Farmakoekonomika

Ebook Farmakoekonomika

100,89 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja Farmakoekonomika. Wybrane aspekty powstała pod redakcją naukową dr hab. Pawła Kawalca, prof. UJ. Farmakoekonomika jest nauką interdyscyplinarną, tym samym zaprezentowana publikacja łączy w sobie wartości dotyczące ekonomii zdrowia, oceny ryzyka, aspektów klinicznych, epidemiologii, technologii, badań czy zarządzania.
Autorzy szczegółowo omawiają:
- nowoczesne metody wyszukiwania, oceny wiarygodności oraz interpretacji wyników klinicznych (np. Real World Evidence, Evidence-based Medecine),
- rodzaje oraz ocenę kosztów,
- ocenę jakości życia,
- modelowanie i zastosowanie dyskontowania,
- analizy wrażliwości, decyzyjną, racjonalizacyjną i niepewności wyników.
Całość zaprezentowanej merytoryki dopełniają rozdziały dotyczące polityki lekowej i cenowo-refundacyjnej oraz przedstawienie w aspekcie ekonomicznym i społecznym dostępności do terapii lekowych i nielekowych. Istotnym rozdziałem z punktu widzenia tytułowej dziedziny jest roli oraz działań organizacji AOTMIT. Ponadto w publikacji zaznaczono wpływ farmakoekonomiki w profilaktyce chorób zakaźnych oraz ocenie postępowania w chorobach przewlekłych.

Spis treści ebooka Farmakoekonomika

1. ELEMENTY MEDYCYNY OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH (EBM) - Paweł Kawalec, Katarzyna Śladowska 1
Źródła danych do oceny klinicznej 2
Punkty końcowe oceniane w badaniach klinicznych 11
Metody analizy danych w badaniach klinicznych 13
Parametry EBM oceniane w badaniach klinicznych 15
Piśmiennictwo 20
2. PORÓWNANIA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE W RAMACH OCENY KLINICZNEJ - Paweł Kawalec, Katarzyna Śladowska 23
Porównania bezpośrednie 23
Porównania pośrednie 24
Piśmiennictwo 30
3. REAL WORLD DATA A ANALIZY FARMAKOEKONOMICZNE- Monika Szkultecka-Dębek, Mariola Drozd 33
Co rozumiemy przez real world data? 33
Analiza farmakoekonomiczna i zastosowanie real world data 34
Miejsce real world data w analizie farmakoekonomicznej 34
Źródła danych w analizach farmakoekonomicznych a źródła danych
real world data 36
Real world data a wymagania agencji HTA na przykładzie wybranych krajów 38
Piśmiennictwo 41
4. NOWOCZESNE METODY WYSZUKIWANIA INFORMACJI MEDYCZNEJ W REALIACH EBM I RWE - Krzysztof Kus 43
Dlaczego i w jaki sposób wyszukujemy dane medyczne w wieku XXI? 43
Pozyskiwanie informacji medycznej w XXI w. 48
Przegląd wybranych medycznych baz danych i aplikacji medycznych 48
Aplikacje lekowo-medyczne 52
Ocena jakości informacji 52
Piśmiennictwo 53
5. KOSZTY W FARMAKOEKONOMICE - RODZAJE I OCENA KOSZTÓW - Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Ewa Stawowczyk 55
Podstawowy podział kosztów w farmakoekonomice 55
Metody szacowania kosztów pośrednich 57
Inne podziały kosztów znajdujące zastosowanie w farmakoekonomice 58
Etapy analizy kosztów 61
Piśmiennictwo 63
6. KOSZTY POŚREDNIE W ANALIZACH EKONOMICZNYCH- Krzysztof Malinowski, Paweł Kawalec 65
Definicja kosztów pośrednich 65
Przykłady sytuacji, w których uwzględnia się koszty pośrednie 66
Źródła kosztów pośrednich 68
Metody szacowania kosztów pośrednich 70
Wybrane wskaźniki makroekonomiczne 71
Uwzględnienie kosztów pośrednich w analizach farmakoekonomicznych 74
Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie 75
Przykładowa analiza kosztów pośrednich 75
Piśmiennictwo 78
7. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA - WPROWADZENIE - Paweł Petryszyn, Aleksandra Zachariasz 81
Jakość życia, zależna od zdrowia jakość życia - definicje 81
Pomiar jakości życia - kwestionariusze ogólne i szczegółowe 83
Preferencje, wartość, użyteczność 84
Profile i indeksy stanu zdrowia, definicje QALY 85
Metody bezpośrednie pomiaru preferencji 88
Metody pośrednie pomiaru preferencji - wieloatrybutowe miary użyteczności 90
Piśmiennictwo 95
8. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA - Dominik Dziurda, Katarzyna Kędzior 97
Zakres znaczeniowy oraz logika procesu oceny jakości życia 98
Cele oceny jakości życia 98
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w świetle HTA 101
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w świetle GBD 103
Metody pomiaru użyteczności stanów zdrowia 108
Piśmiennictwo 120
9. RODZAJE ANALIZ EKONOMICZNYCH, WSTĘP DO MODELOWANIA W FARMAKOEKONOMICE - Ewa Stawowczyk, Paweł Kawalec, Rafał Nowak 123
Rodzaje analiz ekonomicznych 123
Wstęp do modelowania 127
Walidacja modelu 133
Analiza wrażliwości 133
Piśmiennictwo 134
10. NOWOCZESNE MODELOWANIE W FARMAKOEKONOMICE - Piotr Ratajczak 135
Czym jest modelowanie? 135
Wytyczne dotyczące modelowania - EUnetHTA - AOTMiT 135
Kluczowe etapy tworzenia modeli analitycznych 136
Konceptualizacja modelu 136
Modelowanie stanów przejściowych (STM) 137
Symulacja zdarzeń dyskretnych (DES) 138
Modelowanie transmisji dynamicznej (DTM) 140
Szacowanie wyniku - parametry oraz miary niepewności 141
Walidacja modelu 142
Oprogramowanie wykorzystywane w modelowaniu 143
Piśmiennictwo 143
11. ZASTOSOWANIE DYSKONTOWANIA W ANALIZACH FARMAKOEKONOMICZNYCH - Magdalena Mrożek-Gąsiorowska 145
Podstawowe informacje dotyczące dyskontowania, cel dyskontowania i metody 145
Wartość stóp dyskontowych stosowanych w różnych krajach 149
Dyskontowanie efektów i kosztów w analizach farmakoekonomicznych w Polsce 151
Czy dyskontując QALY, podwójnie dyskontujemy efekty zdrowotne? 152
Piśmiennictwo 153
12. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I OCENA NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW W ANALIZACH FARMAKOEKONOMICZNYCH - Magdalena Mrożek-Gąsiorowska 155
Cel i metody przeprowadzenia analizy wrażliwości 155
Ustalenie wpływu zmian wartości wybranych zmiennych na wyniki analizy 156
Analiza progowa - ustalenie takich wartości zmiennych, dla których
wynik będzie równy danej wartości 163
Piśmiennictwo 164
13. ANALIZA WPŁYWU NA BUDŻET ORAZ ANALIZA RACJONALIZACYJNA - Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Paweł Kawalec 165
Cel i metody analizy wpływu na budżet 165
Analiza racjonalizacyjna 171
Piśmiennictwo 172
14. WIELOKRYTERIALNA ANALIZA DECYZYJNA - Marcin Czech, Aleksandra Baran-Kooiker 173
Modele wielokryterialnej analizy decyzyjnej obecnie wykorzystywane
przez agencje HTA 174
Przegląd modeli WAD wykorzystywanych w badaniach HTA leków sierocych 175
Badanie przeprowadzone w Polsce 176
Piśmiennictwo 179
15. OCENA EKONOMICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH - Paweł Petryszyn, Aleksandra Zachariasz 183
Ocena technologii medycznych a wyroby medyczne 183
Klasyfikacja wyrobów medycznych 184
Klasyfikacja wyrobów medycznych zgodnie z logiką HTA 185
Specyfika wyrobów medycznych a trudności w ocenie ekonomicznej 187
Propozycje rozwiązań 190
Piśmiennictwo 193
16. FARMAKOEKONOMIKA W PROFILAKTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH - Marta Banaszczyk-Ruś, Marcin Czech 195
Specyfika chorób zakaźnych 195
Szczepienia ochronne 196
Brak szczepień a wystąpienie choroby 197
Metody analiz farmakoekonomicznych rekomendowane w profilaktyce
chorób zakaźnych 199
Zastosowanie analiz farmakoekonomicznych w ocenie szczepień - przykłady 203
Piśmiennictwo 205
17. FARMAKOEKONOMICZNA OCENA POSTĘPOWANIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH - Dorota Kopciuch 207
Znaczenie chorób przewlekłych 208
Choroby przewlekłe - aspekt jakości życia zależnej od zdrowia 209
Choroby przewlekłe - aspekt kosztowy 210
Piśmiennictwo 214
18. POLITYKA LEKOWA I CENOWO-REFUNDACYJNA - Tomasz Bochenek 217
Charakterystyka rynku leków i polityka lekowa 217
Ustalanie cen i refundacja leków 219
Piśmiennictwo 224
19. ROLA I ZADANIA AOTMiT - Roman Topór-Mądry, Dominik Dziurda, Anna Kordecka, Kamila Malinowska, Joanna Parkitna, Tomasz Tatara, Agnieszka Włodarczyk 227
Zakres i podstawy działalności AOTMiT 227
Opis podstawowych zadań i procesów 230
Współpraca międzynarodowa 252
Przykłady dobrej praktyki realizowane w AOTMiT 254
Po dsumowanie i kierunek rozwoj u 278
Piśmiennictwo 279
20. DOSTĘPNOŚĆ DO TERAPII LEKOWYCH I NIELEKOWYCH - ASPEKTY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE - Tomasz Zaprutko 281
Model „Pharmacy Benefit Management” 282
Wskaźniki wykorzystywane do porównań cen leków 282
Koncepcja free riding 284
Mechanizmy rynkowe determinujące dostępność do leków 284
Nowe technologie w opiece zdrowotnej 285
Nowe kategorie leków 286
Piśmiennictwo 287
SKOROWIDZ 289

Szczegóły ebooka Farmakoekonomika

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6384-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6334-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Paweł Kawalec
Liczba Stron:
315
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub