Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia

Ebook Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia

123,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia to pozycja, która kompleksowo porusza problemy występujące po stronie świadczeniodawców usług zdrowotnych.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich nawiązuje do teorii ekonomii i zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego, w tym w odniesieniu do sektora usług zdrowotnych.
Kolejne rozdziały poświęcone są:
- ekonomicznej analizie produkcji zdrowia i produkcji świadczeń zdrowotnych,
- analizie potencjalnych finansowych i pozafinansowych celów, jakimi mogą kierować się indywidualni producenci świadczeń zdrowotnych,
- analizie decyzji podejmowanych przez lekarzy w warunkach niepewności,
- analizie szpitali, które tworzą wyjątkowo specyficzną i skomplikowaną formę instytucji-organizacji,
- wyjaśnieniu wpływu różnych metod finansowania na zachowania producentów świadczeń zdrowotnych,
- analizie funkcjonowania świadczeniodawców w strukturach koordynowanej opieki zdrowotnej,
- analizie świadczeniodawców aktywnych w obszarze stacjonarnej opieki długoterminowej.
Podręcznik kierujemy zarówno do studentów ekonomii czy zarządzania, jak i do studentów kierunku zdrowie publiczne, nauk politycznych i prawnych oraz do uczestników studiów podyplomowych i studiów MBA dedykowanych kształceniu liderów w organizacjach sektora ochrony zdrowia.

Spis treści ebooka Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia

Przedmowa XI
Wykaz skrótów XIII
Wprowadzenie – Christoph Sowada 1
1. Podstawowe kategorie ekonomiczne – Christoph Sowada 9
1.1. Myślenie ekonomiczne i racjonalne wybory 9
1.1.1. Model homo oeconomicusa 11
1.1.2. Model homo satisfaciendus (satysfakcjonującego minimum) 14
1.1.3. Racjonalny decydent – dyskusja wokół przydatności i trafności modeli 17
1.2. Ramy instytucjonalne a zachowania jednostek i organizacji 19
1.3. Instytucjonalna rama gospodarki rynkowej 22
1.3.1. Cechy gospodarki rynkowej 22
1.3.2. Rodzaje rynków 24
1.3.3. Mechanizm rynkowy 26
1.3.4. Model konkurencji doskonałej 28
1.3.5. Zawodności mechanizmu rynkowego 32
1.4. Koszty transakcyjne, asymetrie informacyjne i instytucje rynkowe 35
1.4.1. Definicja i rodzaje kosztów transakcyjnych 35
1.4.2. Asymetrie informacyjne i stosunki agencyjne 36
1.4.3. Praktyczne konsekwencje występowania asymetrii informacyjnych 41
1.5. Wpływ niepewności i ryzyka 44
1.6. Instytucje-organizacje 45
1.7. Kontrakty jako instytucje formalne 47
1.8. Prawa własności 49
2. Produkcja zdrowia i produkcja świadczeń zdrowotnych – Christoph Sowada 55
2.1. Jednostka jako producent własnego zdrowia 56
2.2. Pozycja świadczeniodawcy w produkcji zdrowia i produkcji świadczeń zdrowotnych 66
2.2.1. Ekonomiczna charakterystyka świadczeń zdrowotnych 67
2.2.2. Model optimum produkcji 71
2.2.3. Zależności między funkcją produkcji i funkcjami kosztów 77
2.2.4. Efektywność techniczna i alokacyjna 83
2.2.5. Efektywność dynamiczna 87
2.2.6. Wpływ świadczeniodawców na zachowania pacjentów i osób zdrowych 88
2.3. Determinanty zdrowia spoza obszaru bezpośredniego oddziaływania świadczeniodawcy i pacjenta 89
2.4. Rola niepewności w produkcji zdrowia 90
2.5. Ograniczona racjonalność producentów zdrowia 91
3. Ekonomika świadczeniodawcy indywidualnego: determinanty zachowań lekarza – Christoph Sowada 95
3.1. Maksymalizacja korzyści producenta 96
3.2. Podaż pracy lekarza 98
3.3. Hipoteza indukcji popytu przez świadczeniodawców 102
3.3.1. Istota problemu indukcji popytu przez podaż w ochronie zdrowia 103
3.3.2. Indukcja popytu przez podaż w schemacie równowagi rynkowej 105
3.3.3. Formalny model indukcji popytu przez podaż 108
3.3.4. Indukcja popytu a krańcowa stopa podatkowa 114
3.3.5. Indukcja popytu i gęstość rozmieszczenia lekarzy 115
3.3.6. Empiryczne badania odnoszące się do hipotezy indukcji popytu przez podaż 118
3.4. Korzyści pacjenta jako element funkcji korzyści lekarzy 120
3.4.1. Zachowania altruistyczne 121
3.4.2. Koncepcja nadwyżki netto pacjenta 122
3.4.3. Opinie pacjentów 123
3.5. Etyka a model relacji lekarz–pacjent 124
3.6. Zachowania asekuracyjne i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością karną 127
3.7. Styl praktyki i naśladowanie innowatorów 128
3.8. Aneks: Interes grupy a interes publiczny 129
3.8.1. Miejsce i zadania organizacji zawodowych i biznesowych w systemie ochrony zdrowia 131
3.8.2. Licencjonowanie jako narzędzie zapewnienia jakości i narzędzie ograniczenia konkurencji 133
4. Podejmowanie decyzji przez lekarza w warunkach niepewności – Ewa Kocot 139
4.1. Niepewność i ryzyko w medycynie 140
4.2. Analiza decyzyjna 142
4.3. Oczekiwana użyteczność 144
4.4. Wprowadzenie leczenia przy ryzyku diagnostycznym i braku testów diagnostycznych 146
4.4.1. Próg leczenia 147
4.4.2. Decyzja o wprowadzeniu leczenia a awersja do ryzyka 151
4.5. Wprowadzenie leczenia przy ryzyku terapeutycznym 154
4.6. Wprowadzenie leczenia z zastosowaniem testów diagnostycznych 155
4.6.1. Testy diagnostyczne i ich wartość informacyjna 155
4.6.2. Próg testu i próg test-leczenie 156
4.7. Ograniczenia analizy decyzyjnej 161
5. Ekonomika organizacji świadczącej usługi medyczne: ekonomiczna analiza szpitala – Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Christoph Sowada, Ewa Kocot 163
5.1. Definicja szpitala i zakres pełnionych funkcji 164
5.2. Proces i wynik produkcji szpitala 167
5.3. Instytucjonalne ramy określające funkcjonowanie szpitali 171
5.3.1. Modele niedoskonałej konkurencji i model monopolu 172
5.3.2. Hospital governance i stewardship 177
5.3.3. Stosunki własnościowe i formy organizacyjno-prawne szpitali 181
5.3.4. Struktura hierarchiczna szpitala – wewnętrzna rama instytucjonalna 188
5.4. Ekonomiczna efektywność szpitala 190
5.4.1. Nakłady i wyniki działalności szpitala – identyfikacja i pomiar 191
5.4.2. Wskaźniki ilorazowe 193
5.4.3. Metoda parametryczna oceny efektywności: stochastyczna analiza graniczna (Stochastic Frontier Analysis – SFA) 194
5.4.4. Metoda nieparametryczna oceny efektywności: analiza obwiedni danych (Data Envelopment Analysis – DEA) 196
5.4.5. Finansowa analiza wskaźnikowa 203
5.4.6. Rozszerzona analiza wskaźnikowa 206
5.5. Efekty skali w produkcji szpitala 208
5.6. Wybrane aspekty wykorzystania rosnących efektów skali w praktyce 212
5.6.1. Lokalizacja szpitala i zasięg jego działania 212
5.6.2. Fuzje szpitali i sieci szpitali współpracujących 217
5.6.3. Outsourcing 219
5.6.4. Wybrane czynniki determinujące poziom efektywności 220
5.7. Jakość świadczeń szpitalnych – implikacje ekonomiczne 223
5.7.1. Pojęcie jakości usług zdrowotnych 223
5.7.2. Optymalny poziom jakości: model Josepha Newhouse’a 226
5.7.3. Jakość a sytuacja finansowa szpitali 230
5.7.4. Strategie na rzecz zapewnienia jakości 232
6. Metody finansowania świadczeniodawców – Marzena Tambor, Christoph Sowada 243
6.1. Specyfika trójstronnych relacji agencyjnych: pacjent – świadczeniodawca – płatnik 244
6.2. Klasyfikacje metod finansowania świadczeniodawców 247
6.3. Metody finansowania i ich wpływ na zachowania świadczeniodawców 252
6.3.1. Budżet liniowy i globalny 252
6.3.2. Stałe wynagrodzenie (pensja) 255
6.3.3. Metoda kapitacyjna 257
6.3.4. Płatności za usługę 259
6.3.5. Opłaty za osobodzień 261
6.3.6. Płatności za przypadek 264
6.3.7. Płatności pakietowe 268
6.3.8. Płatności oparte na wartości 270
6.4. Metody finansowania a wielostopniowe relacje agencyjne 272
7. Świadczeniodawcy w strukturach opieki koordynowanej – Przemysław Szetela 277
7.1. Definicja i cele koordynowanej opieki zdrowotnej 277
7.2. Zasady i cechy opieki koordynowanej 282
7.3. Zintegrowane systemy dostarczania usług zdrowotnych 286
7.4. Finansowanie świadczeniodawców i zarządzanie decyzjami klinicznymi w koordynowanej opiece zdrowotnej 290
7.5. Opieka koordynowana a ekonomiczna efektywność 293
7.6. Wyzwania organizacyjne i zarządcze 296
8. Świadczeniodawcy opieki długoterminowej – Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Christoph Sowada 301
8.1. Miejsce opieki długoterminowej w systemie opieki zdrowotnej 302
8.2. Model rynku stacjonarnej opieki długoterminowej 304
8.2.1. Specyfika popytu i podaży świadczeń opieki długoterminowej 304
8.2.2. Dualność rynku opieki długoterminowej 306
8.2.3. Rynek opieki długoterminowej w warunkach połączenia LTC finansowanej ze środków publicznych i finansowanych ze środków prywatnych 310
8.3. Mechanizmy finansowania i ich wpływ na podaż świadczeń 314
8.4. Ocena wyniku i jakości świadczeń LTC 316
Indeks rzeczowy 321

Szczegóły ebooka Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6566-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6468-1
Wydanie:
1
Redakcja:
Christoph Sowada
Liczba Stron:
328
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub