Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego

Ebook Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego

92,04 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego” to nowoczesne kompendium wiedzy dotyczące specjalistycznego pielęgnowania osób starszych.

W książce pod redakcją dr hab. Marty Muszalik autorzy przedstawili aktualną wiedzę dotyczącą wybranych aspektów i odrębności przebiegu wybranych schorzeń, leczenia i postępowania pielęgniarskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi. W postępowaniu pielęgniarskim omówili wybrane procedury, projekty standardu/modelu opieki nad pacjentem w starszym wieku na oddziale geriatrycznym oraz w środowisku zamieszkania.
Uwzględnili również aspekty nowoczesnego podejścia do opieki geriatrycznej w zakresie wybranych zagadnień z promocji zdrowia i programów dla osób starszych oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

„Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego” to publikacja niezbędna do profesjonalnego sprawowania opieki nad pacjentami w wieku starszym. Będzie przydatna w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności praktycznych zarówno dla studentów pielęgniarstwa, jak i osób kształcących się zawodowo.

,,Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego” pod redakcją naukową Marty Muszalik uważam za istotną pozycję przybliżającą Czytelnikowi istotne zagadnienia z zakresu specjalistycznego pielęgnowania osób starszych. To nowoczesny podręcznik zawierający aktualną, praktyczną wiedzę, uwzględniającą postępy w opiece nad osobami starszymi. W bardzo przystępny sposób omówiono wybrane aspekty i odrębności przebiegu schorzeń u pacjentów geriatrycznych, ich leczenia i postępowania pielęgniarskiego.

Za cenne, z punktu widzenia dydaktycznego i praktycznego, uważam zamieszczenie w każdym podrozdziale opisu przypadku i dostosowanego do niego planu opieki pielęgniarskiej. Kolejnym walorem podręcznika jest fakt, że każdy rozdział poprzedzają cele, które student powinien osiągnąć po zapoznaniu się z odpowiednimi treściami, wykonaniu zadań oraz poszerzeniu wiedzy o literaturę przedmiotową.

Dodatkowym atrybutem książki jest skład autorski złożony z pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mających ogromne doświadczenie zarówno kliniczne, jak i dydaktyczne.

Z głębokim przekonaniem polecam podręcznik „Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego” pod redakcją naukową Marty Muszalik, który będzie idealnym źródłem uzupełnienia i poszerzenia wiedzy z zakresu profesjonalnego postępowania w pielęgnacji, w zdrowiu i chorobie osób w starszym wieku.

W moim odczuciu będzie to pozycja przydatna nie tylko w nauczaniu studentów wszystkich kierunków medycznych, ale także w kształceniu podyplomowym oraz dla zawodowo czynnych pielęgniarek w ich w codziennej pracy podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi, nie tylko w szpitalach, zakładach opieki leczniczej i tym podobnych instytucjach, ale także w środowisku domowym oraz w domach pomocy społecznej.

Fragment z recenzji prof. dr hab. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak

Spis treści ebooka Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz skrótów XVII
CZĘŚĆ I. Zagadnienia ogólne i szczegółowe opieki nad pacjentami w starszym wieku 1
1. Koncepcja pielęgniarstwa geriatrycznego – Marta Muszalik, Ewa Borowiak 3
1.1. Wstęp 3
1.2. Teorie i modele pielęgnowania 4
1.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej na podstawie diagnozy potrzeb i problemów 7
1.4. Projekt modelu opieki nad pacjentem w geriatrii 9
1.5. Podsumowanie 10
2. Wybrane schorzenia u pacjentów w starszym wieku – odrębności w przebiegu, leczeniu i postępowaniu pielęgniarskim 13
2.1. Schorzenia kardiologiczne – Katarzyna Łagoda 13
2.1.1. Wstęp 13
2.1.2. Niewydolność serca 15
2.1.3. Nadciśnienie tętnicze 16
2.1.4. Wady serca 18
2.1.5. Tętniak aorty 19
2.1.6. Zaburzenia rytmu serca 19
2.1.7. Choroba wieńcowa serca 20
2.1.8. Ocena wydolności układu krążenia 21
2.1.9. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 21
2.1.10. Podsumowanie 30
2.2. Schorzenia układu oddechowego – Katarzyna Łagoda 32
2.2.1. Wstęp 32
2.2.2. Zapalenie płuc 33
2.2.3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 34
2.2.4. Rozedma płuc 35
2.2.5. Zaburzenia oddychania w czasie snu 35
2.2.6. Astma 37
2.2.7. Zatorowość płucna 38
2.2.8. Ocena wydolności układu oddechowego i stanu ogólnego pacjenta 39
2.2.9. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 41
2.2.10. Podsumowanie 48
2.3. Schorzenia układu pokarmowego – Grażyna Puto 52
2.3.1. Zmiany inwolucyjne układu pokarmowego 52
2.3.2. Wybrane schorzenia układu pokarmowego 54
2.3.3. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 58
2.3.4. Podsumowanie 64
2.4. Schorzenia układu ruchu – Matylda Sierakowska 66
2.4.1. Wstęp 66
2.4.2. Choroba zwyrodnieniowa stawów 67
2.4.3. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 70
2.4.4. Osteoporoza 78
2.4.5. Polimialgia reumatyczna 81
2.4.6. Podsumowanie 82
2.5. Schorzenia skóry – Cecylia R. Łukaszuk, Anna Baranowska 85
2.5.1. Wstęp 85
2.5.2. Schorzenia skóry 85
2.5.3. Owrzodzenia podudzi kończyn dolnych 88
2.5.4. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 90
2.5.5. Podsumowanie 96
2.6. Schorzenia psychiczne – Halina Doroszkiewicz 98
2.6.1. Wstęp 98
2.6.2. Wybrane schorzenia psychiczne wieku starszego 99
2.6.3. Zaburzenia świadomości w starszym wieku 104
2.6.4. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 105
2.6.5. Podsumowanie 111
2.7. Schorzenia neurologiczne – Katarzyna Krystyna Snarska 113
2.7.1. Wstęp 113
2.7.2. Pielęgnowanie chorego w starszym wieku z udarem mózgu 115
2.7.3. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 123
2.7.4. Pielęgnowanie chorego w starszym wieku z chorobą Parkinsona 129
2.7.5. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 136
2.7.6. Podsumowanie 143
2.8. Zaburzenia snu oraz inne dolegliwości wieku starszego – Grażyna Puto 146
2.8.1. Wstęp 146
2.8.2. Charakterystyka snu osób starszych 147
2.8.3. Dolegliwości powodujące zaburzenia snu 148
2.8.4. Choroby przebiegające z zaburzeniami snu 150
2.8.5. Opis przypadku i plan opieki pielęgniarskiej 151
2.8.6. Podsumowanie 157
3. Wybrane procedury w pielęgniarstwie geriatrycznym – Paulina Kasperska, Marta Muszalik 159
3.1. Wstęp 159
3.2. Pomiar i analiza parametrów życiowych 160
3.3. Badanie elektrokardiograficzne 162
3.4. Stosowanie tlenoterapii 163
3.5. Pielęgnacja kaniuli obwodowej 164
3.6. Pielęgnacja wkłucia centralnego 165
3.7. Pobieranie materiału do wybranych badań diagnostycznych 167
3.7.1. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych 167
3.7.2. Pobranie krwi do badań mikrobiologicznych 168
3.7.3. Pobranie krwi włośniczkowej 169
3.7.4. Pobranie moczu na badanie ogólne 169
3.7.5. Pobranie moczu do badania mikrobiologicznego 170
3.7.6. Pobranie kału 170
3.8. Przygotowanie pacjenta do wybranych badań diagnostycznych 171
3.9. Podsumowanie 174
4. Standard opieki nad pacjentem w starszym wieku na oddziale geriatrycznym – Marta Muszalik, Halina Doroszkiewicz 176
4.1. Wstęp 176
4.2. Standard opieki nad pacjentem w starszym wieku na oddziale geriatrycznym – projekt 182
4.2.1. Grupa opieki 182
4.2.2. Oświadczenie standardowe 182
4.2.3. Cel opieki 182
4.2.4. Kryteria struktury 183
4.2.5. Środowisko pacjenta 184
4.2.6. Kryteria procesu 185
4.2.7. Kryteria wyniku 185
4.3. Podsumowanie 186
5. Standard opieki nad pacjentem w starszym wieku w środowisku zamieszkania – Alicja Marzec 188
5.1. Wstęp 188
5.2. Ogólne zasady opieki geriatrycznej 193
5.3. Inne założenia standardowe 194
5.3.1. Nowy rządowy projekt organizacji systemu opieki nad osobami starszymi Centra Zdrowia 75+ 195
5.3.2. Standard opieki nad pacjentem w starszym wieku w środowisku zamieszkania – projekt 196
5.4. Podsumowanie 202
CZĘŚĆ II. Postępy w opiece nad osobami starszymi 205
6. Wybrane zagadnienia z promocji zdrowia – programy dla osób starszych – Mateusz Cybulski 207
6.1. Cele ogólne i zakres promocji zdrowia 207
6.2. Aspekty pomyślnego, zdrowego i aktywnego starzenia się 208
6.3. Modele starzenia w Europie i na świecie 209
6.4. Działania i programy uwzględniające koncepcję pomyślnego starzenia się w Polsce i na świecie 213
6.5. Udział osób starszych w programach profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych 219
6.6. Podsumowanie 222
7. Nowoczesne technologie i rozwiązania w opiece nad osobami starszymi – Ewa Borowiak 226
7.1. Wstęp 226
7.2. Telemedycyna 227
7.2.1. Zdalna opieka medyczna 228
7.2.2. Punkty diagnostyczne 228
7.2.3. Telemedycyna w ratownictwie 229
7.2.4. Proste urządzenia monitorujące 229
7.2.5. Korzyści z zastosowania telemedycyny 230
7.2.6. Bariery telemedycyny 231
7.3. Adaptacja mieszkania do potrzeb osób starszych 231
7.4. Mieszkanie wspomagane 234
7.5. Podsumowanie 236
8. Nowoczesne metody pracy i oddziaływania w rewitalizacji osób starszych – Małgorzata Mistrzak 239
8.1. Wstęp 239
8.2. Zmiany w zakresie psychiki: sensoryczne, zdolności poznawczych, sfery emocjonalnej 241
8.3. Możliwości stymulacji i rehabilitacji mentalnej 245
8.4. Działania w ramach terapii zajęciowej 249
8.5. Aktywność seniorów 250
8.6. Formy wspomagania rozwoju seniorów 252
8.7. Podsumowanie 254
9. Badania i programy w zakresie profilaktyki i postępowania w zespole słabości – Marta Muszalik, Natalia Skierkowska 257
9.1. Wstęp 257
9.2. Czym jest frailty? 257
9.3. Rozpoznawanie frailty 260
9.4. Aspekty opieki nad pacjentem w starszym wieku 260
9.5. Badania i programy mające na celu przeciwdziałanie frailty 261
9.6. Podsumowanie 265
Skorowidz 269

Szczegóły ebooka Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6134-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6035-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Marta Muszalik
Liczba Stron:
296
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub