• Promocja
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Ebook Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz Andrzej Sidorko, Krzysztof Urban, Leszek Świerczek, Iwona Kowalska-Mańkowska, Agnieszka Pietraszewska-Macheta,

Andrzej Sidorko, Krzysztof Urban, Leszek Świerczek, Iwona Kowalska-Mańkowska, Agnieszka Pietraszewska-Macheta
224,12 zł 254,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 224,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja w sposób przystępny omawia najważniejszą ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Książkę opracowali prawnicy praktycy, w tym również pracujący od wielu lat w Narodowym Funduszu Zdrowia, na co dzień stykający się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych. W czwartym wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.: – nowe zasady dotyczące centralizacji procesu kontroli w zarządzaniu Narodowym Funduszem Zdrowia, – utworzenia Funduszu Medycznego w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, – zmiany w organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych oraz odnoszące się do systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Oprócz przedstawienia poglądów, zaprezentowano praktyczne rozwiązania dotyczące zastosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce, jak również bogaty wybór literatury i orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Książka jest przeznaczona dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Ponadto może stanowić cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Spis treści ebooka Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

 ,
Wykaz skrótów , str. 29
Wstęp , str. 41
Ustawa z dnia 27 ,sierpnia 2004 ,r. o świadczeniach ,opieki ,zdrowotnej finansowanych ze ,środków ,publicznych , str. 45
Dział ,I
Przepisy ogólne , str. 47
Rozdział ,1
Zakres przedmiotowy i ,podmiotowy oraz ,objaśnienia określeń ustawowych , str. 47
Art. 1.[Zakres przedmiotowy ustawy] , str. 47
I.Konstytucyjny model ochrony zdrowia , str. 48
II.Stosunki prawne w ,ubezpieczeniu zdrowotnym , str. 49
III.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego , str. 51
Art. 2.[Zakres podmiotowy ustawy] , str. 53
Art. 3.[Krąg osób ubezpieczonych] , str. 63
Art. 4.[Ubezpieczenie cudzoziemców] , str. 70
Art. 5.[Wyjaśnienie terminów ustawowych] , str. 71
I.Zagadnienia ogólne , str. 78
II.Ambulatoryjna opieka zdrowotna , str. 79
III.Apteka , str. 81
IV.Ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej , str. 84
V.Członek rodziny , str. 85
VI.Działacz opozycji antykomunistycznej , str. 90
VII.Fundusz Medyczny , str. 91
VIII.Inwalida wojenny lub wojskowy , str. 92
IX.Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych , str. 94
X.Instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę , str. 94
XI.Karta diagnostyki i ,leczenia onkologicznego , str. 95
XII.Kombatant , str. 95
XIII.Kompleksowość udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej , str. 99
XIV.Korzystający , str. 100
XV.Lek , str. 101
XVI.Lek recepturowy , str. 103
XVII.Lekarz, pielęgniarka, położna i ,felczer ,ubezpieczenia zdrowotnego , str. 105
XVIII.Migracja ubezpieczonych , str. 106
XIX.Minimalne wynagrodzenie , str. 107
XX.Narodowy Rachunek Zdrowia , str. 108
XXI.Niepełnosprawny , str. 108
XXII.Nocna i ,świąteczna opieka zdrowotna , str. 110
XXIII.Osoba odbywająca staż adaptacyjny , str. 110
XXIV.Bezdomny wychodzący z ,bezdomności , str. 111
XXV.Osoba pobierająca emeryturę lub rentę , str. 112
XXVI.Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie
uzupełniające , str. 114
XXVII.Osoba prowadząca pozarolniczą działalność
gospodarczą , str. 115
XXVIII.Osoba represjonowana , str. 117
XXIX.Osoba represjonowana z ,powodów politycznych , str. 119
XXX.Osoba współpracująca , str. 120
XXXI.Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ,pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i ,położna podstawowej ,opieki zdrowotnej , str. 123
XXXII.Podmiot kontrolowany , str. 126
XXXIII.Podstawowa opieka zdrowotna , str. 126
XXXIV.Poradnia przyszpitalna , str. 132
XXXV.Potrzeby zdrowotne, program polityki zdrowotnej i ,program zdrowotny , str. 132
XXXVI.Program pilotażowy , str. 133
XXXVII.Przeciętne wynagrodzenie , str. 133
XXXVIII.Przepisy o ,koordynacji , str. 133
XXXIX.Rachunek , str. 134
XL.System IOWISZ , str. 134
XLI.Stan nagły , str. 134
XLII.Transport sanitarny , str. 135
XLIII.Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia , str. 135
XLIV.Świadczenie opieki zdrowotnej a ,świadczenie zdrowotne (świadczenie rzeczowe, towarzyszące, gwarantowane, specjalistyczne i ,wysokospecjalistyczne) , str. 136
XLV.Świadczeniodawca , str. 138
XLVI.Procedura medyczna , str. 139
XLVII.Taryfa świadczeń , str. 141
XLVIII.Technologia medyczna , str. 141
XLIX.Ubezpieczenie społeczne , str. 143
L.Ubezpieczenie społeczne rolników , str. 144
LI.Uprawniony żołnierz lub pracownik , str. 144
LII.Weteran poszkodowany , str. 144
LIII.Wolontariusz , str. 146
LIV.Wyroby medyczne , str. 147
LV.Żołnierz zastępczej służby wojskowej , str. 148
Rozdział ,2
Zadania władz publicznych , str. 149
Art. 6.[Zapewnienie równego dostępu do świadczeń] , str. 149
Art. 7.[Zadania gminy] , str. 151
Art. 8.[Zadania powiatu] , str. 152
Art. 9.[Zadania samorządu województwa] , str. 153
Art. 9a.[Finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego] , str. 154
Art. 9b.[Zawieranie umów o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ,jednostki samorządu terytorialnego] , str. 156
Art. 10.[Zadania wojewody] , str. 158
Art. 11.[Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i ,ministra właściwego do spraw finansów publicznych] , str. 159
Art. 11a.[Dofinansowanie z ,budżetu państwa świadczeń gwarantowanych ,udzielanych w ,związku z ,pełnieniem służby poza ,granicami ,RP] , str. 166
Art. 11b.[Dofinansowanie świadczeń gwarantowanych przez Ministra Obrony Narodowej] , str. 169
Dział ,II
Świadczenia opieki zdrowotnej , str. 171
Rozdział ,1
Przepisy ogólne , str. 171
Art. 12.[Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów
odrębnych] , str. 171
Art. 12a.[Uprawnienia do świadczeń osób pozbawionych wolności] , str. 177
Art. 13.[Zasady finansowania świadczeń osobom nieubezpieczonym] , str. 178
Art. 13a.[Finansowanie świadczeń osobom nieubezpieczonym ,&ndash, delegacja ,do wydania rozporządzenia] , str. 181
Art. 14.[Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki ,zdrowotnej] , str. 181
Art. 14a&ndash,14b.(uchylone) , str. 181
Art. 15.[Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez ,Fundusz] , str. 181
I.Pozytywny koszyk świadczeń gwarantowanych , str. 183
II.Pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez ,świadczeniodawcę NFZ , str. 187
III.Znaczenie formy prawnej prowadzonej działalności , str. 188
IV.Realizacja świadczeń na podstawie umowy z ,Funduszem ,a ,pobieranie opłat za świadczenia , str. 191
V.Prawo do korzystania ze ,świadczeń poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego , str. 193
VI.Świadczenia gwarantowane , str. 194
VII.Świadczenie ponadstandardowe , str. 194
VIII.Praktyka w ,zakresie stosowania dopłat do świadczeń gwarantowanych , str. 196
IX.Możliwość rozliczenia świadczenia częściowego , str. 197
X.Możliwości współfinansowania świadczeń. Wnioski de ,lege ferenda , str. 197
XI.Świadczenia realizowane poza limitem finansowym określonym w ,umowie z ,NFZ lub poza harmonogramem, zgodnie z ,którym realizowane są świadczenia na ,podstawie umowy z ,Funduszem , str. 198
Art. 15a.(uchylony) , str. 200
Art. 16.[Wyłączenie świadczeń z ,finansowania ze ,środków publicznych] , str. 200
Art. 17.(uchylony) , str. 203
Art. 18.[Świadczenia w ,zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i ,rehabilitacji leczniczej] , str. 203
I.Zagadnienia ogólne , str. 204
II.Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ,zakładach opiekuńczo-leczniczych i ,zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych , str. 206
III.Zasady kierowania do zakładów
opiekuńczo-leczniczych , str. 207
IV.Odpłatność za świadczenia realizowane w ,ZOL/ZPO , str. 207
V.Nowelizacja przepisów w ,związku ze ,zmianą systemu ,pieczy zastępczej , str. 210
VI.Zakład rehabilitacji leczniczej , str. 211
Art. 18a.[Kontrola starosty nad jakością opieki w ,ZOL/ZPO/ZRL] , str. 211
Art. 18b.[Ocena sytuacji dziecka pozbawionego opieki i ,wychowania rodziców umieszczonego w ,ZOL/ZPO/ZRL] , str. 214
Art. 18c.[Zasady opuszczania ZOL/ZPO/ZRL w ,przypadku usamodzielnienia się osoby umieszczonej w ,pieczy zastępczej] , str. 214
Art. 19.[Zasady udzielania i ,finansowania świadczeń wykonanych w ,stanach nagłych] , str. 215
I.Zagadnienia ogólne , str. 216
II.Przesłanki wystąpienia stanu nagłego , str. 218
III.Osoba uprawniona do uzyskania świadczenia w ,trybie ,nagłym i ,pokrycia przez Fundusz kosztów tego ,świadczenia , str. 219
IV.Podmiot uprawniony do uzyskania wynagrodzenia , str. 222
V.Dochodzenie roszczeń , str. 222
Art. 19a.[Harmonogram przyjęć] , str. 228
Art. 20.[Zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń] , str. 231
Art. 21&ndash,22.(uchylone) , str. 244
Art. 23.[Zasady przekazywania informacji o ,listach oczekujących na ,świadczenia] , str. 244
Art. 23a.[Elektroniczna rejestracja i ,monitorowanie kolejki on-line] , str. 247
Art. 23b.[Przypominanie przez NFZ o ,wyznaczonym terminie udzielania świadczeń] , str. 248
Art. 24.[Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ustalenia kolejności ,dostępu do świadczeń] , str. 248
Art. 24a.[Leczenie poza kolejką urazów i ,chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa] , str. 249
Art. 24b.[Leczenie poza kolejką urazów i ,chorób u ,weteranów] , str. 249
Art. 24c.[Uprawnienia weteranów poszkodowanych w ,związku z ,leczeniem ,urazów i ,chorób nabytych podczas wykonywania misji ,poza granicami państwa] , str. 249
Art. 25&ndash,26a.(uchylone) , str. 250
Art. 27.[Profilaktyka i ,promocja zdrowia] , str. 250
Art. 28.(uchylony) , str. 255
Art. 29.[Prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne] , str. 255
Art. 30.[Prawo wyboru szpitala] , str. 255
Art. 31.[Prawo wyboru lekarza dentysty] , str. 255
Rozdział ,1a
Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych , str. 258
Art. 31a.[Podstawy zakwalifikowania świadczenia jako
gwarantowanego] , str. 258
Art. 31b.[Uprawnienia Ministra Zdrowia w ,zakresie kwalifikowania świadczeń jako gwarantowane] , str. 260
Art. 31c.[Rekomendacje AOTMiT] , str. 262
Art. 31ca.[Rekomendacja dotycząca zasadności stosowania leków w ,ramach ,Programu Szczepień Ochronnych] , str. 264
Art. 31d.[Rozporządzenia koszykowe ,&ndash, delegacja ustawowa] , str. 266
Art. 31da.[Rozporządzenia koszykowe do świadczeń udzielanych zdalnie ,&ndash, delegacja ustawowa] , str. 269
Art. 31e.[Usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z ,koszyka świadczeń gwarantowanych] , str. 269
Art. 31f.[Ocena formalna wniosku] , str. 270
Art. 31g.[Rekomendacje AOTMiT] , str. 271
Art. 31h.[Opinia Rady Przejrzystości] , str. 274
Art. 31ha.[Raport w ,sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 275
Art. 31i.(uchylony) , str. 276
Art. 31j.[Delegacja ustawowa ,&ndash, wzór raportu AOTMiT] , str. 276
Art. 31k.[Wzory wniosków] , str. 277
Art. 31l.[Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w ,postępowaniu kwalifikacyjnym] , str. 277
Rozdział ,1aa
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej , str. 277
Art. 31la.[Plan taryfikacji świadczeń] , str. 277
Art. 31lb.[Obwieszczenie Prezesa AOTMiT] , str. 279
Art. 31lc.[Gromadzenie i ,przetwarzanie danych] , str. 286
Rozdział ,1b
Agencja Oceny Technologii Medycznych i ,Taryfikacji , str. 293
Art. 31m.[AOTMiT ,&ndash, forma organizacyjna] , str. 293
Art. 31n.[AOTMiT ,&ndash, zadania] , str. 294
I.Ocena świadczeń opieki zdrowotnej ,&ndash, HTA , str. 295
II.Ocena świadczeń opieki zdrowotnej ,&ndash, zadania , str. 298
III.Pozostałe zadania Agencji , str. 299
Art. 31o.[AOTMiT ,&ndash, zadania Prezesa Agencji] , str. 300
Art. 31p.[Powołanie i ,kadencja Prezesa Agencji oraz jego zastępców] , str. 301
Art. 31q.[Ograniczenie w ,podejmowaniu zatrudnienia przez pracowników Agencji. Nabór na stanowiska w ,Agencji] , str. 302
Art. 31r.[Nabór na stanowisko Prezesa Agencji] , str. 302
Art. 31s.[AOTMiT ,&ndash, Rada Przejrzystości] , str. 304
I.Status prawny , str. 308
II.Skład Rady , str. 309
III.Konflikt interesów , str. 314
IV.Zadania Rady Przejrzystości , str. 315
V.Sposób działania Rady Przejrzystości , str. 320
Art. 31sa.[Rada do Spraw Taryfikacji] , str. 323
Art. 31sb.[Reprezentatywna organizacja świadczeniodawców] , str. 328
Art. 31t.[AOTMiT ,&ndash, finansowy aspekt działania Agencji] , str. 329
Art. 31u.[AOTMiT ,&ndash, fundusz podstawowy i ,zapasowy] , str. 331
Art. 31v.[AOTMiT ,&ndash, nadzór] , str. 333
Art. 31w.[Sankcje stosowane przez organ nadzoru wobec Prezesa Agencji ,lub jego zastępcy oraz członka Rady Konsultacyjnej] , str. 334
Art. 31x.[Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych] , str. 334
Rozdział ,2
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej , str. 335
Art. 32.[Prawo do świadczeń z ,zakresu badań diagnostycznych] , str. 335
Art. 32a.[Prawo do diagnostyki i ,leczenia onkologicznego] , str. 337
I.Przyczyny wprowadzenia szybkiej ścieżki
onkologicznej , str. 338
II.Uprawnienia świadczeniobiorców , str. 339
III.Model opieki nad pacjentem z ,podejrzeniem lub ,rozpoznaniem nowotworu , str. 340
IV.Wskaźnik rozpoznawalności nowotworów , str. 343
Art. 32b&ndash,32d.(uchylone) , str. 343
Art. 33.[Prawo do świadczeń z ,zakresu leczenia uzdrowiskowego] , str. 343
Art. 33a.[Prawo do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych] , str. 348
Art. 33b.[Prawo do zakwaterowania poza placówką lecznictwa stacjonarnego] , str. 350
Art. 34&ndash,34a.(uchylone) , str. 351
Art. 35.[Zaopatrzenie w ,leki i ,wyroby medyczne w ,zakładach realizujących ,świadczenia stacjonarne] , str. 351
I.Zagadnienia ogólne , str. 352
II.Podmiot uprawniony , str. 352
III.Podmiot zobowiązany , str. 352
IV.Prawo do leku, wyrobu medycznego oraz ,środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego ,w ,ramach udzielanych świadczeń , str. 353
V.Roszczenie o ,terapię wybranym lekiem , str. 356
VI.Wystawianie recept w ,dniu wypisu ze ,szpitala , str. 359
VII.Finansowanie wyrobów medycznych przez pacjenta , str. 360
Art. 36&ndash,39c.(uchylone) , str. 362
Art. 40.[Prawo do zaopatrzenia w ,wyroby medyczne na podstawie zlecenia ,osoby uprawnionej] , str. 362
Art. 40a.[Prawo do zaopatrzenia w ,wyroby medyczne na podstawie zlecenia ,fizjoterapeuty] , str. 367
Art. 41.[Transport sanitarny] , str. 368
Art. 41a.[Zabezpieczenie transportu sanitarnego w ,związku z ,orzeczeniem środka zabezpieczającego] , str. 373
Art. 41b.[Zabezpieczenie transportu sanitarnego w ,związku z ,doprowadzeniem nieletniego do zakładu leczniczego] , str. 373
Art. 42.[Szczególne uprawnienia do świadczeń udzielonych w ,związku ,z ,pełnieniem służby poza granicami ,RP] , str. 374
Rozdział ,2a
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju , str. 376
Art. 42a.[Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju] , str. 376
I.Zagadnienia ogólne , str. 376
II.Leczenie w ,państwach ,UE/EFTA na podstawie przepisów ,o ,koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego , str. 377
III.Leczenie w ,państwach ,UE na podstawie dyrektywy transgranicznej , str. 381
IV.Leczenie planowane za granicą , str. 384
Art. 42b.[Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] , str. 385
Art. 42c.[Zasady dotyczące wysokości zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] , str. 392
Art. 42d.[Procedura dotycząca rozpatrywania wniosków o ,zwrot kosztów] , str. 396
Art. 42e.[Świadczenia opieki zdrowotnej, w ,przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] , str. 407
Art. 42f.[Świadczenia opieki zdrowotnej, w ,przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] , str. 407
Art. 42g.[Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących zwrotu kosztów ,transgranicznej opieki zdrowotnej] , str. 411
Art. 42h.[Limit wydatków na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] , str. 412
Art. 42i.[Zgoda na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo ,ich ,kontynuację w ,ramach przepisów o ,koordynacji] , str. 413
Art. 42j.[Kierowanie na leczenie lub badania diagnostyczne, których ,nie ,wykonuje się w ,kraju] , str. 417
Art. 42k.[Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w ,sprawie sposobu i ,kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania ,na wybrane zakresy świadczeń] , str. 420
Rozdział ,3
Szczególne uprawnienia do ,świadczeń opieki zdrowotnej , str. 421
Art. 43.[Uprzywilejowanie zasłużonych honorowych dawców krwi i ,zasłużonych dawców przeszczepu w ,zakresie dostępu do leków] , str. 421
I.Zagadnienia ogólne , str. 422
II.Zasłużony honorowy dawca krwi , str. 422
III.Zasłużony dawca przeszczepu , str. 423
IV.Zakres szczególnego uprawnienia do leku
refundowanego , str. 423
Art. 43a.[Leki dla seniorów 75+] , str. 426
Art. 43b.[Bezpłatne zaopatrzenie w ,leki ciężarnych] , str. 432
Art. 44.[Uprzywilejowanie żołnierzy w ,zakresie dostępu do leków] , str. 434
I.Zagadnienia ogólne , str. 435
II.Prawo żołnierzy do leku refundowanego , str. 435
III.Prawo uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska ,do ,leku refundowanego , str. 436
IV.Prawo weterana poszkodowanego do leku refundowanego , str. 438
V.Zasady wystawiania i ,realizacji recept , str. 438
Art. 45.[Uprzywilejowanie inwalidów wojskowych w ,zakresie dostępu ,do ,leków] , str. 439
I.Grupy uprzywilejowanych świadczeniobiorców , str. 440
II.Zakres uprawnienia do leku refundowanego , str. 441
III.Zasady wystawiania i ,realizacji recept , str. 441
Art. 46.[Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w ,zakresie dostępu ,do ,leków] , str. 442
I.Grupy uprawnionych świadczeniobiorców , str. 444
II.Zakres uprawnienia do leków oraz środków specjalnego ,przeznaczenia , str. 445
III.Prawo do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia , str. 448
IV.Zasady wystawiania i ,realizacji recept , str. 448
Art. 47.[Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w ,zakresie dostępu do ,wyrobów medycznych] , str. 450
Art. 47a.[Szczególne uprawnienia dawców narządów] , str. 454
Art. 47b.[Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia] , str. 455
Art. 47c.[Szczególne uprawnienia do korzystania ze ,świadczeń poza ,kolejnością] , str. 458
Art. 47ca.[Pierwszeństwo w ,wykonywaniu świadczeń w ,zakresie stomatologii] , str. 463
Rozdział ,3a
Ratunkowy dostęp do technologii lekowych , str. 463
Art. 47d.[Warunki dopuszczalności podania leku finansowanego w ,ramach ,ratunkowego dostępu do technologii lekowej] , str. 463
Art. 47e.(uchylony) , str. 468
Art. 47f.[Działania podejmowane w ,przypadku kosztu terapii przekraczającego 5% budżetu na ratunkowy dostęp do ,technologii ,lekowych] , str. 469
Art. 47g&ndash,47h.(uchylone) , str. 471
Art. 47i.[Pokrywanie kosztu leku objętego zgodą] , str. 471
Rozdział ,4
Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i ,programy pilotażowe , str. 472
Art. 48.[Programy zdrowotne i ,programy polityki zdrowotnej] , str. 472
Art. 48a.[Opracowywanie i ,opiniowanie programu polityki zdrowotnej] , str. 474
Art. 48aa.[Raport, opinie i ,rekomendacje AOTMiT dotyczące programów polityki zdrowotnej] , str. 479
Art. 48ab.[Zawieszenie, wznowienie i ,zakończenie realizacji programu polityki ,zdrowotnej] , str. 481
Art. 48b.[Tryb wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej i ,programu ,zdrowotnego] , str. 482
Art. 48c.[Finansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w ,ramach realizacji zadań własnych] , str. 485
Art. 48d.[Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez ,Narodowy ,Fundusz Zdrowia] , str. 485
Art. 48e.[Program pilotażowy] , str. 487
Art. 48f.[Upoważnienie do przekazywania informacji jednostce organizacyjnej pomocy społecznej] , str. 490
Rozdział ,5
Dokumenty służące do potwierdzenia i ,weryfikacji prawa do świadczeń opieki ,zdrowotnej , str. 491
Art. 49.[Karta ubezpieczenia zdrowotnego i ,inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń] , str. 491
Art. 50.[Obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających prawo ,do świadczeń] , str. 494
Art. 50a.[Zasady ponoszenia kosztów świadczeń sfinansowanych przez ,Fundusz] , str. 515
Art. 51.[Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] , str. 515
Art. 52.[Zasady wydawania poświadczeń] , str. 518
Art. 53.[Poświadczenie lub inny dokument wydany przez zagraniczną instytucję właściwą] , str. 520
Art. 54.[Zasady wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzji potwierdzających prawo do świadczeń] , str. 521
Dział ,III
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej , str. 528
Art. 55&ndash,56.(uchylone) , str. 528
Art. 57.[Prawo do świadczeń specjalistycznych na podstawie
skierowania] , str. 528
Art. 58.[Prawo do świadczeń szpitalnych na podstawie skierowania] , str. 533
Art. 59.[Prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie
skierowania] , str. 536
Art. 59a.[Równoważność skierowań wystawionych przez lekarzy wykonujących zawód w ,innych niż Polska krajach ,UE] , str. 538
Art. 59aa.[Postać papierowa lub elektroniczna skierowania, e-skierowanie] , str. 540
Art. 59b.[Informacja o ,wystawieniu skierowania w ,postaci elektronicznej] , str. 543
Art. 60.[Prawo do świadczeń realizowanych w ,trybie nagłym bez ,skierowania] , str. 545
Art. 61.[Obowiązek ponoszenia kosztu świadczenia zrealizowanego bez ,skierowania, gdy jest ono wymagane] , str. 545
Dział ,IIIa
Kontrola , str. 547
Art. 61a.[Zakres kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia] , str. 547
I.Kontrola NFZ &ndash, zagadnienia ogólne , str. 548
II.Kontrola realizacji umów o ,udzielanie świadczeń opieki ,zdrowotnej , str. 559
III.Kontrola ordynacji produktów refundowanych , str. 564
IV.Kontrola realizacji finansowanych ze ,środków publicznych zadań niewynikających z ,umowy o ,udzielanie ,świadczeń ,zdrowotnych (związanych ,z ,przeciwdziałaniem COVID-19) , str. 570
V.Kontrola realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu ,medycznego ,na ,receptę , str. 571
Art. 61b.[Obowiązek współdziałania z ,Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udzielania mu informacji] , str. 573
Art. 61c.[Obowiązek udostępniania wyników kontroli na żądanie Prezesa ,Narodowego Funduszu Zdrowia] , str. 574
Art. 61d.[Cel przeprowadzenia kontroli oraz maksymalny czas trwania kontroli, sprzeciw wobec podjęcia i ,wykonywania kontroli] , str. 576
I.Charakter regulacji , str. 577
II.Gwarancje podmiotu kontrolowanego , str. 579
III.Prawo wniesienia sprzeciwu przez podmiot
kontrolowany , str. 580
IV.Prawo wniesienia zażalenia przez podmiot
kontrolowany , str. 582
Art. 61e.[Osoby przeprowadzające kontrolę, upoważnienie do ,przeprowadzenia kontroli] , str. 583
Art. 61f.[Wyłączenie z ,postępowania kontrolnego] , str. 586
Art. 61g.[Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o ,kontroli] , str. 587
Art. 61h.[Czynności dokonywane przez osoby kontrolujące przy ,rozpoczęciu ,kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych] , str. 590
Art. 61i.[Miejsce i ,godziny prowadzenia kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych] , str. 593
Art. 61j.[Uprawnienia osób kontrolujących w ,trakcie przeprowadzania kontroli lub poszczególnych jej czynności] , str. 594
Art. 61k.[Dowody w ,postępowaniu kontrolnym] , str. 596
Art. 61l.[Akta kontroli] , str. 596
Art. 61m.[Protokół z ,przeprowadzenia czynności dowodowej] , str. 597
Art. 61n.[Zabezpieczenie materiałów dowodowych] , str. 597
Art. 61o.[Udzielanie wyjaśnień przez podmiot kontrolowany
lub ,inne ,osoby] , str. 598
Art. 61p.[Składanie oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli] , str. 598
Art. 61q.[Oględziny] , str. 598
Art. 61r.[Biegli] , str. 599
I.Prawa i ,obowiązki kontrolerów , str. 599
II.Prawa i ,obowiązki podmiotu kontrolowanego , str. 603
III.Uprawnienia Prezesa Funduszu , str. 605
IV.Badanie dokumentacji medycznej , str. 607
V.Sankcje z ,tytułu utrudniania kontroli , str. 609
VI.Dowody , str. 611
Art. 61s.[Wystąpienie pokontrolne] , str. 620
I.Charakter wystąpienia pokontrolnego , str. 621
II.Standardy wystąpienia pokontrolnego , str. 622
III.Składowe wystąpienia pokontrolnego , str. 623
IV.Doręczenie wystąpienia pokontrolnego , str. 626
V.Decyzja administracyjna po kontroli NFZ , str. 626
Art. 61t.[Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego] , str. 628
Art. 61u.[Pobór lub dochodzenie należności wynikających z ,kar ,określonych ,w ,wystąpieniu pokontrolnym] , str. 632
Art. 61v.[Kontrola bez uprzedniego zawiadomienia] , str. 634
Art. 61w.[Czynności sprawdzające] , str. 636
Art. 61x.[Stosowanie sankcji umownych lub ustawowych] , str. 637
Art. 61y.[Korpus kontrolerski] , str. 639
Art. 61z.[Tajemnica kontrolerska] , str. 642
Art. 61za.[Forma elektroniczna komunikacji z ,podmiotami
kontrolowanymi] , str. 647
Art. 61zb.[Kontrole przeprowadzane przez ministrów] , str. 650
Art. 62&ndash,64.(uchylone) , str. 651
Dział ,IV
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu , str. 652
Rozdział ,1
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego , str. 652
Art. 65.[Zasady ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 652
Art. 66.[Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 658
Art. 67.[Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 712
Art. 68.[Ubezpieczenie dobrowolne] , str. 722
Art. 69.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego] , str. 734
Art. 70.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,związanego ze ,stosunkiem służbowym] , str. 742
Art. 71.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,związanego ze ,sprawowaniem mandatu posła ,lub ,senatora] , str. 743
Art. 72.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,u ,osób pobierających emeryturę lub rentę] , str. 743
Art. 72a.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające] , str. 744
Art. 73.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,u ,innych osób] , str. 744
Art. 73a.[Powstanie i ,wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ,małżonka Prezydenta ,RP] , str. 753
Art. 74.[Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia ,społecznego] , str. 753
Art. 75.[Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia
zdrowotnego] , str. 756
Art. 76.[Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia
zdrowotnego] , str. 760
Art. 76a.[Wyrejestrowanie z ,ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 761
Art. 77.[Treść zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 762
Art. 78.[Kontrola realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 767
Rozdział ,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne , str. 768
Art. 79.[Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość] , str. 768
Art. 79a.[Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą] , str. 770
Art. 80.[Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika] , str. 771
Art. 81.[Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] , str. 775
Art. 82.[Opłacanie składek od przychodów z ,różnych tytułów] , str. 806
Art. 83.[Obniżenie wysokości składki] , str. 816
Art. 84.[Podmioty zobowiązane do opłacania składek] , str. 820
Art. 84a.[Składka opłacana przez rolnika] , str. 821
Art. 85.[Podmioty zobowiązane do opłacania składek] , str. 822
Art. 86.[Podmioty zobowiązane do opłacania składek] , str. 825
Art. 87.[Zasady opłacania składek] , str. 829
Art. 87a.[Przekazywanie danych przez ZUS do centrali NFZ] , str. 843
Art. 88.[Koszty poboru i ,ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne] , str. 845
Art. 89.[Odsetki od nieprzekazanych w ,terminie składek] , str. 845
Art. 90.[Kontrola wykonywania obowiązków przez płatników] , str. 846
Art. 91.[Przekazywanie informacji właściwym ministrom o ,wysokości ,składek] , str. 847
Art. 92.[Odrębny sposób ubezpieczenia niektórych grup osób] , str. 847
Art. 93.[Dochodzenie roszczeń z ,tytułu nieopłaconych składek i ,ich ,przedawnienie] , str. 848
Art. 94.[Zwrot nienależnie opłaconych składek] , str. 849
Art. 95.(uchylony) , str. 851
Dział ,IVa
Ocena potrzeb zdrowotnych , str. 852
Art. 95a.[Mapa potrzeb zdrowotnych] , str. 852
Art. 95b.[Krajowy plan transformacji] , str. 854
Art. 95ba.[Inne dokumenty określające sposób wsparcia działań mających ,na ,celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 857
Art. 95c.[Wojewódzki plan transformacji] , str. 860
Art. 95ca.[Wojewódzka rada do spraw potrzeb zdrowotnych] , str. 862
Art. 95d.[Opinia o ,celowości inwestycji] , str. 865
Art. 95e.[Wniosek o ,wydanie opinii] , str. 870
Art. 95ea.[Skład i ,regulamin prac Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych ,w ,Sektorze Zdrowia] , str. 872
Art. 95eb.[Wymagania wobec kandydatów na członków Komisji Oceny ,Wniosków Inwestycyjnych w ,Sektorze Zdrowia] , str. 873
Art. 95ec.[Zadania Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w ,Sektorze ,Zdrowia] , str. 875
Art. 95f.[Rozpatrywanie wniosków o ,wydanie opinii] , str. 876
Art. 95g.[Termin wydania opinii, treść opinii] , str. 879
Art. 95ga.[Okres ważności pozytywnej opinii] , str. 880
Art. 95h.[Delegacja ustawowa] , str. 880
Art. 95i.[Protest w ,przypadku opinii negatywnej] , str. 881
Art. 95j.[Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego] , str. 885
Art. 95k.[Skarga kasacyjna] , str. 886
Dział ,IVb
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki ,zdrowotnej , str. 888
Wstęp , str. 888
Art. 95l.[Zakres świadczeń w ,ramach systemu zabezpieczenia, poziomy ,systemu zabezpieczenia] , str. 890
Art. 95m.[Kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia] , str. 893
Art. 95n.[Wykaz świadczeniodawców, kwalifikacja do systemu zabezpieczenia mimo niespełnienia wszystkich warunków, protest, ,zmiany w ,wykazie] , str. 898
Dział ,V
Narodowy Fundusz Zdrowia , str. 902
Rozdział ,1
Przepisy ogólne , str. 902
Art. 96.[Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia] , str. 902
Art. 97.[Zakres działania Funduszu] , str. 906
Art. 97a.[Krajowy Punkt Kontaktowy] , str. 918
Art. 98.[Organy Funduszu] , str. 922
Art. 99.[Rada Funduszu] , str. 922
Art. 100.[Zadania Rady Funduszu] , str. 924
Art. 101.[Zwołanie posiedzenia Rady Funduszu] , str. 927
Art. 102.[Prezes Funduszu i ,jego kompetencje] , str. 928
Art. 102a.[Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] , str. 936
Art. 103.[Zastępcy Prezesa Funduszu] , str. 938
Art. 103a.[Nabór na stanowiska zastępców Prezesa Funduszu] , str. 939
Art. 104.[Publikacje planów i ,sprawozdań] , str. 940
Art. 105.(uchylony) , str. 941
Art. 106.[Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu i ,jej kompetencje] , str. 941
Art. 107.[Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu i ,jego kompetencje] , str. 945
Art. 107a.[Nabór kandydatów do pracy w ,Funduszu] , str. 950
Art. 107b.[Informacje o ,kandydatach do pracy w ,Funduszu] , str. 950
Art. 107c.[Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w ,Funduszu] , str. 951
Art. 107d.[Lista kandydatów do pracy w ,Funduszu] , str. 951
Art. 107e.[Protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w ,Funduszu] , str. 951
Art. 107f.[Informacje o ,wynikach naboru kandydatów do pracy
w ,Funduszu] , str. 951
Art. 107g.[Zasady nawiązywania stosunku pracy z ,osobami wyłonionymi w ,drodze naboru] , str. 952
Art. 107h.[Obsadzanie stanowisk kierowników komórek organizacyjnych centrali Funduszu oraz ich zastępców] , str. 952
Art. 108.[Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Funduszu] , str. 954
Art. 109.[Indywidualne sprawy z ,zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 955
I.Zagadnienia ogólne , str. 955
II.Sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem
zdrowotnym , str. 958
III.Sprawy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń , str. 961
IV.Inne typy decyzji , str. 966
V.Tryb postępowania , str. 966
Art. 109a.[Wydawanie interpretacji indywidualnych] , str. 975
Art. 110.(uchylony) , str. 980
Art. 111.[Zastosowanie przepisów z ,zakresu ubezpieczenia społecznego rolników] , str. 980
Art. 112.[Ograniczenia w ,zatrudnieniu, wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz konkurencji pracowników NFZ] , str. 981
Rozdział ,2
Gospodarka finansowa Funduszu , str. 984
Art. 113.[Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundusz] , str. 984
Art. 114.[Charakter środków finansowych i ,obsługa bankowa] , str. 986
Art. 115.[Fundusz podstawowy i ,zapasowy] , str. 988
Art. 116.[Przychody Funduszu] , str. 989
I.Zagadnienia ogólne , str. 990
II.Dotacje budżetowe , str. 990
III.Roszczenia regresowe , str. 995
IV.Przychody wynikające z ,opłat określonych w ,innych ,ustawach , str. 998
V.Odpis na Agencje , str. 1000
Art. 117.[Koszty Funduszu] , str. 1001
Art. 118.[Plan finansowy Funduszu] , str. 1002
Art. 118a.(uchylony) , str. 1003
Art. 119.[Plan finansowy Funduszu ,&ndash, delegacja do wydania
rozporządzenia] , str. 1004
I.Zagadnienia ogólne , str. 1004
II.Konstrukcja planu finansowego. Podział ,pomiędzy ,centralę ,Funduszu a ,oddziały
Funduszu , str. 1005
III.Podział środków finansowych pomiędzy ,centralę i ,oddziały wojewódzkie NFZ , str. 1006
IV.Tryb podziału a ,migracja ubezpieczonych , str. 1010
Art. 120.[Prognoza przychodów i ,kosztów] , str. 1012
Art. 121.[Zasady opracowywania projektu planu finansowego Funduszu] , str. 1013
Art. 122.[Brak zatwierdzenia lub nieustalenie planu finansowego
Funduszu] , str. 1013
Art. 123.[Ustalenie planu finansowego przez ministra właściwego do ,spraw ,zdrowia] , str. 1014
Art. 124.[Zmiany planu finansowego Funduszu] , str. 1014
Art. 125.[Uprawnienia oddziałów wojewódzkich Funduszu w ,zakresie uzyskiwania przychodów z ,nadwyżki planu] , str. 1017
Art. 126.[Sprawozdanie z ,wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu] , str. 1018
Art. 127.[Kredyty i ,pożyczki zaciągane przez Fundusz] , str. 1019
Art. 128.[Rachunkowość Funduszu] , str. 1020
Art. 129.[Pokrycie strat i ,przeznaczenie zysków Funduszu] , str. 1022
Art. 130.[Roczne sprawozdanie z ,wykonania planu finansowego
Funduszu] , str. 1023
Art. 131.[Okresowe sprawozdania z ,wykonania planu finansowego Funduszu] , str. 1023
Art. 131a.(uchylony) , str. 1024
Art. 131b.[Plan zakupu świadczeń] , str. 1025
Dział ,Va
Finansowanie ochrony zdrowia , str. 1027
Art. 131c.[Wysokość środków przeznaczanych na finansowanie ochrony ,zdrowia] , str. 1027
Art. 131d.[Zwiększenie finansowania świadczeń gwarantowanych] , str. 1030
Dział ,VI
Postępowanie w ,sprawie zawarcia umów ze ,świadczeniodawcami , str. 1031
Art. 132.[Umowa o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 1031
I.Zagadnienia ogólne , str. 1032
II.Charakter prawny umowy , str. 1033
III.Tryb zawarcia umowy , str. 1035
IV.Ograniczenie podmiotowe w ,zawieraniu umów , str. 1037
V.Umowa a ,wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej , str. 1046
Art. 132a.[Konsorcjum świadczeniodawców] , str. 1061
Art. 132b.[Zawieranie umów w ,zakresie nocnej i ,świątecznej opieki zdrowotnej] , str. 1064
Art. 132c.[Wypłata wynagrodzenia za świadczenia udzielone ponad kwotę ,zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy] , str. 1066
Art. 133.[Podwykonawstwo] , str. 1070
I.Definicja podwykonawcy , str. 1070
II.Dopuszczalność podwykonawstwa w ,umowie z ,NFZ , str. 1071
Art. 134.[Równe traktowanie świadczeniodawców] , str. 1075
Art. 135.[Jawność umów i ,ofert] , str. 1077
Art. 136.[Elementy umowy o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 1083
I.Charakterystyka umowy. Umowa typowa , str. 1084
II.Przedawnienie roszczeń wynikających z ,umowy , str. 1090
III.Przedawnienie roszczeń a ,zasady współżycia
społecznego , str. 1094
Art. 136a.(uchylony) , str. 1096
Art. 136b.[Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy] , str. 1096
Art. 136c.[Ryczałt PSZ] , str. 1097
Art. 137.[Ogólne warunki umów] , str. 1100
I.Zagadnienia ogólne , str. 1100
II.Zakres odpowiedzialności świadczeniodawcy , str. 1101
III.Obowiązki świadczeniodawcy w ,zakresie czasu i ,miejsca ,realizacji świadczeń , str. 1107
IV.Obowiązki świadczeniodawcy względem adresatów świadczeń , str. 1108
V.Zasady dotyczące rozliczania świadczeń ,&ndash, świadczenia nienależne , str. 1109
VI.Kary umowne przewidziane w ,Ogólnych warunkach umów o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , str. 1114
VII.Przesłanki i ,tryb rozwiązania umowy o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , str. 1117
Art. 138.[Wyłączenie stosowania przepisów o ,zamówieniach
publicznych] , str. 1118
Art. 139.[Tryby zawierania umów o ,udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej] , str. 1119
I.Zagadnienia ogólne , str. 1120
II.Zmiany dotyczące kontraktowania świadczeń wynikające ,z ,nowelizacji z ,22.07.2014 ,r. , str. 1122
III.Zasady ogłaszania postępowania , str. 1122
Art. 139a.[Świadczeniodawcy dopuszczani do postępowania w ,sprawie zawarcia umów o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych z ,wykorzystaniem inwestycji, co do której została ,wydana opinia o ,jej celowości] , str. 1124
Art. 140.[Opis przedmiotu zamówienia] , str. 1125
Art. 141.[Opis przedmiotu zamówienia] , str. 1126
Art. 142.[Konkurs ofert] , str. 1127
I.Zasady prowadzenia konkursu ofert , str. 1127
II.Przygotowanie oferty , str. 1132
Art. 143.[Rokowania] , str. 1136
Art. 144.[Przesłanki ogłoszenia postępowania w ,trybie rokowań] , str. 1138
Art. 145.[Krąg podmiotów uczestniczących w ,rokowaniach] , str. 1139
Art. 146.[Tryb określania przedmiotu postępowania i ,szczegółowych warunków umów] , str. 1141
Art. 147.[Jawność kryteriów oceny ofert i ,warunków wymaganych od ,świadczeniodawców] , str. 1144
Art. 148.[Ustawowe kryteria oceny] , str. 1144
Art. 149.[Przyczyny odrzucenia oferty] , str. 1149
I.Zagadnienia ogólne , str. 1150
II.Złożenie oferty po terminie , str. 1152
III.Nieprawdziwość danych zawartych w ,ofercie , str. 1152
IV.Brak określenia przedmiotu oferty lub proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej , str. 1157
V.Zaoferowanie rażąco niskiej ceny w ,stosunku do ,przedmiotu zamówienia , str. 1157
VI.Nieważność oferty na podstawie odrębnych
przepisów , str. 1159
VII.Alternatywność oferty , str. 1160
VIII.Niespełnienie wymogów określonych w ,przepisach prawa ,oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu , str. 1160
IX.Uprzednie rozwiązanie przez Fundusz umowy w ,trybie ,natychmiastowym , str. 1162
X.Brak pozytywnej opinii o ,celowości inwestycji , str. 1165
XI.Brak autoryzacji , str. 1165
Art. 150.[Unieważnienie postępowania] , str. 1166
Art. 151.[Rozstrzygnięcie postępowania] , str. 1167
Art. 152.[Środki odwoławcze] , str. 1168
Art. 153.[Protest] , str. 1170
Art. 154.[Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Wniosek ,o ,ponowne rozpatrzenie sprawy] , str. 1171
Art. 155.[Umowa o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,&ndash, stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego, forma, przypadki nieważności, ograniczenie cesji] , str. 1175
Art. 156.[Okres trwania umowy o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 1178
Art. 157.[Zmiana umowy o ,udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej] , str. 1181
Art. 158.[Nieważność zmiany w ,zawartej umowie o ,udzielanie świadczeń ,opieki zdrowotnej] , str. 1182
Art. 159.[Tryb zawierania umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ,zaopatrzenia w ,wyroby medyczne] , str. 1185
I.Zagadnienia ogólne , str. 1186
II.Podstawowa opieka zdrowotna , str. 1188
III.Zaopatrzenie w ,wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej , str. 1189
IV.Pozostałe przypadki, w ,których nie stosuje się trybu konkursu ofert , str. 1191
Art. 159a.[Umowa o ,udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ,ramach profili ,systemu zabezpieczenia] , str. 1192
Art. 160.[Zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] , str. 1194
Art. 161.[Tryb wnoszenia i ,rozpatrywania zażalenia] , str. 1194
Art. 161a.(uchylony) , str. 1196
Art. 161b.[Ponowne postępowanie] , str. 1196
Dział ,VIa
Transport sanitarny , str. 1198
Art. 161ba.[Sposoby wykonywania transportu sanitarnego] , str. 1198
Art. 161c.[Zasady zawierania umów z ,zakresu transportu sanitarnego] , str. 1199
Art. 161d.[Działalność lotniczych zespołów transportu sanitarnego] , str. 1201
Art. 161e.[Kontrola podmiotów wykonujących transport sanitarny] , str. 1202
Dział ,VII
Nadzór , str. 1203
Art. 162.[Organ sprawujący nadzór nad Funduszem] , str. 1203
I.Pojęcie nadzoru , str. 1203
II.Organy nadzoru , str. 1204
III.Gospodarka finansowa Funduszu , str. 1204
Art. 163.[Kryteria sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu i ,innych ,podmiotów] , str. 1205
I.Działalność objęta nadzorem , str. 1206
II.Badanie oraz stwierdzanie nieważności uchwały rady ,Funduszu lub decyzji Prezesa Funduszu , str. 1207
III.Wyłączenie obszarów działalności z ,nadzoru , str. 1209
Art. 164.[Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w ,zakresie ,nadzoru] , str. 1209
Art. 165.[Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w ,zakresie ,nadzoru] , str. 1210
Art. 166.(uchylony) , str. 1213
Art. 167.[Sankcje stosowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ,w ,zakresie nadzoru] , str. 1213
Art. 168.[Żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy] , str. 1214
Art. 169.[Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych ,w ,zakresie nadzoru] , str. 1215
Art. 170.[Sankcje stosowane w ,trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i ,innego podmiotu] , str. 1216
Art. 171.[Sankcje stosowane w trybie nadzoru w przypadku rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu świadczeniobiorców] , str. 1217
Art. 172.[Sankcje stosowane w ,trybie nadzoru wobec świadczeniodawcy] , str. 1217
Art. 173.[Zasady prowadzenia kontroli działalności Funduszu, świadczeniodawców, aptek i ,innych podmiotów] , str. 1218
Art. 174&ndash,180.(uchylone) , str. 1219
Art. 181.[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] , str. 1220
Art. 182.[Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ,do postępowania przed ministrem właściwym ,do spraw finansów publicznych] , str. 1220
Art. 183.[Tryb egzekucji kar pieniężnych nakładanych w ,trybie nadzoru] , str. 1221
Art. 184.[Skarga do sądu administracyjnego na decyzje wydane w ,trybie ,nadzoru] , str. 1221
Art. 185.[Zawiadomienie podmiotu tworzącego o ,nieprawidłowościach stwierdzonych u ,świadczeniodawcy] , str. 1221
Art. 186.[Zakaz zatrudnienia i ,pełnienia funkcji przez osoby sprawujące czynności nadzorcze] , str. 1222
Art. 187.[Przedstawianie sprawozdań z ,działalności Funduszu] , str. 1223
Dział ,VIII
Przetwarzanie i ,ochrona danych , str. 1224
Art. 188.[Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców przez Fundusz] , str. 1224
Art. 188a.[Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń przez Fundusz] , str. 1238
Art. 188b.[Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń w ,ramach transgranicznej opieki zdrowotnej] , str. 1240
Art. 188ba.[Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o ,nadanie dostępu lub korzystających z ,aplikacji ,udostępnianych przez NFZ] , str. 1240
Art. 188c.[Elektroniczny system monitorowania programów lekowych] , str. 1241
Art. 188d.[Uprawnienie do przetwarzania danych przez jednostki samorządu ,terytorialnego] , str. 1242
Art. 188da.[Uprawnienie do przetwarzania danych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa ,Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ,Szefa Agencji Wywiadu] , str. 1243
Art. 188e.[Elektroniczny system monitorowania programów zdrowotnych] , str. 1245
Art. 189.[Zakres gromadzonych danych świadczeniodawców] , str. 1246
Art. 189a.[Zakres danych przekazywanych wojewodzie oraz marszałkowi województwa przez NFZ] , str. 1246
Art. 190.[Zakres danych gromadzonych przez Fundusz, apteki i ,świadczeniodawców ,&ndash, delegacja do wydania rozporządzenia] , str. 1247
Art. 191.[Gromadzenie i ,przetwarzanie danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] , str. 1249
Art. 191a.[System Rejestru Usług Medycznych] , str. 1250
Art. 192.[Informowanie ubezpieczonego o ,udzielonych mu
świadczeniach] , str. 1251
Art. 192a.[Pozyskiwanie informacji od ubezpieczonego o ,udzielonych mu ,świadczeniach] , str. 1256
Dział ,IX
Przepisy karne , str. 1258
Art. 192b&ndash,192c.(uchylone) , str. 1258
Art. 193.[Wykroczenia związane z ,naruszeniem przepisów ustawy] , str. 1258
Art. 194.[Odpowiedzialność osób działających w ,imieniu osób prawnych] , str. 1260
Art. 194a.[Zatrudnienie kontrolera w ,podmiocie kontrolowanym przed upływem dwóch lat od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego] , str. 1261
Art. 195.[Tryb orzekania w ,sprawach o ,wykroczenia] , str. 1261
DZIAŁ ,X
Zmiany w ,przepisach obowiązujących , str. 1262
Art. ,196&ndash,228.(pominięte) , str. 1262
Dział ,XI
Przepisy przejściowe, dostosowawcze i ,końcowe , str. 1263
Art. 229.[Odesłania ustawowe do dotychczasowych przepisów] , str. 1263
Art. 230.[Ubezpieczeni na podstawie dotychczasowych przepisów] , str. 1263
Art. 231.[Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym] , str. 1263
Art. 232.[Prawa i ,mienie Funduszu utworzonego na podstawie ustawy ,z ,2003 ,r.] , str. 1264
Art. 233.[Bilans zamknięcia, plan finansowy i ,sprawozdanie finansowe Funduszu] , str. 1264
Art. 234.[Ujawnienie praw Funduszu w ,księgach wieczystych] , str. 1265
Art. 235.[Przejęcie zbiorów danych] , str. 1265
Art. 236.[Przejęcie obsługi bankowej Funduszu przez BGK] , str. 1265
Art. 237.[Wojewódzkie oddziały i ,centrala Funduszu utworzone na ,podstawie ustawy z ,2003 ,r.] , str. 1265
Art. 238.[Pracownicy oddziałów wojewódzkich i ,centrali Funduszu] , str. 1265
Art. 239.[Nadzór nad organizowaniem Funduszu] , str. 1266
Art. 240.[Dowody ubezpieczenia zdrowotnego do czasu wydania karty ,ubezpieczenia zdrowotnego] , str. 1266
Art. 241.[Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom spełniającym kryterium dochodowe z ,ustawy ,o ,pomocy społecznej] , str. 1267
Art. 242.[Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w ,latach 2004&ndash,2006] , str. 1267
Art. 243.[Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w ,latach ,2004&ndash,2007 w ,przypadku niektórych ubezpieczonych] , str. 1267
Art. 244.(uchylony) , str. 1267
Art. 245.[Zwolnienie z ,opłaty w ,przypadku ubezpieczenia dobrowolnego] , str. 1268
Art. 246.[Postępowania niezakończone przed dniem wejścia
w ,życie ustawy] , str. 1268
Art. 247.[Utrzymanie w ,mocy aktów wykonawczych] , str. 1268
Art. 248.[Zachowanie w ,mocy przepisów dotychczasowych] , str. 1268
Art. 249.[Podmioty pełniące tymczasowo funkcję organów Funduszu] , str. 1268
Art. 250.[Powołanie jednostki organizacyjnej do spraw oceny procedur medycznych] , str. 1269
Art. 251.[Przepis derogacyjny] , str. 1269
Art. 252.[Wejście w ,życie ustawy] , str. 1269
ZAŁĄCZNIK
(uchylony) , str. 1270
Orzecznictwo , str. 1271
Literatura , str. 1283
O autorach , str. 1289

Szczegóły ebooka Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-928-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-602-0
Autorzy:
Andrzej Sidorko,Krzysztof Urban,Leszek Świerczek,Iwona Kowalska-Mańkowska,Agnieszka Pietraszewska-Macheta
EAN:
9788383289281
Liczba Stron:
1292
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub