• Promocja
Dylematy systemowe Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI w.

Ebook Dylematy systemowe Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI w. Marta Witkowska, Radosław Potorski, Danuta Kabat-Rudnicka, Karolina Boiret,

Marta Witkowska, Radosław Potorski, Danuta Kabat-Rudnicka, Karolina Boiret
28,68 zł 32,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,68 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja porusza problematykę związaną z procesami integracji wewnątrz Unii Europejskiej. Jej autorzy zadają pytania o to, czy i w jaki sposób dylematy, z którymi mierzy się dziś system polityczny wspólnoty, wpływają lub mogą wpływać na jego przyszły kształt i przyjętą formę współpracy, w jakim kierunku zmierza reforma systemu oraz jakie są dążenia państw członkowskich.

******

System Dilemmas of the European Union at the Dawn of the Third Decade of the 21st Century

The publication addresses issues related to integration processes within the European Union. The authors ask whether and in what way the dilemmas which the political system of the community is facing today influence or may affect its future shape and the accepted form ofcooperation, and in what direction the reform of the system is moving and what theaspirations of the Member States are.

Spis treści ebooka Dylematy systemowe Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI w.

Słowo wstępne od Autorów 9

Rozdział I. Dylematy odnoszące się do struktury
organizacyjnej Unii Europejskiej. Analiza głównych
koncepcji rozwoju 21

Koncepcja federacyjnej (ponadnarodowej) struktury
Unii Europejskiej 25
Koncepcja konfederacyjnej (międzyrządowej) struktury
Unii Europejskiej 46
Koncepcja Europy à la carte jako wariant integracji
elastycznej 57
Wnioski 62

Rozdział II. Dylematy dotyczące procesów kreowania
polityk publicznych w Unii Europejskiej 69

Procedury i zasady stanowienia pierwotnych źródeł
prawa w Unii Europejskiej 76
Procedury i zasady stanowienia wtórnych źródeł prawa
w Unii Europejskiej 83
Zjawisko jurydyzacji a kreowanie polityk publicznych
w Unii Europejskiej 93
Zasada ochrony praworządności jako współczesny
dylemat systemu Unii Europejskiej 104
Włączanie parlamentów narodowych w kontrolę
przestrzegania zasady pomocniczości jako dylemat
systemu Unii Europejskiej 121
Wnioski 126

Rozdział III. Dylematy związane z monitorowaniem i kontrolą stosowania prawa UE przez państwa członkowskie 130
Wybrane mechanizmy i procedury kontroli stosowania
prawa UE przez państwa członkowskie 135
Dylematy doktryny prawa Unii Europejskiej odnośnie do
procedur kontroli stosowania prawa UE przez państwa
członkowskie 141
Dylematy analizy politologicznej oceniające
mechanizmy kontroli stosowania prawa UE przez państwa
członkowskie 145
Ocena mechanizmów kontroli stosowania prawa UE przez
państwa członkowskie 149
Dylematy wynikające z intencjonalnych naruszeń prawa
UE przez państwa członkowskie 159
Wnioski 164

Rozdział IV. Brexit jako dylemat o randze systemowej dla Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI wieku 170
Brexit i jego implikacje dla Unii Europejskiej 174
Znaczenie Brexitu dla polityki i instytucji Unii
Europejskiej 178
Brexit a zmiana ustrojowa 183
Konferencja w sprawie przyszłości Europy 189
Wnioski 192

Podsumowanie wniosków 195

Bibliografia 204
Dokumenty i materiały źródłowe 204
Monografie 211
Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych 214
Inne 224

Spis wykresów i schematów 227
Noty o Autorach 229
About the authors 231

*********

Foreword from the Authors 9

Chapter I. Dilemmas regarding the organisational structure of the European Union. Analysis of the main development concepts 21
The concept of the federal (supranational) structure
of the European Union 25
The concept of the confederal (intergovernmental)
structure of the European Union 46
The concept of Europe à la carte as a variant of
flexible integration 57
Conclusions 62

Chapter II. Dilemmas concerning the processes of creating public policies in the European Union 69
Procedures and principles of establishing the primary
sources of law in the European Union 76
Procedures and principles of establishing secondary
sources of law in the European Union 83
The phenomenon of juridisation and the creation of
public policies in the European Union 93
The rule of law protection as a contemporary dilemma
of the European Union system 104
Including national parliaments in subsidiarity
control as a dilemma of the European Union system 121
Conclusions 126

Chapter III. Dilemmas related to the monitoring and control of the application of EU law by the Member States 130
Selected mechanisms and procedures for controlling
the application of EU law by the Member States 135
Dilemmas of the doctrine of the European Union law
regarding the procedures for controlling the
application of EU law by the Member States 141
Dilemmas of political science analysis evaluating the
mechanisms of control of the application of EU law
by the Member States 145
Evaluation of mechanisms for controlling the
application of EU law by the Member States 149
Dilemmas arising from intentional violations of EU
law by the Member States 159
Conclusions 164

Chapter IV. Brexit as a systemic dilemma for the
European Union at the dawn of the third decade of the 21st century 170

Brexit and its implications for the European Union
174
The importance of Brexit for the policy and
institutions of the European Union 178
Brexit and systemic change 183
Conference on the future of Europe 189
Conclusions 192

Summary of conclusions 195
Bibliography 204
List of charts and diagrams 227
About the authors 231

Szczegóły ebooka Dylematy systemowe Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI w.

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf,epub,mobi
ISBN:
978-83-235-6185-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-6177-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Marta Witkowska,Radosław Potorski,Danuta Kabat-Rudnicka,Karolina Boiret
EAN:
9788323561859
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
234
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub