Zarządzanie podmiotem leczniczym

Ebook Zarządzanie podmiotem leczniczym

158,42 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Jest to przewodnik na drodze doskonalenia zarządzania organizacjami świadczącymi usługi medyczne, ze szczególnym przeznaczeniem dla personelu medycznego i managerów podmiotów leczniczych.

„Zarządzanie podmiotem leczniczym” to nowoczesna publikacja, która za punkt wyjścia przyjmuje marketing relacyjny, następnie przechodzi do kształtowania kultury organizacji i marketingowego zarządzania jakością, by na koniec pokazać istotę budowania wartości z klientem.

Po przedstawieniu uwarunkowań funkcjonowania podmiotów świadczących usługi medyczne, wprowadza Czytelnika w zagadnienia zarządzania marketingowego, następnie jakości w usługach medycznych, kultury organizacji świadczącej usługi medyczne i dalej kieruje się w stronę wartości usługi.
Pozycja zapewnia fachowe przedstawienie kwestii związanych z zarządzaniem gospodarką finansową, a w jej ramach zagadnień finansowania świadczeń i alokacji środków finansowych w systemie.
Mając na uwadze praktyczny charakter publikacji, wybrano najważniejsze wątki dotyczące aspektów prawnych.

Publikacja jest przeznaczona dla:
- studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia,
- słuchaczy studiów podyplomowych i managerskich, MBA i dla kadry medycznej,
- personelu pielęgniarskiego jako lektura podstawowa w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”,
- osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej.

Spis treści ebooka Zarządzanie podmiotem leczniczym

CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE 1
1. Miejsce organizacji świadczących usługi medyczne w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – Monika Dobska 3
1.1. Polityka zdrowotna: cele, realizacja, ocena osiągnięć 3
1.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce i jej aktualne konsekwencje 14
1.3. Przesłanki tworzenia podmiotów leczniczych 32
2. Makrootoczenie podmiotów świadczących usługi medyczne – Monika Dobska 37
2.1. Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie organizacji usługowych 37
2.2. Uwarunkowania otoczenia i ich wpływ na działalność podmiotów leczniczych 39
2.2.1. Zmiana systemu finansowania podmiotów . 39
2.2.2. Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na zakres świadczonych usług oraz na działalność zakładu – Jakub Przybyła 45
2.2.3. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa dla struktury podmiotów – Jakub Przybyła 50
2.2.4. Uwarunkowania społeczne – konsumeryzm medyczny 52
CZĘŚĆ II WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ 65
3. Wprowadzenie do marketingowego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne – Kazimierz Rogoziński 67
3.1. Spotkanie medycyny z marketingiem 68
3.2. Marketing usług medycznych jako marketing usług profesjonalnych 71
3.2.1. Integrująca rola marketingu 73
3.2.2. Zasada antropiczna w relacyjnym marketingu usług 75
3.2.3. Marketingowy sposób na dostosowanie się do wyzwań płynących z otoczenia 78
3.2.4. Wymagania wobec marketingu usług medycznych 79
3.3. Rodzaje tożsamości i ich implikacje marketingowe 80
3.3.1. Budowanie tożsamości podmiotowej/jednostkowej 81
3.3.2. Tworzenie tożsamości organizacji usługowej 82
3.3.3. Podsumowanie 84
3.4. Podstawy marketingu relacyjnego 84
3.4.1. Odkrywanie znaczenia relacji 84
3.4.2. Definicja marketingu relacyjnego 86
3.4.3. Konsekwencje zastosowania relacyjnego marketingu usług 90
3.5. Marketingowy program współpracy z pacjentem 91
3.5.1. Cykl aktywności nabywcy 91
3.5.2. Prowadzenie indywidualnego klienta 96
3.5.3. Marketingowe programy nagradzania lojalności usługobiorców 98
3.6. Medyczny produkt usługowy 99
3.6.1. Formowanie się koncepcji produktu usługowego 99
3.6.2. „Anatomia” i projektowanie zawartości produktu medycznego 102
3.6.3. Oznakowywanie produktu medycznego 106
3.6.4. Opracowanie oferty 107
3.7. Wykorzystanie metody medycznej w marketingowym zarządzaniu organizacją usługową 109
3.7.1. Pułapka marketingowa i sposoby jej przezwyciężania 109
3.7.2. Struktury czy funkcje marketingowe? 110
3.7.3. Metoda medyczna jako podstawa zarządzania marketingowego 113
3.7.4. Zastosowanie metody medycznej w zarządzaniu organizacją usługową 115
4. Interpretacja jakości w usługach medycznych – Monika Dobska 117
4.1. Jakość usług medycznych 117
4.2. Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 127
4.3. Akredytacja organizacji świadczących usługi medyczne 133
5. Kultura organizacji świadczącej usługi medyczne – Kazimierz Rogoziński 141
5.1. Wyjściowa eksplikacja gruntująca znaczenie pojęcia kultura 141
5.1.1. Człowiek jako iunctim między przyrodą a kulturą 141
5.1.2. Kultura jako synonim kreatywności 142
5.1.3. Kultura osobista profesjonalisty 142
5.2. Kulturotwórcza funkcja usług 143
5.3. Modyfikacje wzbogacające znaczenie pojęcia kultura i ich marketingowe konsekwencje 144
5.3.1. Akt świadczenia pracy usługodawcy 144
5.3.2. Przydatność relacyjnego marketingu usług 145
5.3.3. Potencjał kreacyjny marketingowego zarządzania usługami medycznymi 146
5.4. Kultura organizacji świadczącej usługi medyczne ujęta całościowo 147
5.4.1. Kultura vs przyroda 147
5.4.2. Immanentna kultura organizacji usługowej 147
5.4.3. Kultura osobista i osobowość profesjonalisty 150
5.4.4. Ars medica 150
5.4.5. Swoista kultura organizacyjna konkretnej organizacji świadczącej usługi medyczne 151
5.5. Przezwyciężanie opcji technicznej w organizacji świadczącej usługi medyczne 151
5.5.1. Kultura techniczna i paradygmat industrializmu 151
5.5.2. Kultura usługowa i paradygmat współpracy z usługobiorcą 152
5.6. Podsumowanie 152
6. Od zarządzania jakością do zarządzania wartością usługi medycznej – Kazimierz Rogoziński 153
6.1. Podstawowe rozróżnienie i ustalenia wyjściowe 153
6.1.1. Formułowanie jakościowej i ewaluacyjnej oceny usługi 154
6.1.2. Zmiana kontekstu interpretacyjnego 154
6.1.3. Zarządzanie jakością – menedżerska sfera bezpieczeństwa 155
6.2. Jakość, czyli ilość 156
6.2.1. CRM jako ISO-wska wykładnia rzeczywistości 157
6.3. Wartość jako doskonałość wykonania 158
6.4. Wartość antycypowana: współprojektowany produkt usługowy jako obiektywne dobro dla nabywcy 159
6.5. Powrót do jakości usług 160
6.5.1. Kryteria ocen jakościowych jako koordynaty zmian 161
6.6. Dualne ujęcie jakości 161
6.7. Jakość synkretyczna 162
6.7.1. Qualium jako miernik jakości synkretycznej 164
6.8. W stronę wartości usługi 166
6.8.1. Dualizm jakość – wartość odczytany na nowo 166
6.8.2. Synteza 167
CZĘŚĆ III GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE 169
7. Kluczowa rola zarządzania personelem organizacji świadczących usługi medyczne – Monika Dobska 171
7.1. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych 171
7.2. System ordynatorski vs system menedżerski w zarządzaniu podmiotem leczniczym 176
7.3. Uprawnienia kierownika podmiotu leczniczego w świetle uregulowań prawnych 183
8. Zarządzanie finansami organizacji świadczących usługi medyczne – Maria Węgrzyn 189
8.1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 189
8.2. Alokacja środków finansowych w systemie. Ryczałt 198
8.2.1. Alokacja środków finansowych w systemie 198
8.2.2. Ryczałt 201
8.3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych 212
8.3.1. Ekonomiczna ocena działalności podmiotów leczniczych 212
8.3.2. Zrównoważona karta wyników 216
8.4. Benchmarking jako element zarządzania 221
8.4.1. Istota, znaczenie i rodzaje benchmarkingu szpitala 221
8.4.2. Benchmarking jako metoda analizy i oceny dokonań podmiotu leczniczego 224
8.4.3. Benchmarking jako kryterium dostępu do korzyści i zasobów 227
9. Prawne aspekty wykonywania działalności leczniczej – wybrane zagadnienia – Monika Dobska 23
9.1. Ochrona pacjenta w świetle norm prawa 231
9.2. Instytucje chroniące prawa pacjenta w Polsce 241
9.3. Odpowiedzialność personelu medycznego 247
9.4. Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej 250
9.5. RODO – ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – Jakub Przybyła 258
Bibliografia 267
Spis rycin 293
Spis tabel 294
Skorowidz 295

Szczegóły ebooka Zarządzanie podmiotem leczniczym

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5675-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5603-7
Redakcja:
Monika Dobska
Liczba Stron:
310
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub