Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

Ebook Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

131,87 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, dotycząca zasad leczenia cukrzycy przez lekarzy różnych specjalności: ginekologów, endokrynologów, kardiologów, reumatologów, nefrologów, onkologów, hematologów, lekarzy rodzinnych. Poruszony został również sposób terapii u pacjentów geriatrycznych i osób po przeszczepach a także na oddziałach ratunkowych w stanach zagrożenia życia. Książka polecana specjalistom różnych dziedzin medycyny mającym kontakt w codziennej praktyce z pacjentami chorymi na cukrzycę.

Spis treści ebooka Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

1. Wyrównanie glikemii w cukrzycy typu 2 – ogólne wskazania dla niediabetologów Alicja Milczarczyk, Edward Franek 1
Cele leczenia cukrzycy typu 2 2
Klasy leków przeciwcukrzycowych 3
Metformina 6
Pochodne sulfonylomocznika 9
Leki inkretynowe: inhibitory DPP-4, agoniści receptora GLP-1 11
Inhibitory DPP-4 (gliptyny) 12
Agoniści receptora GLP-1 14
Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego typu 2, fl ozyny (SGLT-2 – sodium-glucose co-transporter 2) 17
Pochodne tiazolidynedionu 20
Inhibitory α-glukozydazy 22
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 23
Rozpoczęcie leczenia cukrzycy typu 2 24
Intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2 25
Leczenie stanów nagłych w cukrzycy 27
Hipoglikemia 27
Kwasica ketonowa 30
Stan hiperglikemiczno-hipermolalny 32
Kwasica mleczanowa 33
Piśmiennictwo 34

2. Leczenie cukrzycy w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) Ireneusz Szymczyk 37
Rola lekarza rodzinnego w sprawowaniu opieki nad osobą z cukrzycą 37
Rozpoznanie cukrzycy i stanów przedcukrzycowych w praktyce lekarza rodzinnego 40
Różnicowanie typów cukrzycy. Stany przedcukrzycowe 46
Edukacja pacjenta – niezbędny element leczenia 49
Leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach praktyki lekarza rodzinnego 53
Cele leczenia 53
Obniżanie hiperglikemii 58
Leczenie zaburzeń lipidowych 65
Leczenie nadciśnienia tętniczego 68
Powikłania cukrzycy: hipoglikemia, makroangiopatia, mikroangiopatia 70
Hipoglikemia 70
Makroangiopatia 73
Mikroangiopatia 76
Zakażenia w cukrzycy 81
Zabieg operacyjny u chorego na cukrzycę 83
Problem zespołu stopy cukrzycowej w gabinecie lekarza rodzinnego 84
Piśmiennictwo 88

3. Leczenie chorego na cukrzycę z infekcją Alicja Milczarczyk 89
Patogeneza zwiększonej skłonności do infekcji u chorych z cukrzycą 90
Infekcje swoiste dla cukrzycy 91
Mukormykoza 91
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego 91
Zakażenia gazowe 92
Zespół stopy cukrzycowej 93
Infekcje częściej występujące u chorych z cukrzycą 95
Zakażenia układu moczowo-płciowego 95
Zakażenia skóry i tkanek miękkich 99
Zakażenia układu oddechowego 100
Zasady leczenia cukrzycy w przebiegu zakażeń 101
Podsumowanie 102
Piśmiennictwo 103

4. Leczenie cukrzycy przez ginekologa Ewa Wender-Ożegowska, Urszula Mantaj, Paweł Gutaj, Agnieszka Zawiejska 105
Model opieki nad ciężarnymi z cukrzycą przedciążową 106
Kryteria wyrównania metabolicznego 106
Kontrola wielospecjalistyczna 108
Cukrzyca typu 2 110
Przeciwwskazania do ciąży u kobiet chorujących na cukrzycę 110
Insulinoterapia w czasie ciąży 111
Dieta cukrzycowa 114
Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy 115
Cukrzyca przedciążowa jako czynnik pogarszający płodność 116
Ciąża powikłana cukrzycą jako ciąża wysokiego ryzyka 117
Opieka okołoporodowa 119
Postępowanie po porodzie 120
Piśmiennictwo 121

5. Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę Katarzyna Wróblewska-Seniuk 125
Problemy kliniczne u noworodków matek chorych na cukrzycę 126
Wady wrodzone u noworodków matek z cukrzycą 126
Zaburzenia wzrastania u noworodków matek z cukrzycą 128
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i okołoporodowe 130
Zaburzenia oddychania 130
Zaburzenia metaboliczne u noworodków matek z cukrzycą 131
Hiperbilirubinemia 133
Policytemia 133
Zakrzepica żył nerkowych 134
Zaburzenia dotyczące układu krążenia 134
Zaburzenia neurologiczne 135
Zespół małej lewej części okrężnicy 136
Powikłania odległe 137
Schemat postępowania z noworodkiem matki chorej na cukrzycę 137
Piśmiennictwo 138

6. Leczenie cukrzycy w pediatrii Agnieszka Szypowska 139
Dziecko z cukrzycą w gabinecie lekarza POZ 139
Kiedy u dziecka należy podejrzewać cukrzycę? 139
Cele leczenia cukrzycy u dzieci 141
Zalecenia dotyczące samokontroli cukrzycy 144
Zaburzenia odżywiania u dziecka z cukrzycą 145
Hipoglikemia 146
Hiperglikemia 148
Infekcja u dziecka z cukrzycą 149
Wysiłek fizyczny 150
Dziecko z cukrzycą typu 1 w szpitalu 151
Kwasica ketonowa 151
Stan hiperglikemiczno-hipermolalny 156
Stan hiperglikemiczno-hipermolalny towarzyszący kwasicy ketonowej 158
Zabieg chirurgiczny u dziecka z cukrzycą 158
Piśmiennictwo 159

7. Leczenie genetycznie uwarunkowanych postaci cukrzycy Tomasz Klupa 161
Wprowadzenie. Znaczenie terminu „genetycznie uwarunkowane postacie cukrzycy” 161
Cukrzyca dziedziczona wielogenowo 161
Cukrzyca dziedziczona monogenowo 162
Podział cukrzycy monogenowej 162
Cukrzyca typu MODY 162
Cukrzyca zależna od mutacji w DNA mitochondrialnym 163
Przetrwała cukrzyca noworodkowa 164
Cukrzyca monogenowa związana z insulinoopornością 164
Leczenie cukrzycy monogenowej 165
Leczenie cukrzycy typu MODY 165
Leczenie cukrzycy zależnej od mutacji w DNA mitochondrialnym 166
Leczenie w przetrwałej cukrzycy noworodkowej 167
Leczenie w cukrzycy monogenowej związanej z insulinoopornością 167
Piśmiennictwo 168

8. Leczenie cukrzycy w endokrynologii Magdalena Walicka, Edward Franek 171
Akromegalia 172
Zespół Cushinga 175
Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego 178
Guz chromochłonny 179
Pierwotna nadczynność przytarczyc 180
Nadczynność tarczycy 180
Pierwotny hiperaldosteronizm 181
Podsumowanie 181
Piśmiennictwo 182

9. Leczenie cukrzycy w kardiologii Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz 183
Współistnienie cukrzycy i migotania przedsionków 185
Choroba niedokrwienna serca i ostry zespół wieńcowy u pacjenta z cukrzycą 187
Pacjent z cukrzycą i niewydolnością serca 191
Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca 196
Dyslipidemia i cukrzyca 197
Podsumowanie 200
Piśmiennictwo 201
Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w kardiologii” Irina Kowalska 202
Piśmiennictwo 208

10. Leczenie cukrzycy w nefrologii Tomasz Stompór 211
Przewlekła choroba nerek: klasyfi kacja i epidemiologia 211
Nieprawidłowości metabolizmu węglowodanów u chorych z PChN 213
Kryteria rozpoznania i monitorowanie wyrównania metabolicznego cukrzycy przy współistnieniu PChN 214
Zasady leczenia hipoglikemizującego u chorych na cukrzycę i PChN 215
Leczenie niefarmakologiczne cukrzycy u pacjentów z PChN 216
Farmakoterapia cukrzycy u pacjentów z PChN 217
Leczenie hiperlipidemii i nadciśnienia tętniczego u pacjentów chorych na cukrzycę i PChN 227
Leczenie nerkozastępcze u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek i cukrzycą 229
Piśmiennictwo 229
Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w nefrologii” Elżbieta Bandurska-Stankiewicz 231
Piśmiennictwo 236

11.Leczenie cukrzycy w transplantologii Władysław Grzeszczak 239
Zachorowalność na cukrzycę potransplantacyjną wg International Consensus Guidelines 240
Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy u chorych po transplantacji 241
Inne powikłania u chorych po transplantacji narządów 244
Wpływ rozwoju cukrzycy na przeżycie graftu 244
Rokowanie u chorych po transplantacji nerki 245
Rokowanie u chorych po transplantacji innych narządów 245
Leczenie chorych po transplantacji narządów cierpiących z powodu cukrzycy przebywających na oddziałach szpitalnych 245
Leczenie hospitalizowanych chorych po transplantacji narządów litych 245
Leczenie przeciwcukrzycowe u chorych po transplantacji wypisanych ze szpitala 246
Leczenie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi 246
Zapobieganie rozwojowi cukrzycy u chorych po transplantacji narządów 247
Podsumowanie 248
Piśmiennictwo 248
Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w transplantologii” Elżbieta Bandurska-Stankiewicz 252
Piśmiennictwo 254

12. Leczenie cukrzycy w psychiatrii Andrzej Kokoszka 257
Ryzyko zaburzeń gospodarki węglowodanowej jako działanie niepożądane leków psychotropowych i ogólne zasady ich stosowania 257
Cukrzyca jako czynnik podtrzymujący objawy zaburzeń psychicznych 259
Cukrzyca u pacjentów za schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi 261
Cukrzyca w przebiegu depresji i innych zaburzeń afektywnych 263
Wpływ leków przeciwdepresyjnych na przebieg cukrzycy 264
Cukrzyca w przebiegu innych zaburzeń psychicznych 265
Zakończenie – w poszukiwaniu optymalnych strategii postępowania 265
Piśmiennictwo 267
Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w psychiatrii” Szymon Suwała, Roman Junik 268
Zaburzenia depresyjne w cukrzycy 268
Zaburzenia lękowe i behawioralne w cukrzycy 272
Schizofrenia a cukrzyca 274
Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy 276
Zaburzenia odżywiania w cukrzycy 277
Uzależnienia – palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu w przebiegu cukrzycy 278
Wnioski 280
Piśmiennictwo 280

13. Leczenie cukrzycy w medycynie sportowej Bartłomiej Matejko, Tomasz Klupa 283
Sport w cukrzycy typu 1 285
Wpływ poszczególnych rodzajów aktywności fi zycznej na glikemię 285
Nawodnienie pacjentów z cukrzycą typu 1 podejmujących aktywność sportową 290
Przeciwwskazania do uczestniczenia w treningach i zawodach sportowych 290
Podsumowanie 290
Piśmiennictwo 291

14. Chory na cukrzycę w podróży Teresa Benbenek-Klupa 293
Przygotowanie do podróży 293
Cukrzyca typu 1 294
Cukrzyca typu 2 294
Przewlekłe powikłania cukrzycy a podróże 294
Środek transportu 295
Utylizacja odpadów medycznych 296
Kierunek podróży – zmiana stref czasowych 296
Pacjent chory na cukrzycę typu 1 296
Pacjent chory na cukrzycę typu 2 311
Zatrucie pokarmowe podczas podróży 311
Cukrzyca a szczepienia ochronne związane z podróżą 311
Piśmiennictwo 313

15. Odrębności leczenia cukrzycy w różnych religiach Anna Stempkowska-Najbar, Edward Franek 315
Grupy ryzyka pojawienia się powikłań terapii cukrzycy w trakcie postu 316
Chrześcijaństwo 317
Islam 317
Hinduizm 319
Buddyzm 320
Podsumowanie 321
Piśmiennictwo 321
Skorowidz 323

Szczegóły ebooka Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5592-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5537-5
Redakcja:
Edward Franek,Magdalena Walicka
Liczba Stron:
340
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub