• Promocja
Legalizacja samowoli budowlanej

Ebook Legalizacja samowoli budowlanej Joanna Maj,

Joanna Maj
134,12 zł 152,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 134,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka stanowi praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia zagadnienie legalizacji samowoli budowlanej z uwzględnieniem zarówno najnowszego orzecznictwa, jak i zmian legislacyjnych.

Wśród najistotniejszych nowelizacji dotyczących komentowanej tematyki warto wymienić:– ustawę z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471), ustanawiającą postępowanie legalizacyjne uproszczone, które dotyczy tzw. starych samowoli budowlanych zakończonych przynajmniej 20 lat temu.– projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 427), wprowadzający tzw. mechanizm żółtej kartki w przypadku dokonania nielegalnych istotnych odstąpień od dokumentacji projektowej.Autorka szczegółowo omawia m.in. takie zagadnienia jak:– definicja samowoli budowlanej,– istotne odstąpienie od dokumentacji budowy,– samowola użytkowa, w tym kara z tytułu nielegalnego użytkowania,– tzw. samowole covidowe, czy rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych.

Książka jest skierowana do adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie budowlanym, a także pracowników organów nadzoru budowlanego, jak również uczestników procesu budowlanego, a zwłaszcza inwestorów.

Spis treści ebooka Legalizacja samowoli budowlanej

Wykaz skrótów , str. 11
Wstęp , str. 13
Rozdział 1
Pojęcie samowoli budowlanej , str. 17

Przykłady samowoli budowlanych , str. 29

1.1. Dokonanie zgłoszenia a art. 48 pr. bud. , str. 29
1.2. Rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę , str. 32
1.3. Samowola budowlana a wyeliminowanie z obrotu prawnego pozwolenia na budowę , str. 35

Samowola formalna i materialna na gruncie Prawa budowlanego z 1974 r. , str. 37
Zakończenie budowy (robót budowlanych) a kwalifikacja prawna samowoli , str. 38
Ciągłość samowoli budowlanej , str. 40

Rozdział 2
Brak domniemania popełnienia samowoli budowlanej , str. 45
Rozdział 3
Pojęcie inwestora w postępowaniu legalizacyjnym i naprawczym , str. 57

Definicja inwestora na podstawie orzecznictwa , str. 57
Definicja inwestora stworzona na podstawie przepisów Prawa budowlanego , str. 60
3. Dziedziczność tytułu inwestora i sukcesja osób prawnych , str. 62
Inwestor, następca prawny inwestora a postępowanie egzekucyjne , str. 70
Sukcesja na gruncie starego Prawa budowlanego , str. 77
Artykuł 52 pr. bud. , str. 80

Rozdział 4
Samowola budowlana w 1928 r. i w 1961 r. , str. 85

Samowola budowlana w przepisach z 1928 r. , str. 85
Samowola budowlana w przepisach z 1961 r. , str. 89

Rozdział 5
Legalizacja samowoli budowlanej na mocy Prawa budowlanego z 1974 r. , str. 95

Prowadzenie legalnych robót budowlanych na gruncie Prawa budowlanego z 1974 r. , str. 95
Wykonywanie robót budowlanych z naruszeniem Prawa budowlanego z 1974 r. , str. 100
Legalizacja &bdquo,starych samowoli budowlanych&rdquo, , str. 103
Przesłanki rozbiórki obiektu na mocy przepisów Prawa budowlanego z 1974 r. , str. 107
Nakaz wykonania określonych zmian lub przeróbek niezbędnych na mocy art. 40 pr. bud. z 1974 r. , str. 117
Pozwolenie na użytkowanie &bdquo,starej samowoli budowlanej&rdquo, , str. 118
Reguły wszczynania postępowania &ndash, przed i po 19.09.2020 r. , str. 124
Zasada oficjalności a wnioski o wszczęcie postępowania niepochodzące od inwestora &ndash, kwestia bezczynności organu , str. 130

Rozdział 6
Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej &ndash, art. 48 pr. bud. , str. 137

Pojęcie samowoli budowlanej , str. 139
Strona postępowania legalizacyjnego , str. 139
Organy właściwe do legalizacji samowoli budowlanej , str. 141
Wszczęcie postępowania legalizacyjnego , str. 146
Przepisy intertemporalne , str. 157
Procedura legalizacyjna , str. 168
Zaświadczenie o zgodności z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy , str. 171
Decyzja o warunkach zabudowy , str. 173
Dokumenty legalizacyjne, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 pr. bud. , str. 177
Zgodność projektu zagospodarowania działki lub projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi , str. 180
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych , str. 181
Opłata legalizacyjna , str. 188
Opłata legalizacyjna a przepisy Ordynacji podatkowej , str. 198
Decyzja o legalizacji , str. 202
Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce , str. 204
Adresat decyzji o rozbiórce , str. 204
Przepisy przejściowe , str. 209
Przesłanki prowadzenia postępowania uproszczonego , str. 216
Decyzje w postępowaniu uproszczonym , str. 221
Przeszkody dla prowadzenia postępowania uproszczonego , str. 226

Rozdział 7
Postępowanie naprawcze prowadzone na podstawie
art. 50&ndash,51 pr. bud. , str. 233

Przesłanki wstrzymania robót budowlanych , str. 234
Prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę/zgłoszenia , str. 235
Prowadzenie robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenie środowiska , str. 238
Prowadzenie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3 pr. bud. , str. 242
Budowa domów &bdquo,bez formalności&rdquo, i legalizacja , str. 244
Prowadzenie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach , str. 256
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 3.10.2016 r., II OPS 1/16 , str. 257
Procedura naprawcza &ndash, wstrzymanie robót budowlanych , str. 260
Skutki wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania , str. 263
Rozstrzygnięcia organów nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym , str. 266

10.1. Zaniechanie dalszych robót budowlanych, rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części, doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego , str. 267
10.2. Obowiązek wykonania w wyznaczonym terminie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem , str. 274

Przykłady nakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud. , str. 278
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA w sprawie II OPS 2/10 , str. 279
Decyzja o braku podstaw do nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud. , str. 282
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego (w razie potrzeby wykonanie czynności lub robót w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem) , str. 287
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu , str. 289
Procedura przed organem administracji architektoniczno-budowlanej w związku z wydaniem decyzji na mocy art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. , str. 301
Adresaci obowiązków na podstawie art. 50&ndash,51 pr. bud. , str. 306

Rozdział 8
Procedura &bdquo,żółtej kartki&rdquo, , str. 309
Rozdział 9
Kolizja trybów &ndash, legalizacja a stan techniczny , str. 313
Rozdział 10
Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części , str. 323

Procedura przed organem nadzoru budowlanego , str. 327
Krąg uprawnionych/stron w procedurze legalizacji samowolnej zmiany sposobu użytkowania , str. 331
Czym jest zmiana sposobu użytkowania? , str. 337
Zmiana sposobu użytkowania a Prawo budowlane z 1974 r. , str. 340
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane , str. 343

Rozdział 11
Tymczasowe obiekty budowlane &ndash, legalizacja , str. 357
Rozdział 12
&bdquo,Samowole covidowe&rdquo, , str. 363
Rozdział 13
Samowolna rozbiórka obiektu budowlanego , str. 375
Rozdział 14
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu legalizacyjnym , str. 381

Wstęp , str. 381
Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej , str. 391
Rozpatrzenie zarzutów przez organ egzekucyjny , str. 395
Środki egzekucyjne na gruncie Prawa budowlanego &ndash, grzywna w celu przymuszenia , str. 397
Wykonanie zastępcze &ndash, procedura , str. 402
Wybór środka egzekucyjnego przez organ , str. 408
Zobowiązany na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Prawa budowlanego , str. 411

Wykaz aktów prawnych , str. 421
Wykaz orzeczeń , str. 423
Bibliografia , str. 437

Szczegóły ebooka Legalizacja samowoli budowlanej

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-922-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-708-9
Autorzy:
Joanna Maj
EAN:
9788383289229
Liczba Stron:
496
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub