• Promocja
Meritum. Zamówienia publiczne

Ebook Meritum. Zamówienia publiczne Irena Skubiszak-Kalinowska,

Irena Skubiszak-Kalinowska
262,06 zł 297,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 262,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Poradnik – napisany z punktu widzenia praktyka, orzecznika, kontrolera, szkoleniowca – szczegółowo omawia zagadnienia związane ze stosowaniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Autorka koncentruje się na problematyce udzielania zamówień klasycznych, gdyż to one w zdecydowanej większości występują w praktyce. Publikacja uwzględnia zmiany, jakie dokonały się w szeroko rozumianym prawie zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., jak i w samej obowiązującej ustawie.

W książce przyjęto podział tematów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, nie zaś według kolejności przepisów ustawy. Dzięki temu czytelnicy w prosty sposób znajdą odpowiedzi na interesujące ich kwestie i problemy.

Opracowanie prezentuje najbardziej aktualne orzecznictwo, kierunki wykładni przepisów oraz opinie i rekomendacje wydawane przez organy centralne. Omawia przykłady problemów często występujących w praktyce. Zawiera także liczne schematy, rysunki, tabele i zestawienia pomocne w łatwiejszym zrozumieniu treści.

Autorka wyczerpująco wyjaśnia m.in. kwestię waloryzacji w umowach w sprawie zamówienia publicznego – niezwykle istotną w sytuacji wysokiej inflacji i rosnących kosztów (np. wzrost minimalnego wynagrodzenia, kosztów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników).

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zajmujących się na co dzień udzielaniem lub pozyskiwaniem zamówień publicznych. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz osoby kontrolujące postępowania.

Spis treści ebooka Meritum. Zamówienia publiczne

 ,
Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Numer
13 , , , , , , , , , , , Słowo wstępne
15 , , , , , , , , , , , Wykaz skrótów
17 , , , , , , , , , , , Część I. Zamówienia &bdquo,doprogowe&rdquo,
19 , , , , , , , , , , , Rozdział I. Zamówienia &bdquo,doprogowe&rdquo,
20 , , , , , , , 1. , , Informacje ogólne ....................................................................................................................... 1
23 , , , , , , , 2. , , Przepisy znajdujące zastosowanie do zamówień &bdquo,doprogowych&rdquo, ..................................................... 3
24 , , , , , , , 3. , , Stosowanie ustawy &ndash, Prawo zamówień publicznych do zamówień &bdquo,doprogowych&rdquo, ........................... 4
25 , , , , , , , , , , , , , , A. , Szacowanie wartości zamówienia &ndash, zasady ogólne .................................................................... 5
31 , , , , , , , , , , , , , , B. , Sposoby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia ............................................................. 15
34 , , , , , , , , , , , , , , C. , Szacowanie wartości zamówień udzielanych w ,częściach albo umożliwiających składanie ofert częściowych  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20
38 , , , , , , , , , , , , , , D. , Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla robót budowlanych ........................................ 26
44 , , , , , , , , , , , , , , E. , Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla dostaw i ,usług ............................................... 30
52 , , , , , , , , , , , , , , F. , Termin szacowania wartości zamówienia ............................................................................... 34
53 , , , , , , , , , , , , , , G. , Zasady udzielania zamówień &bdquo,doprogowych&rdquo, ......................................................................... 36
108 , , , , , 4. , , Stosowanie ustawy o ,finansach publicznych do zamówień &bdquo,doprogowych&rdquo, .................................... 72
109 , , , , , , , , , , , , A. , Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ,zakresie udzielania zamówień publicznych ......... 74
111 , , , , , , , , , , , , B. , Pozostałe przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych ............................................. 75
112 , , , , , , , , , , , , C. , Zakres podmiotowy ustawy o ,odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  , , , , , , , 77
114 , , , , , , , , , , , , D. , Regulamin udzielania zamówień &bdquo,doprogowych&rdquo, .................................................................... 79
115 , , , , , , , , , , , , E. , Sposoby zawarcia umowy w ,zamówieniach o ,wartości poniżej 130 tys. ,zł .................................. 80
125 , , , , , , , , , , , , F. , Najwyższa Izba Kontroli o ,zamówieniach &bdquo,doprogowych&rdquo, przez ,jednostki sektora finansów publicznych  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 95
127 , , , , , , , , , Część II. Postępowania powyżej progów unijnych
129 , , , , , , , , , Rozdział II. Przygotowanie postępowania
130 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ..................................................................................................................... 96
131 , , , , , , , , , , , , A. , Kierownik zamawiającego ..................................................................................................... 99
132 , , , , , , , , , , , , B. , Komisja przetargowa .......................................................................................................... 100
134 , , , , , , , , , , , , C. , Bezstronność i ,obiektywizm osób dokonujących czynności w ,postępowaniu ............................ 101
139 , , , , , 2. , , Analiza potrzeb i ,wymagań ...................................................................................................... 107
140 , , , , , , , , , , , , A. , Zakres podmiotowy i ,przedmiotowy obowiązku .................................................................... 108
141 , , , , , , , , , , , , B. , Zakres analizy potrzeb i ,wymagań ....................................................................................... 111
142 , , , , , , , , , , , , C. , Rozeznanie rynku .............................................................................................................. 112
143 , , , , , , , , , , , , D. , Wnioski wynikające z ,analizy potrzeb i ,wymagań .................................................................. 113
146 , , , , , , , , , , , , E. , Forma i ,termin analizy potrzeb i ,wymagań ........................................................................... 118
147 , , , , , 3. , , Wstępne konsultacje rynkowe ................................................................................................. 120
148 , , , , , , , , , , , , A. , Termin na dokonanie wstępnych konsultacji rynkowych ........................................................ 121
148 , , , , , , , , , , , , B. , Informacja o ,zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ,ich przedmiocie  , , , , , 122
149 , , , , , , , , , , , , C. , Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych .......................................................................... 124
150 , , , , , , , , , , , , D. , Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych ....................................................................... 125
150 , , , , , 4. , , Środki zaradcze wobec podmiotu zaangażowanego w ,przygotowanie postępowania ..................... 126
151 , , , , , , , , , , , , A. , Zakres podmiotowy , ........................................................................................................... 127
157 , , , , , , , , , Rozdział III. Przetarg nieograniczony
160 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 132
163 , , , , , 2. , , Fazy przetargu nieograniczonego ............................................................................................. 134
164 , , , , , 3. , , Wszczęcie postępowania ......................................................................................................... 135
164 , , , , , , , , , , , , A. , Ogłoszenia ........................................................................................................................ 135
174 , , , , , , , , , , , , B. , Specyfikacja Warunków Zamówienia ................................................................................... 146
371 , , , , , , , , , , , , C. , Fakultatywne części SWZ .................................................................................................... 257
406 , , , , , , , , , , , , D. , Wyjaśnienie treści SWZ ...................................................................................................... 292
413 , , , , , 4. , , Przygotowanie i ,złożenie oferty ................................................................................................ 294
414 , , , , , , , , , , , , A. , Forma oferty ..................................................................................................................... 295
421 , , , , , , , , , , , , B. , Formularz ofertowy ........................................................................................................... 298
424 , , , , , , , , , , , , C. , Załączniki do oferty ............................................................................................................ 300
428 , , , , , , , , , , , , D. , Forma pełnomocnictwa ...................................................................................................... 301
430 , , , , , , , , , , , , E. , Uzupełnienie pełnomocnictwa ............................................................................................ 302
433 , , , , , , , , , , , , F. , Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ......................................................................... 303
438 , , , , , , , , , , , , G. , Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ............................................................................. 307
451 , , , , , , , , , , , , H. , Wniesienie wadium ........................................................................................................... 315
473 , , , , , , , , , , , , I. , , Forma składanych dokumentów .......................................................................................... 323
487 , , , , , , , , , , , , J. , , Dokumenty w ,języku obcym ............................................................................................... 328
487 , , , , , , , , , , , , K. , Uprawnienia zamawiającego w ,zakresie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych ...... 329
488 , , , , , , , , , , , , L. , Samodzielne uzyskanie dokumentów i ,oświadczeń przez ,zamawiającego ................................ 330
490 , , , , , 5. , , Otwarcie ofert ........................................................................................................................ 331
493 , , , , , 6. , , Weryfikacja podmiotowa wykonawców. Badanie i ,ocena ofert .................................................... 333
494 , , , , , , , , , , , , A. , Weryfikacja podmiotowa na podstawie oświadczeń wstępnych ............................................. 334
495 , , , , , , , , , , , , B. , Badanie i ,ocena oferty ....................................................................................................... 335
509 , , , , , , , , , , , , C. , Weryfikacja podmiotowa wykonawcy (ciąg dalszy) ................................................................ 341
515 , , , , , , , , , , , , D. , Self-cleaning ..................................................................................................................... 346
529 , , , , , , , , , , , , E. , Uzupełnianie dokumentów ................................................................................................. 355
541 , , , , , , , , , , , , F. , Wezwanie do wyjaśnień ..................................................................................................... 363
543 , , , , , , , , , , , , G. , Procedura odwrócona ........................................................................................................ 364
549 , , , , , 7. , , Wybór oferty najkorzystniejszej ............................................................................................... 365
554 , , , , , , , , , , , , A. , Aukcja elektroniczna .......................................................................................................... 366
557 , , , , , , , , , , , , B. , Odrzucenie oferty .............................................................................................................. 367
558 , , , , , , , , , , , , C. , Oferta złożona po terminie składania ofert ........................................................................... 368
560 , , , , , , , , , , , , D. , Oferta wykonawcy, który przeszedł negatywnie kwalifikację podmiotową ............................... 369
562 , , , , , , , , , , , , E. , Oferta niezgodna z ,ustawą- ................................................................................................ 370
562 , , , , , , , , , , , , F. , Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów ............................................................ 371
563 , , , , , , , , , , , , G. , Treść oferty nie odpowiada warunkom zamówienia .............................................................. 372
567 , , , , , , , , , , , , H. , Oferta sporządzona lub przekazana w ,sposób niezgodny z ,wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ..................................... 375
570 , , , , , , , , , , , , I. , , Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ............................................................ 377
576 , , , , , , , , , , , , J. , , Oferta z ,rażąco niską ceną lub kosztem ................................................................................ 382
576 , , , , , , , , , , , , K. , Oferta złożona przez wykonawcę niezaproszonego do ,składania ofert .................................... 383
576 , , , , , , , , , , , , L. , Oferta zawierająca błędy w ,obliczeniu ceny lub kosztu .......................................................... 384
579 , , , , , , , , , , , , M. Wykonawca zakwestionował poprawienie omyłki, o ,której mowa w ,art. ,223 ust. ,2 pkt ,3 u.p.z.p.  , , , , , , , , 385
580 , , , , , , , , , , , , N. , Brak pisemnej zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą oraz na ,wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą ............................................................................................................................... 386
584 , , , , , , , , , , , , O. , Nieprawidłowości związane z ,wadium ................................................................................. 387
588 , , , , , , , , , , , , P. , Niezłożenie oferty wariantowej lub niespełnienie wymagań zamawiającego ............................ 391
589 , , , , , , , , , , , , Q. , Oferta naruszająca bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa ...... 392
590 , , , , , , , , , , , , R. , Oferta obejmująca urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zagrażające bezpieczeństwu  , , , , , , , 393
591 , , , , , , , , , , , , S. , Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej ............................................................................. 394
597 , , , , , 8. , , Unieważnienie postępowania .................................................................................................. 395
598 , , , , , , , , , , , , A. , Brak oferty (wniosku) ......................................................................................................... 396
598 , , , , , , , , , , , , B. , Wszystkie wnioski albo oferty podlegały odrzuceniu ............................................................. 397
599 , , , , , , , , , , , , C. , Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  , , ,  , , 398
600 , , , , , , , , , , , , D. , Oferty dodatkowe z ,taką samą ceną .................................................................................... 399
601 , , , , , , , , , , , , E. , Istotna zmiana okoliczności ................................................................................................ 400
602 , , , , , , , , , , , , F. , Wada niemożliwa do usunięcia ........................................................................................... 401
604 , , , , , , , , , , , , G. , Brak wniesienia zabezpieczenia lub uchylanie się od zawarcia umowy .................................... 404
605 , , , , , , , , , , , , H. , Bezskuteczne negocjacje w ,trybie z ,wolnej ręki ..................................................................... 405
606 , , , , , , , , , , , , I. , , Unieważnienie przed upływem terminu składania ofert ......................................................... 407
607 , , , , , , , , , , , , J. , , Nieprzyznanie środków publicznych .................................................................................... 409
608 , , , , , , , , , , , , K. , Brak wystarczającej liczby wykonawców w ,postępowaniu ...................................................... 411
609 , , , , , , , , , , , , L. , Ogólne zasady dotyczące unieważnienia postępowania ......................................................... 412
611 , , , , , , , , , Rozdział IV. Przetarg ograniczony
612 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 413
614 , , , , , 2. , , Udostępnienie SWZ ................................................................................................................ 415
615 , , , , , 3. , , Zawartość SWZ ....................................................................................................................... 416
619 , , , , , 4. , , Wyjaśnianie lub zmiana treści SWZ dla potrzeb złożenia wniosku ................................................ 421
621 , , , , , 5. , , Termin składania wniosku o ,dopuszczenie do udziału w ,postępowaniu ........................................ 422
622 , , , , , 6. , , Odrzucenie wniosku o ,dopuszczenie do udziału ......................................................................... 423
623 , , , , , 7. , , Obowiązek informacyjny ......................................................................................................... 424
625 , , , , , 8. , , Ograniczenie liczby wykonawców ............................................................................................. 427
627 , , , , , 9. , , Zaproszenie do składania ofert ................................................................................................. 428
628 , , , , , 10. Sposób oraz termin składania oferty ......................................................................................... 429
629 , , , , , 11. Otwarcie ofert. Badanie i ,ocena ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty ................................. ...... 430
631 , , , , , , , , , Rozdział V. Negocjacje z ,ogłoszeniem
632 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 431
634 , , , , , 2. , , Przesłanki zastosowania negocjacji z ,ogłoszeniem ...................................................................... 432
636 , , , , , 3. , , Ogłoszenie o ,zamówieniu ........................................................................................................ 433
637 , , , , , , , , , , , , A. , Prowadzenie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia ............................................................. 434
637 , , , , , , , , , , , , B. , Udostępnienie ogłoszenia ................................................................................................... 435
638 , , , , , , , , , , , , C. , Termin składania wniosku o ,dopuszczenie do udziału w ,postępowaniu ................................... 436
638 , , , , , , , , , , , , D. , Ograniczenie liczby wykonawców ........................................................................................ 437
639 , , , , , 4. , , Opis potrzeb i ,wymagań .......................................................................................................... 438
641 , , , , , 5. , , Składanie i ,badanie wniosków o ,dopuszczenie do udziału w ,postępowaniu .................................. 441
642 , , , , , 6. , , Zaproszenie do składania ofert wstępnych ................................................................................ 442
643 , , , , , , , , , , , , A. , Zawartość zaproszenia do składania ofert wstępnych ............................................................ 443
643 , , , , , , , , , , , , B. , Termin składania ofert wstępnych ....................................................................................... 444
644 , , , , , , , , , , , , C. , Oferty wstępne ................................................................................................................. 445
645 , , , , , 7. , , Negocjacje ............................................................................................................................. 446
646 , , , , , , , , , , , , A. , Etapowanie negocjacji ........................................................................................................ 447
647 , , , , , , , , , , , , B. , Zakończenie negocjacji ....................................................................................................... 448
648 , , , , , , , , , , , , C. , Wyjaśnianie SWZ ............................................................................................................... 449
649 , , , , , 8. , , Zaproszenie do składania ofert ................................................................................................. 450
650 , , , , , 9. , , Wybór oferty bez przeprowadzenia negocjacji ........................................................................... 453
655 , , , , , , , , , Rozdział VI. Dialog konkurencyjny
656 , , , , , 1. , , Informacje ogólne................................................................................................................... 454
658 , , , , , 2. , , Przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego ....................................... 455
661 , , , , , 3. , , Ogłoszenie o ,zamówieniu ........................................................................................................ 456
662 , , , , , 4. , , Opis potrzeb i ,wymagań .......................................................................................................... 457
665 , , , , , 5. , , Prowadzenie dialogu bez uprzedniego ogłoszenia ...................................................................... 459
666 , , , , , 6. , , Wniosek o ,dopuszczenie do udziału w ,postępowaniu ................................................................. 460
667 , , , , , 7. , , Ograniczenie liczby wykonawców ............................................................................................. 461
668 , , , , , 8. , , Zaproszenie do dialogu ............................................................................................................ 462
670 , , , , , 9. , , Dialog .................................................................................................................................... 463
671 , , , , , , , , , , , , A. , Równe traktowanie wykonawców ....................................................................................... 464
672 , , , , , , , , , , , , B. , Poufny charakter dialogu .................................................................................................... 465
673 , , , , , , , , , , , , C. , Etapowanie dialogu ........................................................................................................... 466
673 , , , , , , , , , , , , D. , Zakończenie dialogu i ,sporządzenie SWZ .............................................................................. 467
675 , , , , , 10. Zaproszenie do składania ofert ................................................................................................. 468
677 , , , , , 11. Badanie i ,ocena ofert .............................................................................................................. 469
677 , , , , , 12. Negocjowanie ostatecznych warunków umowy ......................................................................... 470
679 , , , , , , , , , Rozdział VII. Partnerstwo innowacyjne
680 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 471
683 , , , , , 2. , , Możliwość zastosowania trybu ................................................................................................. 473
684 , , , , , , , , , , , , A. , Ogłoszenie o ,zamówieniu ................................................................................................... 474
685 , , , , , , , , , , , , B. , Opis potrzeb i ,wymagań ..................................................................................................... 475
686 , , , , , 3. , , Warunki udziału ..................................................................................................................... 476
687 , , , , , , , , , , , , A. , Wniosek o ,dopuszczenie do udziału w ,postępowaniu ............................................................ 477
687 , , , , , , , , , , , , B. , Zaproszenie do składania ofert wstępnych ........................................................................... 478
688 , , , , , , , , , , , , C. , Termin składania ofert wstępnych ....................................................................................... 479
688 , , , , , , , , , , , , D. , Podział negocjacji na etapy ................................................................................................. 480
689 , , , , , , , , , , , , E. , Zaproszenie do składania ofert obejmujących prace badawczo-rozwojowe ............................. 481
690 , , , , , , , , , , , , F. , Wybór najkorzystniejszej oferty .......................................................................................... 482
691 , , , , , , , , , , , , G. , Zawarcie umowy o ,partnerstwo innowacyjne ....................................................................... 483
692 , , , , , 4. , , Etapy partnerstwa innowacyjnego ............................................................................................ 484
695 , , , , , , , , , Rozdział VIII. Negocjacje bez ogłoszenia
696 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 485
697 , , , , , 2. , , Przesłanki zastosowania trybu ................................................................................................. 486
703 , , , , , 3. , , Zaproszenie do negocjacji ........................................................................................................ 492
705 , , , , , 4. , , Prowadzenie negocjacji ........................................................................................................... 494
705 , , , , , 5. , , Zaproszenie do składania ofert oraz przekazanie SWZ ................................................................ 495
707 , , , , , 6. , , Wyjaśnienia i ,zmiana treści SWZ .............................................................................................. 496
708 , , , , , 7. , , Składanie ofert. Badanie i ,ocena ofert ...................................................................................... 497
709 , , , , , 8. , , Ogłoszenie o ,zamiarze zawarcia umowy .................................................................................... 498
710 , , , , , 9. , , Termin zawarcia umowy .......................................................................................................... 499
711 , , , , , , , , , Rozdział IX. Zamówienie z ,wolnej ręki
712 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 500
715 , , , , , 2. , , Przesłanki stosowania trybu z ,wolnej ręki .................................................................................. 501
738 , , , , , 3. , , Zamówienia in-house .............................................................................................................. 544
738 , , , , , , , , , , , , A. , Geneza ............................................................................................................................. 544
738 , , , , , , , , , , , , B. , Rodzaje zamówień in-house ............................................................................................... 546
753 , , , , , , , , , , , , C. , Szczególne zasady udzielania zamówień in-house ................................................................. 564
755 , , , , , 4. , , Fazy postępowania w ,trybie zamówienia z ,wolnej ręki ............................................................... 568
756 , , , , , , , , , , , , A. , Zaproszenie do negocjacji ................................................................................................... 569
758 , , , , , , , , , , , , B. , Ogłoszenie o ,zamiarze zawarcia umowy ............................................................................... 572
759 , , , , , , , , , , , , C. , Negocjacje wykonawcy z ,zamawiającym .............................................................................. 573
763 , , , , , , , , , Część III. Postępowania poniżej progów unijnych
765 , , , , , , , , , Rozdział X. Postępowania poniżej progów unijnych
768 , , , , , 1. , , Procedura krajowa &ndash, informacje ogólne .................................................................................... 575
768 , , , , , 2. , , Przepisy ustawy stosowane w ,procedurze krajowej .................................................................... 576
769 , , , , , 3. , , Ogłoszenia ............................................................................................................................. 577
770 , , , , , , , , , , , , A. , Sposób i ,miejsce publikacji ogłoszenia ................................................................................. 578
771 , , , , , , , , , , , , B. , Zmiana ogłoszenia ............................................................................................................. 579
772 , , , , , 4. , , Kwalifikacja podmiotowa wykonawców .................................................................................... 580
772 , , , , , , , , , , , , A. , Żądanie podmiotowych środków dowodowych ..................................................................... 582
776 , , , , , , , , , , , , B. , Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych ................................................ 583
777 , , , , , 5. , , Tryby udzielania zamówień ...................................................................................................... 584
777 , , , , , , , , , , , , A. , Informacje ogólne .............................................................................................................. 584
777 , , , , , , , , , , , , B. , Tryb podstawowy .............................................................................................................. 585
815 , , , , , , , , , , , , C. , Partnerstwo innowacyjne .................................................................................................. 618¹,
823 , , , , , , , , , , , , D. , Negocjacje bez ogłoszenia ................................................................................................ 618¹,³,
832 , , , , , , , , , , , , E. , Zamówienie z ,wolnej ręki ................................................................................................. 618²,²,
845 , , , , , , , , , Część IV. Szczegółowe zagadnienia
847 , , , , , , , , , Rozdział XI. Konkurs
848 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 619
848 , , , , , , , , , , , , A. , Przepisy stosowane do konkursu ......................................................................................... 619
848 , , , , , , , , , , , , B. , Definicja konkursu ............................................................................................................. 620
851 , , , , , , , , , , , , C. , Zasady odnoszące się do konkursu ...................................................................................... 622
851 , , , , , , , , , , , , D. , Uczestnicy oraz przedmiot konkursu .................................................................................... 623
853 , , , , , , , , , , , , E. , Różnice pomiędzy konkursem a ,zamówieniem publicznym .................................................... 624
854 , , , , , 2. , , Konkurs obligatoryjny ............................................................................................................. 630
856 , , , , , 3. , , Kryteria podziału konkursów .................................................................................................... 631
860 , , , , , , , , , , , , A. , Wszczęcie konkursu ........................................................................................................... 634
860 , , , , , , , , , , , , B. , Wyjaśnienia i ,zmiany treści regulaminu konkursu ................................................................. 635
861 , , , , , , , , , , , , C. , Składanie, ocena, wyjaśnianie prac konkursowych ................................................................ 636
865 , , , , , , , , , , , , D. , Dokumentowanie przebiegu prac sądu konkursowego &ndash, protokół .......................................... 637
865 , , , , , , , , , , , , E. , Rozstrzygnięcie konkursu ................................................................................................... 638
868 , , , , , , , , , , , , F. , Wniosek o ,dopuszczenie do udziału w ,konkursie .................................................................. 639
869 , , , , , , , , , , , , G. , Odrzucenie wniosku o ,dopuszczenie do udziału w ,konkursie .................................................. 640
869 , , , , , , , , , , , , H. , Możliwość zastosowania kryteriów selekcji .......................................................................... 641
869 , , , , , , , , , , , , I. , , Obowiązek informacyjny zamawiającego ............................................................................. 642
870 , , , , , , , , , , , , J. , , Zaproszenie do składania prac konkursowych ....................................................................... 643
874 , , , , , 4. , , Regulamin konkursu ............................................................................................................... 649
876 , , , , , 5. , , Sąd konkursowy ..................................................................................................................... 651
878 , , , , , 6. , , Zakończenie konkursu ............................................................................................................. 652
879 , , , , , , , , , , , , A. , Przesłanki unieważnienia konkursu ..................................................................................... 653
880 , , , , , , , , , , , , B. , Zwrot kosztów uczestnikom konkursu .................................................................................. 654
880 , , , , , , , , , , , , C. , Przyznanie nagród ............................................................................................................. 655
881 , , , , , , , , , , , , D. , Możliwość negocjacji z ,kolejnym uczestnikiem ..................................................................... 656
881 , , , , , , , , , , , , E. , Publikacja wyników konkursu ............................................................................................. 658
882 , , , , , , , , , , , , F. , Obowiązek przechowywania dokumentacji i ,zwrot prac konkursowych ................................... 659
882 , , , , , , , , , , , , G. , Zakaz udostępniania prac nienagrodzonych .......................................................................... 660
883 , , , , , , , , , Rozdział XII. Konsorcjum i ,udostępnianie zasobów podmiotów trzecich
884 , , , , , 1. , , Łączenie potencjałów w ,celu wykazania spełniania warunków udziału w ,postępowaniu &ndash, informacje ogólne  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 661
885 , , , , , 2. , , Konsorcjum &ndash, definicje ............................................................................................................ 662
885 , , , , , , , , , , , , A. , Konsorcjum w ,dyrektywie klasycznej ................................................................................... 663
885 , , , , , , , , , , , , B. , Konsorcjum w ,ustawie &ndash, Prawo zamówień publicznych &ndash, informacje ogólne ............................ 664
899 , , , , , , , , , , , , C. , Podsumowanie .................................................................................................................. 671
901 , , , , , 3. , , Korzystanie z ,zasobów podmiotu trzeciego ............................................................................... 672
901 , , , , , , , , , , , , A. , Informacje ogólne .............................................................................................................. 672
903 , , , , , , , , , , , , B. , Kiedy wykonawca może posługiwać się potencjałem podmiotu trzeciego &ndash, &bdquo,stosowność&rdquo, sytuacji  , , , , , , 673
905 , , , , , , , , , , , , C. , Możliwość posługiwania się potencjałem podmiotu trzeciego w ,zakresie kryteriów selekcji ...... 674
907 , , , , , , , , , , , , D. , Badanie i ,ocena podmiotu udostępniającego zasoby ............................................................. 675
913 , , , , , , , , , , , , E. , Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasób............................................................ 676
921 , , , , , , , , , Rozdział XIII. Rażąco niska cena
922 , , , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 678
923 , , , , , 2. , , Postępowanie wyjaśniające ..................................................................................................... 679
924 , , , , , , , , , , , , A. , Warunki wszczęcia procedury wyjaśniającej z ,art. ,224 ust. ,2 u.p.z.p. ....................................... 680
929 , , , , , , , , , , , , B. , Przedmiot badań zamawiającego ........................................................................................ 683
935 , , , , , , , , , , , , C. , Wymagania dotyczące wezwania do wyjaśnień ..................................................................... 685
940 , , , , , , , , , , , , D. , Wielokrotność wezwania .................................................................................................... 687
946 , , , , , , , , , , , , E. , Obowiązki wykonawcy. Ciężar dowodu ................................................................................ 690
951 , , , , , , , , , , , , F. , Dowody na potwierdzenie braku rażąco niskiej ceny ............................................................. 692
956 , , , , , , , , , , , , G. , Brak złożenia wyjaśnień w ,zakresie rażąco niskiej ceny .......................................................... 696
961 , , , , , 3. , , Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską cenę .................................................................... 697
965 , , , , , 4. , , Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rażąco niskiej ceny ...................................................... 699
969 , , , , , 5. , , Rażąco niska cena w ,postępowaniu odwoławczym ..................................................................... 700
969 , , , , , , , , , , , , A. , Rozkład ciężaru dowodowego ............................................................................................. 700
977 , , , , , , , , , , , , B. , Prekluzja dowodowa .......................................................................................................... 701
981 , , , , , , , , , Rozdział XIV. Umowy
982 , , , , , 1. , , Informacje wstępne ................................................................................................................ 702
990 , , , , , 2. , , Najważniejsze różnice w ,stosunku do d.p.z.p. ............................................................................ 712
1002 , , , 3. , , Zmiany umowy ....................................................................................................................... 717
1003 , , , , , , , , , , A. , Istotna zmiana zawartej umowy w ,sprawie zamówienia publicznego ...................................... 719
1006 , , , , , , , , , , B. , Dopuszczalne zmiany umowy zawartej w ,sprawie zamówienia publicznego ............................. 720
1029 , , , 4. , , Katalog przykładowych klauzul umownych ................................................................................ 750
1045 , , , 5. , , Wykonanie umowy .......................................................................................................... ...... 783
1045 , , , , , , , , , , A. , Raport z ,realizacji zamówienia ............................................................................................ 784
1048 , , , , , , , , , , B. , Ogłoszenie o ,wykonaniu umowy ......................................................................................... 788
1049 , , , 6. , , Podwykonawstwo w ,zamówieniach publicznych ........................................................................ 789
1049 , , , , , , , , , , A. , Definicja pojęcia ................................................................................................................ 790
1050 , , , , , , , , , , B. , Możliwość powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy ................................... 791
1052 , , , , , , , , , , C. , Zasady podawania informacji o ,podwykonawcach ................................................................ 794
1054 , , , , , , , , , , D. , Weryfikacja podmiotowa podwykonawców ......................................................................... 795
1055 , , , , , , , , , , E. , Postanowienia umów o ,podwykonawstwo ........................................................................... 796
1056 , , , , , , , , , , F. , Podwykonawcy w ,zamówieniach na roboty budowlane ......................................................... 797
1059 , , , , , , , , , , G. , Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub ,dalszemu podwykonawcy ................... 803
1063 , , , , , , , Rozdział XV. Waloryzacja w ,umowach w ,sprawie zamówienia publicznego
1064 , , , 1. , , Informacje ogólne ................................................................................................................... 804
1064 , , , 2. , , Waloryzacja umowna .............................................................................................................. 806
1064 , , , , , , , , , , A. , Waloryzacja umowna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ......................................... 807
1065 , , , , , , , , , , B. , &bdquo,Mała klauzula waloryzacyjna&rdquo, ............................................................................................ 808
1066 , , , , , , , , , , C. , Klauzula waloryzacyjna z ,art. ,439 u.p.z.p. ............................................................................. 809
1075 , , , , , , , , , , D. , Waloryzacja umowna w ,oparciu o ,art. ,455 ust. ,1 pkt ,4 u.p.z.p. (art. ,144 ust. ,1
pkt ,3 d.p.z.p.) lub art. ,48 specustawy ................................................................................... 821
1089 , , , , , , , , , , E. , Zasadność korzystania z ,waloryzacji umownej ...................................................................... 831
1091 , , , 3. , , Waloryzacja sądowa ............................................................................................................... 832
1091 , , , , , , , , , , A. , Klauzula rebus sic stantibus ................................................................................................. 833
1095 , , , , , , , , , , B. , Waloryzacja w ,oparciu o ,art. ,632 §, ,2 k.c. .............................................................................. 835
1097 , , , , , , , Indeks rzeczowy

Szczegóły ebooka Meritum. Zamówienia publiczne

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8286-785-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-8124-952-2
Autorzy:
Irena Skubiszak-Kalinowska
EAN:
9788382867855
Liczba Stron:
1080
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub