• Promocja
NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE

Ebook NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE

27,80 zł 31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Oddajemy Państwu dziewiąty tom serii „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”. Pod względem merytorycznym jest on bardziej niż dotychczasowe skierowany na problematykę rozwoju nadbrzeży.
Niniejszy tom zawiera siedemnaście artykułów obejmujących treści dotyczące geologii i dynamiki nadbrzeży, ze szczególnym wyeksponowaniem: zagadnień związanych z rozwojem wybrzeży wydmowych, wpływu organizmów na rozwój wydm nadmorskich, technicznych problemów ochrony strefy brzegowej oraz aspektów hydrologicznych, geochemicznych i biologicznych rozwoju środowiska stref brzegowej, pobrzeży i pojezierzy. Autorzy artykułów udowodnili po raz kolejny, że ich warsztat naukowy jest nowoczesny i urozmaicony, a otrzymane wyniki badań są wartościowe, nowatorskie i interesujące.
Wszystkie prace zostały uprzednio zaprezentowane i poddane dyskusji na dziewiątej konferencji „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”, która odbyła się w Ustce 31 maja i 1 czerwca 2010 roku. Konferencję, podobnie jak osiem poprzednich, zorganizowała grupa pracowników Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku, wspierana organizacyjnie przez słupski oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego i pod patronatem Sekcji Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE

C ON T E N T S


BIOLOGICAL RESOURCES. PROTECTED AREAS

Iryna Dudka , Iryna Anishchenko
FLUCTUATIONS IN THE DIVERSITY OF MYXOMYCETES AS COMPONENTS OF HETEROTROPHIC BIOTA IN THE FOREST COMMUNITIES OF NATIONAL NATURE PARK “MEZYNS’KYY” (LEFT-BANK POLISSYA OF UKRAINE) 7

Nikolaj Dajneko, Sergej Timofeev, Svetlana Zhadko
ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЯНОМ КОРМЕ ПОЙМЕННОГО ЛУГА Р. СОЖ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 17
Assessment of the accumulation of radionuclides by grass fodder from the floodplain meadow of the river Sozh in Gomel Region

Dmitriy Ivantsov
АКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137СS В ОРГАНИЗМЕ РЫБ, ОБИТАЮЩИХ В МЕЛИОРАТИВНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 25
Activity and distribution of 137Сs in the bodies of fish, inhabiting the melioration
network on the territory of Polesye State Radiation-Ecological Reserve

Anna Kabysheva, Nikolaj Halinouski
КАРАБИДОКОМПЛЕКСЫ ПРИБРЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ РЕК ИПУТЬ И СОЖВ ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 33
The carabid complexes of coastal communities of rivers Iput’ and Sozh near the city Gomel’

Yuriy Karpenko, Oleksandr Jakovenko
БІОТОПИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СМАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В СКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 39
Habitats natural protected territories as elements of Emerald Network in the regional ecological network in Chernihiv Region

Elena Kulikova, Galina Ermolenkova
РЕДКИЕ ОСТЕПНЕННЫЕ ЛУГОВЫЕ СООБЩЕСТВА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 47
Rare stepped meadow community of Belarusian Polesie

Olena Kupchyk
VOLTAMPEROMETRIC DETECTION OF HEAVY METALS AND THE DEFINITION OF SOME INDICATORS OF QUALITY IN HONEY SAMPLES 57

Natalia Kurhaluk, Halyna Tkachenko, Katarzyna Pałczyńska-Guguła
FISH ANTIOXIDANT PROFILE AS AN EFFECTIVE BIOMONITORING METHOD OF THE WATER POLLUTION DEGREE 65

Oleksandr Lukash
ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ ФЛОРИ МІСТА ЧЕРНІГІВ (УКРАЇНА) 71
Geographical and phytocenotical analysis of invasive species of flora of Chernihiv city (Ukraine)

Alexandr Savarin
О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕКОМОЯДНЫХ (LIPOTYPHLA) МЛЕКОПИТАЮЩИХ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ 81
On the issues of studying the Lipotyphla fauna of Belarus

Valentina Shevchenko, Tetiana Zhylina
НЕМАТОДИ ЯК СКЛАДОВА ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ЕПІФІТНИХ ЗООЦЕНОЗІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА 89
Nematodes as a component of food webs of epiphytic zoocenoses of Chernihiv

Natalija Smoliar, Tetjana Solomakha, Volodimir Solomakha
РОЛЬ ПРОЕКТОВАНОГО ОБ’ЄКТА СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ «БОРІВСЬКИЙ» (ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПРИДНІПРОВ’Я) У ЗБЕРЕЖЕННІ ВИДІВ РОСЛИН БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 97
The role of the projected object «Borivskyy» of the Emerald Network (the Left-Bank Trans-Dnieper Region) in preservation of the Berne Convention species

Ivan Yanochkin, Aleksandr Garaschenko, Svetlana Smyatkina
ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛАИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ШАРОЛЕЗСКОЙ И ЛИМУЗИНСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 103
Raising cattle of the specialized beef breeds Sharolais and Limousine on the territory of radioactive contamination

Ivan Yanochkin, Aleksandr Garaschenko, Svetlana Smyatkina
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВ ЛУГОПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137CS ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ШАРОЛЕЗСКОЙ И ЛИ-
МУЗИНСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 111
The use of grazing lands with different 137Сs contamination density in raising cattle of specialized beef breeds Sharolais and Limousine

Oleg Aleksandrowicz
ФАУНА ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 119
The ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of Belarusian Polesye

WATER, LAND AND MINERAL RESOURCES. RECREATION RESOURCES AND TOURISM

Adam Choinski, Ivan Kirvel, Mariusz Ptak
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ РЕКИ ОЛАВА (ЮЖНАЯ ПОЛЬША) ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНЙ 137
Changes in water temperature of the river Oława (southern Poland) due to changes in climatic factors

Svitlana Kyriienko
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 143
Tourist and recreation potential of Chernigiv Region

Vitalii Martyniuk
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКИ РЕСУРСІВ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЮ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 151
Constructive and geographical assessment of lake Sapropel resources of Ukrainian Polissia

Victoria Papernik, Alla Zhydenko
ГІДРОХІМИЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНІХ РІЧОК ПРИТОК Р. ДЕСНА ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 163
Hydrochemical indexes of medium rivers, the tributaries of the river Desna under conditions of heavy metal pollution

Alina Sliuta
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ Р. УБІДЬ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 171
The integral assessment of the Ubed river basin system as a basis for choosing the ways to optimize usage of natural resources

Aliaksandr Volchak, Ivan Kirvel
ОЦЕНКА ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛA РЕК БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 179
Assessment of the water-energy potential of the rivers of the Belarusian Polesye

Alexander Zinoviev
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА УРОВНЯ НАВОДНЕНИЙ 187
Development of software for integrated hydrological forecasting and flood level analysis

REFERENCES 195
ЛІТЕРАТУРА

Szczegóły ebooka NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-280-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-280-1
Wydanie:
1
Redakcja:
Zbigniew Osadowski,Mykola Nosko
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
222
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub