• Promocja
Wprowadzenie do inwestowania

Ebook Wprowadzenie do inwestowania Krzysztof Marcinek

Krzysztof Marcinek
24,71 zł 28,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,71 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich. Jak sam jego tytuł wskazuje, ma on wprowadzać studentów studiów ekonomicznych, w szczególności kierunku Finanse i Rachunkowość, w podstawowe zagadnienia inwestowania. Przyjęto więc założenie, że szczegółowe poznanie prezentowanych w podręczniku zagadnień nastąpi w ramach poszczególnych przedmiotów, wykładanych głównie na studiach magisterskich. W książce wyodrębniono 5 rozdziałów. Rozdział otwierający książkę zapoznaje studentów z istotą inwestowania. Rozdział drugi zawiera syntetyczną charakterystykę różnych rodzajów inwestycji, dokonaną przy zastosowaniu nieco innego od tradycyjnego podejścia do tej kwestii. Rozdział trzeci poświęcono inwestorom. W rozdziale czwartym przedstawiono wybrane kwestie dotyczące wielowątkowej problematyki, jaką jest ryzyko w inwestowaniu. Książkę zamyka rozdział piąty, poświęcony metodycznym podstawom rachunku finansowej efektywności inwestowania.

Spis treści ebooka Wprowadzenie do inwestowania

WSTĘP 11
Rozdział 1
INWESTOWANIE – PODSTAWOWE POJĘCIA 13
1.1. Uwagi wstępne 13
1.2. Pojęcie inwestycji – ujęcie w różnych kontekstach 14
1.2.1. Inwestowanie w kontekście ekonomicznym 14
1.2.2. Inwestowanie w kontekście finansowym 21
1.2.3. Inwestowanie, spekulacja, hazard – główne różnice 24
1.3. Rys historyczny inwestowania oraz teorii inwestowania 29
Rozdział 2
RODZAJE INWESTYCJI – PODSTAWOWE AKTYWA STANOWIĄCE PRZEDMIOT INWESTOWANIA 39
2.1. Uwagi wstępne 39
2.2. Inwestowanie w aktywa finansowe 40
2.2.1. Instrumenty dłużne 43
2.2.1.1. Depozyty bankowe 43
2.2.1.2. Instrumenty rynku pieniężnego 44
2.2.1.3. Instrumenty rynku walutowego 45
2.2.1.4. Obligacje 47
2.2.2. Instrumenty udziałowe – akcje 50
2.2.3. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz certyfikaty inwestycyjne 53
2.2.4. Produkty strukturyzowane 55
2.2.5. Instrumenty pochodne 57
2.3. Inwestowanie w kapitał fizyczny – rzeczowy 60
2.3.1. Uwagi wstępne 60
2.3.2. Rodzaje aktywów rzeczowych. Przedmiot inwestowania rzeczowego 61
2.3.3. Trwałe aktywa operacyjne podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji 62
2.3.4. Nieruchomości 67
2.3.4.1. Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości 67
2.3.4.2. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne 69
2.3.4.2.1. Cechy ogólne nieruchomości komercyjnych 69
2.3.4.2.2. Nieruchomości mieszkaniowe o charakterze komercyjnym 70
2.3.4.2.3. Centra handlowe 73
2.3.4.2.4. Nieruchomości biurowe 74
2.3.4.2.5. Hotele 78
2.3.4.2.6. Nieruchomości przemysłowe 79
2.3.4.2.7. Inne nieruchomości komercyjne 80
2.3.5. Infrastruktura 81
2.3.6. Towary 86
2.3.6.1. Uwagi wstępne 86
2.3.6.2. Towary jako klasa aktywów. Zalety oraz wady inwestowania w towary 86
2.3.6.3. Sposoby inwestowania w towary 88
2.3.6.4. Inwestowanie w wybrane towary 89
2.3.7. Przedmioty kolekcjonerskie 100
2.3.7.1. Uwagi wstępne 100
2.3.7.2. Ogólna charakterystyka inwestycji w przedmioty kolekcjonerskie 102
2.3.7.3. Klasyfikacja oraz charakterystyka inwestowania w wybrane przedmioty kolekcjonerskie 104
2.3.7.3.1. Tradycyjne przedmioty kolekcjonerskie 104
2.3.7.3.2. Dzieła sztuki 110
2.3.7.3.3. Biżuteria, kamienie szlachetne, zegarki 113
2.3.7.3.4. Luksusowe przedmioty rekreacyjne 115
2.4. Inwestowanie w kapitał naturalny 120
2.5. Inwestowanie w kapitał ludzki 125
2.6. Inwestowanie w kapitał społeczny 130
Rozdział 3
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA INWESTORÓW 136
3.1. Pojęcie inwestora. Inwestor a przedsiębiorca 136
3.2. Rodzaje inwestorów 137
3.2.1. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni 138
3.2.1.1. Inwestorzy indywidualni 138
3.2.1.1.1. Inwestorzy indywidualni na rynku kapitałowym 138
3.2.1.1.2. Aniołowie biznesu 146
3.2.1.2. Inwestorzy instytucjonalni 152
3.2.1.2.1. Uwagi wstępne 152
3.2.1.2.2. Banki 154
3.2.1.2.2.1. Banki uniwersalne 154
3.2.1.2.2.2. Banki inwestycyjne 159
3.2.1.2.3. Fundusze inwestycyjne 162
3.2.1.2.4. Fundusze inwestycyjne typu private equity / venture capital 165
3.2.1.2.5. Towarzystwa ubezpieczeniowe 169
3.2.1.2.6. Fundusze emerytalne 171
3.2.1.2.7. Państwo 176
3.2.1.2.8. Inni inwestorzy instytucjonalni 180
3.2.2. Inwestorzy krajowi, zagraniczni oraz międzynarodowi 181
Rozdział 4
RYZYKO W INWESTOWANIU 188
4.1. Uwagi wstępne 188
4.2. Pojęcie ryzyka oraz jego rozwój w naukach ekonomicznych 189
4.3. Ryzyko w inwestowaniu w aktywa finansowe 194
4.3.1. Rodzaje ryzyka w inwestowaniu w aktywa finansowe 194
4.3.2. Ryzyko wybranych rodzajów aktywów finansowych 197
4.3.3. Związki ryzyka inwestycji finansowych ze stopą zwrotu z inwestycji – zasada „większe ryzyko – większy zysk” 203
4.3.4. Mierzenie ryzyka inwestycji w pojedyncze aktywa finansowe – w akcje 205
4.3.4.1. Miary zmienności 205
4.3.4.2. Miary wrażliwości 211
4.3.4.3. Miary zagrożenia 211
4.3.5. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka – elementy teorii użyteczności oraz teorii perspektywy 213
4.3.6. Dywersyfikacja jako sposób ograniczania ryzyka inwestowania 222
4.4. Ryzyko inwestowania w aktywa rzeczowe 228
4.4.1. Ogólna charakterystyka aktywów rzeczowych w kontekście ryzyka 228
4.4.2. Ryzyko inwestowania w wybrane klasy aktywów rzeczowych 230
4.4.2.1. Ryzyko inwestowania w trwałe aktywa operacyjne podmiotów gospodarczych 230
4.4.2.2. Ryzyko inwestowania w nieruchomości 233
4.4.2.3. Ryzyko inwestowania w infrastrukturę 236
4.4.2.4. Ryzyko inwestowania w towary 241
4.4.2.5. Ryzyko inwestowania w przedmioty kolekcjonerskie 244
Rozdział 5
PODSTAWY METODYCZNE OCENY FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTOWANIA 246
5.1. Uwagi wstępne 246
5.2. Efektywność inwestowania – ogólna charakterystyka 246
5.3. Znaczenie stopy procentowej w ocenie efektywności inwestowania 249
5.4. Wartość pieniądza w czasie – ujęcie formalne 252
5.4.1. Wprowadzenie 252
5.4.2. Wykorzystanie oprocentowania prostego w obliczeniach związanych z wartością pieniądza w czasie 253
5.4.3. Wykorzystanie oprocentowania złożonego (składanego) w obliczeniach związanych z wartością pieniądza w czasie 255
5.4.3.1. Oprocentowanie złożone oraz proste – porównanie 255
5.4.3.2. Kapitalizacja – obliczanie wartości przyszłej 257
5.4.3.3. Dyskontowanie – obliczanie wartości obecnej 259
5.4.3.4. Płatności annuitetowe 260
5.4.3.4.1. Wartość przyszła oraz obecna strumienia płatności annuitetowych 261
5.4.3.4.2. Wartość płatności annuitetowych 264
5.4.3.5. Renta wieczysta – perpetuity 265
5.4.4. Stopa procentowa a inflacja. Nominalna a realna stopa zwrotu 266
5.4.5. Stopa procentowa a wyznaczanie stóp zwrotu inwestycji 267
5.4.5.1. Wprowadzenie 267
5.4.5.2. Obliczanie stopy zwrotu przy skończonym okresie inwestycji 268
5.4.5.3. Obliczanie stopy zwrotu przy nieskończonym okresie inwestycji 271
5.5. Średnie stopy zwrotu inwestycji 271
5.6. Podstawowe kryteria finansowej oceny inwestycji 277
5.6.1. Kryteria opłacalności inwestowania w wybrane aktywa finansowe 277
5.6.1.1. Wprowadzenie 277
5.6.1.2. Depozyty bankowe 277
5.6.1.3. Bony skarbowe 280
5.6.1.4. Obligacje 281
5.6.1.5. Akcje 284
5.6.1.6. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 288
5.6.2. Kryteria opłacalności inwestowania w wybrane aktywa rzeczowe 291
5.6.2.1. Wprowadzenie 291
5.6.2.2. Trwałe aktywa operacyjne podmiotów gospodarczych 291
5.6.2.3. Nieruchomości 297
5.6.2.4. Przedmioty kolekcjonerskie 301
BIBLIOGRAFIA 307
SPIS RYSUNKÓW 329
SPIS TABEL 330

Szczegóły ebooka Wprowadzenie do inwestowania

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-178-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-178-6
Wydanie:
1
Autorzy:
Krzysztof Marcinek
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
331
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub