Chirurgia. Tom 3

Ebook Chirurgia. Tom 3

184,97 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik przybliża w kompletny oraz nowoczesny sposób najnowszą wiedzę i aktualne trendy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chirurgii. W czterech tomach zawarto najświeższe informacje wzbogacone doświadczeniem własnym Autorów – uznanych ekspertów reprezentujących praktycznie wszystkie chirurgiczne dyscypliny zabiegowe. Bogaty materiał graficzny – prawie 1200 rycin – doskonale ilustruje omawiane zagadnienia.

W książce przedstawiono wiadomości z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii stanów nagłych, podstaw chirurgii i skojarzonego leczenia nowotworów, wybranych dziedzin chirurgii, a także zasad kompleksowego, wielospecjalistycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Najbardziej rozbudowaną częścią publikacji są rozdziały poświęcone chirurgii układów narządów z uwzględnieniem zasad tzw. chirurgii wielonarządowej i chirurgii wisceralnej.

Nowością w polskim piśmiennictwie jest poruszenie problemów przywództwa czy nabywania tzw. umiejętności nietechnicznych, w tym umiejętności kierowania zespołami chirurgów, współpracy wielodyscyplinarnej czy krytycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opartego na zasadach EBM i GCP.

Autorzy dołożyli starań, aby podręcznik dobrze spełniał swoją funkcję edukacyjną w szkoleniu podyplomowym absolwentów kierunku lekarskiego oraz rezydentów realizujących szkolenie specjalizacyjne w chirurgii i jednocześnie był pomocny w codziennej praktyce klinicznej.

Spis treści ebooka Chirurgia. Tom 3

CZĘŚĆ V. CHIRURGIA JAMY BRZUSZNEJ (2)
50. CHOROBY ODBYTU 3
50.1. Choroba hemoroidalna – Tomasz Banasiewicz 3
50.2. Ropnie odbytu – Małgorzata Kołodziejczak 10
50.3. Przetoki odbytu – Przemysław Ciesielski 15
50.4. Szczelina odbytu – Łukasz Krokowicz 20
50.5. Podsumowanie 24
51. NIESZCZELNOŚCI I PRZETOKI PRZEWODU POKARMOWEGO 27
51.1. Przetoki – aspekty ogólne – Tomasz Banasiewicz, Jacek Sobocki, Grzegorz Wallner 27
51.2. Nieszczelności i przetoki – podział narządowy 41
51.2.1. Nieszczelności zespoleń przełykowych – Grzegorz Wallner, Tomasz Skoczylas 41
51.2.2. Przetoki po resekcji żołądka – Michał Solecki, Justyna Wyroślak-Najs, Grzegorz Wallner 52
51.2.3. Przetoki trzustkowe – Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz 59
51.2.4. Przetoki żółciowe – Dominik A. Walczak, Tomasz Banasiewicz 61
51.2.5. Przetoki jelita cienkiego – Dominik A. Walczak, Adam Bobkiewicz 63
51.2.6. Przetoki w obrębie okrężnicy i odbytnicy – Adam Bobkiewicz, Dominik A. Walczak, Tomasz Banasiewicz 66
51.2.7. Inne przetoki – Tomasz Banasiewicz 69
52. PRZEPUKLINY PACHWINOWE I BRZUSZNE – Maciej Śmietański, Kryspin Mitura 75
52.1. Przepukliny okolicy pachwiny 75
52.2. Przepukliny brzuszne i pooperacyjne 83
53. ZAKAŻENIA WEWNĄTRZBRZUSZNE (ZWB) – Grzegorz Wallner, Tomasz Banasiewicz 97
53.1. Definicja i klasyfikacja ZWB 97
53.2. Epidemiologia ZWB 98
53.3. Czynniki prognostyczne i parametryzacja ZWB 100
53.4. Leczenie ZWB 101
53.5. Leczenie wspomagające 108
53.6. Zasady doboru i strategie antybiotykoterapii 110
54. TECHNIKI MINIMALNIE INWAZYJNE W CHIRURGII – Wiesław Tarnowski, Paweł Jaworski 115
54.1. Podstawy chirurgii laparoskopowej 115
54.2. Najczęstsze zabiegi laparoskopowe 122
54.3. Podsumowanie 131
55. CHIRURGIA BARIATRYCZNA I METABOLICZNA 133
55.1. Wstęp – Łukasz Kaska 133
55.2. Epidemiologia otyłości – Piotr Major 134
55.3. Etiopatogeneza otyłości – Łukasz Kaska 135
55.4. Wielodyscyplinarne podejście do leczenia bariatrycznego – Łukasz Kaska 139
55.5. Wskazania do leczenia bariatrycznego – Piotr Major 141
55.6. Przeciwwskazania do leczenia bariatrycznego – Piotr Major 142
55.7. Metody leczenia operacyjnego w chirurgii bariatrycznej – Piotr Myśliwiec 142
55.8. Powikłania chirurgii bariatrycznej – Piotr Myśliwiec 153
55.9. Wyniki leczenia bariatrycznego – Łukasz Kaska 160
56. CHIRURGICZNE LECZENIE PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH NOWOTWORÓW OTRZEWNEJ – Tomasz Jastrzębski, Piotr Richter, Marek Bębenek 165
56.1. Wstęp 165
56.2. Właściwości otrzewnej sprzyjające rozwojowi nowotworów pierwotnych i przerzutowych 165
56.3. Ocena stopnia zaawansowania zmian nowotworowych w otrzewnej 166
56.4. Częstość występowania przerzutów do otrzewnej 166
56.5. Nowotwory wyrostka robaczkowego 167
56.6. Śluzak rzekomy otrzewnej (pseudomyxoma peritonei, PMP) 168
56.7. Przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej 169
56.8. Rak żołądka 174
56.9. Aspekty techniczne leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej 179
CZĘŚĆ VI. CHIRURGIA – UKŁADY NARZĄDOWE NEUROCHIRURGIA 187
57. NEUROCHIRURGIA – MÓZGOWIE 187
57.1. Infekcje ośrodkowego układu nerwowego – Filip Stoma, Radosław Rola 187
57.2. Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zespoły wgłobienia i wodogłowie – Filip Stoma, Radosław Rola 189
57.3. Nowotwory wewnątrzczaszkowe – Dariusz Szczepanek, Radosław Rola 192
57.4. Choroby naczyniowe OUN – Tomasz Jargiełło, Radosław Rola 195
57.5. Neuromodulacja – Katarzyna Obszańska, Radosław Rola 199
58. NEUROCHIRURGIA – RDZEŃ KRĘGOWY I NERWY OBWODOWE 205
58.1. Zmiany zapalne kręgosłupa – Piotr Kamieniak, Radosław Rola 205
58.2. Nowotwory kręgosłupa i kanału kręgowego – Piotr Kamieniak, Radosław Rola 206
58.3. Choroby naczyniowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Tomasz Jargiełło, Piotr Kamieniak, Radosław Rola 208
58.4. Schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa – Piotr Kamieniak, Radosław Rola 210
58.5. Zaburzenia nerwów obwodowych – zespoły cieśni – Radosław Rola 214
CHIRURGIA NACZYNIOWA 219
59. CHIRURGIA TĘTNIC 219
59.1. Fizjologia i patofizjologia tętniczego układu naczyniowego – Marcin Feldo 219
59.2. Diagnostyka obrazowa układu tętniczego – Bartosz Zieńczuk, Michał Toborek 222
59.3. Tętniaki – Grzegorz Borowski, Tomasz Zubilewicz 227
59.4. Ostre niedokrwienie kończyn dolnych – Piotr Terlecki 245
59.5. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych – Piotr Terlecki 248
59.6. Choroby tętnic trzewnych i nerkowych – Andrzej Paluszkiewicz 270
59.7. Zwężenie zewnątrzczaszkowego odcinka tętnic szyjnych – Piotr Andziak, Paulina Kołomańska 280
59.8. Niemiażdżycowe choroby tętnic – Marcin Feldo, Wojciech Stecko 296
59.9. Malformacje naczyniowe – Michał Toborek, Radosław Pietura 313
59.10. Dostęp naczyniowy do hemodializy – Stanisław Przywara, Marek Durakiewicz, Radosław Pietura 319
60. CHIRURGIA ŻYŁ 343
60.1. Patofizjologia chorób żył – Marek Chrapko 343
60.2. Diagnostyka chorób żył – Jan Jakub Kęsik 345
60.3. Przewlekła choroba żylna – Karol Terlecki, Piotr Terlecki, Tomasz Zubilewicz 350
60.4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Andrzej Wojtak 356
60.5. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych – Marek Iłżecki 368
60.6. Przewlekła niedrożność żył głębokich – Jan Jakub Kęsik 373
61. CHIRURGIA NACZYŃ CHŁONNYCH 381
61.1. Patofizjologia układu chłonnego – Angelika Chachaj, Andrzej Szuba 381
61.2. Obrzęk chłonny: patogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze – Angelika Chachaj, Andrzej Szuba 382
61.3. Profilaktyka śródoperacyjna obrzęku chłonnego – Marek Paul 384
61.4. Leczenie chirurgiczne – metody mikrochirurgiczne, metody wycinające i metody łączone – Marek Paul 387
61.5. Chylothorax, chyloperitoneum – refluks chłonki i inne zaburzenia odpływu mleczu (chyle) – Andrzej Szuba, Angelika Chachaj 392
KARDIOCHIRURGIA 399
62. HEMOSTAZA W PRAKTYCE CHIRURGA – Andrzej Wojtak 399
62.1. Wstęp do hemostazy 399
62.2. Skazy krwotoczne osoczowe, naczyniowe i płytkowe w praktyce chirurga 399
62.3. Leki przeciwzakrzepowe u pacjentów chirurgicznych 404
62.4. Trombofilia 405
62.5. Hemostaza chirurgiczna 406
63. CHIRURGIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH – Andrzej Juraszek, Jacek Różański 409
63.1. Wstęp 409
63.2. Rys historyczny 409
63.3. Anatomia, diagnostyka i wskazania do operacji 409
63.4. Uzupełniająca diagnostyka przedoperacyjna 410
63.5. Przebieg zabiegu CABG 411
63.6. Porównanie zabiegów on pump vs off pump 412
63.7. Przebieg pooperacyjny 412
63.8. Wieńcowe operacje małoinwazyjne 412
63.9. Wyniki operacji wieńcowych 413
63.10. Pozawałowy ubytek w przegrodzie międzykomorowej 413
63.11. Podsumowanie 413
64. WADY WRODZONE SERCA U DOROSŁYCH – Andrzej Juraszek, Jacek Różański 415
64.1. Wstęp 415
64.2. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej 415
64.3. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej 416
64.4. Całkowity ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej 416
64.5. Przetrwały przewód tętniczy 417
64.6. Zwężenie drogi odpływu lewej komory 417
64.7. Koarktacja aorty 417
64.8. Anomalia Ebsteina 418
64.9. Tetralogia Fallota 418
64.10. Przełożenie wielkich pni tętniczych 418
64.11. Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych 419
64.12. Pacjenci po operacji Fontana 419
64.13. Wnioski 420
65. CHIRURGICZNE LECZENIE NABYTYCH WAD SERCA. KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE – Mateusz Kuć, Andrzej Juraszek, Jacek Różański 421
65.1. Wstęp 421
65.2. Wada aortalna 422
65.3. Wada mitralna 423
65.4. Wady zastawki trójdzielnej 425
65.5. Protezy zastawek serca 425
65.6. Krążenie pozaustrojowe 426
66. TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ – Paweł Litwiński, Jacek Różański 427
66.1. Wprowadzenie 427
66.2. Epidemiologia, etiologia, klasyfikacja i patofizjologia tętniaków aorty piersiowej 427
66.3. Obraz kliniczny tętniaków aorty piersiowej 428
66.4. Diagnostyka tętniaków aorty piersiowej 429
66.5. Leczenie tętniaków aorty piersiowej 429
66.6. Monitorowanie pacjentów po zabiegach na aorcie piersiowej 433
66.7. Ostre zespoły aortalne 434
67. NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I MECHANICZNE WSPOMAGANIE KRĄŻENIA – Paweł Litwiński, Jacek Różański 443
67.1. Wprowadzenie 443
67.2. Niewydolność serca – epidemiologia 443
67.3. Przeszczep serca w zaawansowanej niewydolności serca 444
67.4. Systemy do mechanicznego wspomagania krążenia 445
67.5. Podsumowanie 451
68. GUZY SERCA – Paweł Litwiński, Jacek Różański 453
68.1. Wprowadzenie 453
68.2. Obraz kliniczny guzów serca 456
68.3. Rozpoznanie guzów serca 458
68.4. Leczenie i rokowanie w guzach serca 459
68.5. Podsumowanie 461
69. ZABURZENIA RYTMU SERCA – LECZENIE KARDIOCHIRURGICZNE – Paweł Litwiński, Jacek Różański 463
69.1. Wprowadzenie 463
69.2. Migotanie przedsionków 463
69.3. Patofizjologia i obraz kliniczny migotania przedsionków 464
69.4. Rozpoznanie migotania przedsionków 465
69.5. Sposoby leczenia migotania przedsionków 465
69.6. Podsumowanie 469
SKOROWIDZ 471

Szczegóły ebooka Chirurgia. Tom 3

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6682-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6614-2
Wydanie:
1
Redakcja:
Grzegorz Wallner,Tomasz Banasiewicz
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
500
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub