Drogowskazy w geriatrii

Ebook Drogowskazy w geriatrii

176,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Drogowskazy w geriatrii to książka przygotowana przez lekarzy geriatrów dysponujących obszerną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Autorzy przedstawiają możliwości geriatrii w diagnostyce i leczeniu osób starszych, u których choroby związane z procesami starzenia stają się widocznym wyzwaniem dla medycyny.

W publikacji przybliżono m.in.: mechanizmy starzenia się organizmu (szlaki sygnalne starzenia i długowieczności oraz modulujące tempo starzenia), wybrane narzędzia całościowej oceny geriatrycznej (COG), metody oceny statusu poznawczego i zaburzeń zachowania pacjenta geriatrycznego oraz regulacje prawne wobec osób z otępieniem.

Autorzy dzielą się praktyczną wiedzą w zakresie problemów chirurgii i ortopedii geriatrycznej (ocena geriatryczna pacjenta, aktywna opieka okołooperacyjna, przygotowanie do planowanego zabiegu pacjenta z wielochorobowością, rozpoznawanie i leczenie bólu oraz majaczenia u pacjenta geriatrycznego w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym).

W książce wiele uwagi poświęcono także leczeniu pacjentów w stanie kruchości (diagnostyka, interwencje profilaktyczne i lecznicze oraz błędy w leczeniu chorych w stanie kruchości), a także pacjentów geriatrycznych z cukrzycą, depresją i otępieniem oraz ze spowolnieniem ruchowym. W opisach konkretnych przypadków przedstawiono zastosowane terapie geriatryczne.

Publikacja powstała z myślą o specjalistach m.in. medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz diabetologach, a także specjalistach dziedzin zabiegowych, tak aby wesprzeć ich w niesieniu pomocy pacjentom geriatrycznym.

Spis treści ebooka Drogowskazy w geriatrii

1. Jestem stary. Szlaki sygnalne starzenia i długowieczności - Jarosław Derejczyk, Piotr Religa 1
1.1. W poszukiwaniu genu długowieczności 1
1.2. Szlaki modulujące tempo starzenia 10
1.2.1. Szlak insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (INS/IGF-1) 10
1.2.2. Szlak mTOR 12
1.2.3. Szlak AMPK - kinazy białkowej aktywowanej adenozynomonofosforanem (AMP) 14
1.2.4. Szlak sirtuinowy 14
1.2.5. Szlak czynnika jądrowego NF-KB 15
1.2.6. Szlak ApoE 18
1.2.7. Cukrzyca jako stan przyspieszający starzenie 18
1.3. Uwarunkowania środowiskowe a długowieczność 19
Piśmiennictwo 30
2. Mam sto lat. Osoba stuletnia w środowisku jako pacjent - Jarosław Derejczyk 35
2.1. Gerontologiczny punkt widzenia na proces starzenia i starość 35
2.2. Latarnia w ciemności - biogerontologia 40
2.3. Geriatria wobec długowieczności 60
Piśmiennictwo 63
3. Zapomniałem! Ocena statusu poznawczego i zaburzeń zachowania pacjenta geriatrycznego w jego środowisku - Adam Bednorz, Jarosław Derejczyk, Dorota Religa 67
3.1. Osłabione funkcje poznawcze 80
3.2. Podejrzenie otępienia 89
3.3. Diagnostyka zespołu otępiennego 92
3.3.1. Zasady oceny procesów poznawczych 93
3.3.2. Neuropsychologia w geriatrii - dla chcących wiedzieć więcej 103
3.4. Funkcje wykonawcze w całościowej ocenie geriatrycznej (COG) 118
3.5. Zaburzenia zachowania w chorobach neurodegeneracyjnych 130
3.6. Skrót informacji na temat pacjentów z uszkodzeniami funkcji poznawczych 150
3.7. Regulacje prawne wobec osób z otępieniem - nadużycia 163
3.7.1. Przemoc wobec osób starszych 168
3.7.2. Ochrona danych osobowych i ubezwłasnowolnienie 171
3.7.3. Usługi finansowe 173
3.8. Starszy kierowca 174
3.8.1. Badanie pacjentów / kierowców w podeszłym wieku 179
3.8.2. Leki u starszego kierowcy 184
3.8.3. Sytuacja w Polsce 184
Piśmiennictwo 187
4. Będę miał operację - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 199
4.1. Zabieg operacyjny u starszego chorego - chirurgia geriatryczna 199
4.2. Ocena chorego w starszym wieku a ryzyko zabiegu 203
4.3. Całościowa ocena geriatryczna (COG) u pacjentów oddziału chirurgicznego 211
4.4. Proaktywna opieka nad starszym pacjentem kierowanym do leczenia operacyjnego - POPS 215
4.5. Wnioskowanie z raportów, audytów i dużych baz danych 216
4.6. Czego chcę dla mojego operowanego pacjenta 219
4.7. W poszukiwaniu sposobu przedoperacyjnej oceny ryzyka zachorowalności i śmiertelności 224
4.8. Zakres optymalizacji przedoperacyjnej 234
4.9. Optymalizacja przed operacją w trybie planowym 239
Piśmiennictwo 243
5. Mobilizacja rezerw. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Piotr Seiffert 247
5.1. Starszy chory z problemami medycznymi - choroba niedokrwienna serca 247
5.2. Przedoperacyjna ocena kardiologiczna u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i innymi stanami kardiologicznymi 253
5.3. Farmakologiczna optymalizacja przed planową operacją u starszych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego 261
5.4. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem tętniczym 266
5.5. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z niewydolnością serca 279
5.6. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta ze stenozą aortalną 286
5.7. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem płucnym 290
5.8. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek 296
5.9. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta z anemią 311
5.10. Niedożywienie i leczenie żywieniowe. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego 324
5.11. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej. Prehabilitacja 335
Piśmiennictwo 350
6. Biodro w dobrych rękach. Opieka nad starszym pacjentem ze złamaniem biodra - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 359
6.1. Standard ortogeriatryczny 359
6.2. Postępowanie okołooperacyjne 370
6.3. Rozpoznawanie i leczenie bólu oraz majaczenia w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym 397
6.4. Przygotowanie do wypisu 405
6.5. Prewencja wtórna złamań - profilaktyka upadków i leczenie hamujące osteoporozę 413
Piśmiennictwo 427
7. Jak statek z papieru. Frailty. Leczenie chorych w stanie kruchości - Piotr Seiffert 431
7.1. Zarys teoretyczny i diagnostyka kruchości 431
7.1.1. Zarys historyczny 432
7.1.2. Podstawy biologiczne 433
7.1.3. Diagnostyka 435
7.2. Interwencje profilaktyczne i lecznicze 438
7.2.1. Interwencje niefarmakologiczne 438
7.2.2. Interwencje farmakologiczne 439
7.3. Prowadzenie chorego w stanie kruchości w praktyce klinicznej 440
7.4. Przykładowe błędy w leczeniu chorych w stanie kruchości 445
Piśmiennictwo 445
8. Dolce vita - słodkie życie Janina Kokoszka-Paszkot 449
8.1. Diagnostyka i objawy cukrzycy w starszym wieku 449
8.1.1. Przydatność COG w prowadzeniu chorych z cukrzycą 452
8.1.2. Wysiłek fizyczny u pacjenta geriatrycznego z cukrzycą 454
8.1.3. Postępowanie farmakologiczne - wybór terapii hiperglikemii 455
8.1.4. Pochodne biguanidów - metformina 457
8.1.5. Pochodne sulfonylomocznika 457
8.1.6. Inhibitory DPP IV - gliptyny 458
8.1.7. Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2) 458
8.1.8. Insulinoterapia 459
8.1.9. Modele terapii cukrzycy w geriatrii 460
8.1.10. Indywidualizacja drogi osiągania celów 460
8.1.11. Modele insulinoterapii 461
Piśmiennictwo 466
8.2. Hipoglikemia i hiperglikemia - motory napędowe zespołów geriatrycznych 466
8.2.1. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji geriatrycznej 467
8.2.2. Wpływ hipoglikemii na ryzyko sercowo-naczyniowe i mózg 471
8.2.3. Metaanalizy, badania randomizowane a pacjent geriatryczny z cukrzycą 473
Piśmiennictwo 477
8.3. Podniesienie efektywności opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej 478
8.3.1. Patogeneza zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) 482
8.3.2. Jak pomóc pacjentowi z rozpoznanym zespołem stopy cukrzycowej 484
Piśmiennictwo 488
9. W labiryncie wyborów - doświadczenia własne - Jarosław Derejczyk 489
9.1. Podejście geriatryczne do pacjentów w zaawansowanej starości 489
9.2. Cele badania geriatrycznego 495
9.3. Zasady prowadzenia badania geriatrycznego - warunki przeprowadzania COG 506
9.3.1. Miejsce badania 506
9.3.2. Jak poprowadzić wywiad? 508
9.3.3. Badanie geriatryczne i przydatny sprzęt 517
9.3.4. Testy i pytania, których nie powinno zabraknąć 525
9.4. ABC terapii geriatrycznych 535
9.5. Leczenie chorych z depresją i otępieniem 543
9.6. Majaczenie nakładające się na otępienie 552
9.7. Leczenie chorych ze spowolnieniem ruchowym 555
9.8. Nie dość, że zaparcie, to jeszcze bezsenność - pozornie błahe problemy 561
9.9. Co będzie istotne w terapiach geriatrycznych w przyszłości 566
Piśmiennictwo 567
10. Terapie geriatryczne. Przypadki z życia wzięte 571
10.1. Pacjent zakażony SARS-CoV-2 - Dorota Religa 571
10.1.1. Dyskusja 577
10.1.2. Zapobieganie 578
10.1.3. Prognozowanie, leczenie i monitorowanie 580
Piśmiennictwo 583
10.2. Upadek u starszej osoby z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia indukowanego riwastygminą - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 584
10.2.1. Omówienie przypadku 586
10.2.2. Wnioski 587
10.3. Pacjentka z krwiopluciem - opis przypadku - Jarosław Derejczyk 588
10.3.1. Interpretacja 590
Piśmiennictwo 599
10.4. Kobieta 81-letnia z powtarzającymi się upadkami - Piotr Seiffert 600
10.4.1. Całościowa ocena geriatryczna pacjentki 600
10.4.2. Omówienie 606
Piśmiennictwo 612
10.5. Nawracające zakażenie Clostridioides difficile (Clostridioides difficile infection - CDI) - Piotr Seiffert 613
10.5.1. Omówienie 615
Piśmiennictwo 620
10.6. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej - Janina Kokoszka-Paszkot 621
10.6.1. Opis przypadku 621
10.6.2. Komentarz 631
Piśmiennictwo 634
Skala 4AT 637
Geriatryczna Skala Oceny Depresji 638
Skorowidz 639

Szczegóły ebooka Drogowskazy w geriatrii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6366-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6332-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Dorota Religa,Jarosław Derejczyk
Liczba Stron:
630
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub