Neuropsychologia tożsamości

Ebook Neuropsychologia tożsamości Maria Pąchalska, Bożydar L.J. Kaczmarek, Stefan Bednarek

Maria Pąchalska, Bożydar L.J. Kaczmarek, Stefan Bednarek
114,17 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Neuropsychologia tożsamości to nauka zajmująca się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną i kulturową w celu pomocy osobie chorej. Z perspektywy teoretycznej nauka ta bada związek struktur i połączeń mózgowych z procesami poznawczymi, emocjonal­nymi i zachowaniem oraz systemem Ja ściśle związanym z tożsamością. Z perspek­tywy klinicznej opracowuje metody diagnozy i ocenia efektywność rehabilitacji chorych z niedokształceniem i/lub destabilizacją systemu Ja oraz zaburzeniami tożsamości.
Monografia „Neuropsychologia tożsamości” to dzieło nowatorskie i niezwykłe – oryginalne w podejściu do problematyki tożsamości, nowoczesne w wymiarze teoretyczno-metodologicznym, erudycyjne i znakomicie napisane. Dzieło oparte na dorobku światowej nauki oraz wynikach własnych badań, pogłębione analizą przypadków klinicznych pacjentów z najczęstszymi uszkodzeniami mózgowia, potwierdzone neurofizjologicznymi markerami (tzw. medycyna faktów), inspiruje do stawiania pytań o złożoność fenomenu ludzkiego istnienia, wciąż poznawanego i nadal nie w pełni poznanego.
Prof. zw. dr hab. n. med. Bożena Grochmal-Bach
Doświadczeni Autorzy, mający w swym dorobku liczące się monografie naukowe, uczynili tu przedmiotem opisu tożsamość człowieka, a ściślej mówiąc, możliwe powiązania biologiczne i fenomenologiczne tożsamości ze sferą opisu neuropsychologicznego. Z dzieła tego wyłania się nowe spojrzenie na sposób uprawiania neuropsychologii, wyznaczone przez szeroki humanistyczno-społeczny horyzont wzbogacający zorientowane dotychczas medycznie spojrzenie na opis zachowań ludzkich. Trzeba więc było wniknąć w strukturę Ja człowieka, by zrozumieć fenomen jego społecznego i zarazem kulturowego funkcjonowania, co Autorom monografii w pełni się udało.
Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński
Nowatorskie podejście Autorów do problematyki tożsamości każe przeformułować podstawowe założenia neuropsychologii, przede wszystkim zaś widzieć ją jako obszar integrujący wyniki poszukiwań prowadzonych na przecięciu dróg neuronauk medycznych i społecznych. Dzieło to buduje mosty między biologicznie zorientowanymi naukami o ludzkim mózgu a naukami humanistycznymi. Jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, do którego – oprócz specjalistów – należeć będą studenci psychologii i innych kierunków, zarówno medycznych, jak i humanistycznych, a także wszyscy zainteresowani człowiekiem i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i kulturze.
Dr hab. Mariusz Gajewski

Spis treści ebooka Neuropsychologia tożsamości

Wprowadzenie 9
Czym zajmuje się neuropsychologia tożsamości? 10
Krótkie omówienie treści zawartych w poszczególnych rozdziałach 11
Quo vadis? 18
Dokąd więc pójdzie? 18
Podziękowania 20
Rozdział 1. (Nie tylko) neuronalna organizacja systemu własnego Ja a modyfikacje tożsamości 23
1.1. Informacje ogólne 24
1.2. Od struktury do funkcji mózgu ludzkiego 27
1.3. Od genów do zachowań społecznych i kulturowych 33
1.4. Połączenia neuronalne a określone procesy neuropoznawcze 38
1.5. Neuronalne podstawy tożsamości 45
1.6. Neuronalna organizacja własnego Ja 50
1.7. Modele funkcji mózgu i model hierarchii zagnieżdżonej własnego Ja 51
1.8. Podsumowanie 64
Rozdział 2. Procesy świadomości i samoświadomości a modyfikacja tożsamości 67
2.1. Informacje ogólne 68
2.2. Istota świadomości 69
2.3. (Nie tylko) neuronalne warunki zaistnienia świadomości 71
2.4. Świadome działanie człowieka i nowe połączenia w mózgu 78
2.5. Związek procesów nieświadomych i świadomych z własnym Ja 81
2.6. Zaburzenia świadomości a rozpad systemu Ja u osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu 106
2.7. Zespół Antona i rozpad własnego Ja 111
2.8. Blok rozszerzający : Rozpad jednostkowego (przedmiotowego i podmiotowego) Ja u osoby z anosognozją 113
2.9. Podsumowanie 122
Rozdział 3. Sieci uwagowe i procesy percepcyjne a modyfikacja tożsamości 125
3.1. Informacje ogólne 126
3.2. Proces percepcji w ujęciu mikrogenetycznym 129
3.3. Globalność procesu percepcji: od całości do części 140
3.4. Percepcja i znaczenie spostrzeganych obiektów 140
3.5. Komponent N170 a rozpoznawanie twarzy i nadawanie jej znaczenia emocjonalnego 142
3.6. Poszukiwania mechanizmu przetwarzania twarzy w normie i patologii 154
3.7. Twórczy charakter percepcji i jego związek z rozwojem tożsamości 156
3.8. Zaburzenia wyższych funkcji wzrokowych a rozpad systemu Ja 164
3.9. Blok rozszerzający: Zaburzenia spostrzegania a rozpad systemu Ja 172
3.10. Podsumowanie 181
Rozdział 4. Procesy pamięci a modyfikacja tożsamości 183
4.1. Informacje ogólne 184
4.2. Pamięć w ujęciu teorii mikrogenetycznej 186
4.3. Dysfunkcje pamięci a rozpad systemu Ja i związane z tym zaburzenia tożsamości 188
4.4. Związki pamięci roboczej z funkcjonowaniem człowieka 191
4.5. Klasyfikacja pamięci według treści wspomnień 194
4.6. Pamięć autobiograficzna a zaburzenia tożsamości 196
4.7. Całkowita i nieodwracalna utrata własnego Ja 208
4.8. Rozwój i współwystępowanie zespołów urojonej błędnej identyfikacji 216
4.9. Podsumowanie 229
Rozdział 5. Procesy językowe i komunikowanie się a modyfikacja tożsamości 231
5.1. Informacje ogólne 232
5.2. Narracja lewej i prawej półkuli mózgu 237
5.3. Język i pragmatyka a negocjacja własnego Ja 239
5.4. Pragmatyka i zaburzenia tożsamości 244
5.5. Aspekt diachroniczny i synchroniczny tożsamości człowieka 252
5.6. Znaczenie języka w wyłanianiu się i rozwoju tożsamości indywidualnej, społecznej i kulturowej 260
5.7. Interpretacja świata a tożsamość człowieka 261
5.8. Mikrogenetyczny model procesów językowych , w tym pragmatyki, a tożsamość człowieka 262
5.9. Rozpad języka i pragmatyki a tożsamość indywidualna, społeczna i kulturowa 265
5.10. Blok rozszerzający : skrzyżowana transkorowa afazja sensoryczna i destabilizacja własnego Ja 266
5.11. Podsumowanie 273
Rozdział 6. Osobowość i procesy emocjonalne a modyfikacja tożsamości 275
6.1. Informacje ogólne 276
6.2. Jak rozumiemy osobowość 278
6.3. Ujęcie osobowości z perspektywy psychologii społecznej 288
6.4. Neuronalne korelaty Ja emocjonalnego 293
6.5. Neuronalne korelaty powiązań wzorów sieci neuronalnych systemu emocjonalnego z tożsamością 297
6.6. Osobowość człowieka a kryzys tożsamości 307
6.7. Związek zaburzeń osobowości z zaburzeniami tożsamości 313
6.8. Blok rozszerzający: Rozpad systemu Ja u krakowskiego Gage’a 318
6.9. Podsumowanie 328
Rozdział 7. Zintegrowane ujęcie tożsamości 329
7.1. Informacje ogólne 330
7.2. Tożsamość: od terminu do istoty 331
7.3. Rodzaje tożsamości 347
7.4. Czy tożsamość człowieka kończy się w chwili śmierci? 389
7.5. Podsumowanie 391
Rozdział 8. Jak odnaleźć siebie 393
8.1. Informacje ogólne 394
8.2. Wspomnienia specjalisty neurologa po udarze mózgu 396
8.3. Terapia: wyboista droga do zdrowia 399
8.4. Powrót do domu: stopniowe odzyskiwanie siebie 400
8.5. Uwagi końcowe: poprawa trwa 401
8.6. Na czym polega sukces? 402
Słownik 405
Literatura 424
Spis tabel 455
Spis rycin 457
Aneks
470
Protokół (PsyTask) wykorzystywany do badania pracy mózgu w milisekundach 470
Autoryzowany, Międzynarodowy Kwestionariusz Badania Osobowości – Wersja
Polska (IPIP – QPV) 472
Skala oceny komunikacji pacjentów ze zmienionymi stanami świadomości
Autoryzowana Wersja Polska 475
Skala Badania Percepcji Siebie 480
Noty biograficzne 483

Szczegóły ebooka Neuropsychologia tożsamości

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-21604-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-21468-5
Wydanie:
1
Autorzy:
Maria Pąchalska,Bożydar L.J. Kaczmarek,Stefan Bednarek
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
486
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub