• Promocja
Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r. Marcin Dziurda,

Marcin Dziurda
187,06 zł 212,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 187,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka zawiera szczegółowe, pełne omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez nowelizację k.p.c. z 9 marca 2023. Przedstawione zostały praktyczne skutki wejścia w życie nowych przepisów – zarówno z punktu widzenia pełnomocnika, jak i sądu. Autor porównuje założenia projektodawcy z tym, jakie będą rzeczywiste skutki wejścia w życie nowych przepisów. Szeroko i wszechstronnie posiłkuje się wnioskami wynikającymi z dotychczasowego stanowiska orzecznictwa, zwłaszcza Sądu Najwyższego.


Szczególną uwagę zwraca na te nowe regulacje, których stosowanie może sprawić trudności, a niewłaściwe zastosowanie wiąże się z poważnymi ryzykami procesowymi.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. wprowadza istotne zmiany m.in. w zakresie wymagań dotyczących wniosków dowodowych, działań w razie niemożności doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, potrąceń, pełnomocnictw, wnoszenia zażaleń czy wyłączenia sędziego. Dodane zostało nowe postępowanie odrębne w sprawach konsumenckich. Zasadniczej zmianie uległo posiedzenie przygotowawcze. W postępowaniu egzekucyjnym w sposób radykalny zmieniły się m.in. przepisy dotyczące egzekucji wyroków nakazujących publikację przeprosin.

Książka szczegółowo omawia ponadto najważniejsze, istotne dla praktyki zmiany w innych ustawach – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych, o kosztach komorniczych, a także w ustawie covidowej oraz Prawie o ustroju sądów powszechnych. Analizuje również przepisy epizodyczne i intertemporalne, a zwłaszcza ich wpływ na praktykę sadową.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej, sędziów oraz komorników. Ze względu na uporządkowaną strukturę może być także pomocą dla aplikantów oraz studentów prawa.

Spis treści ebooka Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Wykaz skrótów   15
Wprowadzenie   19
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy &ndash, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw   25
Art. 1 &ndash, Kodeks postępowania cywilnego   25
Pkt 1 &ndash, art. 17 pkt 4   25
Pkt 2 &ndash, art. 49 §, 2   29
Pkt 3 &ndash, art. 531 §, 1 pkt 3   35
Pkt 4 &ndash, art. 68 §, 3   38
Pkt 5 &ndash, art. 87 §, 3   45
Pkt 6 &ndash, art. 88   47
Pkt 7 &ndash, art. 91 pkt 1   55
Pkt 8 &ndash, art. 98   62
I. Dodanie w art. 98 §, 11 k.p.c. zdania trzeciego &ndash, orzekanie o odsetkach od kosztów procesu   63
II. Zmiana art. 98 §, 2 zdanie drugie &ndash, zniesienie limitu zwrotu kosztów dojazdu do sądu na rzecz strony działającej osobiście   67
Pkt 9 &ndash, art. 981 §, 1   69
Pkt 10 &ndash, art. 118   72
I. Zmiana art. 118 §, 2 &ndash, zakres czasowy obowiązków pełnomocnika z urzędu   74
II. Zmiana art. 118 §, 5 zdanie pierwsze &ndash, opinia o braku podstaw zaskarżenia   76
Pkt 11 &ndash, art. 126 §, 2 pkt 1   79
Pkt 12 &ndash, art. 1281   81
Pkt 13 &ndash, art. 1301a   92
I. Zmiana art. 1301a §, 1 zdanie pierwsze &ndash, zwrot pisma pełnomocnikowi   93
II. Uchylenie art. 1301a §, 4 &ndash, kompetencje referendarza sądowego   95
Pkt 14 &ndash, art. 132 §, 1   95
Pkt 15 &ndash, art. 133 §, 3   98
Pkt 16 &ndash, art. 135 §, 2   100
Pkt 17 &ndash, art. 136 §, 5   102
Pkt 18 &ndash, art. 139   105
I. Zmiana art. 139 §, 1 k.p.c. &ndash, możliwość pozostawienia awiza w drzwiach biura   107
II. Nowy art. 139 §, 21 k.p.c. &ndash, doręczanie pierwszego pisma w sprawie przedsiębiorcom wpisanym
do CEIDG   108
Pkt 19 &ndash, art. 1391   113
I. Zmiana art. 1391 §, 1 k.p.c. &ndash, zakres zastosowania doręczeń komorniczych   115
II. Dodanie art. 1391 §, 11 k.p.c. &ndash, wyłączenie konieczności doręczeń komorniczych   122
III. Zmiana art. 1391 §, 2 &ndash, rezultat doręczeń komorniczych   124
IV. Dodanie art. 1391 §, 3 k.p.c. &ndash, skutki ustalenia, że adres podany w pozwie jest właściwy   133
Pkt 20 &ndash, art. 1392   138
Pkt 21 &ndash, art. 1481 §, 3   141
Pkt 22 &ndash, art. 1561   146
Pkt 23 &ndash, art. 165 §, 2   152
Pkt 24 &ndash, art. 181 §, 1   159
I. Dodanie art. 181 §, 1 pkt 3 &ndash, podjęcie postępowania zawieszonego na skutek niestawiennictwa stron   160
II. Zmiana art. 181 §, 1 pkt 2 k.p.c. &ndash, podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron   161
Pkt 25 &ndash, art. 1835   163
I. Uchylenie art. 1835 §, 2 zdanie drugie k.p.c. &ndash, przeniesienie regulacji   164
II. Dodanie art. 1835 §, 3 i 4 k.p.c. &ndash, przyznanie należności mediatorowi   165
Pkt 26 &ndash, art. 18313 §, 2   166
Pkt 27 &ndash, art. 18314 §, 21   168
Pkt 28 &ndash, art. 2031 §, 1   172
Pkt 29 &ndash, art. 2051   185
Pkt 30 &ndash, art. 2052   186
Pkt 31 &ndash, art. 2054   195
Pkt 32 &ndash, art. 2054a   203
Pkt 33 &ndash, art. 2055   208
I. Dodanie art. 2055 §, 11 k.p.c. &ndash, możliwość skierowania sprawy na posiedzenie niejawne   211
II. Zmiana art. 2055 §, 2 k.p.c. &ndash, zdalne posiedzenie przygotowawcze   213
III. Dodanie art. 2055 §, 21 k.p.c. &ndash, ogłaszanie postanowień wydanych na posiedzeniu przygotowawczym   218
IV. Zmiana art. 2055 §, 3 k.p.c. &ndash, możliwość udziału w posiedzeniu przygotowawczym mimo złożenia wniosku przewidzianego w art. 2055 §, 4 k.p.c.   225
V. Zmiana art. 2055 §, 5 k.p.c. &ndash, umorzenie postępowania w razie niestawiennictwa powoda na posiedzenie przygotowawcze   227
Pkt 34 &ndash, art. 2059   232
Pkt 35 &ndash, art. 20510 i art. 20511   242
I. Zmiana art. 20510 k.p.c. &ndash, plan rozprawy   245
II. Nowelizacja art. 20511 k.p.c. &ndash, zmiana planu rozprawy   257
Pkt 36 &ndash, art. 20512 §, 1   265
Pkt 37 &ndash, art. 224 §, 3   267
Pkt 38 &ndash, art. 2261   273
Pkt 39 &ndash, art. 278 §, 4   276
Pkt 40 &ndash, art. 280   277
Pkt 41 &ndash, art. 288 §, 3   279
Pkt 42 &ndash, art. 3261   281
Pkt 43 &ndash, art. 333 §, 2   282
Pkt 44 &ndash, art. 357   283
I. Dodanie art. 357 §, 22&ndash,24 k.p.c. &ndash, doręczenie postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym   286
II. Zmiana art. 357 §, 3 k.p.c. &ndash, termin na sporządzenie uzasadnienia postanowienia   293
III. Dodanie art. 357 §, 5 zdanie drugie k.p.c. &ndash, forma zasadniczych powodów rozstrzygnięcia   294
Pkt 45 &ndash, art. 367 §, 3   296
Pkt 46 &ndash, art. 369 §, 3   298
Pkt 47 &ndash, art. 387 §, 4   299
Pkt 48 &ndash, art. 394   302
I. Dodanie art. 394 §, 1 pkt 51   303
II. Zmiana art. 394 §, 2 zdanie pierwsze   304
III. Dodanie art. 394 §, 4 k.p.c.   306
Pkt 49 &ndash, art. 3941 §, 3   310
Pkt 50 &ndash, art. 3941a   311
I. Zmiany art. 3941a §, 1 k.p.c. &ndash, zażalenie na wynagrodzenie kuratora   313
II. Dodanie art. 3941a §, 11 k.p.c. &ndash, kontrola formalna postanowienia przez skład, który je wydał   315
III. Dodanie art. 3941a §, 3 zdanie drugie k.p.c. &ndash, wyłączenie badania, czy w sądzie pierwszej instancji nie można utworzyć składu do rozpoznania zażalenia   317
Pkt 51 &ndash, art. 3942   319
I. Zmiana art. 3942 §, 1 k.p.c.   320
II. Zmiana art. 3942 §, 11 pkt 1 k.p.c. &ndash, zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przez sąd drugiej instancji   324
III. Dodanie art. 3942 §, 11 pkt 41 k.p.c. &ndash, zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie wynagrodzenia biegłego   326
IV. Dodanie art. 3942 §, 12 k.p.c. &ndash, badanie wymagań formalnych zażalenia przez skład sądu, który je wydał   327
V. Zmiana art. 3942 §, 2 k.p.c.   329
Pkt 52 &ndash, art. 395   329
I. Zmiana art. 395 §, 1 k.p.c. &ndash, częściowe badanie zażalenia dewolutywnego przez sąd, który je wydał   331
II. Dodanie art. 395 §, 11 k.p.c. &ndash, odpowiedź na zażalenie   336
III. Zmiana art. 395 §, 2 k.p.c. &ndash, autokontrola na posiedzeniu niejawnym   337
Pkt 53 &ndash, art. 397   337
I. Dodany art. 397 §, 11 k.p.c. &ndash, odrzucenie zażalenia w składzie jednego sędziego   338
II. Zmiana art. 397 §, 2 k.p.c. &ndash, zakres, w jakim nie sporządza się uzasadnienia postanowienia sądu drugiej instancji   343
Pkt 54 &ndash, art. 39822 §, 2   344
Pkt 55 &ndash, art. 39823 §, 11   345
Pkt 56 &ndash, art. 4101   348
Pkt 57 &ndash, art. 4241 §, 1   350
Pkt 58 &ndash, art. 4245 §, 1 pkt 5   351
Pkt 59 &ndash, art. 4248 §, 2   352
Pkt 60 &ndash, art. 431   356
Pkt 61 &ndash, art. 4581 §, 1   357
Pkt 62 &ndash, art. 4582 §, 1   360
Pkt 63 &ndash, art. 4583   363
Pkt 64 &ndash, art. 4584   364
I. Zmiana art. 4584 §, 2 k.p.c. &ndash, pouczenia dla przedsiębiorcy działającego bez zawodowego pełnomocnika   365
II. Uchylenie art. 4584 §, 3 i 4 k.p.c.   367
Pkt 65 &ndash, Dział IIb   368
I. Uwagi wprowadzające   371
II. Dodany art. 45814 k.p.c. &ndash, zakres postępowania z udziałem konsumentów, właściwość przemienna   373
III. Dodany art. 45815 k.p.c. &ndash, jednostronna prekluzja   378
IV. Dodany art. 45816 k.p.c. &ndash, sankcyjne koszty   383
Pkt 66 &ndash, art. 461 §, 4   386
Pkt 67 &ndash, art. 4779   391
Pkt 68 &ndash, art. 47955   395
Pkt 69 &ndash, art. 47966   396
Pkt 70 &ndash, art. 47985   396
Pkt 71 &ndash, art. 5051a   397
Pkt 72 &ndash, art. 5058 §, 4   398
Pkt 73 &ndash, art. 50510 §, 1   399
Pkt 74 &ndash, art. 50512 §, 11   402
Pkt 75 &ndash, art. 50518 §, 1   403
Pkt 76 &ndash, art. 50519 §, 1   404
Pkt 77 &ndash, art. 50527 §, 1   405
Pkt 78 &ndash, art. 5091 §, 5   406
Pkt 79 &ndash, art. 5111a   408
Pkt 80 &ndash, art. 5181   410
Pkt 81 &ndash, art. 569 §, 1   414
Pkt 82 &ndash, art. 622 §, 2   416
Pkt 83 &ndash, art. 62610 §, 12   417
Pkt 84 &ndash, art. 6912 i art. 6913   418
Pkt 85 &ndash, art. 6916   419
Pkt 86 &ndash, art. 6918   419
Pkt 87 &ndash, art. 7301 §, 11   420
Pkt 88 &ndash, art. 736 §, 5   423
Pkt 89 &ndash, art. 741 §, 1 i 2   424
Pkt 90 &ndash, art. 755 §, 22 i 23   429
I. Dodanie art. 755 §, 22 k.p.c.   430
II. Dodanie art. 755 §, 23 k.p.c.   433
Pkt 91 &ndash, art. 7581   434
Pkt 92 &ndash, art. 7592   440
I. Zmiana art. 7592 §, 2 k.p.c.   441
II. Dodany art. 7592 §, 3 k.p.c.   442
Pkt 93 &ndash, art. 7661 §, 1   443
Pkt 94 &ndash, art. 767 §, 32   445
Pkt 95 &ndash, art. 7673a §, 2   448
Pkt 96 &ndash, art. 7674   450
I. Zmiana art. 7674 §, 1 k.p.c.   451
II. Dodanie art. 7674 §, 12&ndash,14 k.p.c.   453
Pkt 97 &ndash, art. 770 §, 3   455
Pkt 98 &ndash, art. 7821 §, 1 pkt 2   457
Pkt 99 &ndash, art. 784 i art. 785   460
Pkt 100 &ndash, art. 797 §, 1   462
Pkt 101 &ndash, art. 8001   465
Pkt 102 &ndash, art. 801 §, 2&ndash,4   470
Pkt 103 &ndash, art. 804 §, 2   474
Pkt 104 &ndash, art. 8042   476
Pkt 105 &ndash, art. 8043   478
Pkt 106 &ndash, art. 805 §, 12   481
Pkt 107 &ndash, art. 813 §, 2   483
Pkt 108 &ndash, art. 8181   484
Pkt 109 &ndash, art. 820   492
Pkt 110 &ndash, art. 824 §, 11   495
Pkt 111 &ndash, art. 825 pkt 11   497
Pkt 112 &ndash, art. 837   499
Pkt 113 &ndash, art. 867 §, 15   500
Pkt 114 &ndash, art. 8673   501
Pkt 115 &ndash, art. 8792 §, 1   502
Pkt 116 &ndash, art. 8794   503
Pkt 117 &ndash, art. 8795   505
Pkt 118 &ndash, art. 8796   508
Pkt 119 &ndash, art. 8797 i art. 8798   510
Pkt 120 &ndash, art. 8799   512
Pkt 121 &ndash, art. 929 §, 2   513
Pkt 122 &ndash, art. 930   515
Pkt 123 &ndash, art. 940 i art. 941   518
I. Zmiany w art. 940 k.p.c.   520
II. Zmiany w art. 941 k.p.c.   521
Pkt 124 &ndash, art. 945   522
Pkt 125 &ndash, art. 948 §, 1&ndash,2   524
Pkt 126 &ndash, art. 950   530
Pkt 127 &ndash, art. 953 §, 1 pkt 1   531
Pkt 128 &ndash, art. 955 §, 11   532
Pkt 129 &ndash, art. 966   533
Pkt 130 &ndash, art. 968 §, 2   534
Pkt 131 &ndash, art. 973 pkt 5   535
Pkt 132 &ndash, art. 985 §, 11   536
Pkt 133 &ndash, art. 9864   537
Pkt 134 &ndash, art. 9866   539
Pkt 135 &ndash, art. 9867 §, 31   539
Pkt 136 &ndash, art. 98610 §, 2   541
Pkt 137 &ndash, art. 10136 §, 1   541
Pkt 138 &ndash, art. 1025   543
Pkt 139 &ndash, art. 1028   550
Pkt 140 &ndash, art. 10281   552
Pkt 141 &ndash, art. 1029   554
Pkt 142 &ndash, art. 1031   556
Pkt 143 &ndash, art. 1033 §, 2   557
Pkt 144 &ndash, art. 1049   557
Pkt 145 &ndash, art. 1050 §, 4   563
Pkt 146 &ndash, art. 10631   568
Pkt 147 &ndash, art. 1086 §, 5   569
Pkt 148 &ndash, art. 11611   570
Pkt 149 &ndash, art. 1165 §, 11   572
Komentarze do wybranych zmian w innych ustawach   574
Art. 7 &ndash, ustawa &ndash, Prawo o ustroju sądów powszechnych   574
Pkt 1 &ndash, art. 20 pkt 9a   574
Art. 8 &ndash, ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki   577
Pkt 1 &ndash, art. 6 ust. 4   577
Art. 9 &ndash, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych   579
Pkt 1 &ndash, art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. aa   579
Pkt 2 &ndash, art. 89a   582
Pkt 4 &ndash, art. 89c ust. 2   584
Pkt 5 &ndash, art. 93a   586
Pkt 7 &ndash, art. 104 ust. 2   586
Pkt 8 &ndash, art. 105a   588
Pkt 9 &ndash, art. 107 ust. 2   589
Art. 11 &ndash, ustawa o zmianie ustawy &ndash, Kodeks cywilny, ustawy &ndash, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw   590
Pkt 1 &ndash, art. 21 ust. 7a   590
Pkt 2 &ndash, art. 21 ust. 11   591
I. Dodanie art. 21 ust. 7a nowelizacji k.p.c. z 2015 r.   592
II. Dodanie art. 21 ust. 11 nowelizacji k.p.c. z 2015 r.   594
Art. 13 &ndash, ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej   596
Art. 14 &ndash, ustawa o kosztach komorniczych   598
Pkt 2 &ndash, art. 41 ust. 3   598
Art. 15 &ndash, ustawa o komornikach sądowych   599
Pkt 1 &ndash, art. 3 ust. 5   599
Pkt 2 &ndash, art. 3a   601
I. Dodane art. 3a ust. 1a i 1b u.k.s. &ndash, pełnomocnictwo, korzystanie przez komornika z informacji posiadanych z urzędu   603
II. Zmiana art. 3a ust. 3 u.k.s. &ndash, doręczenie domownikowi   604
III. Zmiana art. 3a ust. 5 u.k.s. &ndash, zakres skargi na czynności komornika   605
Pkt 3 &ndash, art. 3b   605
Pkt 4 &ndash, art. 9 ust. 2   606
Pkt 5 &ndash, art. 153 ust. 1a   607
Pkt 6 &ndash, art. 166 ust. 4   608
Art. 16 &ndash, ustawa o zmianie ustawy &ndash, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw   610
Art. 17 &ndash, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   615
Pkt 1 &ndash, art. 15zzs1 ust. 1   615
I. Zmiana części wstępnej art. 15zzs1 ustawy o COVID-19 &ndash, okres obowiązywania przepisów epizodycznych   617
II. Zmiana art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o COVID-19 &ndash, sprzeciw co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym   617
Pkt 4 &ndash, art. 15zzs7   618
Art. 18   619
Art. 19   622
Art. 20   623
Art. 21   623
Art. 26   627
Art. 30   628
Literatura   629

Szczegóły ebooka Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-779-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-778-2
Autorzy:
Marcin Dziurda
EAN:
9788383287799
Liczba Stron:
636
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub