Niemiecki dla opiekunów medycznych

Ebook Niemiecki dla opiekunów medycznych Barbara Rogowska

Barbara Rogowska
74,34 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka samouczek przygotowana z myślą o tych, którzy zamierzają wyjechać do Niemiec i pracować tam w charakterze opiekunek lub opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych w domach prywatnych. Przeznaczona jest zarówno dla osób nieznających języka niemieckiego i rozpoczynających jego naukę, jak i dla tych, którzy już znają w jakimś stopniu język niemiecki i potrzebują wsparcia w postaci fachowego słownictwa i zwrotów językowych przydatnych w wykonywanej pracy.

Układ tematyczny podręcznika pozwala na szybkie nawiązanie komunikacji językowej, ułatwia wyszukanie potrzebnych słów i wyrażeń, a podana w nawiasach uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia naukę wymowy.
Gotowe zdania i wyrażenia są zebrane w grupach tematycznych, takich jak: zwroty grzecznościowe na każdą okazję, formy towarzyskie, przedstawianie się, dane osobowe, dom i otoczenie, zakupy, przygotowywanie i podawanie posiłków, anatomia człowieka, pielęgnacja ciała i utrzymywanie go w dobrej kondycji oraz ochrona zdrowia podopiecznego. W ostatnim rozdziale znajdują się wybrane jednostki chorobowe i ich objawy.
Pomocne w przyswojeniu słownictwa są ryciny przedstawiające budowę człowieka oraz schematy układów: pokarmowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, moczowo-płciowego. Całość uzupełniają znajdujące się na końcu książki: klucz do ćwiczeń oraz alfabetyczny spis najważniejszych słówek. Zagadnienia gramatyczne tłumaczone są przejrzyście i przystępnie na bazie słownictwa dominującego w danym rozdziale, a sam materiał gramatyczny zintegrowany jest z materiałem leksykalnym danego rozdziału lub rozdziałów wcześniejszych.

Spis treści ebooka Niemiecki dla opiekunów medycznych

Jak korzystać z książki XIII

1. Zwroty grzecznościowe na każdą okazję – Höflichkeitsformen für jede Gelegenheit 1
Podstawowe zwroty do zapamiętania – Grundlegende Redewendungen zum Einprägen 1
Powitanie – Begrüßung 1
Pożegnanie – Abschied 2
Podziękowania – Danksagungen 3
Przeprosiny – Entschuldigung 4
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 5
Zaimki osobowe – Personalpronomen 5
Czasowniki – Verben 5
Szyk zdania niemieckiego – Wortfolge im Satz 10
Tworzenie pytań. Zdania pytające – Fragenbildung. Fragesätze 11

2. Formy towarzyskie – Umgangsformen 15
Zwroty do zapamiętania – Grundlegende Redewendungen zum Einprägen 15
Dobre życzenia – Gute Wünsche 15
Uprzejmość na co dzień – Höflichkeit im Alltag 17
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 19
Rodzajnik nieokreślony i określony – Der Artikel unbestimmt/ /bestimmt 19
Rzeczownik i rodzajnik – Das Substantiv und der Artikel 20
Rzeczowniki złożone – Zusammengesetzte Substantive 24
Przeczenie – Verneinung 25

3. Przedstawianie się. Dane osobowe – Sich vorstellen. Angaben zur Person 31
Podstawowe zwroty do zapamiętania – Grundlegende 31
Redewendungen zum Einprägen 31
Dane osobowe – Personalangaben 31
Liczebniki główne – Kardinalzahlen 35
Przedstawianie się. Pytania ogólne – Vorstellung. Allgemeine Fragen 36
Rozmowy o wykształceniu – Gespräche über Ausbildung 39
Stan cywilny – Familienstand 41
Kraj, ludzie, języki – Land, Leute, Sprachen 43
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 44
Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben 44

4. Dom i otoczenie – Das Zuhause und die Wohnumgebung 49
Informacje ogólne – Allgemeine Informationen 49
Wyposażenie mieszkania – Ausstattung der Wohnung 51
Kuchnia – Die Küche 51
Łazienka – Das Badezimmer 53
Ubikacja/toaleta – Das Klo/Die Toilette 54
Salon, pokój gościnny – Das Wohnzimmer, das Gästezimmer 54
Sypialnia – Das Schlafzimmer 55
Gabinet – Das Arbeitszimmer 55
Pomieszczenie gospodarcze – Der Abstellraum 55
Praca w domu – Die Hausarbeit 57
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 59
Ważne przyimki – Wichtige Präpositionen 59
Ważne terminy (kiedy?) – Wichtige Termine (wann?) 61
Przydatne zwroty dotyczące określania czasu – Nützliche Ausdrücke zur Zeitbestimmung 64
Liczebniki porządkowe – Die Ordinalzahlen 66

5. Zakupy – Einkäufe 68
Przydatne zdania i zwroty – Nützliche Sätze und Phrasen 68
Jednostki objętości i masy w Niemczech – Volumen- und Gewichtseinheiten in Deutschland 70
Sklepy w Niemczech – Geschäfte in Deutschland 71
Artykuły spożywcze – Lebensmittel 72
Lista zakupów – Einkaufszettel 80
Stoisko z wędlinami. Zrozumieć sprzedawczynię… – An der Wursttheke. Die Verkäuferin verstehen… 83
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 84
Czasowniki modalne – Modalverben 84

6. Przygotowywanie i podawanie posiłków – Mahlzeitenzubereitung und Mahlzeitengabe 90
Przydatne wyrażenia – Nützliche Ausdrücke 90
Posiłki w Niemczech – Mahlzeiten in Deutschland 92
Czynności przy przygotowywaniu posiłków – Tätigkeiten bei Mahlzeitenzubereitung 93
Przydatne przymiotniki i wybrane przysłówki – Nützliche Adjektive und gewählte Adverbien 95
Rodzaje diet – Kostformen 97
Karmienie/podawanie jedzenia: śniadanie, obiad, kolacja – Das Essen anreichen: Frühstück, Mittagessen, Abendessen 99
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 105
Stopniowanie przymiotników i przysłówków – Steigerung der
Adjektive und Adverbien 105
Zaimki nieokreślone „man” i „es” – Indefinitpronomen „man” und „es” 106

7. Anatomia ogólna. Części ciała i narządy – Allgemeine Anatomie. Körperteile und Organe 109
Głowa – Der Kopf 109
Części ciała. Tułów i kończyny – Körperteile. Der Rumpf und die Gliedmaßen 112
Narządy wewnętrzne – Innere Organe 116
Układ narządów w organizmie człowieka – Organsysteme im menschlichen Körper 118
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 120
Czasowniki zwrotne – Reflexive Verben 120
Tworzenie rzeczowników od czasowników – Substantivierung von Verben 124

8. Higiena i pielęgnacja ciała – Hygiene und Körperpflege 126
Problemy zdrowotne w podeszłym wieku – Gesundheitliche Probleme im Alter 126
Artykuły do higieny osobistej i pielęgnacji ciała – Hygieneartikel und Körperpflegemittel 128
Toaleta poranna – Die Morgentoilette 130
Wypróżnianie/wydalanie – Ausscheidungen 134
Łóżko rehabilitacyjne zdalnie sterowane (na pilota) – Das Pflegebett mit Fernbedienung 136
Toaleta wieczorna – Die Abendtoilette 137
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 139
Tryb rozkazujący – Der Imperativ 139
Zaimek osobowy – Das Personalpronomen 142

9. Wizyta u lekarza. Leki, choroby, kuracje – Arztbesuche. Arzneimittel, Krankheiten, Behandlung 144
Pomocne wyrażenia dla opiekunki/opiekuna – Hilfreiche Ausdrücke für Betreuerin/Betreuer 144
Podopieczna/podopieczny skarży się na dolegliwości – Pflegebedürftige/Pflegebedürftiger klagt über Beschwerden 147
Lista specjalności lekarskich (wybór) – Liste der Facharztbezeichnungen (eine Auswahl) 149
Postacie leków – Die Arzneimittelformen 154
Krótka informacja o lekach – Kurze Information über Arzneimittel 156
Ulotka – Der Beipackzettel 156
Grupy leków – Arzneimittelgruppen 157
U dentysty – Beim Zahnarzt 159
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 160
Czas przeszły Präteritum (Imperfekt) czasowników „haben”, „sein” i czasowników modalnych – Präteritum (Imperfekt) von „haben”, „sein” und von Modalverben 160
Zaimek dzierżawczy – Das Possessivpronomen 164

10. Nagłe wypadki. Rozmowy telefoniczne ze służbami ratunkowymi – Notfälle. Gespräche mit den Rettungsdiensten 167
Numer alarmowy 112 – Notruf 112 167
Dokumenty na wypadek nagłego zachorowania – Notfalldokumente 168
Wzywanie pomocy i „pięć pytań W” – Notruf und die 5 W‑Fragen 170
Krótkie scenariusze nagłych zagrożeń – Kurze Notfallszenarien 170
Zwroty w stanach zagrożenia życia – Formulierungen in Notfallsituation 175
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 177
Czas przeszły Perfekt – Das Perfekt 177

11. Spacery, gimnastyka i inne zajęcia w czasie wolnym – Spaziergänge, Gymnastik und andere Freizeitaktivitäten 181
Podopieczne/podopieczni długotrwale unieruchomieni, leżący – Bettlägerige Pflegebedürftige 181
Kilka zwrotów i wskazówek dotyczących opieki oraz komunikacji werbalnej – Einige Redewendungen und Hinweise zur Pflege und zur verbalen Kommunikation 182
Podopieczne/podopieczni chodzący – Mobile Pflegebedürftige 186
Czynności w domu – Aktivitäten in der Wohnung 186
Czynności poza domem – Aktivitäten außerhalb der Wohnung 189
Urządzenia pomocnicze do chodzenia – Gehhilfen 192
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 195
Czas przeszły Perfekt. Kontynuacja – Das Perfekt. Fortsezung 195

12. Choroby wieku podeszłego i ich objawy – Krankheiten im Alter und ihre Symptome 201
Pierwsze oznaki procesu starzenia się – Erste Anzeichen der Alterung 201
Najczęstsze choroby wieku podeszłego – Die häufigsten Alterkrankheiten 203
Choroby układu oddechowego – Erkrankungen der Atemwege 203
Choroby układu nerwowego – Neurologische Erkrankungen 204
Choroby skóry – Hauterkrankungen 204
Choroby serca i układu krążenia – Herz‑ und Kreislauferkrankungen 205
Choroby układu odpornościowego – Immunologische Erkrankungen 205
Choroby narządu ruchu – Erkrankungen des Bewegungsapparates 206
Choroby nerek i pęcherza moczowego – Erkrankungen der Niere und der Harnblase 206
Choroby oczu – Augenerkrankungen 207
Choroby uszu – Ohrenerkrankungen 207
Choroby żołądka i jelit – Magen‑Darm‑Erkrankungen 207
Choroby wywołane zaburzeniami przemiany materii – Stoffwechselerkrankungen 208
Objawy chorobowe wg części ciała – Krankheits‑symptome nach Körperregionen 209
Głowa – Kopf 209
Szyja/kark – Hals/Nacken 210
Klatka piersiowa – Brustkorb 210
Brzuch i podbrzusze – Bauch und Unterbauch 211
Ramiona i nogi – Arme und Beine 211
Objawy ogólne – Symptome allgemein 212
Teksty do czytania z ćwiczeniami – Texte zum Lesen mit Übungen 213
Komentarz gramatyczny z ćwiczeniami – Grammatischer Kommentar mit Übungen 217
Präteritum (Imperfekt). Ciąg dalszy – Präteritum (Imperfekt). Fortsetzung 217

Klucz do ćwiczeń – Lösungsschlüssel 225

Słowniczek polsko-niemiecki – Glossar Polnisch–Deutsch 238

Piśmiennictwo 245

Szczegóły ebooka Niemiecki dla opiekunów medycznych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5479-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5436-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Barbara Rogowska
Liczba Stron:
246
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub