• Promocja
Kodeks karny. Komentarz

Ebook Kodeks karny. Komentarz Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik,

Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
217,06 zł 246,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 217,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W komentarzu zawarto konkretne rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują odpowiedzi wsparte argumentacją zarówno własną, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, z przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

W najnowszym wydaniu zostały omówione m.in. zmiany dokonane tzw. dużą nowelizacją Kodeksu karnego, dotyczące: • wydłużenia okresu przedawnienia karalności za zabójstwo z 30 do 40 lat, • zwiększenia liczby przestępstw niepodlegających przedawnieniu (np. zgwałcenie dziecka lub zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem), • rozszerzenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów na kierowców, którzy po spowodowanym wypadku, a przed poddaniem ich badaniu na zawartość alkoholu lub środka odurzającego, spożywali alkohol lub zażywali środek odurzający, • wprowadzenia nowych typów przestępstw, w tym przyjęcie zlecenia zabójstwa, uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki za przygotowanie do zabójstwa (dodany art. 148 § 5 k.k.). • zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności.


Komentarz uwzględnia też zmiany wprowadzone ustawą z 13.01.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289), dotyczące m.in. wprowadzenia nowego typu przestępstwa doprowadzenia innej osoby do zawarcia małżeństwa przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności. Komentarz uzupełniono o najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Autorami publikacji są pracownicy Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, dr. hab. Marek Kulik, prof. UMCS, oraz prof. dr. hab. Marek Mozgawa.Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Będzie też pomocna studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego.

Spis treści ebooka Kodeks karny. Komentarz

Wykaz skrótów , str. 9
Słowo wstępne , str. 19
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. &ndash, Kodeks karny ,(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) , str. 21
Część ogólna
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej , str. 25
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa , str. 74
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej , str. 106
Rozdział IV. Kary , str. 145
Rozdział V. Środki karne , str. 174
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne , str. 228
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych , str. 262
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa , str. 307
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie , str. 318
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych , str. 368
Rozdział X. Środki zabezpieczające , str. 394
Rozdział XI. Przedawnienie , str. 420
Rozdział XII. Zatarcie skazania , str. 438
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione ,za granicą , str. 446
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych , str. 456
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych , str. 518
Część szczególna
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości ,oraz przestępstwa wojenne , str. 523
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej , str. 550
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności , str. 566
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu , str. 581
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu , ,powszechnemu , str. 633
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu , ,w komunikacji , str. 659
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku , str. 690
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności , str. 706
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia ,i wyznania , str. 766
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej ,i obyczajności , str. 773
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece , str. 826
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności ,cielesnej , str. 856
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących ,pracę zarobkową , str. 876
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji ,państwowych oraz samorządu terytorialnego , str. 892
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości , str. 933
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum , str. 983
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu , str. 990
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji , str. 1042
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności ,dokumentów , str. 1066
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu , str. 1100
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ,i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym , str. 1152
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi ,i papierami wartościowymi , str. 1196
Część wojskowa
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy , str. 1211
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia ,służby wojskowej , str. 1233
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny ,wojskowej , str. 1244
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania ,z podwładnymi , str. 1253
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się ,z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym , str. 1258
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby , str. 1262
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu , str. 1266
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. &ndash, Przepisy wprowadzające Kodeks karny ,(Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) , str. 1275
Rozdział I. Przepisy ogólne , str. 1275
Rozdział II. Przepisy karne , str. 1289
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących , str. 1291
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe , str. 1291
Skorowidz przedmiotowo-artykułowy , str. 1295

Szczegóły ebooka Kodeks karny. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-919-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-548-1
Autorzy:
Patrycja Kozłowska-Kalisz,Marek Mozgawa,Magdalena Budyn-Kulik,Marek Kulik
EAN:
9788383289199
Liczba Stron:
1316
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub