Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Ebook Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Mariola Pietrzak, Barbara Knoff, Tomasz Kryczka

Mariola Pietrzak, Barbara Knoff, Tomasz Kryczka
158,42 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowany został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu, pielęgnowaniu i edukacji pacjentów.
W książce omówiono zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem POZ w Polsce, praktyką pielęgniarską, społeczne aspekty pracy pielęgniarskiej, szczegółowo omówiono zagadnienia związane z opieką nad pacjentami dorosłymi i dziećmi z różnymi schorzeniami.
Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia zawodowego. Będzie doskonałym źródłem rzetelnej wiedzy dla studentów pielęgniarstwa, praktykujących pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych podstawową opieką zdrowotną i jej funkcjonowaniem.

Spis treści ebooka Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE  1
1. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce – Beata Ostrzycka, Mariola Pietrzak  3
1.1. Wprowadzenie  3
1.2. Świadczenia gwarantowane w POZ  4
1.3. Organizacja POZ  5
1.4. Zespół POZ  6
1.5. Zakres współpracy zespołu POZ w ramach koordynacji  7
1.6. Warunki realizacji porad patronażowych i badań bilansowych  7
1.7. Podsumowanie  15
Piśmiennictwo  15
2. Zasady finansowania i zawierania umów na świadczenia POZ w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – Barbara Kaczmarska  16
2.1. Wprowadzenie  16
2.2. Finasowanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  18
2.3. Finasowanie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  20
2.4. Finasowanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej  21
2.5. Finasowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej  21
Piśmiennictwo  25
3. Porada pielęgniarska – Beata Ostrzycka, Mariola Pietrzak  26
3.1. Wprowadzenie  26
3.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii SARS-CoV-2  30
3.3. Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ  33
3.4. Podsumowanie  34
Piśmiennictwo  35
4. Program „POZ PLUS” – Barbara Kaczmarska  36
4.1. Wprowadzenie  36
4.2. Badania bilansowe  38
4.3. Zarządzanie chorobą przewlekłą  39
4.4. Koordynowanie opieką  39
4.5. Warunki finansowania świadczeń  40
Piśmiennictwo  41
5. Współpraca z samorządem lokalnym oraz sektorem pozarządowym w realizacji zadań POZ – Grażyna Wójcik, Katarzyna Chmielewska  42
5.1. Wprowadzenie  42
5.2. Współpraca POZ z samorządem lokalnym  44
5.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  48
5.4. Podsumowanie  50
Piśmiennictwo  50
6. Promocja zdrowia i profilaktyka w POZ – Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński  52
6.1. Wprowadzenie  52
6.2. Cele promocji zdrowia  53
6.3. Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia  54
6.4. Profilaktyka w promocji zdrowia  55
6.4.1. Program profilaktyki chorób układu krążenia 55
6.4.2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)  56
6.4.3. Program profilaktyki gruźlicy  57
6.4.4. Program profilaktyki raka szyjki macicy  57
6.5. Sposoby oddziaływania na podopiecznego stosowane w promocji zdrowia  59
6.6. Podsumowanie  62
Piśmiennictwo  62
7. Bezpieczeństwo pacjenta w systemie POZ – Grażyna Dykowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw, Izabela Gołębiak 63
7.1. Wprowadzenie  63
7.2. Kultura bezpieczeństwa i praca zespołowa  63
7.3. Praca zespołowa – zespół terapeutyczny w ochronie zdrowia  64
7.4. Diagram Ishikawy w kulturze bezpieczeństwa  65
7.5. Unikanie szukania winnych po wystąpieniu błędu 66
Piśmiennictwo  71
8. Zarządzanie wiedzą w POZ – Grażyna Dykowska, Grażyna Kaca  72
8.1. Wprowadzenie  72
8.2. Kompetencje organizacyjne i kierownicze  75
8.3. Kultura organizacji  74
Piśmiennictwo  75
9. Wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej POZ – Anna Augustynowicz, Michał Waszkiewicz, Grażyna Dykowska  76
9.1. Wprowadzenie 7 6
9.2. Formy wykonywania zawodu  77
9.3. Odpowiedzialność prawna pielęgniarki/położnej  80
9.3.1. Kumulacja rodzajów odpowiedzialności  80
9.3.2. Odpowiedzialność cywilna  80
9.3.3. Odpowiedzialność karna  86
Piśmiennictwo  92

CZĘŚĆ II. PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ 93
10. Komunikacja z pacjentem w pracy pielęgniarki POZ – Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński  95
10.1. Wprowadzenie  95
10.2. Relacje pacjent–rodzina–pielęgniarka w POZ  96
10.3. Aktywne słuchanie a realizacja zadań w POZ  98
10.3.1. Metody usprawniające komunikację w pracy z pacjentem w POZ  98
10.3.2. Informacje zwrotne, czyli reakcje na otrzymany komunikat  99
10.3.3. Bariery komunikacyjne  99
10.3.4. Korzyści prawidłowej komunikacji w podstawowej opiece zdrowotnej  100
10.4. Podsumowanie  101
Piśmiennictwo  102
11. Holizm w pracy pielęgniarki POZ – Irena Wrońska, Zofia Sienkiewicz  103
11.1. Wprowadzenie  103
11.2. Holizm w pielęgniarstwie podstawowej opieki zdrowotnej  104
11.3. Podsumowanie  106
Piśmiennictwo  107
12. Modele i teorie pielęgniarstwa wykorzystywane w pracy pielęgniarki POZ – Anna Idzik, Zofia Sienkiewicz  108
12.1. Wprowadzenie  108
12.2. Założenia teoretyczne wykorzystania teorii pielęgnowania w POZ 109
12.3. Wybrane modele i teorie pielęgnowania stosowane w POZ  109
12.4. Podsumowanie  113
Piśmiennictwo  114
13. Metody pracy pielęgniarki POZ – Dorota Kilańska  115
13.1. Wprowadzenie  115
13.2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNPTM)  115
13.3. Studium przypadku w praktyce pielęgniarki POZ  128
13.4. Podsumowanie  139
Piśmiennictwo  140
14. Podstawowe założenia działalności praktycznej pielęgniarki POZ opartej na Evidence-Based Nursing Practice – Ewa Kobos, Zofia Sienkiewicz  142
14.1. Wprowadzenie  142
14.2. Pojęcie i zasady praktyki opartej na dowodach  144
14.3. Hierarchia dowodu  149
14.4. Bariery wykorzystania dowodów naukowych w praktyce pielęgniarki POZ  150
14.5. Źródła wyników badań dla praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych oraz wytycznych krajowych i zagranicznych  152
14.6. Podsumowanie  153
Piśmiennictwo  154
15. Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarki POZ – Jan Kachaniuk, Hanna Kachaniuk  156
15.1. Wprowadzenie  156
15.2. Przygotowanie do badania 1 57
15.3. Przebieg badania fizykalnego  159
Piśmiennictwo  184
16. Szczepienia w praktyce pielęgniarki POZ – Maria Sałamacha, Paweł Grzesiowski  186
16.1. Wprowadzenie  186
16.2. Szczepionki  187
16.2.1. Rodzaje szczepionek  187
16.2.2. Szczepionki eksperymentalne i przyszłość szczepień  189
16.2.3. Skład szczepionki  190
16.2.4. Odpowiedź immunologiczna organizmu na szczepienia ochronne  191
16.2.5. Inne uwarunkowania szczepień  192
16.3. Podstawy prawne przeprowadzania szczepień ochronnych  192
16.4. Program Szczepień Ochronnych  193
16.4.1. Transport i przechowywanie szczepionek  195
16.4.2. Zgoda na wykonanie szczepienia ochronnego  195
16.4.3. Dokumentacja szczepień  196
16.4.4. Drogi i miejsca podania szczepionki  197
16.4.5. Schematy szczepień  200
16.4.6. Rola pracodawcy w ochronie zdrowia pracowników  202
16.4.7. Bezpieczeństwo szczepień u kobiet ciężarnych  204
16.4.8. Bezpieczeństwo szczepień  204
16.4.9. Szczepienia dla podróżujących  207
Piśmiennictwo  208
17. Kompetencje pielęgniarki POZ do udzielania świadczeń w zakresie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego – Małgorzata Jadczak  210
17.1. Wprowadzenie  210
17.2. Ogólne zasady postępowania w stanach zagrożenia zdrowotnego  212
17.3. Wybrane stany zagrożenia zdrowotnego  214
17.3.1. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)  215
17.3.2. Reakcja anafilaktyczna  216
17.3.3. Nagłe zagrożenia w schorzeniach układu oddechowego i krążenia  219
17.3.4. Napad padaczkowy  221
17.3.5. Ostre zapalenie nagłośni  222
17.3.6. Sepsa  222
Piśmiennictwo  224
18. Organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce – Marcin Rybacki  225
18.1. Wprowadzenie  225
18.2. Służba medycyny pracy  225
18.2.1. Zadania i zakres działalności służby medycyny pracy  226
18.2.2. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy  227
18.3. Finansowanie zadań służby medycyny pracy  234
Piśmiennictwo  237
CZĘŚĆ III. SPOŁECZNE ASPEKTY PRACY PIELĘGNIARKI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  239
19. Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury – Rafał Maciąg  241
19.1. Wprowadzenie  241
19.2. Modele, typy i teorie rodziny  242
19.3. Funkcje rodziny w kontekście zdrowia i choroby  245
19.4. Przeobrażenia rodziny współczesnej. Wykluczenie społeczne i ubóstwo  251
19.5. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny. Reakcje rodziny na chorobę  252
Piśmiennictwo  257
20. Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej – Ewa Gronkiewicz, Barbara Knoff  258
20.1. Wprowadzenie  258
20.2. Świadczenia pieniężne w systemie pomocy społecznej  261
20.3. Program „Rodzina 500+”  264
20.4. Pozostałe świadczenia niepieniężne dla rodzin z pomocy społecznej  264
20.5. Pomoc cudzoziemcom świadczona w powiatowych centrach pomocy rodzinie  266
20.6. Program „Asystent Rodziny” – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  267
20.7. Program „Rodzina Wspierająca”  267
20.8. Program „Za życiem”  267
Piśmiennictwo  270
21. Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy w praktyce pielęgniarki POZ – Marzenna Romańska  271
21.1. Wprowadzenie  271
21.2. Zjawisko przemocy w rodzinie  271
21.2.1. Rodzaje, formy i skutki przemocy w rodzinie  272
21.2.2. Fazy przemocy według Leonore Walker  274
21.2.3. Przemoc wobec dzieci  275
21.2.4. Przemoc wobec ludzi starszych  276
21.3. Obowiązki pracowników ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy  278
21.3.1. Zespół interdyscyplinarny  281
21.3.2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”  282
21.3.3. Współpraca służb i instytucji  284
Piśmiennictwo  285

CZĘŚĆ IV. OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIEM W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 287
22. Organizacja i funkcjonowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania – Mariola Pietrzak, Beata Dziedzic  289
22.1. Wprowadzenie  289
22.2. Opieka zdrowotna nad uczniami  291
Piśmiennictwo  296
23. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę szkolną – Beata Dziedzic, Mariola Pietrzak  297
23.1. Wprowadzenie  297
23.2. Testy przesiewowe 300
23.3. Grupowa profilaktyka fluorkowa  304
23.4. Dokumentacja obowiązująca w gabinecie pielęgniarki/higienistki szkolnej  306
Piśmiennictwo  306
24. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży – Agnieszka Kolek, Dagmara Maria Boruc, Tomasz Kryczka  307
24.1. Wprowadzenie  307
24.2. Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży  308
24.3. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży  310
24.4. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży  311
24.5. Uzależnienia behawioralne. Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) i telefonu (fonoholizm) u dzieci i młodzieży  314
24.6. Zaburzenia zachowania  316
24.7. Podsumowanie  317
Piśmiennictwo  318

CZĘŚĆ V. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD PACJENTAMI DOROSŁYMI W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH  321
25. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu krążenia  323
25.1. Nadciśnienie tętnicze – Agnieszka Serafin, Krzysztof J. Filipiak  323
25.1.1. Nadciśnienie tętnicze – klinika  323
25.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z nadciśnieniem tętniczym  336
25.2. Choroba niedokrwienna serca – Agnieszka Serafin, Krzysztof J. Filipiak  341
25.2.1. Choroba niedokrwienna serca – klinika  341
25.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobą niedokrwienną serca  352
25.3. Choroby naczyniowe kończyn dolnych – Renata Kałuska  356
25.3.1. Choroby naczyniowe kończyn dolnych – klinika  356
25.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami naczyniowymi kończyn dolnych na przykładzie pacjenta po amputacji kończyny  364
Piśmiennictwo  367
26. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami neurologicznymi  369
26.1. Udar mózgu  369
26.1.1. Udar mózgu – klinika – Aleksandra Golenia, Antoni Ferens  369
26.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę POZ wobec pacjenta po udarze mózgu w warunkach domowych – Katarzyna Krystyna Snarska, Monika Chorąży  383
Piśmiennictwo  390
27. Choroby układu oddechowego  392
27.1. Choroby infekcyjne układu oddechowego – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak  392
27.1.1. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych  392
27.1.2. Choroby infekcyjne dolnych dróg oddechowych  395
27.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak  402
27.3. Gruźlica płuc – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak  407
27.4. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta w wybranych chorobach układu oddechowego – Wioleta Słomka, Barbara Knoff  412
27.4.1. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z infekcyjnymi chorobami układu oddechowego  412
27.4.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z gruźlicą płuc  414
27.4.3. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)  415
27.5. Alergiczny nieżyt nosa  419
27.5.1. Alergiczny nieżyt nosa – klinika – Edyta Krzych-Fałta  419
27.5.2. Zadania pielęgniarki realizowane wobec pacjenta ze zdiagnozowanym alergicznym nieżytem nosa – Edyta Krzych-Fałta  427
27.6. Astma  432
27.6.1. Astma – klinika – Edyta Krzych-Fałta  432
27.6.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z astmą na przykładzie działań prewencyjnych – Edyta Krzych-Fałta  438
Piśmiennictwo  441
28. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu pokarmowego  443
28.1. Choroba refluksowa przełyku  443
28.1.1. Choroba refluksowa przełyku – klinika – Dariusz Wasiak  443
28.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą refluksową przełyku – Tomasz Piątek, Leszek Wronka  450
28.2. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych  456
28.2.1. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – klinika – Maurycy Jonas  456
28.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami pęcherzyka i dróg żółciowych – Kamila Płatek  463
28.3. Marskość wątroby  466
28.3.1. Marskość wątroby – klinika – Piotr Małkowski  466
28.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z marskością wątroby – Marta Hreńczuk  469
28.4. Choroby trzustki  475
28.4.1. Choroby trzustki – klinika – Kamila Płatek, Maurycy Jonas  475
28.4.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami trzustki – Kamila Płatek  484
28.5. Zespół jelita drażliwego  492
28.5.1. Zespół jelita drażliwego – klinika – Maurycy Jonas  492
28.5.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z zespołem jelita drażliwego – Kamila Płatek  495
28.6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią – Marta Hreńczuk, Małgorzata Tomaszewska  499
Piśmiennictwo  507
29. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu dokrewnego  513
29.1. Choroby tarczycy  513
29.1.1. Choroby tarczycy – klinika – Marta Jonas  513
29.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami gruczołu tarczowego – Joanna Wierzbicka  526
29.2. Choroby przytarczyc  539
29.2.1. Choroby przytarczyc – klinika – Marta Jonas  540
29.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z niedoczynnością przytarczyc – Joanna Wierzbicka  543
29.3. Choroby nadnerczy  549
29.3.1. Choroby nadnerczy – klinika – Marta Jonas  549
29.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z nadczynnością kory nadnerczy – Joanna Wierzbicka  556
29.4. Cukrzyca typu 2  563
29.4.1. Cukrzyca typu 2 – klinika – Agnieszka Karczewska  563
29.4.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z cukrzycą typu 2 – Agnieszka Karczewska  575
29.5. Zespół metaboliczny  589
29.5.1. Zespół metaboliczny – klinika – Marta Jonas  589
29.5.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z zespołem metabolicznym – Joanna Wierzbicka  590
Piśmiennictwo  604
30. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami reumatycznymi – Matylda Sierakowska  608
30.1. Reumatoidalne zapalenie stawów  608
30.1.1. Reumatoidalne zapalenie stawów – klinika 6 08
30.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów  613
30.2. Osteoporoza  622
30.2.1. Osteoporoza – klinika  622
30.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z osteoporozą  627
30.3. Dna moczanowa  631
30.3.1. Dna moczanowa – klinika  631
30.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z dną moczanową  634
Piśmiennictwo  637
31. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami nerek i układu moczowego 638
31.1. Przewlekła choroba nerek  638
31.1.1. Przewlekła choroba nerek – klinika – Łukasz Czyżewski  638
31.1.2. Opieka pielęgniarki POZ nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek jako przygotowanie do samoopieki i samokontroli – Łukasz Czyżewski  643
31.2. Kamica moczowa  645
31.2.1. Kamica moczowa – klinika – Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski  645
31.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z kamicą układu moczowego – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski  653
31.3. Zakażenia układu moczowego u dorosłych  659
31.3.1. Zakażenia układu moczowego u dorosłych – klinika – Jacek Imiela  659
31.3.2. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych wobec pacjenta z zakażeniem układu moczowego przez pielęgniarkę POZ – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski  668
31.4. Podstawy drenażu dróg moczowych i sposoby odprowadzenia moczu po leczeniu chirurgicznym układu moczowego – Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski  675
31.4.1. Zakres realizowanych zadań przez pielęgniarkę nad pacjentem z wyłonioną urostomią – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski  680
Piśmiennictwo  690
32. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po wszczepieniu endoprotez – Paweł Sienkiewicz, Wojciech Konarski, Zofia Sienkiewicz  694
32.1. Wprowadzenie  694
32.2. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego  694
32.3. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego  695
32.4. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego  695
32.5. Endoprotezoplastyka stawu skokowego  696
32.6. Powikłania po zabiegach endoprotezoplastyki  696
32.7. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta po zabiegach endoprotezoplastyki w środowisku domowym  698
32.8. Podsumowanie  701
Piśmiennictwo  701
33. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach kardiochirurgicznych – Agnieszka Patrzyczna  703
33.1. Wprowadzenie  703
33.2. Opieka pooperacyjna  703
33.3. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym  704
33.3.1. Postępowanie z raną pooperacyjną  704
33.3.2. Aktywność fizyczna  706
33.3.3. Dieta  707
33.3.4. Leczenie przeciwzakrzepowe  708
Piśmiennictwo 7 11
34. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach okulistycznych – Joanna Major, Agnieszka Trzaskowska, Jacek P. Szaflik  713
34.1. Zaćma  713
34.2. Jaskra  715
34.3. Przeszczepianie rogówki  718
34.4. Odwarstwienie siatkówki  721
34.5. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach okulistycznych  723
Piśmiennictwo 725
35. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przewlekle chorym – Izabella Krzykwa, Anna Sadowska  726
35.1. Wprowadzenie  726
35.2. Jakość życia w chorobach przewlekłych  728
Piśmiennictwo  732
36. Opieka nad pacjentem z raną przewlekłą – Tomasz Piątek, Natalia Maj, Dominika Łój  733
36.1. Wprowadzenie  733
36.2. Postępowanie miejscowe z raną przewlekłą  736
36.2.1. Miejscowe stosowanie opatrunków  737
36.2.2. Środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym do przemywania, irygacji ran  741
36.2.3. Dobór opatrunku  743
36.3. Zalecenia żywieniowe w procesie leczenia ran przewlekłych  745
Piśmiennictwo  747
37. Opieka nad pacjentem żywionym pozajelitowo w środowisku domowym – Karolina Dąbrowska, Krystyna Majewska, Jacek Sobocki  749
37.1. Wprowadzenie  749
37.2. Mieszanina żywieniowa. Rodzaje worków żywieniowych  751
37.3. Cewnik do żywienia  752
37.4. Prowadzenie żywienia pozajelitowego 753
37.5. Szkolenie pacjenta  754
37.6. Powikłania żywienia pozajelitowego w warunkach domowych  755
Piśmiennictwo  757
38. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi – Grażyna Kacprzak  759
38.1. Formy leczenia psychiatrycznego w Polsce – uwarunkowania prawne  760
38.2. Rehabilitacja psychiatryczna  764
38.3. Interwencja kryzysowa  765
38.4. Środowiskowy model opieki – nadzieja nowoczesnej psychiatrii  765
38.5. Centrum zdrowia psychicznego jako nowa forma opieki  766
38.5.1. Zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi  767
38.6. Samobójstwo – narastający problem społeczny  771
Piśmiennictwo 773
CZĘŚĆ VI. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM  775
39. Charakterystyka procesu starzenia – Elżbieta Kozak-Szkopek  777
39.1. Wprowadzenie  777
39.2. Następstwa kliniczne starzenia się układu sercowo-naczyniowego  777
39.3. Następstwa kliniczne starzenia się układu oddechowego 779
39.4. Następstwa starzenia się jamy ustnej  781
39.5. Następstwa starzenia się przełyku  782
39.6. Następstwa kliniczne starzenia się żołądka  783
39.7. Następstwa kliniczne starzenia się jelit  784
39.8. Następstwa kliniczne starzenia się wątroby  786
39.9. Następstwa kliniczne starzenia się trzustki  787
39.10. Następstwa kliniczne starzenia się nerek i układu moczowego  788
39.11. Następstwa kliniczne starzenia się układu nerwowego  789
39.12. Następstwa kliniczne starzenia się narządu wzroku  791
39.13. Następstwa kliniczne starzenia się narządu słuchu  792
39.14. Następstwa kliniczne starzenia się układu ruchu  792
39.15. Następstwa kliniczne starzenia się skóry i jej przydatków  794
39.16. Podsumowanie  795
Piśmiennictwo  795
40. Całościowa Ocena Geriatryczna – Katarzyna Broczek  797
40.1. Wprowadzenie  797
40.2. Definicja i cele  798
40.3. Domeny COG  798
40.4. Kwalifikacja do COG  799
40.5. Skale COG  800
40.6. Zasady wykonywania COG  805
40.7. Przykłady praktycznego zastosowania COG  807
40.8. Komunikacja z uwzględnieniem COG  808
Piśmiennictwo  810
41. Opieka pielęgniarska w wybranych zespołach geriatrycznych – Małgorzata Marcysiak  811
41.1. Zespół słabości  811
41.2. Niedożywienie  814
41.3. Upadki  816
41.4. Otępienie  817
41.5. Nietrzymanie moczu  821
Piśmiennictwo  823

CZĘŚĆ VII. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD DZIECKIEM W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH  825
42. Opieka pielęgniarki POZ nad dzieckiem w wybranych stanach chorobowych układu pokarmowego – Alicja Mikulska  827
42.1. Wprowadzenie  827
42.2. Celiakia  828
42.2.1. Celiakia – klinika  828
42.2.2. Najważniejsze problemy pielęgnacyjne u dziecka z celiakią  830
42.3. Nieswoiste choroby zapalne jelit  833
42.3.1. Nieswoiste choroby zapalne jelit – klinika  833
42.3.2. Najważniejsze problemy pielęgnacyjne u dziecka z nieswoistymi zapaleniami jelit  837
Piśmiennictwo  840
43. Cukrzyca wieku dziecięcego – udział pielęgniarki w procesie terapii  842
43.1. Cukrzyca – klinika – Alicja Szewczyk, Ewa Kobos  842
43.2. Model edukacji zdrowotnej w cukrzycy u dzieci i młodzieży  853
Piśmiennictwo  863
44. Opieka nad dzieckiem specjalnej troski w środowisku domowym – Marzenna Romańska  864
44.1. Gdy dziecko rodzi się chore  864
44.2. Zakres wiedzy społecznej pielęgniarek  865
44.3. Wizyty profilaktyczne 866
44.4. Ustawa „Za życiem”  868
44.5. Wczesna interwencja  870
44.6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  871
44.7. Orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci w polskim systemie prawnym  873
44.8.Ulgi dla dzieci z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności  875
44.9. Niepełnosprawność dzieci w systemie oświaty  878
Piśmiennictwo  880
Skorowidz  881

Szczegóły ebooka Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6386-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6297-7
Wydanie:
1
Autorzy:
Mariola Pietrzak,Barbara Knoff,Tomasz Kryczka
Liczba Stron:
920
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub