• Promocja
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ebook Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz Bogdan Fischer, Mariusz Jabłoński, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Marlena Sakowska-Baryła, Krzysztof Izdebski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Krzysztof Wygoda, Elżbieta Jarzęcka-Siwik,

Bogdan Fischer, Mariusz Jabłoński, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Marlena Sakowska-Baryła, Krzysztof Izdebski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Krzysztof Wygoda, Elżbieta Jarzęcka-Siwik
217,06 zł 246,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 217,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W komentarzu przedstawiono poszczególne uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej oraz tryby, w jakich odbywa się ich realizacja.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie procedury zapewniania dostępu do informacji w trybie wnioskowym oraz w trybach bezwnioskowych, w tym liczne wskazówki dotyczące postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zasad pobierania opłat oraz wydawania decyzji i rozstrzygnięć.

Autorzy wyjaśniają również zagadnienia dotyczące:
- dokonywania czynności materialno-technicznych w związku ze złożonym wnioskiem - publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej - zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i innych gremiów mających charakter kolegialny.Książkę przygotowało grono wybitnych autorów – uznanych ekspertów posiadających znaczny dorobek naukowy, jak i ugruntowane doświadczenie praktyczne w dziedzinie dostępu do informacji publicznej.

Publikacja pomoże w pracy sędziom, adwokatom i radcom prawnym. Będzie także przydatna dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób odpowiedzialnych za realizację dostępu do informacji publicznej oraz dla administratorów Biuletynu Informacji Publicznej i inspektorów ochrony danych.

Spis treści ebooka Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Wykaz skrótów , str. 13
Ustawa z ,dnia 6 września 2001 r. o ,dostępie do ,informacji publicznej ,(tekst jedn. Dz.U. z ,2022 r. poz. ,902)&ensp, , str. 17
Rozdział ,1. Przepisy ogólne&ensp, ,, str. 19
Art. ,1. [Definicja informacji publicznej. Zakres zastosowania ,przepisów ustawy]&ensp, , str. 19

Pojęcie informacji publicznej &ndash, wprowadzenie&ensp, , str. 19
Pojęcie informacji publicznej w ,poglądach nauki prawa&ensp, , str. 21
Pojęcie informacji publicznej a ,art. ,6 ust. ,1 ,u.d.i.p.&ensp, , str. 24
Definicja informacji publicznej ,w ,orzecznictwie sądów administracyjnych&ensp, , str. 26
Podmiotowa i ,przedmiotowa definicja informacji publicznej w ,orzecznictwie sądów administracyjnych&ensp, , str. 26
Definiowanie sprawy publicznej i ,zadania publicznego ,w ,orzecznictwie sądów administracyjnych&ensp, , str. 27
Kryterium rzeczowe i ,podmiot wytwarzający informację publiczną&ensp, , str. 32
Informacja publiczna &ndash, kwestie szczegółowe&ensp, , str. 33
Dokument wewnętrzny z ,perspektywy wartości chronionej&ensp, , str. 40
Dokument wewnętrzny w ,nauce prawa i ,orzecznictwie sądów administracyjnych&ensp, , str. 42
Dokumenty prywatne&ensp, , str. 48
Informacje techniczne&ensp, , str. 51
Poinformowanie wnioskodawcy pismem o ,tym, że ,wniosek ,nie dotyczy informacji publicznej&ensp, , str. 53
Zakres stosowania przepisów ustawy&ensp, , str. 54
Ograniczenia w ,dostępie do ,informacji publicznej wynikające z ,przepisów szczególnych&ensp, , str. 58

Art. ,2. [Prawo do ,informacji publicznej]&ensp, , str. 61

Identyfikacja uprawnionego w ,trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993&ndash,1997 r.)&ensp, , str. 61
Realizacja prawa przez uprawnionego do ,czasu wejścia w ,życie ustawy o ,dostępie do ,informacji publicznej&ensp, , str. 62
Identyfikacja uprawnionego w ,ustawie z ,6 września o ,dostępie do ,informacji publicznej&ensp, , str. 64
Przyjęcie przez zobowiązanego procedur służących weryfikacji uprawnienia żądającego w ,kontekście możliwości jego identyfikacji jako pierwotnego wnioskodawcy&ensp, , str. 68
Cudzoziemiec jako uprawniony a ,wymóg sporządzenia wniosku w ,języku urzędowym&ensp, , str. 70
Realizacja praw przez uprawnionego przy wykorzystaniu języka migowego&ensp, , str. 71
Osoba prawna i ,jednostka organizacyjna jako uprawniony&ensp, , str. 71
Organy, inne podmioty publiczne i ,osoby pełniące funkcje publiczne ,jako uprawniony&ensp, , str. 71
Celowość odwołania się przez ustawodawcę do ,pojęcia każdego w ,odniesieniu do ,zdefiniowania uprawnionego&ensp, , str. 74
Brak konieczności wykazywania przez uprawnionego interesu prawnego i/lub faktycznego&ensp, , str. 74
Wnioski ad personam i ,we ,&bdquo,własnej sprawie&rdquo,&ensp, , str. 78
Wnioski &bdquo,poszukiwawcze&rdquo,&ensp, , str. 83
Identyfikacja uprawnionego w ,kontekście realizacji prawa do ,uzyskania informacji przetworzonej&ensp, , str. 84
Kwestia ewentualnego orzeczenia o ,niekonstytucyjności ,art. ,2 ust. ,2 ,u.d.i.p.&ensp, , str. 85
Uprawniony na ,podstawie ustawy o ,dostępie do ,informacji publicznej a ,uprawniony do ,wniesienia skargi konstytucyjnej&ensp, , str. 86

Art. ,3. [Uprawnienia wynikające z ,prawa do ,informacji publicznej]&ensp, , str. 88

Zakres przedmiotowy prawa do ,informacji&ensp, , str. 88
Pojęcie informacji przetworzonej&ensp, , str. 91
Informacja przetworzona sensu stricto&ensp, , str. 92
4. Informacja przetworzona sensu largo&ensp, , str. 93
Przesłanka udostępnienia informacji przetworzonej &ndash, szczególnie istotny interes publiczny&ensp, , str. 97
Analiza wniosku o ,udostępnienie informacji przetworzonej&ensp, , str. 101
Decyzja odmowna&ensp, , str. 104
Ograniczenie prawa do ,informacji &ndash, wykazanie szczególnego interesu publicznego&ensp, , str. 106
Nadużycie prawa do ,informacji w ,kontekście informacji przetworzonej&ensp, , str. 107
Wgląd do ,dokumentów urzędowych&ensp, , str. 109
Dostęp do ,posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z ,powszechnych wyborów&ensp, , str. 111
Udostępnianie informacji bieżących i ,archiwalnych&ensp, , str. 113

Art. ,4. [Podmioty obowiązane do ,udostępniania informacji publicznej]&ensp, , str. 116

Założenia modelowe regulacji&ensp, , str. 117
Podmioty zobowiązane na ,tle art. ,61 ,Konstytucji ,RP
a ,ustawowy model ich ujęcia&ensp, , str. 117
Zakres i ,charakter katalogu podmiotów zobowiązanych do ,udostępniania informacji publicznej&ensp, , str. 118
Koncepcja autonomicznego i ,dynamicznego ujęcia przez ustawodawcę definicji podmiotu zobowiązanego&ensp, , str. 122
Rola klauzul generalnych i ,zwrotów niedookreślonych w ,definiowaniu podmiotów zobowiązanych&ensp, , str. 125
Mieszany model identyfikacji zobowiązanego (koncepcja oparta na ,kryterium podmiotowo-przedmiotowym)&ensp, , str. 126
Identyfikacja sądów i ,prokuratury jako zobowiązanych do ,udostępniania informacji publicznej&ensp, , str. 132
Samorząd terytorialny jako przykład specyfiki definiowania podmiotów zobowiązanych&ensp, , str. 136
Związki zawodowe jako podmioty zobowiązane&ensp, , str. 141
Organizacje pracodawców jako podmioty zobowiązane&ensp, , str. 143
Partie polityczne jako podmioty zobowiązane&ensp, , str. 143
Posiadanie i ,nieposiadanie informacji jako przesłanka realizacji obowiązku&ensp, , str. 147

Art. ,5. [Ograniczenie prawa do ,informacji publicznej]&ensp, , str. 155

Pojęcie informacji niejawnych&ensp, , str. 156
Informacje niejawne jako podstawa odmowy dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 159
Uzasadnienie decyzji o ,odmowie dostępu do ,informacji publicznej ze ,względu na ,ochronę informacji niejawnych&ensp, , str. 162
Ograniczenie ze ,względu na ,ochronę tajemnic ustawowych &ndash, zakres i ,tryb&ensp, , str. 165
Pojęcie tajemnicy ustawowo chronionej&ensp, , str. 165
Decyzja odmowna z ,powodu ochrony tajemnicy ustawowej&ensp, , str. 170
Prywatność osoby fizycznej oraz tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanki ograniczenia&ensp, , str. 171
Ograniczenie prawa dostępu do ,informacji ze ,względu na ,prywatność osoby fizycznej&ensp, , str. 175
Prywatność i ,ochrona danych osobowych &ndash, podstawa lub podstawy ograniczenia dostępu do ,informacji&ensp, , str. 185
Zastosowanie RODO do ,dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 189
Współstosowanie przepisów ustawy o ,dostępie do ,informacji publicznej i ,przepisów RODO&ensp, , str. 191
Osoba pełniąca funkcję publiczną&ensp, , str. 198
Informacje o ,osobach pełniących funkcje publiczne mające związek z ,pełnieniem funkcji publicznej&ensp, , str. 215
Anonimizacja jako sposób ograniczenia prawa dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 220
Rezygnacja z ,ochrony prywatności&ensp, , str. 224
Ograniczenie prawa dostępu do ,informacji publicznej ze ,względu na ,tajemnicę przedsiębiorcy&ensp, , str. 228
Rezygnacja przedsiębiorcy z ,przysługującego mu prawa&ensp, , str. 235
18. Ograniczenia dostępu do ,informacji w ,związku z ,przymusową restrukturyzacją oraz rekapitalizacją niektórych instytucji&ensp, , str. 236
Zakaz ograniczania dostępu do ,informacji o ,rozstrzyganych sprawach&ensp, , str. 237
Zakaz ograniczania dostępu do ,informacji o ,organizacji ,i ,trybie działania organów prowadzących postępowania&ensp, , str. 239

Rozdział ,2. Dostęp do ,informacji publicznej , str. 241
Art. ,6. [Przedmiot informacji publicznej]&ensp, , str. 241

Zakres i ,charakter ustawowej konkretyzacji informacji publicznej&ensp, , str. 243
Informacje o ,polityce wewnętrznej i ,zagranicznej&ensp, , str. 252
Informacje o ,zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej&ensp, , str. 254
Informacje o ,projektowaniu aktów normatywnych&ensp, , str. 255
Informacja o ,programach w ,zakresie realizacji zadań publicznych, o ,sposobie ich realizacji, wykonywaniu i ,skutkach realizacji tych zadań&ensp, , str. 257
Identyfikacja osób pełniących funkcje publiczną&ensp, , str. 258
Dane publiczne a ,nośnik tych danych&ensp, , str. 259
Informacja o ,podmiotach, o ,których mowa w ,art. ,4 ust. ,1&ensp, , str. 259
Informacje o ,zasadach funkcjonowania podmiotów zobowiązanych do ,udostępniania informacji publicznej&ensp, , str. 264
Treść i ,postać aktów administracyjnych&ensp, , str. 266
Treść innych rozstrzygnięć&ensp, , str. 269
Dane publiczne&ensp, , str. 270
Stanowiska w ,sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej&ensp, , str. 271
Treść innych wystąpień i ,ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej&ensp, , str. 276
Informacja o ,stanie państwa, samorządów i ,ich jednostek organizacyjnych&ensp, , str. 277
Podmiotowy i ,przedmiotowy zakres obowiązku informowania ,o ,majątku publicznym&ensp, , str. 277
Dług publiczny&ensp, , str. 283
Pomoc publiczna&ensp, , str. 283
Ciężary publiczne&ensp, , str. 285
Majątek publiczny &ndash, podsumowanie&ensp, , str. 286
Praktyka uznawania informacji publicznych o ,majątku publicznym w ,świetle orzecznictwa&ensp, , str. 287
Pojęcie dokumentu urzędowego&ensp, , str. 296

Art. ,7. [Sposoby dostępu do ,informacji publicznej]&ensp, , str. 299

Charakterystyka regulacji&ensp, , str. 299
Specyfika form zapewniania dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 300
Ogólne zasady realizacji dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 302

Art. ,8. [Biuletyn Informacji Publicznej]&ensp, , str. 303

Uwagi ogólne&ensp, , str. 304
Urzędowy publikator teleinformatyczny&ensp, , str. 305
Powszechność dostępu&ensp, , str. 306
Biuletyn Informacji Publicznej jako system ujednolicony&ensp, , str. 307
Katalog podmiotów zobowiązanych do ,publikowania informacji w ,Biuletynie Informacji Publicznej&ensp, , str. 309
Zakres przedmiotowy udostępnienia w ,BIP&ensp, , str. 311
Czas publikacji w ,BIP&ensp, , str. 312
Obowiązkowe elementy Biuletynu Informacji Publicznej&ensp, , str. 314
Wyłączenie jawności w ,Biuletynie Informacji Publicznej&ensp, , str. 315
Obowiązek oznaczenia informacji publikowanych w ,Biuletynie Informacji Publicznej&ensp, , str. 316

Art. ,9. [Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej]&ensp, , str. 316

Strona główna BIP&ensp, , str. 317
Własne strony Biuletynu Informacji Publicznej&ensp, , str. 318
Przekazanie informacji administratorom strony głównej&ensp, , str. 319
Obowiązki ministra właściwego ds. ,informatyzacji&ensp, , str. 319
Scentralizowany System Dostępu do ,Informacji Publicznej&ensp, , str. 320
Delegacje do ,wydania rozporządzenia&ensp, , str. 320

Art. ,9a.&ndash,9e (uchylone).&ensp, , str. 321
Art. ,10. [Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej]&ensp, , str. 321

Zakres trybu wnioskowego udostępniania informacji publicznej&ensp, , str. 321
Charakter wniosku o ,udostępnienie informacji publicznej&ensp, , str. 324
Forma wniosku&ensp, , str. 324
Złożenie wniosku&ensp, , str. 325
Elementy obligatoryjne wniosku w ,przypadku udzielenia informacji publicznej&ensp, , str. 327
Elementy obligatoryjne wniosku w ,przypadku odmowy dostępu informacji publicznej&ensp, , str. 331
Umocowania do ,złożenia wniosku o ,udostępnienie informacji publicznej w ,imieniu innego podmiotu&ensp, , str. 332
Tryb rozpoznania wniosku o ,udostępnienie informacji publicznej&ensp, , str. 333
Wyłączenie stosowania trybu wnioskowego w ,przypadku publikacji informacji w ,BIP lub na ,portalu danych&ensp, , str. 338
Powiadomienia&ensp, , str. 340
Udostępnienie informacji publicznej&ensp, , str. 342
Prowadzenie postępowania w ,kierunku odmowy udostępnienia informacji publicznej&ensp, , str. 343

Art. ,11. [Udostępnienie informacji publicznej przez jej wyłożenie lub wywieszenie]&ensp, , str. 347

Charakter wyłożenia lub wywieszenia&ensp, , str. 347
Miejsce ogólnie dostępne i ,sposób udostępnienia&ensp, , str. 348
Wyłożenie lub wywieszenie a ,tryb wnioskowy&ensp, , str. 350
Forma udostępnienia&ensp, , str. 351

Art. ,12. [Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne]&ensp, , str. 351

Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne&ensp, , str. 351
Oznaczanie udostępnianych informacji&ensp, , str. 351
Formy utrwalenia udostępnianych informacji publicznych&ensp, , str. 354

Art. ,13. [Termin udostępnienia informacji publicznej]&ensp, , str. 358

Zakres zastosowania&ensp, , str. 358
Termin udostępnienia informacji publicznej na ,wniosek&ensp, , str. 362
Rozpoczęcie biegu terminu&ensp, , str. 367
Liczenie terminów&ensp, , str. 369
Skutki niezachowania terminu&ensp, , str. 369

Art. ,14. [Sposób i ,forma udostępnienia informacji publicznej]&ensp, , str. 373

Elementy wniosku o ,udostępnienie informacji publicznej&ensp, , str. 377
Brak środków technicznych do ,udostępnienia informacji publicznej przez podmiot obowiązany w ,sposób i ,w ,formie określonych w ,treści wniosku dostępowego&ensp, , str. 381
Obowiązki podmiotu obowiązanego w ,przypadku, gdy wnioskowana informacja publiczna nie może być udostępniona w ,sposób lub w ,formie określonych we ,wniosku dostępowym&ensp, , str. 382

Art. ,15. [Koszty związane z ,udostępnieniem informacji]&ensp, , str. 385

Zasada bezpłatności i ,pojęcie dodatkowych kosztów&ensp, , str. 386
Tryb pobierania opłaty&ensp, , str. 387

Art. ,16. [Decyzje o ,odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o ,umorzeniu postępowania i ,ich zaskarżalność odwołaniem]&ensp, , str. 388

Formalne uwarunkowania wydania decyzji o ,odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o ,umorzeniu postępowania&ensp, , str. 388
Materialne przesłanki wydania decyzji o ,odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o ,umorzeniu postępowania&ensp, , str. 396
Postępowanie odwoławcze w ,sprawach dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 399

Art. ,17. [Rozstrzygnięcia podmiotów zobowiązanych niebędących organami władzy publicznej i ,ich zaskarżalność wnioskiem o ,ponowne rozpatrzenie sprawy]&ensp, , str. 406

Odpowiednie stosowanie art. ,16 ,u.d.i.p. do ,rozstrzygnięć podmiotów zobowiązanych niebędących , organami władzy publicznej&ensp, , str. 406
Postępowanie z ,wniosku o ,ponowne rozpatrzenie sprawy w ,sprawach dostępu do ,informacji publicznej&ensp, , str. 411

Art. ,18. [Dostęp do ,posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z ,powszechnych wyborów]&ensp, , str. 415

Charakterystyka regulacji&ensp, , str. 416
Kolegialne organy władzy publicznej&ensp, , str. 420
Jawność posiedzeń&ensp, , str. 422
Dostęp do ,posiedzeń&ensp, , str. 427

Art. ,19. [Protokoły i ,stenogramy obrad organów kolegialnych]&ensp, , str. 430

Charakterystyka regulacji&ensp, , str. 430
Protokoły obrad&ensp, , str. 433
Udostępnianie materiałów audiowizualnych i ,teleinformatycznych&ensp, , str. 436

Art. ,20. [Udostępnianie informacji przez władze lokalne]&ensp, , str. 438

Charakterystyka regulacji&ensp, , str. 438
Zakres podmiotowy&ensp, , str. 438
Odpowiednie stosowanie 18 i ,19 ,u.d.i.p.&ensp, , str. 440

Art. ,21. [Skarga do ,sądu administracyjnego]&ensp, , str. 440

Zakres i ,kryterium kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne&ensp, , str. 440
Odrębności w ,zakresie kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny wprowadzone przepisami ustawy o ,dostępie do ,informacji publicznej&ensp, , str. 443
Pojęcie bezczynności&ensp, , str. 444
Wymogi formalne skargi na ,bezczynność, a ,w ,tym stosowanie art. ,52 ,p.p.s.a. na ,gruncie ustawy o ,dostępie do ,informacji publicznej&ensp, , str. 447
Obowiązki podmiotu zobowiązanego po wniesieniu skargi do ,sądu na ,bezczynność&ensp, , str. 450
Przedmiot skargi na ,bezczynność, a ,w ,tym udzielenie informacji niepełnej a ,skarga na ,bezczynność&ensp, , str. 451
Rozpoznanie skargi na ,bezczynność przez sąd&ensp, , str. 452

Art. ,22. (uchylony).&ensp, , str. 454
Art. ,23. [Przepis karny]&ensp, , str. 454

Aspekt podmiotowy&ensp, , str. 454
Przestępstwo umyślne&ensp, , str. 455
Status pokrzywdzonego&ensp, , str. 455
Praktyka stosowania&ensp, , str. 456
Sankcja karna&ensp, , str. 457

Rozdział ,2a. (uchylony)&ensp,&ensp, , str. 458
Art. ,23a&ndash,23i. (uchylone)&ensp, , str. 458
Rozdział ,3. Przepisy o ,zmianie przepisów obowiązujących, ,przepisy przejściowe i ,końcowe&ensp, , str. 459
Art. ,24. [&bdquo,Procedura prasowa&rdquo, udostępniania informacji publicznych]&ensp, , str. 459

Prawo dostępu prasy do ,informacji&ensp, , str. 460
Autonomiczność trybu prasowego pozyskiwania informacji&ensp, , str. 460
Przesłanki zespolenia trybów dostępowych&ensp, , str. 461
Identyfikacja zobowiązanego do ,udostępnienia informacji prasowej&ensp, , str. 462
Mechanizm &bdquo,kładki&rdquo, z ,art. ,3a ,pr. ,pras. i ,jego skutki&ensp, , str. 465
Aktualność informacji prasowej a ,respektowanie przepisów RODO&ensp, , str. 473
Czy informacja prasowa powinna być identyfikowana jako informacja sektora publicznego przekazywana , w ,celu ponownego wykorzystywania?&ensp, , str. 475
Uwagi de ,lege lata i ,de ,lege ferenda&ensp, , str. 476

Art. ,25. [Sprawy niezakończone do ,dnia wejścia w ,życie ustawy]&ensp, , str. 477
Art. ,26. [Wejście w ,życie ustawy]&ensp, , str. 477
Bibliografia&ensp, , str. 479
O ,autorach&ensp, , str. 495

Szczegóły ebooka Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-899-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-619-8
Autorzy:
Bogdan Fischer,Mariusz Jabłoński,Joanna Wyporska-Frankiewicz,Marlena Sakowska-Baryła,Krzysztof Izdebski,Agnieszka Piskorz-Ryń,Martyna Wilbrandt-Gotowicz,Krzysztof Wygoda,Elżbieta Jarzęcka-Siwik
EAN:
9788383288994
Liczba Stron:
500
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub