• Promocja
Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami

Ebook Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami

Jerzy Skorupka, Dorota Czerwińska, Dominika Czerniak
138,27 zł 161,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 138,27 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja zawiera ponad 90 wzorów pism procesowych w sprawach karnych najczęściej występujących w codziennej pracy adwokatów i radców prawnych, w tym m.in.:

wniosków,
skarg,
zażaleń,
apelacji,
kasacji,
sprzeciwów,
oświadczeń.

Autorzy wskazują, w jaki sposób – od strony formalnej – sporządzić pismo procesowe. Przedstawiają też praktyczne porady oraz najważniejsze i najbardziej przydatne orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych, mając na uwadze również przepisy unijne, które mogą pomóc w przygotowaniu danego pisma czy uzasadnienia. Ponadto przypominają o najważniejszych zasadach dotyczących sporządzania i doręczania pism procesowych oraz obliczania terminów. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych i wszystkich osób, które potrzebują pomocy w poprawnym sporządzeniu pisma procesowego.
UWAGA! Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Spis treści ebooka Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami

WYKAZ SKRÓ,TÓ,W 11
WPROWADZENIE 15
OGÓ,LNE UWAGI O SPORZĄDZANIU PISM PROCESOWYCH 17
1. Wniosek o zawieszenie postępowania z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania &ndash, art. 22 k.p.k. 29
2. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji &ndash, art. 23a k.p.k. 32
3. Wniosek o przekazanie sprawy do sądu okręgowego ze względu na szczególną wagę/szczególną zawiłość sprawy &ndash, art. 25 §, 2 k.p.k. 34
4. Zażalenie na postanowienie sądu o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy do sądu właściwego &ndash, art. 35 §, 3 k.p.k. 38
5. Wniosek o wystąpienie o przekazanie sprawy do innego sądu ze względu na ekonomikę procesową &ndash, art. 36 k.p.k. 40
6. Stanowisko w przedmiocie sporu o właściwość &ndash, art. 38 k.p.k. 42
7. Wniosek o wyłączenie sędziego (iudex inhabilis) &ndash, art. 40 k.p.k. 45
8. Wniosek o wyłączenie sędziego (iudex suspectus) &ndash, art. 41 k.p.k. 47
9. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego &ndash, art. 54 §, 1 k.p.k. 50
10. Oświadczenie o popieraniu aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego, gdy oskarżyciel złożył oświadczenie o cofnięciu aktu oskarżenia &ndash, art. 54 §, 2 k.p.k. 52
11. Subsydiarny akt oskarżenia &ndash, art. 55 k.p.k. 53
12. Zażalenie na postanowienie o niedopuszczeniu pokrzywdzonego do działania w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego &ndash, art. 56 §, 2 k.p.k. 57
13. Wniosek o wezwanie tłumacza w celu porozumienia się oskarżonego z obrońcą &ndash, art. 72 §, 2 k.p.k. 61
14. Wniosek o zapewnienie tłumaczenia należytej jakości &ndash, art. 2 ust. 5 i art. 3 ust. 5 dyrektywy 2010/64/UE 64
15. Wniosek o doręczenie tłumaczenia określonych istotnych dokumentów innych niż wymienione w art. 72 §, 3 k.p.k. &ndash, art. 3 ust. 3 dyrektywy 2010/64/UE 68
16. Zażalenie na ograniczenie kontaktu z obrońcą w trybie art. 73 §, 2 lub 3 k.p.k. 71
17. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu &ndash, art. 78 k.p.k. 75
18. Upoważnienie do obrony &ndash, art. 83 §, 2 k.p.k. 77
19. Upoważnienie do obrony tzw. tymczasowe lub zastępcze &ndash, art. 83 §, 1 k.p.k. 78
20. Zgłoszenie pełnomocnika pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego &ndash, art. 87 §, 1 k.p.k. 79
21. Pełnomocnictwo udzielone przez pokrzywdzonego &ndash, art. 87 §, 1 k.p.k. 81
22. Pełnomocnictwo udzielane przez świadka &ndash, art. 87 §, 2 k.p.k. 82
23. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu &ndash, art. 88 §, 1 w zw. z art. 78 §, 1 i 1a k.p.k. 83
24. Zgłoszenie przedstawiciela organizacji społecznej do udziału w postępowaniu &ndash, art. 90 k.p.k. 85
25. Wniosek o doprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na posiedzenie/rozprawę apelacyjną &ndash, art. 96 §, 1 k.p.k. w zw. z art. 451 k.p.k. 88
26. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku &ndash, art. 105 §, 4 k.p.k. 90
27. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności &ndash, art. 107 k.p.k. 93
28. Usprawiedliwienie niestawiennictwa podczas czynności procesowej wraz z wnioskiem o nieprzeprowadzenie czynności pod nieobecność osoby uprawnionej do wzięcia udziału w czynności &ndash, art. 117 §, 2 k.p.k. 95
29. Wniosek o przywrócenie terminu &ndash, art. 126 §, 1 k.p.k. 97
30. Zażalenie na odmowę przywrócenia terminu &ndash, art. 126 §, 3 k.p.k. 100
31. Wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia/rozprawy &ndash, art. 152 k.p.k. 103
32. Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego &ndash, art. 156 §, 5 k.p.k. 105
33. Wniosek o wydanie odpisów/udostępnienie protokołów &ndash, art. 157 k.p.k. 107
34. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt &ndash, art. 159 k.p.k. 109
35. Wniosek dowodowy &ndash, w postępowaniu przygotowawczym i sądowym &ndash, art. 167 i 169 k.p.k. 112
36. Wniosek dowodowy dotyczący opinii prywatnej (ewentualnie wydania postanowienia o powołaniu jej autora w charakterze biegłego) (art. 167 i 169 k.p.k.) 115
37. Sprzeciw strony wobec uwzględnienia wniosku dowodowego z uwagi na niedopuszczalność dowodu &ndash, art. 170 §, 1 pkt 1 w zw. z art. 368 §, 1 k.p.k. (w zw. z art. 168a i 168b k.p.k. &ndash, na przykładzie kontroli operacyjnej, z uwzględnieniem w objaśnieniach kontroli i utrwalania rozmów) 118
38. Zażalenie na postanowienie sądu o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej/radcowskiej/notarialnej &ndash, 180 §, 2 k.p.k. 122
39. Zażalenie na postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka anonimowego &ndash, art. 184 §, 5 k.p.k. 129
40. Wniosek o zwolnienie świadka z zeznawania &ndash, art. 185 k.p.k. 133
41. Wniosek o ponowne przesłuchanie świadka przesłuchanego w trybie art. 185a&ndash,185c k.p.k. 135
42. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odmowy składania zeznań &ndash, art. 186 k.p.k. 137
43. Wniosek o powołanie nowego biegłego lub dopuszczenie opinii uzupełniającej &ndash, art. 201, art. 196 §, 3 k.p.k. 138
44. Wniosek o doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania w wypadkach niecierpiących zwłoki &ndash, art. 217 §, 3 k.p.k. 142
45. Zażalenie na przeszukanie &ndash, art. 219 w zw. z art. 236 §, 1 k.p.k. 144
46. Wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych poprzez zwrot zatrzymanych rzeczy z powodu ich zbędności dla postępowania &ndash, art. 230 §, 2 k.p.k. 147
47. Zażalenie na zatrzymanie prokuratorskie/zatrzymanie w trybie art. 247 w zw. z art. 246 k.p.k. 149
48. Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania &ndash, art. 252 §, 1 k.p.k. 154
49. Zażalenie na postanowienie sądu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania &ndash, art. 252 §, 1 w zw. z art. 263 §, 2 k.p.k. 161
50. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych &ndash, art. 252 §, 2 k.p.k. 167
51. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego &ndash, art. 254 §, 1 k.p.k. 171
52. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia lub zmiany środka zapobiegawczego &ndash, art. 254 §, 2 k.p.k. 174
53. Zażalenie na postanowienie o orzeczeniu przepadku poręczenia &ndash, art. 270 §, 3 k.p.k. 178
54. Wniosek obrońcy o wydanie listu żelaznego &ndash, art. 281 §, 1 k.p.k. 181
55. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego &ndash, art. 284 §, 2 k.p.k. 184
56. Wniosek o uchylenie kary porządkowej wraz z usprawiedliwieniem nieobecności podczas czynności procesowej &ndash, art. 286 k.p.k. 187
57. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego &ndash, art. 293 §, 3 k.p.k. 189
58. Wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia majątkowego &ndash, art. 291 §, 4 k.p.k. 194
59. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyłączenia określonych składników majątku lub praw majątkowych z zabezpieczenia &ndash, art. 292a §, 10 k.p.k. 196
60. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa &ndash, art. 304 §, 1 lub 2 k.p.k. 199
61. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia &ndash, art. 306 §, 1 k.p.k. 202
62. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia &ndash, art. 306 §, 1a k.p.k. 206
63. Zażalenie na umorzenie rejestrowe &ndash, art. 325f k.p.k. 211
64. Zażalenie na bezczynność organu &ndash, art. 306 §, 3 k.p.k. 214
65. Żądanie pokrzywdzonego w przedmiocie przesłuchania go w charakterze świadka &ndash, art. 315a k.p.k. 217
66. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym &ndash, art. 316 §, 3 k.p.k. 219
67. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskami z art. 313 §, 3 i art. 315&ndash,318 k.p.k. 221
68. Odpowiedź na akt oskarżenia &ndash, art. 338 §, 2 k.p.k. 223
69. Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia warunkowego umorzenia postępowania &ndash, art. 339 §, 1 pkt 2 w zw. z art. 341 k.p.k. 226
70. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środków zabezpieczających &ndash, art. 324 §, 3, art. 354 i 354a k.p.k. 228
71. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego &ndash, art. 338a k.p.k. 231
72. Zażalenie na umorzenie postępowania na posiedzeniu &ndash, art. 340 k.p.k. 234
73. Wniosek o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego &ndash, art. 344a §, 1 i 2 k.p.k. 237
74. Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego &ndash, art. 344a §, 3 k.p.k. 239
75. Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na ważny interes prywatny &ndash, art. 360 §, 1 k.p.k. 242
76. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu &ndash, art. 378a §, 5 k.p.k. 244
77. Wniosek o zakreślenie oskarżycielowi publicznemu terminu do przedstawienia dowodów &ndash, art. 396a §, 1 k.p.k. 247
78. Wniosek o uzupełnienie wyroku &ndash, art. 420 k.p.k. 249
79. Wniosek o uzasadnienie wyroku &ndash, art. 422 k.p.k. 251
80. Wzór apelacji opartej na względnej przyczynie odwoławczej &ndash, art. 438 k.p.k. 253
81. Wzór apelacji opartej na bezwzględnej przyczynie odwoławczej &ndash, art. 439 k.p.k. 262
82. Zażalenie na odmowę przyjęcia apelacji &ndash, art. 429 §, 2 k.p.k. 267
83. Oświadczenie o cofnięciu środka odwoławczego &ndash, art. 431 §, 1 k.p.k. 269
84. Zażalenie na uzasadnienie wyroku bez wniesienia apelacji &ndash, art. 443a §, 2 k.p.k. 270
85. Sprzeciw od wyroku nakazowego &ndash, art. 506 k.p.k. 274
86. Kasacja &ndash, art. 519 k.p.k. 276
87. Skarga na wyrok sądu odwoławczego &ndash, art. 539a k.p.k. 283
88. Wniosek o wznowienie postępowania &ndash, art. 540&ndash,540b k.p.k. 287
89. Wniosek o wezwanie skazanego do stawienia się w areszcie śledczym &ndash, art. 79 §, 1a k.k.w. 292
90. Wniosek do uprawnionego podmiotu o wniesienie kasacji nadzwyczajnej &ndash, art. 521 w zw. z art. 9 §, 2 k.p.k. 294
91. Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie/ tymczasowe aresztowanie &ndash, art. 552 §, 1 k.p.k. 296
92. Prośba o ułaskawienie &ndash, art. 560 k.p.k. 302
93. Wniosek o wydanie uzupełniającego rozstrzygnięcia o kosztach procesu &ndash, art. 626 §, 2 k.p.k. 306
94. Sprzeciw od postanowienia referendarza dot. kosztów postępowania &ndash, art. 93a §, 3 w zw. z art. 626 §, 2 k.p.k. 308
95. Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w wyroku bez wnoszenia apelacji &ndash, art. 626 §, 3 w zw. z art. 460 k.p.k. 310
LITERATURA 313

Szczegóły ebooka Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-728-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-512-2
Autorzy:
Jerzy Skorupka,Dorota Czerwińska,Dominika Czerniak
EAN:
9788383287287
Liczba Stron:
316
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub