• Promocja
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Ebook Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
9,05 zł 12,81 zł
Najniższa cena z 30 dni: 9,05 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W pierwszej z nich zaprezentowano problematykę z pogranicza historii kształtowania się bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w obrębie
jednostek z sektora publicznego. Niestabilność finansów państwa staje się jednym z największych wyzwań dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. Olbrzymie straty budżetowe są wynikiem ułomności instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie patologii
w życiu gospodarczym. Państwo powinno traktować jako swój obowiązek ograniczanie sfery nieformalnej w imię sprawiedliwości społecznej. Dlatego w dobie kryzysu finansów publicznych konieczne jest wzmacnianie instytucji odpowiedzialnych za szczelność systemu podatkowego, będącego głównym źródłem dochodów budżetowych. Część ta zawiera również odpowiedź na pytanie, czy powinna powstać strategia bezpieczeństwa gospodarczego państwa oraz co i w jakim zakresie powinna ona obejmować pod względem merytorycznych przedsięwzięć.
W drugiej części skupiono uwagę na prawno‑
finansowych aspektach funkcjonowania podmiotów publicznych. Wraz z akcesją do Unii Europejskiej
Polska została zobligowana w wielu obszarach do dostosowania istniejącego prawodawstwa do norm unijnych. Zaprezentowano tu pokrótce kilka narzędzi rachunkowości zarządczej, których stosowanie może doprowadzić do poprawy efektywności zarządzania administracją publiczną.
Przedstawiono zalety stosowania kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, benchmarkingu oraz rachunku odpowiedzialności. Omówiono także
trudności w stosowaniu rachunkowości zarządczej ze względu na specyfikę działalności administracji publicznej. Standardem europejskim jest też zasada dobrej administracji, wywodząca się z idei państwa prawnego, wspólna dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Skupiono też uwagę na tej problematyce z dziedziny prawa. W niniejszej części podjęto również próbę przedstawienia audytu wewnętrznego jako instrumentu służącego do oceny działania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Część trzecia dotyczy filozofii jakości w sektorze publicznym oraz zaprezentowania i oceny polityki w zakresie zarządzania jakością realizowanej
przez urzędy administracji w Polsce, a także zaprezentowania sposobu dochodzenia do wyboru tych metod i filozofii wyboru ze względu na pewne uwarunkowania społeczno‑prawne i wynikające z samej definicji jakości usługi administracyjnej. Drugim ważnym elementem podejmowanym w tej części pracy jest koncepcja zarządzania interesariuszami
w kontekście instytucji publicznych, która jest ciągle zagadnieniem innowacyjnym. Specyfika ich funkcjonowania oraz pragmatyka ich działania
pokazuje bowiem w dalszym ciągu niedocenianie metodycznego, skutecznego i dostosowanego do rzeczywistych potrzeb społecznych koncepcji
zarządzania relacjami z otoczeniem oraz znaczenia tego otoczenia dla efektywności pracy tych organizacji.
W ostatniej części pracy poruszono problematykę zaufania i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami władzy samorządowej w perspektywie tworzenia klastrów jako nośników wzrostu konkurencyjności i potencjału gospodarczego regionów.

Spis treści ebooka Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Spis treści
Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wstęp 7
Introduction
Informacje o autorach 11
Informations about authors
CZĘŚĆ PIERWSZA
ROLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W ZAPEWNIENIU
BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA
Zbigniew Klimiuk
Rozdział I
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski na przykładzie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego i jego roli w finansowaniu inwestycji w okresie międzywojennym (1918-1939) 15
Economic security of Poland as an example of the activity of Bank Gospodarstwa Krajowego and its role in finance investments in the interwar
period (1918–1939)
Dariusz Ćwikowski
Rozdział II
Rola kontroli skarbowej w zapewnieniu bezpieczeństwa finansów państwa w kontekście wzrostu przestępczości podatkowej w Polsce 61
The role of fiscal control in ensuring the safety of State finances in the context of the increase in the tax crime in Poland
CZĘŚĆ DRUGA
FINANSOWO-PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
Artur Lis
Rozdział I
Od transformacji do europeizacji — zasady prawa administracyjnego 79
From the Transformation to the Europeanization — rules of the administrative law
Dorota Tokarska
Rozdział II
Rachunkowość zarządcza w administracji publicznej — wybrane aspekty 111
Management accounting in the public sector — selected aspects
Piotr Sołtyk
Rozdział III
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego — wybrane zagadnienia 123
Internal audit in the assessment of the system of the managerial control in the local self-government unit — chosen issues
Piotr Modzelewski
Rozdział IV
Pomiar efektywności i interpretacja wyników w budżecie zadaniowym 137
Efficiency measurement and interpretation of results in activity-based budget
Halina Świeboda
Rozdział V
Zarządzanie ryzykiem jako system monitoringu
poziomu mierników w budżecie zadaniowym 165
Risk management as measures monitoring system in performance budgeting
CZĘŚĆ TRZECIA
KONCEPCJE I METODY USPRAWNIENIA PROCESÓW
ZARZĄDZANIA
Barbara Lubas
Rozdział I
Zarządzanie jakością w administracji publicznej 187
The Quality Management in public administration
Dominik Hryszkiewicz
Rozdział II
Rola interesariuszy w procesie projektowania strategii współczesnych organizacji 203
Role of stakeholders in the process of designing the strategy of contemporary organizations
Beata Piasny
Rozdział III
Doskonalenie organizacji publicznych na podstawie Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework — CAF) 217
Improvement of public organizations on the basis of the Common Assessment Framework (CAF)
CZĘŚĆ CZWARTA
SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA
W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Anna Wasiluk
Rozdział I
Zaufanie a współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami samorządowymi 233
The confidence but the cooperation between business entities and self‑government institutions
Andrzej Daniluk
Rozdział II
Budowa zaufania do instytucji samorządowych w procesie poprawy ich funkcjonowania 247
Structure of trusting to local self-government institutions in the process of the improvement in their functioning
Jacek Krysiak
Rozdział III
Kryteria doboru kandydatów do służby w Policji jako istotny czynnik w procesie rekrutacji — w świetle badań własnych 261
Selection criteria of Police Recruit Candidates as the crucial factor in the Recruitment Process — in the light of own researches

Szczegóły ebooka Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Wydawca:
Akademia Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7462-515-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7462-514-2
Autorzy:
Barbara Lubas,Dominik Hryszkiewicz,Małgorzata Borowik
Liczba Stron:
284
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub