Chirurgia. Tom 2

Ebook Chirurgia. Tom 2

229,22 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik przybliża w kompletny oraz nowoczesny sposób najnowszą wiedzę i aktualne trendy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chirurgii. W czterech tomach zawarto najświeższe informacje wzbogacone doświadczeniem własnym Autorów – uznanych ekspertów reprezentujących praktycznie wszystkie chirurgiczne dyscypliny zabiegowe. Bogaty materiał graficzny – prawie 1200 rycin – doskonale ilustruje omawiane zagadnienia.

W książce przedstawiono wiadomości z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii stanów nagłych, podstaw chirurgii i skojarzonego leczenia nowotworów, wybranych dziedzin chirurgii, a także zasad kompleksowego, wielospecjalistycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Najbardziej rozbudowaną częścią publikacji są rozdziały poświęcone chirurgii układów narządów z uwzględnieniem zasad tzw. chirurgii wielonarządowej i chirurgii wisceralnej.

Nowością w polskim piśmiennictwie jest poruszenie problemów przywództwa czy nabywania tzw. umiejętności nietechnicznych, w tym umiejętności kierowania zespołami chirurgów, współpracy wielodyscyplinarnej czy krytycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opartego na zasadach EBM i GCP.

Autorzy dołożyli starań, aby podręcznik dobrze spełniał swoją funkcję edukacyjną w szkoleniu podyplomowym absolwentów kierunku lekarskiego oraz rezydentów realizujących szkolenie specjalizacyjne w chirurgii i jednocześnie był pomocny w codziennej praktyce klinicznej.

Spis treści ebooka Chirurgia. Tom 2

CZĘŚĆ IV. CHIRURGIA JAMY BRZUSZNEJ (1) 1
CHIRURGIA PRZEŁYKU 3
29. SYMPTOMATOLOGIA I METODY DIAGNOZOWANIA CHORÓB PRZEŁYKU 3
29.1. Symptomatologia chorób przełyku – Justyna Wyroślak-Najs, Grzegorz Wallner 3
29.2. Badania diagnostyczne w chorobach przełyku – Justyna Wyroślak-Najs, Michał Solecki, Marek Majewski, Grzegorz Wallner 7
29.3. Diagnostyka endoskopowa i endosonografia w chorobach przełyku – Witold Zgodziński 18
30. ZABURZENIA MOTORYKI PRZEŁYKU I UCHYŁKI PRZEŁYKU 27
30.1. Zaburzenia motoryki przełyku – Justyna Wyroślak-Najs, Michał Solecki, Grzegorz Wallner 27
30.2. Kurcz wpustu/achalazja przełyku – Grzegorz Wallner 34
30.3. Uchyłki przełyku – Michał Solecki, Grzegorz Wallner 50
31. CHOROBA REFLUKSOWA I JEJ POWIKŁANIA, PRZEPUKLINY ROZWORU PRZEŁYKOWEGO 61
31.1. Choroba refluksowa przełyku – Witold Zgodziński, Marek Majewski, Grzegorz Wallner 61
31.2. Przełyk Barretta – Grzegorz Wallner 70
31.3. Przepukliny rozworu przełykowego – Grzegorz Wallner 84
32. NOWOTWORY PRZEŁYKU 101
32.1. Anatomia chirurgiczna przełyku – Tomasz Skoczylas 101
32.2. Najczęstsze nowotwory przełyku – Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner 110
33. URAZY PRZEŁYKU – Tomasz Skoczylas 169
33.1. Wprowadzenie 169
33.2. Objawy kliniczne i postępowanie diagnostyczne 170
33.3. Ogólne zasady leczenia 170
33.4. Samoistne pęknięcie przełyku 173
33.5. Chemiczne uszkodzenia przełyku 174
34. INNE CHOROBY PRZEŁYKU – Michał Solecki, Grzegorz Wallner 181
34.1. Wprowadzenie 181
34.2. Eozynofilowe zapalenie przełyku 181
34.3. Ostra martwica przełyku (czarny przełyk) 182
34.4. Manifestacja przełykowa chorób układowych i chorób tkanki łącznej 183
34.5. Zespół Plummera-Vinsona 183
34.6. Starczy przełyk (presbyesophagus) 184
34.7. Choroba Chagasa 184
CHIRURGIA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY 189
35. CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY – Adam Skalski, Wojciech Kielan, Wojciech Hap 189
35.1. Anatomia i fizjologia żołądka i dwunastnicy 189
35.2. Diagnostyka i leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy 193
36. NOWOTWORY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY – Julia Rudno-Rudzińska, Ewelina Frejlich, Wojciech Kielan, Adam Skalski 207
36.1. Rak żołądka (z wyłączeniem raka połączenia przełykowo-żołądkowego) 207
36.2. Wczesny rak żołądka 217
36.3. Nowotwory dwunastnicy 219
36.4. Nowotwory podścieliskowe żołądka (GIST) 220
36.5. Guzy neuroendokrynne żołądka (GEP-NEN żołądka) 221
36.6. Guzy neuroendokrynne dwunastnicy (GEP-NEN dwunastnicy) 224
36.7. Chłoniaki żołądka 225
36.8. Zabiegi paliatywne w chirurgii żołądka 226
37. NASTĘPSTWA CHIRURGICZNEGO LECZENIA CHORÓB ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY – Wojciech Hap, Julia Rudno-Rudzińska, Wojciech Kielan, Adam Skalski 231
37.1. Zespoły związane z techniką odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po resekcji żołądka 231
37.2. Zespoły związane z zabiegami resekcji żołądka 233
37.3. Zespoły powagotomijne 234
CHIRURGIA WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 239
38. CHOROBY WĄTROBY 239
38.1. Budowa segmentarna i anatomia chirurgiczna wątroby – Tadeusz Wróblewski 239
38.2. Diagnostyka chirurgicznych schorzeń wątroby – Waldemar Patkowski 242
38.3. Podstawy resekcji wątroby – Tadeusz Wróblewski 248
38.4. Łagodne zmiany ogniskowe wątroby – Tadeusz Wróblewski 253
38.5. Nowotwory złośliwe wątroby pierwotne – Krzysztof Zieniewicz 257
38.6. Nowotwory złośliwe wątroby przerzutowe (wtórne) – Krzysztof Dudek 261
38.7. Rzadkie nowotwory złośliwe wątroby – Krzysztof Dudek 266
38.8. Ostra niewydolność i marskość wątroby – Krzysztof Zieniewicz 268
38.9. Nadciśnienie wrotne – patofizjologia i zasady leczenia – Krzysztof Zieniewicz 271
38.10. Obrażenia wątroby – Waldemar Patkowski, Krzysztof Zieniewicz 285
39. CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 291
39.1. Diagnostyka chorób dróg żółciowych – Waldemar Patkowski 291
39.2. Choroby pęcherzyka żółciowego – Waldemar Patkowski 296
39.3. Choroby dróg żółciowych – Krzysztof Dudek 304
39.4. Jatrogenne uszkodzenia (kalectwo) dróg żółciowych – Krzysztof Zieniewicz 316
CHIRURGIA TRZUSTKI 323
40. OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI – Marek Dobosz, Cezary Płatkowski, Łukasz Dobosz 323
40.1. Epidemiologia i etiologia 323
40.2. Patofizjologia 324
40.3. Obraz kliniczny 325
40.4. Miejscowe powikłania 328
40.5. Leczenie wczesnej fazy ostrego zapalenia trzustki 329
40.6. Leczenie interwencyjne ograniczonej martwicy trzustki 330
41. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI – Maciej Słodkowski, Marek Wroński 335
41.1. Epidemiologia 335
41.2. Etiologia i patofizjologia 335
41.3. Objawy kliniczne 336
41.4. Diagnostyka i rozpoznanie 336
41.5. Leczenie zachowawcze 337
41.6. Leczenie endoskopowe 338
41.7. Leczenie chirurgiczne 338
41.8. Leczenie powikłań 343
42. NOWOTWORY TRZUSTKI – Katarzyna Kuśnierz 347
42.1. Anatomia chirurgiczna i zarys patofizjologii trzustki 347
42.2. Ogólna charakterystyka nowotworów trzustki 351
42.3. Rak trzustki 360
42.4. Nowotwory torbielowate trzustki 363
42.5. Nowotwory neuroendokrynnej części trzustki 369
CHIRURGIA ŚLEDZIONY 379
43. CHOROBY ŚLEDZIONY I WSKAZANIA DO SPLENEKTOMII – Michał Solecki, Justyna Kozińska, Oliwia Bachanek-Mitura, Marek Hus 379
43.1. Anatomia chirurgiczna 379
43.2. Podstawowa diagnostyka śledziony 381
43.3. Wskazania do splenektomii 381
43.4. Opieka okołooperacyjna 387
43.5. Dostępy operacyjne do wykonania splenektomii 388
CHIRURGIA JELIT 393
44. CHOROBY JELITA CIENKIEGO – Tomasz Banasiewicz, Jacek Paszkowski, Jarosław Cwaliński 393
44.1. Anatomia 393
44.2. Epidemiologia 394
44.3. Diagnostyka 394
44.4. Podstawowe wskazania do chirurgicznego leczenia jelita cienkiego 394
44.5. Niedrożność jelita cienkiego 395
44.6. Krwawienie z jelita cienkiego 398
44.7. Nowotwory jelita cienkiego 400
44.8. Zespół krótkiego jelita 403
44.9. Uchyłek Meckla 406
45. CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO – Tomasz Banasiewicz, Łukasz Krokowicz, Maciej Borejsza-Wysocki, Piotr Eder 409
45.1. Wprowadzenie 409
45.2. Zapalenie uchyłków jelita grubego 409
45.3. Nieswoiste choroby zapalne jelit 415
45.4. Zapalenie błony śluzowej jelita grubego wyłączonego z pasażu 440
45.5. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (zapalenie jelita spowodowane przez zakażenie Clostridioides difficile) 440
46. CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO – Jarosław Cwaliński, Tomasz Banasiewicz 447
46.1. Wprowadzenie 447
46.2. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 447
46.3. Nowotwory wyrostka robaczkowego 451
47. NOWOTWORY JELITA GRUBEGO 453
47.1. Polipy jelita grubego – Radzisław Trzciński, Adam Dziki 453
47.2. Uwarunkowane genetycznie nowotwory jelita grubego – Michał Mik, Adam Dziki 456
47.3. Sporadyczny rak okrężnicy – Michał Mik, Adam Dziki 463
47.4. Rak odbytnicy – Radzisław Trzciński, Adam Dziki 470
47.5. Rak odbytu – Łukasz Dziki 478
48. ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE JELITA GRUBEGO I CHOROBY DNA MIEDNICY – Tomasz Kościński 487
48.1. Zaburzenia czynnościowe jelita grubego 487
48.2. Zaparcia – rola chirurga 490
48.3. Choroby czynnościowe dna miednicy 493
49. STOMIA I PRZEPUKLINY OKOŁOSTOMIJNE – Marek Szczepkowski, Tomasz Zieliński, Bartosz Ziółkowski 517
49.1. Wprowadzenie 517
49.2. Techniki operacyjne wykonania stomii jelitowych 519
49.3. Techniki operacyjne zamykania stomii jelitowych 521
49.4. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po operacji Hartmanna 522
49.5. Wczesne miejscowe powikłania stomii 523
49.6. Późne miejscowe powikłania stomii 524
49.7. Przepukliny okołostomijne 524
49.8. Międzynarodowe zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia przepuklin okołostomijnych 526
49.9. Stomia protekcyjna we współczesnej chirurgii kolorektalnej 527
49.10. Szczególne sytuacje kliniczne a stomia 527
SKOROWIDZ 531

Szczegóły ebooka Chirurgia. Tom 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6589-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6507-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Grzegorz Wallner,Tomasz Banasiewicz
Liczba Stron:
560
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub