• Promocja
Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

Ebook Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

136,55 zł 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 136,55 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Niniejsza książka jest opracowaniem o charakterze przewodnika projektowania stalowych konstrukcji powłokowych. Zawiera interpretację szczegółowych zapisów normowych i zakres ich praktycznego stosowania. Ujmuje reguły i zasady projektowania w sposób kompleksowy wraz z kompletnymi przykładami projektowania różnych rodzajów konstrukcji z blach stalowych, takich jak: silosy i zasobniki, zbiorniki, a także rurociągi. Przeznaczone jest dla inżynierów projektantów, a także studentów i doktorantów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Spis treści ebooka Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

Przedmowa XIX
Wykaz ważniejszych skrótów XXIII
1. Ogólne zasady projektowania powłok z uwagi na stateczność 1
1.1. Wstęp 1
1.2. Nośność wyboczeniowa powłoki walcowej 5
1.2.1. Powłoka walcowa poddana ściskaniu osiowemu 5
1.2.1.1. Wprowadzenie 5
1.2.1.2. Stateczność powłoki walcowej ściskanej osiowo. Rozwiązanie analityczne 7
1.2.1.3. Stateczność powłoki walcowej ściskanej osiowo. Rozwiązanie numeryczne 11
1.2.1.4. Oszacowanie nośności wyboczeniowej powłoki walcowej ściskanej osiowo na podstawie zaleceń normowych 12
1.2.1.5. Badania laboratoryjne nośności ściskanych wzdłużnie powłok walcowych 15
1.2.1.6. Stateczność powłoki walcowej ściskanej osiowo – stany pokrytyczne 17
1.2.2. Powłoka walcowa poddana ściskaniu promieniowemu 21
1.2.2.1. Wprowadzenie 21
1.2.2.2. Rozwiązanie analityczne 21
1.2.2.3. Rozwiązanie numeryczne 23
1.2.2.4. Oszacowanie nośności wyboczeniowej na podstawie zaleceń normowych 24
1.2.3. Powłoka walcowa poddana skręcaniu 27
1.2.3.1. Wprowadzenie 27
1.2.3.2. Rozwiązanie analityczne 27
1.2.3.3. Rozwiązanie numeryczne 30
1.2.3.4. Oszacowanie nośności wyboczeniowej na podstawie zaleceń normowych 31
1.3. Nośność wyboczeniowa powłoki stożkowej 33
1.3.1. Wprowadzenie 33
1.3.2. Stateczność powłoki stożkowej ściskanej osiowo 34
1.3.3. Stateczność powłoki stożkowej obciążonej ciśnieniem na powierzchni bocznej 41
1.3.4. Oszacowanie nośności wyboczeniowej powłoki stożkowej ściskanej na powierzchni bocznej 43
1.3.5. Stateczność skręcanej powłoki stożkowej 46
1.3.6. Oszacowanie nośności wyboczeniowej skręcanej powłoki stożkowej 48
1.3.7. Nośność wyboczeniowa powłoki stożkowej – komentarze do zapisów normowych 51
1.4. Nośność wyboczeniowa powłoki sferycznej 53
1.4.1. Wprowadzenie 53
1.4.2. Stateczność powłoki sferycznej obciążonej ciśnieniem. Rozwiązanie analityczne 55
1.4.3. Stateczność powłoki sferycznej obciążonej ciśnieniem. Rozwiązanie numeryczne – analiza LBA 62
1.4.4. Nośność wyboczeniowa powłok sferycznych według zaleceń ECCS 64
1.4.5. Analizy GMNIA powłoki w postaci wycinka sfery 72
1.4.5.1. Wprowadzenie 72
1.4.5.2. Rodzaje rozpatrywanych imperfekcji 73
1.4.5.3. Generacja geometrii na potrzeby analizy GMNIA 74
1.4.5.4. Analizy GMNIA 75
1.4.5.5. Wnioski z wykonanych analiz 81
1.5. Projektowanie powłok stalowych według kryteriów normy PN-EN 1993-1-6 82
1.5.1. Wprowadzenie 82
1.5.2. Stan graniczny uplastycznienia (LS1) 84
1.5.2.1. Projektowanie naprężeniowe 84
1.5.2.2. Projektowanie na podstawie globalnych analiz numerycznych MNA lub GMNA 86
1.5.2.3. Projektowanie bezpośrednie 87
1.5.3. Stan graniczny uplastycznienia cyklicznego (LS2) 87
1.5.3.1. Projektowanie naprężeniowe 87
1.5.3.2. Projektowanie na podstawie globalnych analiz MNA i GMNA 88
1.5.3.3. Projektowanie bezpośrednie 89
1.5.4. Stan graniczny wyboczenia (LS3) 89
1.5.4.1. Wprowadzenie 89
1.5.4.2. Wymiarowanie na podstawie stanu naprężenia 90
1.5.4.3. Wymiarowanie na podstawie globalnych analiz numerycznych MNA i LBA 94
1.5.4.4. Projektowanie na podstawie globalnej analizy numerycznej GMNIA 97
1.5.5. Stan graniczny zmęczenia wysokocyklowego (LS4) 103
1.5.5.1. Wprowadzenie 103
1.5.5.2. Projektowanie naprężeniowe 104
1.5.5.3. Sprawdzenie stanu granicznego zmęczenia (LS4) z wykorzystaniem numerycznej analizy globalnej LA lub GNA 105
Normy 106
Literatura 107
2. Silosy i zasobniki 111
2.1. Wprowadzenie 111
2.2. Obciążenia silosów i zasobników 119
2.2.1. Wprowadzenie 119
2.2.2. Podstawowe pojęcia 121
2.2.3. Normy związane z projektowaniem stalowych silosów i zasobników 122
2.2.4. Klasyfikacja obciążeń 122
2.2.5. Sytuacje obliczeniowe i kombinacje obciążeń wg PN-EN 1990 125
2.2.5.1. Kombinacje oddziaływań w klasie oceny oddziaływań 1 127
2.2.5.2. Kombinacje oddziaływań w klasach oceny oddziaływań 2 i 3 127
2.2.5.3. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych nośności 128
2.2.5.4. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych użytkowalności 132
2.2.5.5. Sytuacje projektowe przy różnych układach geometrycznych silosów 134
2.2.5.6. Sytuacje obliczeniowe wynikające ze specyficznych rozwiązań 139
2.2.6. Właściwości materiałów rozdrobnionych i zbrylonych 140
2.2.7. Obciążenia pionowych ścian 145
2.2.7.1. Silosy smukłe 146
2.2.7.2. Silosy niskie i średniej smukłości 159
2.2.7.3. Silosy retencyjne 166
2.2.7.4. Silosy zawierające materiały sypkie napowietrzane 167
2.2.7.5. Różnice temperatury między składowanym ośrodkiem a konstrukcją ściany silosu 167
2.2.7.6. Obciążenia w silosach prostopadłościennych 169
2.2.8. Obciążenia stożkowych lejów i płaskich den 169
2.2.8.1. Klasyfikacja den silosów i zasady obliczania parć na dna silosów 169
2.2.8.2. Metoda bazowa 171
2.2.8.3. Parcie pionowe na płaskie dna w silosach smukłych 172
2.2.8.4. Parcie pionowe na płaskie dna w silosach niskich i średniej smukłości 173
2.2.8.5. Parcie w lejach stromych 174
2.2.8.6. Parcie w lejach płytkich 175
2.2.8.7. Metody alternatywne obliczania parcia w lejach 176
2.2.8.8. Parcie na leje przy napełnianiu 177
2.2.8.9. Leje w silosach z materiałem napowietrzanym 179
2.2.9. Badania właściwości materiałów rozdrobnionych i zbrylonych 179
2.2.9.1. Dobór i przygotowanie próbek 179
2.2.9.2. Ciężar objętościowy γ 179
2.2.9.3. Współczynnik tarcia materiału o ścianę μ 180
2.2.9.4. Kąt tarcia wewnętrznego materiału ϕi 180
2.2.9.5. Iloraz parcia bocznego K 181
2.2.9.6. Kohezja c 181
2.2.9.7. Bazowy współczynnik parcia lokalnego ośrodka Cop 181
2.2.10. Ustalenie właściwości materiałów rozdrobnionych i zbrylonych 182
2.2.11. Obciążenia wybuchem pyłu. Zasady obliczeń na wybuchy 183
2.3. Podstawy projektowania silosów stalowych 186
2.3.1. Wymagania ogólne 186
2.3.2. Zarządzanie niezawodnością 186
2.3.3. Stany graniczne 188
2.3.4. Oddziaływania i czynniki środowiskowe 189
2.3.5. Właściwości materiałów i parametry geometryczne niezbędne w projektowaniu 189
2.3.6. Modelowanie silosu w celu określenia efektów oddziaływań 190
2.3.7. Efekty oddziaływań do weryfikacji poszczególnych stanów granicznych 190
2.3.8. Trwałość i odporność ogniowa 191
2.3.9. Właściwości materiałów 191
2.3.10. Podstawy obliczeń konstrukcyjnych i wymiarowania 192
2.3.10.1. Stany graniczne nośności 192
2.3.10.2. Analiza silosów o konstrukcji powłokowej 192
2.3.10.3. Analiza silosów o konstrukcji skrzyniowej 195
2.3.10.4. Równoważne cechy ortotropowe ścian z blach profilowanych 196
2.3.10.5. Wymiarowanie płaszczy silosów walcowych 198
2.3.10.6. Wymiarowanie stożkowych lejów wysypowych 231
2.3.10.7. Obliczanie stożkowych dachów silosów 239
2.3.10.8. Projektowanie styków przejściowych oraz pierścieniowych dźwigarów podporowych 240
2.3.11. Obliczanie silosów prostopadłościennych 257
2.3.11.1. Wprowadzenie 257
2.3.11.2. Klasyfikacja form konstrukcyjnych 258
2.3.11.3. Nośność nieużebrowanych ścian pionowych 259
2.3.11.4. Nośność ścian silosów wykonanych z blach użebrowanych lub profilowanych 259
2.3.11.5. Silosy z wewnętrznymi ściągami 262
2.3.11.6. Nośność lejów ostrosłupowych 265
2.3.11.7. Żebra pionowe ścian silosów skrzyniowych 266
2.3.11.8. Stan graniczny użytkowalności silosów skrzyniowych 267
2.3.12. Reguły uproszczone dla silosów walcowych w klasie konsekwencji CC1 267
2.3.12.1. Kombinacje obciążeń dla klasy konsekwencji CC1 268
2.3.12.2. Oszacowanie efektów oddziaływań 268
2.3.12.3. Ocena stanu granicznego nośności 268
2.3.13. Wyrażenia na naprężenia błonowe w lejach stożkowych 274
2.3.13.1. Równomierne ciśnienie p0 na ściany stożka z towarzyszącym obciążeniem stycznym (tarcie) μ p0 275
2.3.13.2. Ciśnienie zmienne liniowo w przedziale od wartości p1 w wierzchołku do wartości p2 w strefie przejściowej z towarzyszącym obciążeniem stycznym (tarcie) μ p 275
2.3.13.3. Ciśnienie odcinkowo zmienne ze zmianą na poziomie h1 i bez składowej stycznej 275
2.3.13.4. Wzory zgodne z ogólną teorią rozkładu parcia w leju stożkowym 276
2.3.14. Rozkład ciśnienia wiatru na ściany silosów walcowych 277
Normy 279
Literatura 281
3. Zbiorniki 283
3.1. Wstęp 283
3.2. Charakterystyka konstrukcji powłokowych 284
3.3. Konstrukcje z blach stalowych 289
3.3.1. Rodzaje konstrukcji z blach 289
3.3.2. Zbiorniki na paliwa płynne 297
3.3.3. Zbiorniki na wodę 306
3.3.4. Zbiorniki ze stali nierdzewnej 308
3.3.5. Zbiorniki emaliowane 314
3.4. Charakterystyka podstawowych norm dotyczących projektowania walcowych stalowych zbiorników na ciecze 317
3.4.1. Normy wykorzystywane w obliczaniu zbiorników stalowych 317
3.4.2. PN-EN 1991-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki 318
3.4.3. PN-EN 1993-1-6:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 318
3.4.4. PN-EN 1993-4-2:2009. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki 321
3.4.5. PN-EN 14015:2010. Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych, spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej 326
3.4.6. PN-EN ISO 28765:2016. Emalie szkliste i porcelanowe. Projektowanie zbiorników stalowych, skręcanych śrubami, do przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych lub przemysłowych 332
3.4.7. PN-EN 13445-1:2014. Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 334
3.4.8. Podsumowanie 334
3.5. Obliczanie zbiorników 335
3.5.1. Obciążenia zbiorników 335
3.5.2. Materiały 337
3.5.3. Obliczenia statyczne i sprawdzanie stanów granicznych nośności 338
3.6. Zbiorniki walcowe pionowe z dachem stałym 342
3.6.1. Kształtowanie zbiorników i zalecenia konstrukcyjne 342
3.6.2. Obliczanie płaszcza zbiornika 347
3.6.3. Dach zbiornika 350
3.6.4. Dno zbiornika 357
3.7. Zbiorniki z dachem pływającym 363
3.7.1. Kształtowanie zbiornika 363
3.7.2. Obliczanie płaszcza zbiornika 363
3.7.3. Dach zbiornika 366
3.8. Zbiorniki wieżowe na wodę 368
Normy i akty prawne 381
Literatura i źródła internetowe 383
4. Rurociągi 387
4.1. Zagadnienia ogólne 387
4.1.1. Informacje wstępne i klasyfikacja 387
4.1.2. Części składowe rurociągów 389
4.1.3. Ochrona przed korozją 391
4.1.4. Szczególne zagadnienia projektowania rurociągów innych niż podziemne 397
4.2. Podstawy projektowania 399
4.2.1. Ogólna procedura 399
4.2.2. Obliczanie naprężeń w rurociągach 400
4.2.3. Uproszczona metoda sprawdzania stanu granicznego nośności 404
4.2.4. Metoda analizy przy niespełnieniu warunków stosowania metody uproszczonej 406
4.3. Stany graniczne 407
4.3.1. Formy zniszczenia 407
4.3.2. Stany graniczne nośności 407
4.3.2.1. LS1: Rozerwanie 407
4.3.2.2. LS2: Odkształcenia plastyczne 407
4.3.2.3. LS3: Deformacja trwała i warunki stateczności 408
4.3.2.4. LS4: Zmęczenie 409
4.3.2.5. LS5: Wyciek w wyniku nieszczelności 410
4.3.3. Stany graniczne użytkowalności 410
4.3.3.1. LS6: Owalizacja i ugięcia 410
4.3.3.2. LS7: Drgania 410
4.3.3.3. LS8: Nieszczelność 410
4.4. Kombinacje oddziaływań i współczynniki częściowe 411
4.4.1. Postanowienia ogólne 411
4.4.2. Stany graniczne nośności 411
4.4.3. Stany graniczne użytkowalności 412
4.5. Materiały i wyroby 413
4.5.1. Stal rurociągu. 413
4.5.1.1. Właściwości mechaniczne i spawalnicze 413
4.5.1.2. Ciągliwość 414
4.5.2. Stal spoiwa 414
4.5.2.1. Właściwości mechaniczne 414
4.5.2.2. Ciągliwość 414
4.5.3. Łączniki mechaniczne 415
4.5.4. Rury i połączenia rur 415
4.5.4.1. Asortyment i wymagania 415
4.5.4 2. Odchyłki i karby technologiczne w rurach ze szwem 420
4.5.4 3. Pęknięcia rurociągów 421
4.6. Metody badań i projektowanie na podstawie badań 424
4.7. Modele obliczeniowe i metody analizy 424
4.7.1. Postanowienia ogólne 424
4.7.2. Modele prętowe i metody analizy 426
4.7.2.1. Uwagi wstępne 426
4.7.2.2. Podstawy teorii sprężystego pręta zakrzywionego 427
4.7.2.3. Modelowanie numeryczne w ujęciu MES 428
4.7.3. Metody analizy 428
4.8. Zagadnienia wymiarowania 429
4.8.1. Dobór optymalnej średnicy i wymaganej grubości ścianki rury 429
4.8.2. Sprawdzanie stanu granicznego nośności 432
4.8.3. Trwałość zmęczeniowa 435
4.8.4. Sprawdzanie stanu granicznego użytkowalności 437
Normy 438
Literatura 440
Przykład I. Silos z blach nieprofilowanych 443
PI.1. Dane projektowe 443
PI.1.1. Założenia 443
PI.1.2. Dane techniczne 443
PI.2. Oddziaływania 444
PI.2.1. Obciążenie ciężarem własnym 444
PI.2.2. Oddziaływania zmienne 444
PI.3. Naprężenia oraz siły wewnętrzne w części walcowej silosu 452
PI.3.1. Południkowa siła ściskająca nxf w ściance w stanie pełnego napełnienia silosu 452
PI.3.2. Południkowa siła ściskająca nxe w ściance w stanie opróżniania silosu 452
PI.3.3. Wypadkowa obciążenia lokalnego Fpe oraz moment Mbase 452
PI.3.4. Naprężenia ściskające w dolnej części płaszcza wywołane momentem Mbase 452
PI.3.5. Naprężenia ściskające w dolnej części płaszcza wywołane parciem symetrycznym przy opróżnianiu 453
PI.3.6. Naprężenia ściskające w ściankach silosu od obciążenia śniegiem 453
PI.3.7. Naprężenia ściskające w ściankach silosu od ciężaru własnego 453
PI.3.8. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe naprężeń całkowitych 453
PI.4. Naprężenia oraz siły wewnętrzne w fartuchu 453
PI.4.1. Moment Mbase od wypadkowej obciążenia lokalnego 453
PI.4.2. Naprężenia ściskające w dolnej części fartucha wywołane momentem Mbase 454
PI.4.3. Naprężenia ściskające w dolnej części fartucha wywołane parciem symetrycznym przy opróżnianiu 454
PI.4.4. Naprężenia ściskające w fartuchu od obciążenia śniegiem 454
PI.4.5. Naprężenia ściskające w fartuchu od ciężaru własnego 454
PI.4.6. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe naprężeń całkowitych 454
PI.5. Naprężenia oraz siły wewnętrzne w leju 455
PI.5.1. Południkowa siła błonowa nϕh,Ed na jednostkę obwodu na górnym brzegu leja 455
PI.5.2. Maksymalne obliczeniowe naprężenie ściskające σuθ,Ed 456
PI.6. Warunki nośności części cylindrycznych 458
PI.6.1. Wyboczenie płaszcza w warunkach osiowego ściskania 458
PI.6.2. Wyboczenie fartucha w warunkach osiowego ściskania 461
PI.6.3. Niestateczność w warunkach ciśnienia zewnętrznego 462
PI.7. Warunki nośności leja stożkowego 463
PI.7.1. Rozerwanie styku przejściowego 463
PI.7.2. Mechanizm plastyczny w strefie przejściowej 464
PI.7.3. Wyboczenie ścianki leja 464
PI.8. Warunki nośności styku przejściowego silosów podpartych równomiernie 467
PI.8.1. Nośność plastyczna na podstawie analizy sprężystej 467
PI.8.2. Nośność plastyczna na podstawie analizy plastycznej 467
PI.8.3. Nośność ze względu na wyboczenie giętne pierścienia styku przejściowego 468
PI.8.4. Nośność ze względu na wyboczenie giętno-skrętne pierścienia styku przejściowego 469
Przykład II. Silos z blach profilowanych poziomo 471
PII.1. Dane projektowe 471
PII.1.1. Założenia 471
PII.1.2. Dane techniczne 471
PII.2. Oddziaływania 472
PII.2.1. Oddziaływania stałe 472
PII.2.2. Oddziaływania zmienne 472
PII.3. Naprężenia oraz siły wewnętrzne w części walcowej silosu 480
PII.3.1. Południkowa siła ściskająca nxf w ściance w stanie pełnego napełnienia silosu 480
PII.3.2. Południkowa siła ściskająca nxe w ściance w stanie opróżniania silosu 481
PII.3.3. Południkowa siła ściskająca nxM w ściance silosu spowodowana wypadkową obciążenia lokalnego w stanie opróżniania 481
PII.3.4. Południkowa siła ściskająca nx w ściance silosu spowodowana innym oddziaływaniami 482
PII.3.5. Równoleżnikowa siła rozciągająca nqf w ściance w stanie pełnego napełnienia silosu (wartość obliczeniowa) 483
PII.3.6. Równoleżnikowa siła rozciągająca nqe w ściance w stanie opróżniania silosu (wartość obliczeniowa) 483
PII.4. Warunki nośności dla płaszcza silosu 483
PII.4.1. Nośność wyboczeniowa ścianki z pominięciem sztywności poszycia 483
PII.4.2. Nośność wyboczeniowa ścianki z uwzględnieniem sztywności poszycia 485
PII.4.3. Nośność wyboczeniowa ścianki, usztywnionej żebrami, traktowanej jak powłoka ortotropowa 486
PII.4.4. Nośność wyboczeniowa ścianki pod wpływem ciśnienia zewnętrznego, częściowego podciśnienia lub oddziaływania wiatru 490
PII.4.5. Nośność plastyczna poszycia silosu 492
Przykład III. Zbiornik z dachem pływającym 493
PIII.1. Dane projektowe 493
PIII.2. Kształtowanie zbiornika 494
PIII.3. Dach pływający dwupowłokowy 495
PIII.3.1. Oddziaływania stałe 497
PIII.3.2. Sprawdzenie warunków pływalności dachu 498
PIII.3.2.1. Przypadek obciążenia nr 1 – zanurzenie dachu w stanie eksploatacyjnym 499
PIII.3.2.2. Przypadek obciążenia nr 2 – stan awaryjny I – zanurzenie dachu przy obciążeniu wodą opadową 499
PIII.3.2.3. Przypadek obciążenia nr 3 – stan awaryjny II – zanurzenie dachu przy rozszczelnieniu dwóch sąsiednich komór 499
PIII.3.3. Sprawdzenie warunku nośności płyty dolnej dachu 501
PIII.3.4. Sprawdzenie warunku nośności żebra usztywniającego 502
PIII.3.5. Obliczenia modelu MES płyty dolnej dachu 504
PIII.3.6. Wymiarowanie podpieraka dachowego 506
PIII.4. Płaszcz zbiornika 512
PIII.4.1. Dobór grubości pasów płaszcza 512
PIII.5. Usztywnienie płaszcza zbiornika 518
PIII.5.1. Pierścień brzegowy 518
PIII.5.2. Oddziaływania wiatru 518
PIII.5.3. Pierścień wieńczący (wiatrowy) 521
PIII.5.3.1. Wstępne kształtowanie pierścienia z warunku sztywności 522
PIII.5.3.2. Obliczenie momentów i sił osiowych w pierścieniu oraz sprawdzenie warunków wytrzymałości i sztywności pierścienia 524
PIII.5.4. Pierścienie pośrednie 528
PIII.5.4.1. Sprawdzenie stateczności lokalnej płaszcza wg PN-EN 1993-4-2 529
PIII.5.4.2. Sprawdzenie stateczności lokalnej płaszcza wg PN-EN 14015/J.4 531
PIII.6. Dno zbiornika 533
PIII.6.1. Przyjęcie konstrukcyjne grubości blach i wymiarów pierścienia obwodowego 533
PIII.6.2. Sprawdzenie połączenia płaszcza z dnem 535
PIII.6.2.1. Zebranie obciążeń 536
PIII.6.2.2. Rozkład sił wewnętrznych w powłoce walcowej 536
PIII.6.2.3. Sprawdzenie naprężeń zastępczych w styku płaszcza z dnem 541
PIII.6.2.4. Sprawdzenie naprężeń zastępczych w płaszczu w miejscu maksymalnego momentu ujemnego 542
PIII.6.2.5. Sprawdzenie naprężeń zastępczych w płaszczu w miejscu maksymalnej siły obwodowej 543
PIII.6.2.6. Sprawdzenie naprężeń w pierścieniu obwodowym dna 544
PIII.6.2.7. Sprawdzenie naprężeń zastępczych z uwzględnieniem podatności podłoża 544
PIII.6.2.8. Obliczenie połączenia płaszcza z dnem wg PN-EN 1993-1-6/Załącznik C 548
PIII.7. Sprawdzenie stateczności położenia zbiornika 549
PIII.7.1. Określenie ciężaru skorodowanej konstrukcji zbiornika 550
PIII.7.2. Określenie wypadkowej oddziaływania wiatru na płaszcz zbiornika 552
PIII.7.3. Sprawdzenie stateczności pustego zbiornika na obrót 552
PIII.7.4. Sprawdzenie stateczności pustego zbiornika na przesunięcie 553
Przykład IV. Zbiornik wieżowy 555
PIV.1. Przedmiot projektu 555
PIV.2. Kształtowanie zbiornika wodnego 555
PIV.2.1. Forma i konstrukcja 555
PIV.2.2. Optymalizacja kształtu 555
PIV.3. Dane projektowe 559
PIV.4. Zestawienie obciążeń 561
PIV.5. Obliczenia statyczne 577
PIV.5.1. Założenia 577
PIV.5.2. Etap pierwszy obliczeń statycznych – stan błonowy 578
PIV.5.3. Etap drugi – Obliczenia statyczne według teorii zgięciowej – uwzględnienie zaburzeń stanu błonowego 581
PIV.6. Wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych 588
PIV.6.1. Poz. 1. – Płyta kołowa dachowa 588
PIV.6.2. Poz. 2. – Dach stożkowy zbiornika wodnego 588
PIV.6.3. Poz. 3. – Płaszcz zbiornika wodnego – powłoka stożkowa dolna 591
PIV.6.4. Poz. 4. – Płyta kołowa denna 598
PIV.6.5. Poz. 5. – Trzon konstrukcji wsporczej 599
PIV.6.5.1. Zestawienie obciążeń 599
PIV.6.5.2. Obliczenia statyczne 600
PIV.6.5.3. Sprawdzenie stanów granicznych powłoki walcowej trzonu 600
PIV.7. Stateczność położenia – sytuacja obliczeniowa EQU 606
PIV.7.1. Stateczność na obrót 606
PIV.7.2. Stateczność na przesunięcie poziome 608
PIV.8. Obliczenia konstrukcji zbiornika programem ARSAP 609
PIV.8.1. Założenia 609
PIV.8.2. Rezultaty obliczeń MES 610
PIV.8.3. Podsumowanie 615
Przykład V. Rurociąg magistrali przesyłowej 617
PV.1. Założenia 617
PV.2. Dobór grubości ścianki rury i sprawdzenie naprężeń wg ST-IGG-0901:2013 618
PV.3. Obliczenia zgodnie z PN-EN 1993-4-3 – ciśnienie wewnętrzne + oddziaływania zewnętrzne 620
PV.4. Obliczenia zgodnie z PN-EN 1993-4-3 – bez ciśnienia wewnętrznego + oddziaływania zewnętrzne 630
PV.5. Analiza metodą elementów skończonych (MES) 638
Normy i akty prawne do przykładów PI-PV 645
Literatura do przykładów PI-PV 646

Szczegóły ebooka Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-22680-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22600-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Marian Giżejowski,Jerzy Ziółko
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
670
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub