• Promocja
Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010

Ebook Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010 Anna Wiśniewska,

Anna Wiśniewska
27,80 zł 31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy jest merytorycznym i metodycznym wprowadzeniem do problematyki związanej z agroturystyką. Określono tu miejsce i rolę agroturystyki w gospodarce narodowej. Zdefiniowano m.in. samo pojęcie agroturystyki oraz scharakteryzowano genezę i rozwój tej formy turystyki w Polsce. Ponadto wskazano na jej społeczno-ekonomiczne znaczenie dla terenów wiejskich.
W rozdziale tym ukazano również uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki z uwzględnieniem różnych determinant społeczno-ekonomicznych, instytucjonalnych oraz przyrodniczo-kulturowych.
Przedmiotem drugiego rozdziału jest z kolei rozwój agroturystyki w województwie pomorskim. Szczególną uwagę zwrócono tu na uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki w poszczególnych rejonach badawczych. Bliższej ocenie poddano działania samorządów oraz organizacji regionalnych i lokalnych działających na rzecz rozwijania funkcji agroturystycznej w regionie.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono i omówiono wyniki badań terenowych. W rozdziale trzecim scharakteryzowano świadczeniodawców usług agroturystycznych. Przybliżono tu również strukturę badanych gospodarstw. Rozdział czwarty poświęcony został problemowi pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Przedstawiono w nim problemy pomorskiego rynku pracy na wsi oraz specyfikę pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Ponadto szerzej przeanalizowano poziom i strukturę pracujących w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w sezonie i poza nim.
W rozdziale piątym analizie i ocenie poddane zostały dochody badanych gospodarstw agroturystycznych. Przedstawione zostały tu zarówno czynniki podażowe, jak i popytowe mogące oddziaływać na dochody takich gospodarstw.
Wskazano w nim również na koszty świadczenia usług agroturystycznych w podziale na obciążenia podatkowe i nakłady własne świadczeniodawców.
Istotną częścią treści tego rozdziału było określenie poziomu dochodów z agroturystyki. Uwzględniając niechęć ankietowanych do ujawniania dochodów, skonfrontowano wielkość dochodów z agroturystyki deklarowaną przez respondentów z ustaleniami własnymi opartymi na wynikach prowadzonych badań terenowych. W rozdziale tym akcent położono też na określenie miejsca dochodów z agroturystyki w budżecie badanych gospodarstw oraz na strukturę tych dochodów. W zakończeniu pracy dokonano syntetycznego podsumowania wyników badań. Przedstawiono też zalecenia mogące przyczynić się dalszego rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim (Ze Wstępu).

Spis treści ebooka Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010

Wstęp 5

ROZDZIAŁ I
Agroturystyka w Polsce – jej rola i determinanty
1.1. Pojęcie i geneza agroturystyki 11
1.2. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce 21
1.2.1. Determinanty społeczno-ekonomiczne 21
1.2.2. Determinanty instytucjonalne 27
1.2.3. Determinanty przyrodniczo-kulturowe 33
1.3. Społeczno-ekonomiczne znaczenie agroturystyki 38

ROZDZIAŁ II
Rozwój agroturystyki w województwie pomorskim
i jego uwarunkowania
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe 49
2.2. Uwarunkowania infrastrukturalne 57
2.3. Organizacje i instytucje wspomagające rozwój gospodarstw agroturystycznych 72
2.4. Rozwój agroturystyki w województwie pomorskim 82

ROZDZIAŁ III
Charakterystyka społeczno-demograficzna świadczeniodawców usług agroturystycznych
3.1. Struktura badanych gospodarstw 91
3.2. Motywy prowadzenia działalności agroturystycznej 96
3.3. Doskonalenie zawodowe kwaterodawców 102

ROZDZIAŁ IV
Praca w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych
4.1. Problemy pomorskiego rynku pracy na wsi 109
4.2. Specyfika pracy w gospodarstwie agroturystycznym 117
4.3. Struktura pracujących 125

ROZDZIAŁ V
Dochodowość usług agroturystycznych w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim
5.1. Podaż usług agroturystycznych w gospodarstwach rolnych i jej uwarunkowania 139
5.2. Popyt na usługi agroturystyczne oraz jego uwarunkowania 150
5.3. Koszty świadczenia usług agroturystycznych w gospodarstwach rolnych 164
5.3.1. Obciążenia podatkowe 164
5.3.2. Nakłady własne świadczących usługi agroturystyczne 175
5.3. Poziom, dynamika i struktura dochodów w gospodarstwach agroturystycznych 182

Zakończenie 205
Bibliografia 215

Szczegóły ebooka Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-283-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-283-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Anna Wiśniewska
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
230
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub