• Promocja
Zarządzanie organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo

Ebook Zarządzanie organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo

Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka, Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin-Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński
22,02 zł 31,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia „Zarządzanie organizacją XXI wieku” jest efektem aktualnych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne,
jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie i organizowanie struktur oraz określanie procedur funkcjonowania wraz z kontrolowaniem realizacji zamierzonych celów. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacją XXI wieku, gdzie mamy do czynienia z wieloma skomplikowanymi i nowymi problemami funkcjonowania, które wymagają rozwiązań.
Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno
do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno–gospodarczych.
Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania aktualnych rozwiązań informatycznych w biznesie oraz kreatywne i innowacyjne elementy zarządzania w systemie społeczno
– gospodarczym.
Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się poruszaną tematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.

Prof. Pcz dr hab inż. Joanna Nowakowska-Grunt
Dr inż. Ireneusz Miciuła

Spis treści ebooka Zarządzanie organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA 11
EWA DĘBIŃSKA-RUDY, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 13
I.COACHINGOWY ASPEKT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOBIORCÓW 13
WSTĘP 13
1.SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 13
2.ISTOTA COACHINGU 19
2.ZNACZENIE COACHING W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW 21
PODSUMOWANIE 27
LITERATURA 28
RADOSŁAW CZAHAJDA,POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 29
II. GRYWALIZACJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE 29
WSTĘP 29
1.POJĘCIE GRYWALIZACJI 29
2.ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW GIER 30
3.PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GRYWALIZACJI 31
4.SUKCES GRYWALIZACJI 31
5.ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE 34
6.SKUTECZNOŚĆ AGILE 34
7.PROCES ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 34
8.ROLE W ZESPOLE PROJEKTOWYM 35
9.GRY STOSOWANE W AGILE 37
10.ELEMENTY GIER STOSOWANE W METODYKACH ZWINNYCH 39
11.PLANOWANE DALSZE BADANIA 40
PODSUMOWANIE 41
BIBLIOGRAFIA 42
MONIKA KOSACKA, KAROLINA WERNER –LEWANDOWSKA
POLITECHNIKA POZNAŃSKA 43
III. ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWA DETERMINANTA W ZARZĄDZANIU 43
WPROWADZENIE 43
1.PODEJSCIE ZASOBOWE W ZARZĄDZANIU 44
1.ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTW 49
PODSUMOWANIE 54
BIBLIOGRAFIA 55

KATARZYNA RAGIN-SKORECKA, FILIP NOWAK, POLITECHNIKA POZNAŃSKA 57
IV.KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO PRZEZ TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI 57
WSTĘP 57
1. STAN WIEDZY Z DANEJ DZIEDZINY POWIĄZANY Z CELEM ARTYKUŁU 57
2. SCHEMAT BADAŃ 61
3. WYNIKI BADAŃ 62
PODSUMOWANIE 67
LITERATURA 68
TADEUSZ TRĘBACZ, POLITECHNIKA RZESZOWSKA 69
V.KAPITAŁ LUDZKI JAKO STRATEGICZNY ZASÓB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 69
WSTĘP 69
1. GENEZA 69
2. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO 72
3. MOTYWACJA 76
ZAKOŃCZENIE 81
LITERATURA 82
ANNA ORLIKOWSKA, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 83
VI.CONTINUOUS LEARNING – KRYTYCZNA ANALIZA MODELU DELOITTE 83
WSTĘP 83
1.CONTINUOUS I LIFELONG LEARNING – PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWEGO DOROBKU NAUKI I PRAKTYKI 83
1.MODEL DELOITTE – KRYTYCZNA ANALIZA. 87
2.PRAKTYCZNE IMPLIKACJE WDROŻENIOWE ORAZ POTENCJAŁ
DLA DALSZYCH BADAŃ 93
ZAKOŃCZENIE 94
LITERATURA 94
NETNOGRAFIA 96
INNE 96
AGNIESZKA BERA 99
VII.RODZAJE SZKOLEŃ W CONTACT CENTER 99
WSTĘP 99
1.ŚRODOWISKO CONTACT CENTER 99
2.RODZAJE SZKOLEŃ 101
3.SZKOLENIA W CONTACT CENTER 102
3.1. SZKOLENIA WSTĘPNE 103
3.2. SZKOLENIA ROZWOJOWE 104
3.3. SZKOLENIA ZMIENIAJĄCE 105
4.WYZWANIA 106
ZAKOŃCZENIE 108
LITERATURA 109
NETNOGRAFIA 109
KAROLINA KARBOWNIK, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 110
VIII.TELEPRACA JAKO WARTOŚĆ DODATNA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 111
WSTĘP 111
1.WPROWADZENIE DO TEMATU BADAŃ 111
1.1. DEFINIOWANIE TELEPRACY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE 111
1.2. RÓŻNE FORMY TELEPRACY 113
1.3. ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA TELEPRACY 114
2.BADANIA WŁASNE 115
2.1. METODOLOGIA 115
2.2. SPECYFIKA TELEPRACOWNIKÓW 116
ZAKOŃCZENIE 119
LITERATURA 120
PIOTR LENIK, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE, 121
IX.MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TEORII KOSTKI LODU
W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI 121
WPROWADZENIE 121
1. ZAŁOŻENIA TEORII KOSTKI LODU 121
2. WPŁYW WRAŻLIWOŚCI ORAZ KULTURY ORGANIZACYJNEJ
NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ZMIAN 123
PODSUMOWANIE 128
BIBLIOGRAFIA 129
KAMILA SACHARCZUK, RAFAŁ SKORUPSKI, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 131
X.BLOG - JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ 131
WSTĘP 131
1.POJĘCIE BLOGA 131
2.CECHY BLOGÓW 133
3.KOMUNIKACJA I PROMOCJA PRZY WYKORZYSTANIU BLOGÓW 134
ZAKOŃCZENIE 137
LITERATURA 138
NETNOGRAFIA 138
JAN ZACHAREWICZ, UNIWERSYTET GDAŃSKI 139
XI.KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE 139
WSTĘP 139
2.TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA 143
3. TECHNIKA 635 146
ZAKOŃCZNIE 150
BIBLIOGRAFIA 151
EWA KUZIONKO – OCHRYMIUK, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 153
XII.DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA W POLSCE
JAKO DETERMINANTA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 153
WSTĘP 153
1.ISTOTA INNOWACJI 153
2.ISTOTA INNOWACJI W POLSCE 157
3.ISTOTA INNOWACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM 158
4.DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 160
ZAKOŃCZENIE 164
LITERATURA 165
KINGA KOZŁOWSKA, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 166
XIII.DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2014 167
WSTĘP 167
1.ISTOTA INNOWACJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 167
1.ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2014 170
2.DETERMINANTY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE 176
ZAKOŃCZENIE 178
LITERATURA 179
ANNA MATEL, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 180
XIV.ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W UJĘCIU
EKONOMII BEHAWIORALNEJ 181
WSTĘP 181
1. NEOKLASYCZNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 181
2. RACJONALNOŚĆ DZIAŁANIA W SZKOŁACH EKONOMICZNYCH 182
3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA EKONOMII BEHAWIORALNEJ 184
4. BEHAWIORALNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 185
ZAKOŃCZENIE 187
LITERATURA 188MAGDALENA ROZENEK, KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
SGH W WARSZAWIE 190
XV.DZIAŁALNOŚĆ E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
– STUDIUM PRZYPADKU 191
WSTĘP 191
1.UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI E-PR
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 191
1.1. OTOCZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 191
1.2. WEWNĄTRZORGANIZACYJNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 192
2.Kampania e-PR 198
Zakończenie 200
Netnografia 202
MARCIN KRÓL, SYLWIA KRÓL, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 203
XVI.WPŁYW MARKETINGU NA ZAKUPY KONSUMENTÓW 203
WSTĘP 203
1.ISTOTA MARKETINGU SZEPTANEGO 203
2.MARKETING W PRZEDSIEBIORSTWIE 205
3.REKLAMA A MARKETING 206
4.BADANIA ZWIĄZANE Z ZAKUPEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO 207
ZAKOŃCZENIE 210
LITERATURA 211
NETNOGRAFIA 212
DOMINIK KABUS, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 213
XVII.LEGAL REGULATIONS APPLICABLE FOR TRANSPORT COMPANIES WITHIN THE INTERNATIONAL MARKET 213
INTRODUCTION 213
1. LEGAL REGULATIONS IN THE SCOPE OF ROAD TRANSPORTATION OF GOODS 213
2. REQUIREMENTS APPLICABLE FOR ROAD CARRIERS 216
3.CERTIFICATION OF ROAD CARRIERS 217
4.CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE 218
5.COMMUNITY LICENSE 219
6.DRIVER’S CERTIFICATE 220
BIBLIOGRAPHY 222


WALDEMAR JAGODZIŃSKI, SZKOŁA GŁOWNA HANDLOWA 223
XVIII.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA 223
WSTĘP 223
1.ISTOTA POJĘCIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 224
2.MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO
WG C. ROSENBAUER 224
3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI 228
4.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO A STRATEGIA REDUNDANCJI ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH 228
PODSUMOWANIE 232
BIBLIOGRAFIA 233
DOMINIK KABUS, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 236
XIX.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID
- NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE W DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ 237
WSTĘP 237
1.ZNACZENIE SPEDYCJI W PROCESIE TRANSPORTOWYM 237
2.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID 239
3.ZAKRES ZASTOSOWAŃ PROGRAMU INTERNETOWEGO RAPID: 242
4.GŁÓWNE ZALETY PLATFORMY „RAPID” W GRUPIE ZAKUPOWEJ 243
5.KORZYŚCI DLA KLIENTA 243
6.KORZYŚCI DLA PRZEWOŹNIKA 243
7.KORZYŚCI DLA GRUPY: 243
PODSUMOWANIE 246
BIBLIOGRAFIA 247

Szczegóły ebooka Zarządzanie organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo

Wydawca:
Sophia
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-65357-36-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-65357-31-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Ewa Dębińska- Rudy,Radosław Czahajda,Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska,Katarzyna Ragin-Skorecka,Filip Nowak,Tadeusz Trębacz,Anna Orlikowska,Agnieszka Bera,Karolina Karbownik,Piotr Lenik,Kamila Sacharczuk,Jan Zacharewicz,Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk,Kinga Kozłowska,Anna Matel,Magdalena Rozenek,Marcin Król,Sylwia Król,Dominik Kabus,Waldemar Jagodziński
Redakcja:
Joanna Nowakowska-Grunt,Ireneusz Miciuła
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
247
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub