobowości 58
3.5. Podsumowanie 60
Polecenia i pytania sprawdzające 60
Piśmiennictwo 61
4. Rozumienie terapii zajęciowej i umiejętności terapeuty zajęciowego pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus 63
4.1. Wprowadzenie 63
4.2. Rozumienie terapii zajęciowej 63
4.3. Podejście Skoncentrowane Na Osobie 66
4.4. Przegląd umiejętności terapeuty zajęciowego 67
4.4.1. Umiejętności podstawowe 69
4.4.2. Umiejętności ogólne 70
4.4.3. Umiejętności specjalistyczne 71
4.4.4. Kluczowe zadania 72
4.5. Podsumowanie 73
Polecenia i pytania sprawdzające 73
Piśmiennictwo 74
5. Wybrane narzędzia oceny w terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac 75
5.1. Wprowadzenie 75
5.2. Wybrane podstawowe narzędzia oceny terapeutycznej 76
5.2.1. Obserwacja 76
5.2.2. Wywiad 77
5.2.3. Skala wzrokowo-analogowa (Visual Analogue Scale – VAS) 79
5.3. Wybrane narzędzia oceny poziomu wydolności funkcjonalnej 80
5.3.1. ABILHAND Questionnaire 80
5.3.2. ABILHAND-Kids Questionnaire 80
5.3.3. Assisting Hand Assessment (AHA) 81
5.3.4. Assessment of Motor And Process Skills (AMPS) 81
5.3.5. School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS) 83
5.3.6. Manual Ability Measure (MAM-36) 83
5.3.7. Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS – E & R) 84
5.3.8. Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test – Autism Spectrum Disorders (PEDI-CAT ASD) 85
5.3.9. Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej (KDF) 86
5.3.10. School Function Assessment (SFA) 86
5.3.11. Skala Katza 88
5.3.12. Waisman Acitivities of Daily Living Scale (W-ADL) 89
5.4. Wybrane narzędzia oceny zdolności poznawczych i kognitywnych oraz zachowania 89
5.4.1. Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE) 89
5.4.2. Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment – MoCA) 90
5.4.3. Saint Louis University Mental Status Examination (SLUMS) 91
5.4.4. Kettle Test (test czajnika) 92
5.4.5. Behavior Assessment System For Children – Second Edition (BASC-2) 93
5.5. Wybrane narzędzia oceny zdolności społecznych 93
5.5.1. Evaluation of Social Interaction (ESI) 93
5.5.2. Skala Przystosowania Społecznego Conkeya i Walsha 93
5.5.3. Inwentarz prac PPAC H.C. Gunzburga 94
5.5.4. Vineland Adaptive Behavior Scale – Second Edition (VABS, Vineland-II) 95
5.6. Wybrane narzędzia oceny dysfunkcji fizycznych 96
5.6.1. Oglądanie 96
5.6.2. Badanie dotykiem 96
5.6.3. Pomiary liniowe 96
5.6.4. Pomiary kątowe zakresów ruchu i zapisu według systemu SFTR 97
5.6.5. Testy funkcjonalne 98
5.6.6. Badanie siły mięśniowej 98
5.7. Podsumowanie 99
Polecenia i pytania sprawdzające 100
Piśmiennictwo 100
CZĘŚĆ II. OBSZARY FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE TERAPIA ZAJĘCIOWA 103
6. Podstawowe i złożone czynności życia codziennego – Aneta Bac 105
6.1. Wprowadzenie 105
6.2. Charakterystyka czynności życia codziennego w aspekcie niepełnosprawności intelektualnej 106
6.3. Analiza aktywności i trening czynności życia codziennego 112
6.3.1. Analiza aktywności 112
6.3.2. Trening czynności życia codziennego – przykłady 114
6.4. Zapobieganie urazom i upadkom podczas wykonywania czynności życia codziennego 117
6.4.1. Sprzęt pomocniczy 118
6.4.2. Adaptacje środowiskowe 119
6.5. Podstawowe czynności życia codziennego 120
6.5.1. Kąpiel i branie prysznica 120
6.5.2. Ubieranie się 121
6.5.3. Jedzenie 121
6.5.4. Komunikacja funkcjonalna 122
6.5.5. Mobilność funkcjonalna 122
6.5.6. Zabiegi kosmetyczne i higiena jamy ustnej 123
6.5.7. Korzystanie z toalety 123
6.6. Złożone czynności życia codziennego 124
6.6.1. Dbanie o ubrania 124
6.6.2. Poruszanie się poza domem 124
6.6.3. Prowadzenie samochodu 124
6.6.4. Pisanie ręczne 125
6.6.5. Lekkie prace domowe 125
6.6.6. Zarządzanie finansami 126
6.6.7. Przygotowywanie jedzenia 126
6.6.8. Zarządzanie lekami i dbanie o zdrowie 127
6.6.9. Odpoczynek i sen 127
6.6.10. Robienie zakupów 127
6.7. Interwencja terapeutyczna w czynnościach życia codziennego 128
6.7.1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 128
6.7.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym 129
6.7.3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim 130
6.8. Studium przypadku 131
6.9. Podsumowanie 132
Polecenia i pytania sprawdzające 132
Piśmiennictwo 133
7. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym – Agnieszka Żychowicz 135
7.1. Wprowadzenie 135
7.2. System edukacji specjalnej w Polsce 136
7.2.1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 139
7.2.2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 141
7.2.3. Uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 144
7.3. Terapia zajęciowa w szkole 146
7.3.1. Środowisko szkolne 148
7.3.2. Przebieg interwencji w praktyce szkolnej 152
7.3.3. Sposoby uczenia umiejętności szkolnych w terapii zajęciowej 160
7.4. Komunikacja w środowisku szkolnym 166
7.4.1. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 167
7.4.2. Rola terapeuty zajęciowego w procesie komunikacji 171
7.5. Podsumowanie 173
Polecenia i pytania sprawdzające 173
Piśmiennictwo 174
8. Praca jako istotny obszar terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus 179
8.1. Wprowadzenie 179
8.2. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce – dane statystyczne i wybrane podmioty 180
8.2.1. Definicje niepełnosprawności 180
8.2.2. Liczba osób z niepełnosprawnością 180
8.2.3. Liczba osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo 181
8.2.4. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością 182
8.2.5. Problemy osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy 185
8.2.6. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością a terapeuci zajęciowi 186
8.3. Terapia zajęciowa w rehabilitacji zawodowej 189
8.3.1. Praca i rehabilitacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnością 189
8.3.2. Czynniki wpływające na efekty działań terapeuty zajęciowego 190
8.3.3. Proces rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 191
8.4. Rehabilitacja zawodowa – zadania terapeuty zajęciowego 195
8.4.1. Praca indywidualna z osobą z niepełnosprawnością intelektualną 195
8.4.2. Praca z rodziną 197
8.4.3. Współdziałanie ze społecznością lokalną 198
8.5. Podsumowanie 200
Polecenia i pytania sprawdzające 200
Piśmiennictwo 201
9. Czas wolny i zabawa osób z niepełnosprawnością intelektualną – Paweł Żychowicz 203
9.1. Wprowadzenie 203
9.2. Czas wolny 204
9.3. Czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną 205
9.4. Rola terapeuty zajęciowego i sposoby włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różne formy spędzania czasu wolnego 211
9.5. Zabawa 214
9.6. Podsumowanie 217
Polecenia i pytania sprawdzające 217
Piśmiennictwo 217
10. Uczestnictwo społeczne – Agnieszka Smrokowska-Reichmann 221
10.1. Wprowadzenie 221
10.2. Podstawy teoretyczne uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną 222
10.2.1. Normalizacja 223
10.2.2. Inkluzja i integracja 226
10.2.3. Empowerment 228
10.3. Przykłady modeli i projektów w zakresie uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną 230
10.3.1. SIVUS 230
10.3.2. People First 233
10.3.3. Praca autobiograficzna 236
10.3.4. Język łatwy 243
10.4. Podsumowanie 245
Polecenia i pytania sprawdzające 246
Piśmiennictwo 246
CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY ZAJĘCIOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 249
11. Terapia zajęciowa osób z zespołem Downa w okresie wczesnego dzieciństwa – Paweł Żychowicz, Agnieszka Żychowicz 251
11.1. Wprowadzenie 251
11.2. Wspomaganie rozwoju fizycznego i nabywania umiejętności przez dzieci z zespołem Downa 252
11.2.1. Kamienie milowe w rozwoju dużej i małej motoryki dziecka z zespołem Downa 252
11.2.2. Wsparcie rodziny dziecka z zespołem Downa w procesie terapii zajęciowej 258
11.2.3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa 261
11.3. Podsumowanie 264
Polecenia i pytania sprawdzające 265
Piśmiennictwo 265
12. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy terapii zajęciowej – Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Edyta Janus 269
12.1. Wprowadzenie 269
12.2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną 269
12.3. Zakresy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną a rola terapii zajęciowej 272
12.4. Przykład interaktywnych zajęć w ramach wychowania psychoseksualnego 275
12.5. Poczucie prywatności osób z niepełnosprawnością intelektualną 281
12.6. Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym 284
12.7. Podsumowanie 286
Polecenia i pytania sprawdzające 286
Piśmiennictwo 287
13. Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz 289
13.1. Wprowadzenie 289
13.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim ze sprzężeniami 290
13.2.1. Funkcje poznawcze 291
13.2.2. Funkcjonowanie społeczne i porozumiewanie się 292
13.3. Zwiększanie zakresu uczestnictwa poprzez terapię zajęciową 295
13.3.1. Diagnoza funkcjonalna 295
13.3.2. Planowanie terapii zajęciowej 298
13.3.3. Przebieg terapii zajęciowej 299
13.3.4. Wspieranie rodziny 303
13.3.5. Czas wolny 304
13.4. Podsumowanie 305
Polecenia i pytania sprawdzające 305
Piśmiennictwo 306
14. Środowiska polisensoryczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie metody Snoezelen (MSE) – Agnieszka Smrokowska-Reichmann 309
14.1. Wprowadzenie 309
14.2. Geneza i istota metody Snoezelen 310
14.3. Osiem zasad prowadzenia sesji Snoezelen 313
14.4. Wyposażenie pomieszczenia Snoezelen (Sali Doświadczania Świata) 318
14.5. Problemy w stosowaniu metody Snoezelen 322
14.6. Metoda Snoezelen współcześnie 324
14.7. Miejsce metody Snoezelen w terapii zajęciowej 326
14.8. Podsumowanie 327
Polecenia i pytania sprawdzające 328
Piśmiennictwo 328
Skorowidz 331

Szczegóły ebooka Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5641-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5576-4
Redakcja:
Edyta Janus
Liczba Stron:
336
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub