Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej

Ebook Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej Latos Maciej, Natalia Sak-Dankosky, Konrad Baumgart, Bartosz Sadownik

Latos Maciej, Natalia Sak-Dankosky, Konrad Baumgart, Bartosz Sadownik
96,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Na rynku wydawniczym można znaleźć wartościowe publikacje omawiające standardy dotyczące kaniulacji i prowadzenia infuzji przez różne typy cewników naczyniowych. Brakowało jednak pozycji, która w syntetyczny, praktyczny sposób przedstawiałaby temat dostępów naczyniowych jako strategii postępowania krok po kroku.

Celem publikacji jest połączenie krajowych i światowych rekomendacji z doświadczeniem autorów i koncepcji przystosowania nowoczesnych technik bezpiecznej infuzji do polskich możliwości. Wszystkie treści książki zostały oparte na naukowym piśmiennictwie.

Autorzy są świadomi, że proponowane rozwiązania mogą być trudne do zastosowania we wszystkich placówkach lub mogą być rozbieżne z doświadczeniami zespołów zajmujących się linią infuzyjną w Polsce.

Wskazówki i opisy mogą jednak rozpocząć dyskusję na temat powszechnego tworzenia najlepszych standardów postępowania w tym obszarze w praktyczny i bezpieczny sposób.

Autorzy prezentują własne spojrzenie na wdrażanie światowych standardów, uwzględniając przy tym bardzo ważny aspekt, jakim jest nieustanna edukacja personelu medycznego, która prowadzi do zwiększania jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów.

Czytelnicy oprócz istotnych treści znajdą w książce ryciny, zdjęcia, ważne uwagi, pytania i dylematy oraz qr-kody umożliwiające przejście do ciekawych materiałów i filmów instruktażowych.

To pozycja obowiązkowa dla personelu pielęgniarskiego, lekarzy i ratowników medycznych.

Spis treści ebooka Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej

Wykaz najważniejszych skrótów XV
Wyimki z recenzji – Dariusz Kosson, Paweł Witt XVII
Wstęp XXI
1. DOSTĘPY NACZYNIOWE podstawy teoretyczne 1
1.1. Pielęgniarka jako lider opieki nad dostępami naczyniowymi 1
1.2. Anatomia kliniczna układu naczyniowego 11
Żyły obwodowe 11
Żyły kończyny górnej 11
Żyły ręki 12
Żyły przedramienia 12
Żyły dołu łokciowego i ramienia 14
Zone Insertion Method® (ZIM) 15
Żyły kończyny dolnej 17
Żyła szyjna zewnętrzna 19
Anatomia kliniczna żył centralnych 21
Tętnice kończyny górnej 22
1.3. Podstawy płynoterapii 25
1.4. Zagadnienia etyczne 31
2. DOSTĘPY NACZYNIOWE w praktyce 37
2.1. Klasyfikacja dostępów naczyniowych i elementów linii infuzyjnej 37
Krótkie kaniule 40
Definicja krótkiej kaniuli obwodowej 40
Wskazania do założenia krótkiej kaniuli obwodowej 41
Budowa krótkiej kaniuli 42
Krótkie kaniule z portem górnym 42
Krótkie kaniule bez portu górnego 45
Rozmiary krótkich kaniul 46
Jeśli nie kolorem, to jak opisać rozmiary PIVC? 47
Jak wybrać odpowiedni rozmiar kaniuli? 48
Wybór rozmiaru kaniuli: rodzaj terapii 48
Wybór rozmiaru kaniuli: anatomia 49
Jak zatem wybrać odpowiednią kaniulę? 51
Wybór miejsca i naczynia do założenia krótkiej kaniuli 51
Gdzie w takim razie kaniulować? 55
Gdzie kaniulować w sytuacjach szczególnych? 56
Bezpieczeństwo używania krótkich kaniul 58
Budowanie pierwszej linii naczyniowej z użyciem krótkiej kaniuli 59
Wprowadzanie krótkiej kaniuli – opis potrzebnego sprzętu 61
Na czym polega technika ANTT? 62
Procedura wprowadzenia kaniuli 64
Jakie są praktyczne zasady dbania o kaniulę? 75
Czy możemy pobierać krew z krótkiej kaniuli obwodowej? 76
Dlaczego rutynowo nie stosuje się pobierania krwi z założonych krótkich kaniul dożylnych? 77
Zmiana opatrunku na PIVC 78
Kiedy należy wymienić kaniulę? 80
Co zrobić z kaniulą założoną w warunkach pracy Zespołów
Ratownictwa Medycznego? 80
Usuwanie kaniuli 80
Podawanie leków przez krótką kaniulę 82
Jakie są zasady przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych przez PIVC? 85
Co zrobić w sytuacjach szczególnych: żywienie pozajelitowe i aminy katecholowe? 86
Komplikacje związane z obecnością krótkiej kaniuli 88
Zapalenie żyły 88
Wynaczynienie 93
Uszkodzenie nerwów 95
Infekcje odcewnikowe 96
Zator powietrzny 98
Krótkie kaniule: przypadki kliniczne 101
Długie kaniule obwodowe 104
Różnice między krótką a długą kaniulą obwodową i przeznaczenie długich kaniul 104
Gdzie umieszczać długie kaniule? 105
Cewniki pośrednie 107
Jaka jest definicja cewnika pośredniego? 107
Jaka jest idea implantacji cewników pośrednich? 108
Jakie są wskazania i przeciwwskazania do założenia cewnika pośredniego? 110
Jakie są praktyczne wskazania do założenia cewnika pośredniego? 111
Jakie są przeciwwskazania do założenia cewnika pośredniego? 111
Jak w praktyczny sposób kwalifikować do założenia cewnika pośredniego? 112
Dlaczego ważny jest wybór między krótką kaniulą a cewnikiem pośrednim? 115
Jakie są koszty implantacji cewników pośrednich? 115
Jak zbudowany jest cewnik pośredni? 116
Zakładanie cewnika pośredniego 117
Kto powinien zakładać dostęp typu midline? 117
Jaki sprzęt potrzebny jest do założenia cewnika pośredniego? 118
W którym miejscu zakładać cewnik pośredni? 122
Jak określić rozmiar cewnika? 123
Jak wybrać odpowiedni rozmiar cewnika pośredniego? 124
Implantacja cewnika pośredniego krok po kroku 125
Jak długo utrzymywać cewnik pośredni? 132
Najczęstsze wątpliwości związane z wprowadzaniem cewnika pośredniego 134
Najczęstsze problemy związane z implantacją cewnika pośredniego 134
Pielęgnacja cewnika pośredniego 137
Jak stosować strategię pielęgnacji cewnika pośredniego? 137
Utrzymywanie drożności 138
Czy cewnik pośredni jest wystarczający do efektywnej płynoterapii? 139
Jakie roztwory można podawać przez cewnik pośredni? 140
Czy przez cewnik pośredni można podawać żywienie pozajelitowe i aminy katecholowe? 141
Czy z cewnika pośredniego można pobierać krew do badań diagnostycznych? 142
Jakie są możliwe powikłania założenia cewnika pośredniego? 142
Jak usunąć cewnik pośredni? 143
Cewniki pośrednie a pandemia COVID-19 143
Cewniki pośrednie: przypadki kliniczne 143
Cewniki centralne 146
Dostępy centralne: CICC, CICC HD, PICC 146
Budowa 146
Technika Seldingera 147
Technika Seldingera – krok po kroku 148
Cewniki dializacyjne (CICC HD) 152
Dostępy centralne uzyskiwane obwodowo (PICC) 153
Rola asysty podczas implantacji cewników centralnych 154
Pielęgnacja i używanie cewników centralnych 156
Jakie typy infuzji można prowadzić przez cewniki centralne? 156
Podawanie leków i podłączanie infuzji 157
Zabezpieczenia cewnika 158
Czy z cewnika centralnego można pobierać krew? 159
Jak postępować w przypadku uszkodzenia cewnika? 164
Jak postępować w przypadku podejrzenia okluzji cewnika? 165
Jak zmniejszać ryzyko okluzji cewnika? 165
Jak usunąć cewnik centralny? 167
Mocowanie i opatrunki cewników pośrednich i centralnych 168
Dlaczego warto stawiać na systemy bezszwowe? 168
Zalety systemu bez nitki 169
Jakie są zasady pielęgnacji opatrunku? 171
Inne rodzaje dostępów naczyniowych 176
Porty naczyniowe 176
Charakterystyka portów naczyniowych 176
Dostępy ratunkowe 179
Zagadnienia ogólne 179
Jakie są rodzaje dostępów ratunkowych? 179
Jakie są najważniejsze zasady uzyskiwania dostępów ratunkowych? 180
Jakie są najważniejsze aspekty wpływające na przydatność dostępów ratunkowych? 181
Jakie są cechy idealnej kaniuli dożylnej? 181
Jaka jest rola ultrasonografii w uzyskiwaniu dostępów ratunkowych? 182
Jak mocować kaniulę podczas kaniulacji ratunkowej? 182
Jak postępować z łącznikami bezigłowymi w sytuacjach ratunkowych? 183
Jakie są najważniejsze cechy dostępu doszpikowego? 183
Śluzy naczyniowe 184
Jaka jest rola śluzy naczyniowej? 184
Jak zbudowana jest śluza naczyniowa? 186
W jakich sytuacjach używać śluzy naczyniowej? 187
Resuscytacja płynowa z wykorzystaniem śluzy naczyniowej 188
Dostępy dotętnicze 188
Definicja i rodzaje kaniul tętniczych 188
Jakie są wskazania do założenia kaniuli tętniczej? 189
Gdzie umieszczona jest kaniula tętnicza? 189
Kto może zakładać dostępy tętnicze? Kto może korzystać z dostępów tętniczych? 191
Jak pobierać krew z kaniuli tętniczej? 192
Jak wykorzystać kaniulę tętniczą do monitorowania parametrów życiowych pacjenta? 197
Jak wykonywać pomiar metodą inwazyjną? 198
2.2. Prowadzenie infuzji 203
Infuzje ciągłe i przerywane: rola systemów bezigłowych 204
Dezynfekcja aktywna i pasywna 205
Budowanie linii naczyniowej i prowadzenie infuzji 208
Dostępy obwodowe: kaniule krótkie i cewniki pośrednie 209
Przygotowanie linii do prowadzenia przerywanej infuzji i wstrzyknięć leków 209
Przygotowanie linii do prowadzenia infuzji ciągłej i wstrzyknięć leków 210
Przygotowanie linii do prowadzenia infuzji ciągłej płynu, leku przez pompę strzykawkową i wstrzyknięć leków 212
Przygotowanie linii do prowadzenia dwóch infuzji ciągłych przez pompy strzykawkowe i wstrzyknięć leków 213
Przygotowanie linii do prowadzenia infuzji ciągłej płynu i leku w pompie infuzyjnej 215
Przygotowanie linii do przetaczania preparatów krwi i krwiopochodnych 216
Przygotowanie linii w sytuacjach szczególnych (aminy katecholowe i leki silnie działające) 217
Cewniki centralne 220
Bezpieczna infuzja przez cewnik centralny 220
Czy przez linię centralną można przetaczać krew i preparaty krwi? 224
Żywienie pozajelitowe 224
Jak prowadzić infuzję żywienia pozajelitowego? 224
Czym jest żywienie pozajelitowe? 224
Najważniejsze zasady żywienia pozajelitowego 224
Bezpieczna infuzja żywienia pozajelitowego 225
Czy do wlewu żywienia pozajelitowego zawsze wymagany jest dostęp centralny? 225
TPN a infekcje odcewnikowe 226
Czy żywienie pozajelitowe można podawać przez PICC? 227
Interwały czasowe zmiany elementów linii 227
Przygotowanie i prowadzenie infuzji płynów – dylematy związane z wymianą aparatu do infuzji 230
Konsekwencje kliniczne nieprzemyślanej organizacji linii infuzyjnej 234
2.3. Inne istotne zagadnienia związane z dostępem naczyniowym 237
Trudny dostęp dożylny 237
Definicja trudnego dostępu 237
Jak przygotować się do wyboru naczynia? 240
Jak zwiększyć szansę powodzenia? 241
Kaniulacja naczyń pod kontrolą USG 244
Podstawy praktyczne ultrasonografii 245
Wybór głowicy 246
Artefakty 248
Bezpieczeństwo 251
Strategia 252
Techniki obrazowania naczyń 254
Metody prowadzenia igły pod kontrolą USG 255
Technika out-of-plane 255
Walk down – zmiana kąta pochylenia igły 256
Walk down – zmiana położenia głowicy 257
Kaniulacja in-plane 257
Kaniulacja in-plane z wykorzystaniem techniki suchej igły 259
Jakie są podstawy prawne do zakładania dostępu typu midline pod kontrolą USG przez zespoły pielęgniarskie? 260
Podawanie kontrastu 261
Skorowidz 265

Szczegóły ebooka Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-22547-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22526-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Latos Maciej,Natalia Sak-Dankosky,Konrad Baumgart,Bartosz Sadownik
Liczba Stron:
290
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub