Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Ebook Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

162,84 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży” to druga pozycja w serii Praktyka Pediatry. W kolejnych częściach podręcznika omówiono: zasady przeprowadzania procesu diagnozy, rozpoznawanie i leczenie poszczególnych zaburzeń psychicznych (w tym zaburzenia osobowości oraz problemy z obszaru rozwoju psychoseksualnego – zagadnienia rzadko omawiane w podręcznikach psychiatrii wieku rozwojowego), postępowanie w stanach nagłych oraz zagadnienia organizacyjne i prawne.

Praktyka Pediatry to seria stworzona z myślą o lekarzach pierwszego kontaktu, stanowiąca praktyczne źródło wiedzy na temat wybranych zagadnień, z którymi lekarze najczęściej mają do czynienia.

Spis treści ebooka Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Autorzy V
Przedmowa XI
CZĘŚĆ I. DIAGNOZA 1
1. Diagnoza psychologiczna dziecka – Natalia Józefacka 3
1.1. Wprowadzenie 3
1.2. Etapy postępowania w diagnozie klinicznej 4
1.2.1. Prediagnoza 5
1.2.2. Rozmowa i obserwacja 5
1.2.3. Metody testowe i kwestionariuszowe 16
Piśmiennictwo 25
2. Kliniczna diagnoza psychologiczna dzieci starszych i młodzieży – Agnieszka Kałwa 27
2.1. Wprowadzenie 27
2.2. Cel i kontekst diagnozy klinicznej 28
2.3. Metody diagnozy psychologicznej 30
2.3.1. Wywiad kliniczny 31
2.3.2. Obserwacja zachowania badanego 31
2.3.3. Testy standaryzowane, analiza ilościowa i jakościowa 32
2.3.4. Skale oceny inteligencji 33
2.3.5. Wybrane metody diagnozy funkcji poznawczych 37
2.3.6. Ocena objawów psychopatologicznych 43
2.3.7. Badanie osobowości 44
2.4. Podsumowanie 48
Piśmiennictwo 49
3. Badanie psychiatryczne małego dziecka – Izabela Łucka 51
Piśmiennictwo 58
4. Badanie psychiatryczne dziecka w wieku szkolnym i adolescenta – Anna Bogucka-Bonikowska 59
4.1. Wprowadzenie 59
4.2. Wstępna część badania psychiatrycznego 60
4.3. Wywiad od rodziców/opiekunów 62
4.4. Wywiad diagnostyczny od dziecka w wieku szkolnym i nastolatka 64
4.5. Ocena stanu psychicznego 67
4.6. Informacje ze szkoły i z innych źródeł 69
4.7. Wywiad medyczny i ocena stanu fizycznego – badanie fizykalne i neurologiczne 69
4.7.1. Badanie skóry, włosów i paznokci 70
4.7.2. Badanie głowy, oczu, nosa i gardła 71
4.7.3. Badanie szyi, klatki piersiowej i brzucha 72
4.7.4. Badanie narządów płciowych 72
4.7.5. Badanie neurologiczne 72
4.7.6. Badania diagnostyczne 72
4.8. Postawienie diagnozy klinicznej i konceptualizacja 73
4.9. Psychoedukacja i plan leczenia 74
4.10. Podsumowanie 75
Piśmiennictwo 75
5. Badania dodatkowe w psychiatrii – Agnieszka Jarząbek-Cudo, Barbara Remberk 77
5.1. Wprowadzenie 77
5.2. Badanie przedmiotowe 78
5.3. Podstawowe badania laboratoryjne . 78
5.4. Ocena układu krążenia – badanie EKG i ECHO serca 79
5.5. Badanie EEG 80
5.6. Badania neuroobrazowe 81
5.7. Pogłębienie diagnozy i wykluczenie przyczyn somatycznych prezentowanych objawów 82
5.7.1. Pogłębienie diagnozy pediatrycznej 83
5.7.2. Pogłębienie diagnozy neurologicznej 84
5.7.3. Pogłębienie diagnozy w zakresie schorzeń uwarunkowanych genetycznie 84
5.8. Monitorowanie leczenia 85
Piśmiennictwo 85
CZĘŚĆ II. LECZENIE ZABURZEŃ 87
6. Screening i pierwsza interwencja w gabinecie pediatrycznym – Natalia Józefacka 89
6.1. Wprowadzenie 89
6.2. Autyzm 90
6.2.1. Małe dziecko z autyzmem – funkcjonowanie 91
6.2.2. Grupa ryzyka 93
6.2.3. Rozpoznawanie autyzmu – postępowanie 94
6.3. Depresja poporodowa 96
Piśmiennictwo 98
ZAŁĄCZNIK NR 1 99
7. Zespoły genetyczne z manifestacją psychiatryczną – Maja Krefft 103
7.1. Wprowadzenie 103
7.2. Zespół Downa 104
7.2.1. Charakterystyka zespołu 104
7.2.2. Zaburzenia psychiczne u pacjentów z zespołem Downa 105
7.3. Zespół mikrodelecji 22q11.2 106
7.3.1. Charakterystyka zespołu 106
7.3.2. Zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołowi mikrodelecji 22q11.2 106
7.4. Zespół łamliwego chromosomu X 107
7.4.1. Charakterystyka zespołu 107
7.4.2. Zaburzenia psychiczne występujące w zespole łamliwego chromosomu X 108
7.5. Zespół Pradera–Willego 109
7.5.1. Charakterystyka zespołu 109
7.5.2. Zaburzenia psychiczne występujące w zespole Pradera–Willego 109
7.6. Zespół Williamsa–Beurena 110
7.6.1. Charakterystyka zespołu 110
7.6.2. Zaburzenia psychiczne występujące w zespole Williamsa–Beurena 111
7.7. Podsumowanie 112
Piśmiennictwo 118
8. Postępowanie w zaburzeniach psychicznych o podłożu organicznym – Joanna Brągoszewska, Anna Gralewicz . 119
8.1. Wpływ zaburzeń organicznych na funkcjonowanie psychiczne dziecka i jego rodziny 119
8.2. Postępowanie w przypadku badania dziecka z podejrzeniem współwystępowania choroby neurodegeneracyjnej lub somatycznej – przyczyny zaburzeń psychicznych 122
8.2.1. Wywiad 122
8.2.2. Badanie pacjenta 123
8.2.3. Farmakoterapia 126
8.2.4. Wsparcie pacjenta w poszukiwaniu pomocy 127
Piśmiennictwo 128
9. Postępowanie w przypadku uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych – Katarzyna Weterle-Smolińska, Zbigniew Michalczyk 129
9.1. Dane statystyczne 129
9.2. Klasyfikacja 130
9.3. Podział substancji psychoaktywnych . 132
9.4. Nowe substancje psychoaktywne 132
9.5. Uzależnienie jako proces. Główne pojęcia w psychiatrii związane z zażywaniem SPA 134
9.6. Działanie substancji psychoaktywnych na organizm. Szkody zdrowotne związane z używaniem narkotyków 136
9.7. Przyczyny i postępowanie w przypadku zażywania SPA . 137
9.7.1. Przyczyny używania SPA . 138
9.7.2. Postępowanie w przypadku używania SPA 139
9.8. Przyczyny uzależnienia od SPA . 141
9.9. Postępowanie w przypadku uzależnienia od SPA 142
9.10. Postępowanie w przypadku zażycia / ostrego zatrucia SPA 145
Piśmiennictwo 145
10. Zaburzenia psychotyczne – Barbara Remberk, Katarzyna Wójcicka 149
10.1. Definicja 149
10.2. Objawy charakterystyczne dla schizofrenii 151
10.3. Inne zaburzenia psychotyczne 154
10.4. Diagnoza różnicowa zaburzeń psychotycznych 155
10.5. Badania dodatkowe 156
10.6. Leczenie zaburzeń psychotycznych . 157
10.6.1. Farmakoterapia 157
10.6.2. Oddziaływania niefarmakologiczne 161
10.6.3. Wybór miejsca leczenia 162
10.7. Wpływ choroby na funkcjonowanie szkolne i możliwe interwencje 163
10.8. Przebieg schizofrenii i rokowanie 163
10.9. Objawy i leczenie katatonii 164
10.10. Zaburzenia psychotyczne spoza spektrum schizofrenii 165
Piśmiennictwo 165
11. Zaburzenia afektywne – Anna Zofia Antosik-Wójcińska 167
11.1. Definicja 167
11.2. Rozpoznawanie zaburzeń afektywnych 168
11.2.1. Rozpoznanie depresji według ICD-10 170
11.2.2. Choroba afektywna dwubiegunowa 172
11.3. Leczenie zaburzeń afektywnych w populacji dzieci i młodzieży 174
11.3.1. Leczenie epizodu depresyjnego 174
11.3.2. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej 177
11.4. Leczenie podtrzymujące 179
11.5. Rokowanie 180
Piśmiennictwo 181
12. Zaburzenia lękowe: lęk separacyjny, lęk uogólniony, fobie – Anita Bryńska 183
12.1. Wprowadzenie 183
12.2. Lęk przed separacją w dzieciństwie 184
12.3. Uogólnione zaburzenie lękowe 185
12.4. Zaburzenia lękowe w postaci fobii 187
Piśmiennictwo 189
13. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – Anita Bryńska 191
13.1. Klasyfikacja 191
13.2. Obraz kliniczny 192
13.3. Epidemiologia 193
13.4. Etiologia 193
13.5. Leczenie 195
Piśmiennictwo 197
14. Zaburzenie stresowe pourazowe – Łukasz Konowałek 199
14.1. Czym jest PTSD? 199
14.2. Co powinno wzbudzić podejrzenia? 201
14.3. Trudności w kontakcie z pacjentem z doświadczeniem traumy 203
14.4. Leczenie PTSD – planowanie i wdrożenie 205
Piśmiennictwo 206
15. Zaburzenia adaptacyjne – Anna Borowska 207
15.1. Istota zaburzenia 207
15.2. Rozpoznanie 207
15.2.1. Kryteria diagnostyczne 207
15.2.2. Kwestionariusz ADNM-20 212
15.3. Czynniki ryzyka 215
15.4. Rozpowszechnienie 216
15.5. Obraz kliniczny 217
15.6. Leczenie 218
Piśmiennictwo 219
16. Zaburzenia konwersyjne u dzieci i młodzieży – Mariola Skowrońska 221
16.1. Wprowadzenie 221
16.2. Etiologia 224
16.3. Model bio-psycho-społeczny 225
16.3.1. Czynniki biologiczne 225
16.3.2. Czynniki psychologiczne 226
16.3.3. Czynniki społeczne 228
16.4. Rozpowszechnienie zaburzeń konwersyjnych 229
16.5. Objawy 229
16.6. Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami konwersyjnymi 230
Piśmiennictwo 231
17. Jadłowstręt psychiczny – Gabriela Jagielska 233
17.1. Wprowadzenie 233
17.2. Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego według ICD-10 i DSM-5 236
17.3. Proces diagnostyczny 237
17.4. Ocena stanu somatycznego . 240
17.5. Ocena stanu odżywienia 241
17.6. Diagnoza różnicowa 243
17.7. Przebieg zaburzeń odżywiania 244
17.8. Powikłania 246
17.9. Leczenie 248
17.9.1. Postępowanie w początkowym okresie leczenia 248
17.9.2. Kwalifikacja do miejsca leczenia 250
17.9.3. Rehabilitacja żywieniowa 253
17.9.4. Realimentacja 254
17.9.5. Suplementacja mikroelementów i witamin 260
17.9.6. Monitorowanie stanu pacjenta 260
17.9.7. Psychoterapia 262
17.9.8. Farmakoterapia 264
Piśmiennictwo 265
18. Żarłoczność psychiczna i zespół napadowego objadania się – Gabriela Jagielska 269
18.1. Wprowadzenie 269
18.2. Kryteria diagnostyczne 270
18.3. Proces diagnostyczny 272
18.3.1. Ocena stanu somatycznego 272
18.3.2. Ocena stanu odżywienia 273
18.3.3. Diagnoza różnicowa 273
18.4. Przebieg żarłoczności psychicznej i psychogennego przejadania się 274
18.5. Leczenie 276
18.5.1. Postępowanie w początkowym okresie leczenia 276
18.5.2. Kwalifikacja do miejsca leczenia 276
18.5.3. Rehabilitacja żywieniowa 276
18.5.4. Monitorowanie stanu pacjenta 277
18.5.5. Psychoterapia 278
18.5.6. Farmakoterapia 279
Piśmiennictwo 280
19. Zaburzenia snu u dzieci – Marcin Żarowski 283
19.1. Wprowadzenie . 283
19.2. Zaburzenia snu – charakterystyka i terapia 285
19.2.1. Bezsenność 285
19.2.2. Hipersomnie pochodzenia centralnego 286
19.2.3. Zaburzenia rytmu okołodobowego 291
19.2.4. Parasomnie 293
Piśmiennictwo 301
20. Zaburzenia osobowości w adolescencji – Anna Bogucka-Bonikowska 305
20.1. Wprowadzenie 305
20.2. Diagnoza 308
20.3. Przebieg 310
20.4. Zaburzenia współwystępujące 311
20.5. Etiologia 312
20.6. Leczenie 312
20.6.1. Psychoterapia 312
20.6.2. Leczenie farmakologiczne 313
20.7. Podsumowanie 315
Piśmiennictwo 315
21. Zagadnienia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży – norma i patologia – Justyna Holka-Pokorska 317
21.1. Wprowadzenie 317
21.2. Modele rozwoju psychoseksualnego według Sigmunda Freuda i Erika Eriksona 318
21.3. Ekspresja seksualna w młodszym wieku 320
21.3.1. Masturbacja dziecięca 321
21.3.2. Zachowania orientacyjne 322
21.3.3. Zachowania interakcyjne 322
21.3.4. Twórczość dziecięca 323
21.4. Zjawiska rozwoju psychoseksualnego okresu dorastania (adolescencji) 323
21.5. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego 328
21.5.1. Erotyzacja dziecka 328
21.5.2. Seksualizacja dzieci i młodzieży 329
21.5.3. Patologiczna aktywność masturbacyjna 329
21.5.4. Fetyszyzm 330
21.5.5. Wykorzystanie seksualne 330
21.5.6. Homoseksualizm młodzieńczy 331
21.5.7. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a seksualność 331
21.5.8. Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie 333
21.5.9. Dysforia płci u dzieci – zaburzenia tożsamości płciowej (302.6 według DSM-5) 334
21.6. Ocena ekspresji seksualnej pod kątem normy rozwojowej 335
Piśmiennictwo 338
22. Niepełnosprawność intelektualna – Anna Gralewicz, Joanna Brągoszewska 339
22.1. Definicje 339
22.2. Diagnostyka 340
22.3. Częstość występowania 343
22.4. Etiologia 343
22.5. Objawy 344
22.6. Współwystępowanie 345
22.7. Postępowanie w razie podejrzenia niepełnosprawności intelektualnej 346
22.8. Diagnoza różnicowa 346
22.9. Funkcjonowanie na pograniczu normy intelektualnej 347
22.10. Postępowanie 348
22.10.1. Leczenie przyczynowe 349
22.10.2. Zachowania trudne . 349
22.10.3. Leczenie farmakologiczne 351
22.10.4. Edukacja 352
22.10.5. Fizjoterapia, terapia zajęciowa 353
22.10.6. Terapia mowy 353
22.10.7. Wsparcie i edukacja rodziny 354
22.10.8. Podsumowanie 355
Piśmiennictwo 357
23. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwojowe) – Ewa Łukowska, Ewa Urbanowicz 359
23.1. Definicje 359
23.2. Etiopatogeneza 360
23.3. Objawy 360
23.4. Rozpoznanie 365
23.5. Rozpoznanie różnicowe 367
23.6. Terapia 368
23.6.1. Zalecenia ogólne 368
23.6.2. Leczenie farmakologiczne 369
Piśmiennictwo 371
24. Podstawy leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) / zaburzenia hiperkinetycznego – Artur Wiśniewski 373
24.1. Definicje i rozpoznanie 373
24.2. Częstotliwość występowania 374
24.3. Etiologia i objawy 375
24.4. Metody niefarmakologiczne w leczeniu zespołu hiperkinetycznego 376
24.5. Miejsce farmakoterapii w leczeniu ADHD 379
24.5.1. Leczenie farmakologiczne pierwszego rzutu 380
24.5.2. Leczenie farmakologiczne drugiego rzutu 387
24.5.3. Leczenie farmakologiczne trzeciego rzutu 388
24.6. ADHD i zaburzenia współistniejące 389
Piśmiennictwo 390
25. Zaburzenia zachowania – Artur Kołakowski 391
25.1. Wprowadzenie . 391
25.2. Trudne zachowania i zachowania agresywne niespełniające kryteriów diagnostycznych 392
25.3. Zaburzenia zachowania w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-5 393
25.4. Diagnoza behawioralna problemów z zachowaniem 396
25.5. Diagnoza różnicowa, współchorobowość 397
25.6. Wytyczne dotyczące leczenia, farmakoterapia 400
25.6.1. Praca z rodzicami. Warsztaty umiejętności rodzicielskich 401
25.6.2. Terapia z dzieckiem lub nastolatkiem 401
25.6.3. Inne oddziaływania 402
25.6.4. Farmakoterapia 403
Piśmiennictwo 404
26. Zaburzenia psychiczne u małych dzieci – Izabela Łucka 407
26.1. Wprowadzenie. Klasyfikacja DC:0–5 407
26.2. Wybrane zaburzenia kliniczne opisane na Osi I, podsumowanie kryteriów 411
26.2.1. Zaburzenia neurorozwojowe 411
26.2.2. Zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych 412
26.2.3. Zaburzenia lękowe w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie 415
26.2.4. Zaburzenia nastroju 418
26.2.5. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i powiązane 420
26.2.6. Zaburzenia dotyczące snu, jedzenia i płaczu 421
26.2.7. Zaburzenia odżywiania we wczesnym dzieciństwie 422
26.2.8. Zaburzenia związane z doświadczeniem traumatycznym, stresem i deprywacją 424
26.2.9. Zaburzenia tworzenia relacji 430
26.3. Podsumowanie 430
Piśmiennictwo 432
27. Zaburzenia więzi – Olga Zaucha, Lidia Popek 433
27.1. Definicja 433
27.2. Etiologia i patogeneza 434
27.3. Objawy zaburzeń więzi 435
27.4. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe 436
27.5. Leczenie 439
Piśmiennictwo 439
28. Mutyzm wybiórczy – Ewa Brzóska-Konkol, Agnieszka Lorek-Groniewska, Natalia Orlecka 441
28.1. Definicja, kryteria diagnostyczne w skrócie 441
28.2. Obraz kliniczny 442
28.2.1. Objawy typowe, podstawowe, patognomoniczne 442
28.2.2. Objawy towarzyszące i mniej typowe 443
28.2.3. Diagnoza różnicowa 443
28.2.4. Najczęstsze zaburzenia współistniejące 444
28.2.5. Stany nagłe 445
28.3. Badania dodatkowe 445
28.4. Leczenie 445
28.4.1. Leczenie niefarmakologiczne 445
28.4.2. Leczenie farmakologiczne 447
28.5. Wpływ choroby na funkcjonowanie szkolne. Możliwe interwencje 447
28.6. Przebieg choroby i rokowanie 448
Piśmiennictwo 448
29. Postępowanie w zaburzeniu tikowym – Paulina Miłkowska-Pindor 451
29.1. Definicja 451
29.2. Podział zaburzeń tikowych i częstotliwość występowania 451
29.3. Zespół Tourette’a 453
29.4. Współchorobowość 453
29.5. Diagnoza różnicowa 454
29.6. Etiologia 454
29.7. Leczenie 454
29.7.1. Psychoedukacja i terapia behawioralna 454
29.7.2. Leczenie farmakologiczne 455
Piśmiennictwo 460
30. Encopresis – zanieczyszczanie kałem – Agata Wawrzyniak, Urszula Szymańska 463
30.1. Definicja 463
30.2. Rozpoznanie 464
30.3. Epidemiologia 465
30.4. Patogeneza 465
30.5. Diagnostyka 466
30.5.1. Badanie podmiotowe 466
30.5.2. Badanie przedmiotowe 467
30.5.3. Badania dodatkowe 467
30.6. Metody leczenia 468
30.7. Związek encopresis z zaburzeniami emocjonalnymi 469
30.8. Rokowanie 471
Piśmiennictwo 471
31. Enuresis – moczenie nocne – Katarzyna Jobs, Urszula Szymańska 473
31.1. Definicje 473
31.2. Epidemiologia 475
31.3. Patogeneza – współczesne poglądy 475
31.4. Diagnostyka 478
31.5. Metody postępowania 480
31.5.1. Wstępne postępowanie niefarmakologiczne – uroterapia 480
31.5.2. Etap drugi – wybór dalszej metody leczenia 482
31.5.3. Wybór miejsca leczenia 483
31.6. Rokowanie 484
31.7. Związek moczenia nocnego z zaburzeniami zachowania i inne zaburzenia współistniejące 484
31.8. Wpływ choroby na funkcjonowanie szkolne/społeczne. Możliwe interwencje 485
Piśmiennictwo 486
32. Leki stosowane w psychiatrii dzieci i młodzieży – Barbara Remberk, Piotr Niwiński 489
32.1. Informacje ogólne 489
32.2. Rejestracja leków 489
32.3. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia 499
Piśmiennictwo 503
CZĘŚĆ III. STANY NAGŁE 505
33. Postępowanie w przypadku zagrożenia samobójstwem – Łukasz Szostakiewicz 507
33.1. Wprowadzenie 507
33.2. Samobójstwo jako problem zdrowia publicznego 510
33.3. Czynniki ryzyka prób samobójczych 511
33.4. Postępowanie z pacjentem zagrożonym samobójstwem – diagnoza 513
33.4.1. Postępowanie w sytuacji, gdy o próbie/zamiarach samobójczych dowiaduje się lekarz pierwszego kontaktu w swoim gabinecie 513
33.4.2. Postępowanie w przypadku ujawnienia myśli samobójczych w szkole 518
33.4.3. Konsultacja psychiatryczna . 519
33.5. Postępowanie z pacjentem zagrożonym samobójstwem – interwencja 525
33.6. Postępowanie z pacjentem zagrożonym samobójstwem – psychoterapia 526
33.7. Postępowanie z pacjentem zagrożonym samobójstwem – farmakoterapia 527
38.8. Podsumowanie 528
Piśmiennictwo 529
34. Pobudzenie psychoruchowe i zaburzenia świadomości – Łukasz Szostakiewicz 533
34.1. Wprowadzenie 533
34.2. Pobudzenie psychoruchowe u dzieci i młodzieży 534
34.3. Zaburzenia świadomości 544
Piśmiennictwo 548
35. Ocena stanu psychicznego w przypadku samookaleczeń – Barbara Remberk 551
Piśmiennictwo 553
36. Chirurgiczne stany nagłe na oddziale psychiatrycznym – Paweł Białek 555
36.1. Wprowadzenie 555
36.2. Rany 555
36.2.1. Rany powierzchowne 556
36.2.2. Rany głębokie 557
36.3. Oparzenia 557
36.4. Zapalenia tkanek miękkich 558
36.4.1. Zanokcica 559
36.4.2. Zastrzał 559
36.4.3. Zapalenie wału paznokciowego palucha / wrastający paznokieć 559
36.4.4. Ropień w torbieli epidermalnej (zakażony kaszak) 560
36.4.5. Ropień w torbieli włosopochodnej 560
36.4.6. Zapalenie w miejscu dostępu naczyniowego 560
36.5. Ból brzucha 561
36.5.1. Diagnostyka 561
36.5.2. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 564
36.5.3. Niedrożność przewodu pokarmowego 565
36.5.4. Ostre zapalenie trzustki (OZT) 566
36.5.5. Połknięte ciało obce 567
36.6. Choroby odbytu 567
36.6.1. Guzki krwawnicze i żylaki odbytu 568
36.6.2. Szczelina odbytu 568
36.6.3. Świąd odbytu 569
36.6.4. Ropień i przetoka okolicy odbytu 569
36.7. Krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego 569
36.7.1. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego 569
36.7.2. Krwawienie do dolnego odcinka przewodu pokarmowego 570
36.8. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 571
37. Ostre zatrucia i inne stany nagłe w pediatrii – Teresa Jackowska 575
37.1. Anafilaksja 575
37.1.1. Objawy i rozpoznanie 576
37.1.2. Leczenie ostrej anafilaksji 577
37.2. Biegunka 578
37.3. Drgawki 579
37.4. Hiperamonemia 580
37.5. Gorączka . 582
37.5.1. Objawy towarzyszące i diagnostyka 582
37.7.2. Leki przeciwgorączkowe 583
37.6. Zatrucie paracetamolem (acetaminofenem) 585
37.7. Stan upojenia alkoholowego 588
37.8. Stan po spożyciu narkotyków 589
37.8.1. Marihuana 590
37.8.2. Amfetamina 590
37.8.3. Ecstasy (metylenodioksymetamfetamina, MDMA) 591
37.9. Podejrzenie zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP) – tzw. dopalaczami 591
37.9.1. Charakterystyka i objawy 592
37.9.2. Mefedron 593
37.9.3. Jak pomagać osobie pod wpływem „dopalaczy” 594
37.9.4. Postępowanie z pacjentem pod wpływem „dopalaczy” 594
Piśmiennictwo . 596
38. Stan po próbie samobójczej przez powieszenie. Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) – Grzegorz Michalak 597
38.1. Wprowadzenie 597
38.2. Mechanizm śmierci w następstwie powieszenia 597
38.3. Postępowanie 599
38.3.1. Co należy zrobić? 599
38.3.2. Kiedy wezwać pomoc? 606
38.4. Skutki związane z powieszeniem 606
Piśmiennictwo 607
39. Przemoc w rodzinie, przemoc seksualna wobec dzieci, postępowanie wobec ofiar przemocy – Anita Bryńska 609
39.1. Definicje 609
39.2. Rodzaje przemocy, rozpowszechnienie zjawiska 611
39.2.1. Przemoc fizyczna 611
39.2.2. Zaniedbanie 613
39.2.3. Przeniesiony zespół Münchhausena 614
39.2.4. Przemoc seksualna 615
39.2.5. Przemoc psychiczna (emocjonalna) 617
39.3. Rozpoznanie 617
39.4. Czynniki ryzyka . 619
39.5. Konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego . 620
39.6. Postępowanie wobec ofiar przemocy 623
39.7. Procedury zakładania „Niebieskiej Karty” 629
Piśmiennictwo 630
CZĘŚĆ IV. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE 631
40. Organizacja systemu opieki zdrowotnej – Barbara Remberk, Anna Rozetti 633
40.1. System psychiatrycznej opieki zdrowotnej 633
40.2. Opieka koordynowana 637
40.3. Podsumowanie 638
Piśmiennictwo 642
41. Organizacja pomocy dla dzieci w ramach wczesnej interwencji – Sylwia Wrona 643
41.1. Wprowadzenie 643
41.2. Czym jest wczesna interwencja? 644
41.3. Resort zdrowia – wczesna interwencja 645
41.4. Resort oświaty – wczesne wspomaganie rozwoju 646
41.5. Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze 647
Piśmiennictwo 648
42. Organizacja systemu szkolnego – Elżbieta Kucińska, Renata Janik 651
42.1. Wprowadzenie . 651
42.2. Edukacja obowiązkowa 651
42.3. Struktura systemu oświaty 652
42.4. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) 653
42.5. Edukacja domowa 654
42.6. Formy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 654
42.7. Możliwości korzystania przez uczniów z pomocy psychologiczno- -pedagogicznej 656
42.8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia – wskazówki praktyczne 656
Piśmiennictwo 659
43. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji – Magdalena Wałachowska 661
43.1. Zarys polskiego systemu kształcenia specjalnego . 661
43.2. Definiowanie i klasyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej 666
43.3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – charakterystyka psychopedagogiczna 668
43.4. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym – charakterystyka psychopedagogiczna 671
43.5. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim – charakterystyka psychopedagogiczna 674
43.6. Podsumowanie 678
Piśmiennictwo 680
44. Przemoc szkolna – postępowanie – Elżbieta Kucińska, Renata Janik 683
44.1. Wprowadzenie . 683
44.2. Kontekst przemocy szkolnej 683
44.3. Definicja przemocy i źródła przemocy szkolnej 684
44.4. Rodzaje przemocy szkolnej 686
44.5. Przemoc rówieśnicza 687
44.6. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – przepisy i strategie 687
44.7. Postępowanie i rekomendacje 689
Piśmiennictwo 690
45. System pieczy zastępczej – Anna Nowicka-Skóra 693
45.1. Wprowadzenie 693
45.2. Rodziny zastępcze 694
45.3. Instytucjonalna piecza zastępcza 697
Piśmiennictwo 700
46. Uprawnienia sądu rodzinnego – Piotr Sierakowski 701
46.1. Wprowadzenie 701
46.2. Leczenie małoletnich 702
46.3. Leczenie nieletnich 704
Piśmiennictwo 706
47. Zgoda na leczenie, brak zgody na leczenie i przymus bezpośredni – Piotr Niwiński, Barbara Remberk 707
47.1. Zgoda na leczenie 707
47.2. Przymus bezpośredni 713
47.2.1. Podstawa prawna 713
47.2.2. Rodzaje przymusu bezpośredniego – definicje 713
47.2.3. Kiedy można stosować przymus bezpośredni i jakiego rodzaju 713
47.2.4. Kto decyduje 714
47.2.5. Kto wykonuje 717
47.2.6. Przebieg 717
47.2.7. Dokumentacja 719
47.2.8. Kontrola 720
Piśmiennictwo 720
48. Tajemnica lekarska – Piotr Niwiński 721
48.1. Definicje 721
48.2. Zakres tajemnicy lekarskiej i psychiatrycznej 722
48.3. Odstąpienie od tajemnicy lekarskiej i psychiatrycznej 723
48.4. Prawa opiekuna faktycznego 727
48.5. Przesłuchanie małoletniego 728
Piśmiennictwo 728
Skorowidz 731

Szczegóły ebooka Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6194-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6149-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Barbara Remberk
Liczba Stron:
760
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub