• Promocja
Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Ebook Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Andrzej Marciniak,

Andrzej Marciniak
187,06 zł 212,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 187,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W książce przedstawiono zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omówiono regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zawarte zarówno w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw oraz przepisach wykonawczych. Uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze dokonane w latach 2019–2023 m.in. ustawami z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090), która weszła w życie 3 lipca 2021 r., oraz z 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 614), która w znacznej części weszła w życie 1 lipca 2023 r.

Autor przybliża nowe uregulowania dotyczące m.in.:• podstawy egzekucji sądowej,• w tym tytułów egzekucyjnych i klauzuli wykonalności, • odmowy wszczęcia egzekucji sądowej,• skargi na czynności komornika sądowego,• zażalenia na postanowienia sądu,• zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego,• sprzedaży ruchomości i nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej,• oszacowania nieruchomości,• podziału sumy uzyskanej z egzekucji,• egzekucji świadczeń niepieniężnych,• w tym w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.
W książce powołano orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz przedstawiono poglądy doktryny.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym zwłaszcza sędziów, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji oraz firm zajmujących się egzekucyjnym dochodzeniem należności. Zainteresuje także aplikantów oraz doktorantów kierunków prawniczych, a ze względu na warstwę teoretyczną – przedstawicieli doktryny.

Spis treści ebooka Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Wykaz skrótów , str. 13
Przedmowa , str. 17
 ,
Część pierwsza
Zagadnienia ogólne
Rozdział 1
Uwagi wstępne , str. 21
1.1. Pojęcie i ,cel egzekucji oraz postępowania egzekucyjnego , str. 21
1.2. Egzekucja a ,państwo , str. 26
1.3. Rodzaje egzekucji i ,postępowania egzekucyjnego , str. 32
1.4. Postępowanie egzekucyjne a ,postępowanie cywilne rozpoznawcze , str. 35
1.5. Zasady postępowania egzekucyjnego , str. 40
1.5.1. Uwagi wstępne , str. 40
1.5.2. Zasada dyspozycyjności , str. 42
1.5.3. Zasada formalizmu postępowania , str. 45
1.5.4. Inne zasady , str. 47
1.6. Pozaegzekucyjne tryby zaspokojenia wierzyciela , str. 61
1.7. Jurysdykcja krajowa w ,postępowaniu egzekucyjnym , str. 64
Rozdział 2
Źródła sądowego prawa egzekucyjnego , str. 69
2.1. Źródła prawa egzekucyjnego , str. 69
2.2. Problem kodyfikacji prawa postępowania egzekucyjnego , str. 75
2.3. Literatura prawa egzekucyjnego , str. 77
Rozdział 3
Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań , str. 83
3.1. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w ,administracji , str. 83
3.2. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego , str. 86
3.3. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania restrukturyzacyjnego , str. 91
3.4. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania karnego wykonawczego , str. 97
Rozdział 4
Podmioty postępowania egzekucyjnego , str. 103
4.1. Uwagi wprowadzające , str. 103
4.2. Organy egzekucyjne , str. 105
4.2.1. Rodzaje i ,właściwość organów egzekucyjnych , str. 105
4.2.2. Wyłączenie sędziego i ,komornika sądowego , str. 112
4.2.3. Sąd rejonowy jako sąd egzekucyjny , str. 113
4.2.4. Nadzór sądu rejonowego nad czynnościami komornika , str. 114
4.2.5. Nadzór administracyjny i ,samorządowy nad komornikiem , str. 118
4.2.6.. Odpowiedzialność odszkodowawcza i ,dyscyplinarna komornika , str. 120
4.2.7. Inne organy postępowania egzekucyjnego , str. 124
4.3. Uczestnicy właściwego postępowania egzekucyjnego , str. 126
4.3.1. Strony , str. 126
4.3.2. Zdolność sądowa, zdolność procesowa i ,legitymacja procesowa , str. 129
4.3.3. Współuczestnictwo , str. 132
4.3.4. Inni uczestnicy , str. 134
4.3.5. Pełnomocnictwo w ,postępowaniu egzekucyjnym , str. 135
Rozdział 5
Czynności postępowania egzekucyjnego , str. 139
5.1. Pojęcie, rodzaje i ,ogólna charakterystyka , str. 139
5.2. Pojęcie i ,system środków przymusu , str. 142
Rozdział 6
Koszty postępowania egzekucyjnego , str. 159
6.1. Pojęcie i ,rodzaje kosztów postępowania egzekucyjnego , str. 159
6.2. Funkcje kosztów postępowania egzekucyjnego , str. 168
6.3. Zwolnienie od kosztów sądowych i ,komorniczych oraz obniżenie opłaty komorniczej , str. 171
6.4. Zasady zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego , str. 174
6.5. Czasowy zasięg mocy obowiązującej ustawy o ,kosztach komorniczych , str. 177
Rozdział 7
Podstawy egzekucji , str. 181
7.1. Uwagi wstępne , str. 181
7.2. Tytuły egzekucyjne , str. 184
7.3. Klauzula wykonalności , str. 195
7.3.1. Pojęcie i ,ogólna charakterystyka klauzuli wykonalności , str. 195
7.3.2. Nadanie klauzuli wykonalności krajowym tytułom egzekucyjnym , str. 197
7.4. Wydanie dalszego i ,ponownego tytułu wykonawczego , str. 212
7.5. Tytuły wykonawcze szczególne , str. 215
7.6. Europejskie tytuły wykonawcze , str. 223
7.6.1. Rodzaje. Ogólna charakterystyka , str. 223
7.6.2. Dostosowanie europejskiego tytułu wykonawczego , str. 228
7.6.3. Odmowa wykonania europejskiego tytułu wykonawczego , str. 230
7.7. Europejskie zaświadczenia, wyciągi i ,stwierdzenia sądu polskiego , str. 233
7.7.1. Uwagi ogólne , str. 233
7.7.2. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego , str. 234
7.7.3. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty , str. 239
7.7.4. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w ,europejskim postępowaniu w ,sprawach drobnych roszczeń , str. 240
7.7.5. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i ,innych tytułów egzekucyjnych w ,sprawach cywilnych i ,handlowych , str. 241
7.7.6. Wyciągi z ,orzeczeń, ugód i ,innych tytułów egzekucyjnych w ,sprawach alimentacyjnych , str. 243
7.7.7.&ensp,Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w ,sprawach cywilnych , str. 244
Rozdział 8
Środki zaskarżenia , str. 247
8.1. Pojęcie i ,systematyka środków zaskarżenia , str. 247
8.2. Zażalenie , str. 248
8.3. Skarga na czynności komornika i ,skarga na postanowienie referendarza sądowego , str. 254
8.3.1. Skarga na czynności komornika , str. 254
8.3.2. Skarga na postanowienie referendarza sądowego , str. 260
8.4. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z ,egzekucji , str. 263
8.5. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z ,egzekucji przez zarząd przymusowy , str. 265
8.6. Skarga kasacyjna i ,skarga o ,wznowienie postępowania , str. 265
8.7. Skarga o ,stwierdzenie niezgodności z ,prawem prawomocnego orzeczenia , str. 266
8.8. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w ,postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki , str. 267
8.9. Skarga nadzwyczajna , str. 269
Rozdział 9
Wszczęcie egzekucji i ,dalsze czynności egzekucyjne , str. 273
9.1. Wszczęcie egzekucji , str. 273
9.2. Dalsze czynności egzekucyjne , str. 287
9.3. Zbieg egzekucji i ,zabezpieczenia roszczeń , str. 294
9.3.1. Uwagi wstępne , str. 294
9.3.2. Zbieg egzekucji sądowej i ,administracyjnej , str. 296
9.3.3. Zbieg egzekucji sądowych , str. 300
9.3.4. Zbieg egzekucji i ,zabezpieczenia roszczeń , str. 300
Rozdział 10
Zawieszenie, ograniczenie i ,umorzenie postępowania egzekucyjnego , str. 307
10.1. Uwagi wstępne , str. 307
10.2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego , str. 308
10.3. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i ,egzekucji , str. 315
10.4. Ograniczenie postępowania egzekucyjnego do środków zabezpieczających , str. 316
10.5. Umorzenie postępowania egzekucyjnego , str. 319
Rozdział 11
Ograniczenia egzekucji , str. 325
11.1. Uwagi ogólne , str. 325
11.2. Ograniczenia egzekucji o ,charakterze podmiotowym , str. 325
11.3. Ograniczenia egzekucji o ,charakterze przedmiotowym , str. 326
Rozdział 12
Powództwa przeciwegzekucyjne , str. 335
12.1. Uwagi wstępne , str. 335
12.2. Powództwo opozycyjne , str. 337
12.2.1. Rodzaje powództw opozycyjnych , str. 337
12.2.2. Powództwo o ,pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności , str. 337
12.2.3. Powództwo o ,ustalenie nieistnienia należności , str. 343
12.2.4. Powództwo o ,ustalenie utraty wykonalności tytułu egzekucyjnego i ,wykonawczego , str. 344
12.2.5. Powództwo o ,umorzenie sądowego albo administracyjnego postępowania egzekucyjnego , str. 344
12.3. Powództwo ekscydencyjne albo interwencyjne , str. 345
 ,
Część druga
Egzekucja świadczeń pieniężnych
Rozdział 13
Egzekucja z ,ruchomości , str. 353
13.1. Uwagi wstępne , str. 353
13.2. Zajęcie ruchomości , str. 354
13.3. Dozór zajętych ruchomości , str. 358
13.4. Sprzedaż , str. 360
13.5. Sprzedaż w ,drodze licytacji elektronicznej , str. 367
Rozdział 14
Egzekucja z ,wynagrodzenia za pracę , str. 373
14.1. Uwagi wstępne , str. 373
14.2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę , str. 375
14.3. Skutki zajęcia , str. 376
14.4. Dalsze czynności egzekucyjne , str. 379
Rozdział 15
Egzekucja z ,rachunków bankowych , str. 381
15.1. Uwagi wstępne , str. 381
15.2. Egzekucja z ,rachunku zwykłego , str. 383
15.3. Egzekucja z ,rachunku wspólnego , str. 386
15.4. Egzekucja z ,rachunku, na który wystawiono dowód imienny , str. 387
Rozdział 16
Egzekucja z ,innych wierzytelności , str. 391
16.1. Pojęcie innych wierzytelności , str. 391
16.2. Ogólna charakterystyka egzekucji z ,innych wierzytelności , str. 392
16.3. Zajęcie wierzytelności , str. 393
16.4. Realizacja zajętej wierzytelności , str. 398
Rozdział 17
Egzekucja z ,innych praw majątkowych , str. 403
17.1. Pojęcie innych praw majątkowych , str. 403
17.2. Uwagi ogólne o ,egzekucji z ,innych praw majątkowych , str. 404
17.3. Zajęcie innego prawa majątkowego , str. 405
17.4. Realizacja zajęcia , str. 409
17.5. Egzekucja z ,instrumentów finansowych , str. 410
Rozdział 18
Wyjawienie majątku , str. 415
18.1. Uwagi wprowadzające , str. 415
18.2. Przesłanki wyjawienia majątku , str. 416
18.3. Przebieg postępowania , str. 417
18.4. Przedmiotowy zasięg mocy obowiązującej przepisów o ,wyjawieniu majątku , str. 421
Rozdział 19
Egzekucja z ,nieruchomości , str. 423
19.1. Uwagi wstępne , str. 423
19.2. Zwykła egzekucja z ,nieruchomości , str. 426
19.2.1. Uwagi ogólne , str. 426
19.2.2. Zajęcie , str. 427
19.2.3. Opis i ,oszacowanie , str. 434
19.2.4. Licytacja , str. 438
19.2.5. Sprzedaż nieruchomości w ,drodze licytacji elektronicznej , str. 446
19.2.6. Przybicie , str. 450
19.2.7. Przysądzenie własności , str. 452
19.2.8. Przedmiotowy zasięg mocy obowiązującej przepisów o ,egzekucji z ,nieruchomości , str. 454
19.3. Egzekucja z ,ułamkowej części nieruchomości , str. 455
19.4. Egzekucja z ,użytkowania wieczystego , str. 456
19.5. Uproszczona egzekucja z ,nieruchomości , str. 457
19.6. Egzekucja ze ,statków morskich , str. 459
19.7. Egzekucja ze ,spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz z ,miejsc postojowych w ,garażach wielostanowiskowych i ,garaży wolnostojących , str. 462
19.8. Egzekucja z ,lokali stanowiących odrębne nieruchomości , str. 462
Rozdział 20
Podział sumy uzyskanej z ,egzekucji , str. 465
20.1. Plan podziału sumy uzyskanej z ,egzekucji , str. 465
20.1.1. Uwagi ogólne , str. 465
20.1.2. Zasada uprzywilejowania , str. 467
20.1.3. Zasada równorzędności , str. 475
20.2. Postępowanie podziałowe , str. 476
20.2.1. Wszczęcie postępowania , str. 476
20.2.2. Uczestnicy postępowania , str. 477
20.2.3. Plan podziału , str. 479
20.2.4. Wykonanie planu podziału , str. 482
 ,
Część trzecia
Szczególne rodzaje egzekucji
Rozdział 21
Egzekucja świadczeń niepieniężnych , str. 487
21.1. Uwagi wstępne , str. 487
21.2. Egzekucja wydania rzeczy ruchomej , str. 487
21.3. Egzekucja wydania nieruchomości, statku albo opróżnienia pomieszczenia , str. 489
21.4. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba , str. 493
21.5. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba , str. 494
21.6. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela , str. 499
Rozdział 22
Egzekucja z ,udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i ,przedsiębiorców , str. 503
22.1. Egzekucja z ,udziałem Skarbu Państwa , str. 503
22.2. Egzekucja z ,udziałem Narodowego Banku Polskiego , str. 506
22.3. Egzekucja z ,udziałem przedsiębiorców , str. 507
22.3.1. Uwagi wstępne , str. 507
22.3.2. Przedmiotowe ograniczenia egzekucji , str. 508
22.3.3. Egzekucja przez zarząd przymusowy , str. 509
22.3.4. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego , str. 512
Rozdział 23
Egzekucja w ,celu zniesienia współwłasności nieruchomości w ,drodze sprzedaży publicznej , str. 517
23.1. Ogólna charakterystyka , str. 517
23.2. Przebieg egzekucji , str. 518
Rozdział 24
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych , str. 521
24.1. Cel egzekucji. Pojęcie świadczeń alimentacyjnych , str. 521
24.2. Odrębności egzekucji , str. 521
24.3. Fundusz alimentacyjny , str. 525
24.4. Odpowiedzialność pracodawcy dłużnika alimentacyjnego , str. 525
24.5. Odpowiedzialność karna dłużnika alimentacyjnego , str. 526
Bibliografia , str. 527

Szczegóły ebooka Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-904-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-790-4
Autorzy:
Andrzej Marciniak
EAN:
9788383289045
Liczba Stron:
544
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub