ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

Ebook ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

14,16 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Kolejna monografia dotyczącą rozwoju pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, zatytułowaną: Współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce. Obecnie, współczesne pielęgniarstwo w Polsce, ale także na świecie podlega istotnym przeobrażeniom, które są konsekwencją nowych działań, wyzwań, a także nowych kompetencji jakie mają miejsce w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Rozwój kompetencji pielęgniarki/pielęgniarza przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, a także opracowania mechanizmów, które mogą przyczynić się do wzrostu nie tylko liczby pielę-gniarek i położnych w Polsce, ale także do poprawy warunków pracy we wszystkich podmiotach ochrony zdrowia. Praca pielęgniarek/pielęgniarzy to nie tylko praca indywidualna ale także (a może przede wszystkim) praca zespołowa. Dlatego umieszczone prace w monografii dotyczą nie tylko samego pielęgniarstwa ale także działań zespołów interdyscyplinarnych. Monografia podzielona została na dwie części.
W części pierwszej zatytułowanej: Aspekty etyczne i zdrowotne w pracy pielęgniarki/pielęgniarza, można będzie znaleźć informacje dotyczące zarówno pie-lęgniarstwa wielokulturowego, modelu opieki okołooperacyjnej nad pacjentem, kompetencji kulturowych pracowników ochrony zdrowia odmiennych kulturowo, jak i aksjologii pielęgniarstwa. Poruszone zostały problemy z zakresu wykonania czy też odmowy wykonania zlecenia lekarskiego przez personel pielęgniarski, zespołu poaborcyjnego. Przybliżono także postać Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki godnej naśladowania.
W części drugiej zatytułowanej: Rola i zadania pielęgniarki/pielęgniarza w opiece nad zdrowym i chorym pacjentem, znalazły się prace badawcze z zakresu jakości życia pacjentów z depresją, cukrzycą dorosłych i dzieci, po operacji założenia balonu żołądkowego. Zwrócono uwagę na opiekę pielęgniarską po operacji z zastosowaniem robota da Vinci, czy za pomocą metody gastroskopowej. Wskazano na występowanie zespołów bólowych kręgosłupa i sposobów radzenia sobie z bólem wśród pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych, a także na stosowanie suplementów przez osoby dorosłe.

Spis treści ebooka ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA
ASPEKTY ETYCZNE I ZDROWOTNE W PRACY PIELĘGNIAR-KI/PIELĘGNIARZA
Edyta Kędra, Marianna Giza, Bożena Górniak
Pielęgniarstwo transkulturowe w praktyce zawodowej pielęgniarek – bariery i wyzwania / Transcultural nursing in the practice of nurses – barriers and chal-lenges
Anna Rej-Kietla, Piotr Jerzy Gurowiec, Edyta Kędra, Elżbieta Szlenk-Czyczerska
Wykonanie i odmowa wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę / Implementation and refusal of a medical order by a nurse.
Grażyna Kozak, Marta Jakubiak
Zespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny czy rzeczywistość / Post – abortion syndrome – myth, media and ideological product or reality
Beata Pożarowczyk, Małgorzata Wojciechowska
Aksjologiczna istota pielęgniarstwa / The Axiological Nature of Nursing
Marianna Barlak, Andrzej Gryglewicz
Kulturotwórczy charakter zawodu pielęgniarskiego na przykładzie Hanny Chrza-nowskiej idei pielęgniarstwa otwartego / The culture-forming nature of the nur-sing profession on the example of Hanna Chrzanowska's idea of open nursing
Emilia Wawszczak
Holistyczny model opieki okołooperacyjnej nad pacjentem odmiennym kulturowo / Holistic model of perioperative care for a culturally different patient 48
Halina Nogal, Elżbieta Antos
Wrażliwość kulturowa a kompetencje kulturowe pracowników ochrony zdrowia / Cultural sensivity and cultural comepetnce of healthcare employeers
CZĘŚĆ DRUGA
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W OPIECE NAD ZDROWYM I CHORYM PACJENTEM
Maria Włodarz, Piotr Gurowiec, Edyta Kędra, Elżbieta Szlenk-Czyczerska
Poziom jakości życia a występowanie lęku i depresji u pacjentów objętych pielę-gniarską opieką środowiskową / The level of live quality and the occurrence of anxiety and depression in patients who receive community nursing care
Ewa Kobos, Zofia Sienkiewicz, Józefa Czarnecka, Tomasz Kryczka
Wpływ cukrzycy typu 1 u dziecka na funkcjonowanie rodziny / The impact of type 1 diabetes in a child on family functioning
Karolina Jarosz, Anna Dmochowska
Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w kontekście wczesnych i późnych powikłań choroby / Diabetes child’s care in the context of early and late complications of the disease
Agnieszka Renn-Żurek, Grażyna Kozak, Beata Barwińska, Zbigniew Tokar-ski
Ocena poziomu wiedzy na temat stosowania suplementów diety przez osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat./ Assessment of the level of knowledge on the use of dietary supplements by people aged 20-40
Agnieszka Renn-Żurek
Czynniki warunkujące jakość życia pacjentów po założeniu balonu żołądkowego metodą gastroskopową / Factors determining the quality of patients' life after gastric balloon application by gastroscopy
Emilia Wawszczak
Opieka pielęgniarska nad pacjentem podczas operacji z zastosowaniem robota da Vinci / Nursing care of a patient during a surgery using a da Vinci robot
Dorota Prawda, Małgorzata Wojciechowska
Znajomość sprzętu medycznego i jego zastosowania przez pielęgniarki operacyjne na bloku wieloprofilowym / Knowledge of medical equipment and its applications among surgical nurses in multidisciplinary operating theatres
Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Ewa Zygmunt
Zespoły bólowe kręgosłupa i sposoby radzenia sobie z bólem pielęgniarek pracu-jących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych / Back pain syndromes and methods of coping with the pain of nurses working in surgical and conservative departments
Małgorzata Cichońska, Lidia Hanka, Dorota Maciąg, Monika Borek, Urszu-la Pypeć
Akceptacja choroby, a jakość życia chorych na cukrzycę / Acceptance of disease and quality of life for diabetics

Szczegóły ebooka ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

Wydawca:
AWF Warszawa
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-67228-06-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Małgorzata Wojciechowska
Miejsce wydania:
WARSZAWA
Liczba Stron:
152
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub