Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Ebook Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Grzegorz Pietrek,

Grzegorz Pietrek
21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa nowoczesnego systemu zarządzania w sytuacjach współczesnych zagrożeń wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia, rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które uzyskają nasi absolwenci w ramach tej specjalności.

Ważne, aby mieć świadomość, że system ochrony ludności, ratownictwa i obrony cywilnej musi charakteryzować się elastycznością reagowania na różne sytuacje kryzysowe, aż do konfliktu zbrojnego włącznie. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest
trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań ratowniczych. W tym celu specjalistyczne jednostki muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych. Ponadto sytuacje takie wymagają sprawnych działań logistycznych samych służb, jak i działań organizujących ewakuację i przemieszczenie mniejszych lub większych grup ludności i dobytku. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Wstęp 5
1. Współczesne zagrożenia i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska 7
1.1. Charakter współczesnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych 7
1.2. Przyczyny powstawania i skutki zagrożeń niemilitarnych (dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska) 20

2. Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego 33
2.1. Wprowadzenie do tematu 33
2.2. Pojęcie kryzysu 34
2.3. Istota kryzysu 36
2.4. Pojęcie sytuacji kryzysowej 38
2.5. Istota sytuacji kryzysowej 40
2.6. Pojęcie zarządzania 40
2.7. Istota zarządzania 42
2.8. Pojęcie zarządzania kryzysowego 43
2.9. Istota zarządzania kryzysowego 43
2.10. Pojęcie systemu zarządzania kryzysowego 44
2.11. Istota systemu zarządzania kryzysowego 45
2.12. Podstawowe zasady zarządzania kryzysowego 47

3. Stany nadzwyczajne 48
3.1. Wprowadzenie do tematu 48
3.2. Konstytucyjne stany nadzwyczajne 48
3.3. Ustawa o stanie wojennym 50
3.4. Ustawa o stanie wyjątkowym 57
3.5. Ustawa o stanie klęski żywiołowej 61

4. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 69
4.1. Wprowadzenie do tematu 69
4.2. Geneza systemu prawnego zarządzania kryzysowego 70
4.3. Obowiązujące regulacje prawne z zakresu zarządzania kryzysowego 71
5. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej w sytuacjach kryzysowych 74
5.1. Wprowadzenie do tematu 74
5.2. Poziomy cywilnego systemu zarządzania kryzysowego 77
5.3. Zadania i struktura organów administracji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe poziomu krajowego 79
5.4. Zarządzanie kryzysowe w ministerstwach 85
5.5. Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych (Organizacja i zadania centrum
zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie. Sposób tworzenia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) 90

6. Procedury funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego 98
6.1. Fazy reagowania kryzysowego 98
6.2. Procedury działania organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych 104
6.3. Organizacja łączności, obieg informacji 116
6.4. Rola mediów w sytuacjach kryzysowych 120

7. Zadania i kompetencje wybranych służb w zarządzaniu kryzysowym 125
7.1. Państwowa Straż Pożarna – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) 125
7.2. Ochotnicza Straż Pożarna 131
7.3. Policja 132
7.4 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 134
7.5. Państwowe Ratownictwo Medyczne 142

Literatura 149
Wykaz użytych skrótów 152

Szczegóły ebooka Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2013
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-198-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-198-9
Autorzy:
Grzegorz Pietrek
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
160
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub