• Promocja
Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Ebook Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów Roman Dziczek

Roman Dziczek
166,61 zł 194,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 166,61 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W komentarzu w przystępny sposób omówiono zagadnienia zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Publikacja obejmuje również omówienie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zawiera praktyczne wzory pozwów sądowych z syntetyczną analizą każdego z nich. Autor odniósł się także do unormowań ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2158 ze zm.) w kontekście rozwijającego się dopiero od kilku lat najmu instytucjonalnego. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze instytucje ochronne, zasady ponoszenia kosztów utrzymania lokali przez lokatorów i właścicieli, podwyższania czynszu (innych opłat za korzystanie z lokali) i sądową kontrolę nieuzasadnionej podwyżki, podstawy wypowiadania umów najmu oraz orzekania przez sąd o eksmisji z lokalu, sądowym ustalaniu prawa do najmu socjalnego lokalu oraz o prawie do odszkodowania. W książce opisano także prawa i obowiązki lokatorów i właścicieli w różnych sytuacjach: na etapie zawierania umowy o odpłatne korzystanie z lokalu, podwyżki czynszu, sporu o utrzymanie lokalu w odpowiednim standardzie, sporu sądowego o zapłatę lub/i eksmisję, sporów o prawo do odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Szczegółowo przedstawiono różne aspekty zawierania i wykonywania umów najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego lokali mieszkalnych oraz funkcjonowania gminnego zasobu mieszkaniowego. Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków (adwokatów, sędziów i radców prawnych), urzędników samorządowych oraz przedsiębiorców realizujących budownictwo czynszowe, a także spółdzielni mieszkaniowych. Zainteresuje również lokatorów chcących poznać swoje prawa i obowiązki.

Spis treści ebooka Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Spis treści
Wykaz skrótów , str. 11
Wprowadzenie , str. 15
CZĘŚĆ PIERWSZA. Ochrona praw lokatorów , str. 55
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 ,r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i ,o ,zmianie ,Kodeksu cywilnego , str. 57
Rozdział 1. Przepisy ogólne , str. 59
Art. 1.  ,[Zakres przedmiotowy ustawy] , str. 59
Art. 1a.  ,[Wyłączenie stosowania ustawy do lokali Agencji , ,Mienia Wojskowego] , str. 72
Art. 2.  ,[Definicje ustawowe] , str. 75
Art. 3.  ,[Stosunek ustawy do innych unormowań , ,dotyczących lokali mieszkalnych] , str. 104
Art. 4.  ,[Zadania własne gminy] , str. 108
Art. 4a.  ,[Zbieranie danych o ,czynszach najmu] , str. 115
Rozdział 2. Prawa i ,obowiązki właścicieli i ,lokatorów , str. 118
Art. 5.  ,[Zasady zawierania umów o ,używanie lokalu] , str. 118
Art. 6.  ,[Kaucja zabezpieczająca należności , ,z ,tytułu najmu] , str. 126
Art. 6a.  ,[Obowiązki wynajmującego] , str. 130
Art. 6b.  ,[Obowiązki najemcy] , str. 132
Art. 6c.  ,[Protokolarne wydanie lokalu] , str. 133
Art. 6d.  ,[Ulepszenia dokonywane przez najemcę] , str. 134
Art. 6e.  ,[Obowiązki i ,prawa stron po zakończeniu najmu] , str. 136
Art. 6f.  ,[Zakres swobody stron] , str. 136
Art. 6g.  ,[Doręczenia między stronami umowy najmu] , str. 138
Art. 7.  ,[Zasady ustalania czynszu w ,zasobach , ,samorządowych i ,Skarbu Państwa] , str. 139
Art. 8.  ,[Kompetencje do ustalania czynszu] , str. 145
Art. 8a.  ,[Zasady podwyższania czynszu , ,(opłat za korzystanie z ,lokalu)] , str. 146
Art. 9.  ,[Częstość podwyżek, zasady ponoszenia , ,innych opłat niż czynsz] , str. 156
Art. 9a.  ,[Czynsz najmu w ,TBS] , str. 160
Art. 10.  ,[Awarie, przeglądy, remont lokalu, , ,lokal zamienny] , str. 162
Art. 11.  ,[Rozwiązywanie umów o ,używanie lokalu] , str. 164
Art. 12.  ,(uchylony) , str. 176
Art. 13.  ,[Uprawnienia sąsiadów i ,współuprawnionych] , str. 178
Art. 14.  ,[Uprawnienie do najmu socjalnego lokalu] , str. 184
Art. 15.  ,[Postępowanie sądowe] , str. 201
Art. 16.  ,[Egzekucja wyroków eksmisyjnych] , str. 211
Art. 17.  ,[Eksmisja do noclegowni i ,schronisk, prawo sądu , ,do przyznania najmu socjalnego lokalu , ,na zasadach słuszności] , str. 212
Art. 18.  ,[Odszkodowanie za bezumowne korzystanie , ,z ,lokalu] , str. 221
Art. 19.  ,[Ochrona praw lokatora] , str. 235
Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu , str. 240
Art. 19a.  ,[Definicja najmu okazjonalnego, obligatoryjne , ,i ,fakultatywne warunki umowy] , str. 240
Art. 19b.  ,[Zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego] , str. 248
Art. 19c.  ,[Ustalanie i ,wypowiadanie czynszu] , str. 250
Art. 19d.  ,[Wygaśnięcie i ,rozwiązanie najmu , ,okazjonalnego] , str. 250
Art. 19e.  ,[Wyłączenie najmu okazjonalnego z ,zasadniczych , ,rozwiązań ustawy] , str. 253
Rozdział 2b. Najem instytucjonalny lokalu , str. 255
Art. 19f.  ,[Definicja najmu instytucjonalnego , ,i ,podstawowe obowiązki stron] , str. 255
Art. 19g.  ,[Forma umowy] , str. 261
Art. 19h.  ,[Obowiązki najemcy, zmiana wysokości czynszu] , str. 262
Art. 19i.  ,[Wygaśnięcie umowy ,&ndash, eksmisja z ,lokalu] , str. 263
Art. 19j.  ,[Wyłączenia stosowania ustawy o ,ochronie , ,praw lokatorów] , str. 265
Art. 19k.  ,[Najem instytucjonalny z ,dojściem do własności] , str. 266
Art. 19l.  ,[Zabezpieczenie roszczenia o ,przewłaszczenie , ,lokalu] , str. 268
Art. 19m.  ,[Obligatoryjne postanowienia umowy najmu , ,z ,opcją dojścia do własności] , str. 270
Art. 19n.  ,[Przewłaszczenie lokalu na rzecz najemcy] , str. 272
Art. 19o.  ,[Wypowiedzenie przez wynajmującego , ,i ,najemcę umowy z ,opcją dojścia do własności] , str. 273
Art. 19p.  ,[Szczególne przesłanki wypowiedzenia umowy , ,z ,opcją własności przez najemcę] , str. 275
Art. 19q.  ,[Rozliczenie umowy najmu po jej rozwiązaniu] , str. 275
Art. 19r.  ,[Zakres stosowania przepisów Prawa , ,upadłościowego do roszczeń najemcy z ,umowy , ,najmu instytucjonalnego z ,dojściem , ,do własności] , str. 277 ,
Art. 19s.  ,[Przepisy ustawy stosowane do umowy najmu , ,instytucjonalnego z ,dojściem do własności] , str. 278
Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy , str. 279
Art. 20.  ,[Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym] , str. 279
Art. 21.  ,[Gminne programy mieszkaniowe i ,zasady , ,najmu] , str. 285
Art. 21a.  ,[Wypowiedzenie najmu przy przekroczeniu , ,norm powierzchniowych lokalu] , str. 296
Art. 21b.  ,[Oświadczenia i ,deklaracje najemcy] , str. 296
Art. 21c.  ,[Uprawnienia kontrolne gmin] , str. 300
Rozdział 4. Najem socjalny lokalu , str. 306
Art. 22.  ,[Lokal będący przedmiotem umowy najmu , ,socjalnego lokalu] , str. 306
Art. 23.  ,[Czas trwania umowy najmu socjalnego lokalu, , ,maksymalna wysokość stawki czynszu] , str. 312
Art. 24.  ,(uchylony) , str. 317
Art. 25.  ,[Wypowiedzenie umowy najmu socjalnego lokalu] , str. 318
Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia , str. 320
Art. 25a.  ,[Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń] , str. 320
Art. 25b.  ,[Okres zawarcia umowy najmu] , str. 326
Art. 25c.  ,[Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu] , str. 326
Art. 25d.  ,[Nieprzysługiwanie prawa do tymczasowego , ,pomieszczenia] , str. 328
Art. 25e.  ,[Odpowiednie stosowanie] , str. 329
Rozdział 5. Zmiany w ,przepisach obowiązujących, ,przepisy przejściowe i ,końcowe , str. 331
Art. 26.  ,(pominięty) , str. 331
Art. 27.  ,[Stosowanie ustawy wstecz] , str. 331
Art. 28.  ,[Czynsz regulowany] , str. 333
Art. 29.  ,(uchylony) , str. 334
Art. 30.  ,[Uprawnienia osób bez tytułu prawnego , ,do mieszkania] , str. 335
Art. 31.  ,[Uprawnienia opiekuna najemcy] , str. 338
Art. 32.  ,[Obowiązek gminy dostarczenia lokalu , ,zamiennego] , str. 343
Art. 33.  ,[Uprawnienia najemców lokali zakładowych] , str. 344
Art. 34.  ,[Organy wykonujące eksmisję] , str. 346
Art. 35.  ,[Najem socjalny lokalu dla eksmitowanych] , str. 348
Art. 36.  ,[Waloryzacja kaucji mieszkaniowych] , str. 353
Art. 37.  ,[Rozliczenie ulepszeń lokalu] , str. 357
Art. 38.  ,[Rozumienie wyrażeń ustawowych] , str. 358
Art. 39.  ,[Derogacja ustawy o ,najmie] , str. 358
Art. 40. [Wejście w ,życie ustawy] , str. 358
CZĘŚĆ DRUGA. Dodatki mieszkaniowe , str. 359

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 ,r. o dodatkach ,mieszkaniowych , str. 361

Rozdział 1. Przepisy ogólne , str. 363
Art. 1.  ,[Przedmiot regulacji] , str. 363
Art. 2.  ,[Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego] , str. 365
Art. 3  ,[Dochód uprawniający do dodatku , ,mieszkaniowego] , str. 370
Art. 4.  ,[Definicja gospodarstwa domowego] , str. 375
Art. 5.  ,[Normatywna powierzchnia mieszkań] , str. 379
Art. 6.  ,[Wysokość dodatku mieszkaniowego] , str. 383
Art. 6a.  ,[Ryczałt za zakup opału w ,przypadku lokali , ,mieszkalnych niewyposażonych w ,instalację , ,doprowadzającą energię cieplną] , str. 389
Art. 7.  ,[Procedura przyznawania dodatku , ,mieszkaniowego] , str. 390
Art. 7a.  ,(uchylony) , str. 398
Art. 7b.  ,[Przetwarzanie danych w ,celu weryfikacji , ,informacji zawartych w ,deklaracji o ,dochodach , ,gospodarstwa domowego] , str. 398
Art. 8.  ,[Wypłacanie dodatku mieszkaniowego] , str. 398
Art. 8a.  ,[Kara pieniężna za niepowiadomienie organu , ,przyznającego dodatek mieszkaniowy , ,o ,wystąpieniu zaległości w ,zapłacie należności , ,za zajmowany lokal mieszkalny] , str. 401
Art. 9.  ,(uchylony) , str. 401
Art. 9a.  ,[Zasady finansowania] , str. 404
Rozdział 2. (oznaczenie rozdziału uchylone) , str. 405
Art. 10&ndash,14. (uchylone) , str. 405
Rozdział 3. Zmiany w ,przepisach obowiązujących. ,Przepisy przejściowe i ,końcowe , str. 406
Art. 15.  ,(pominięty) , str. 406
Art. 16.  ,[Dodatki mieszkaniowe w ,2002 ,r.] , str. 407
Art. 17.  ,[Dodatki mieszkaniowe w ,latach 2003&ndash,2004] , str. 407
Art. 18.  ,(uchylony) , str. 408
Art. 19.  ,[Przepisy właściwe dla spraw w ,toku] , str. 408
Art. 20.  ,(uchylony) , str. 408
Art. 21.  ,[Wejście w ,życie ustawy] , str. 408

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i ,Gospodarki ,Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 ,r. w sprawie ,sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ,wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia ,o ,stanie majątkowym wnioskodawcy i ,innych członków gospodarstwa domowego, a ,także wzoru legitymacji ,pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu , str. 409

Załączniki , str. 411
III. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 ,r. o pomocy państwa ,w ,ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w ,pierwszych ,latach najmu mieszkania , str. 415
Rozdział 1. Przepisy ogólne , str. 415
Rozdział 2. Dopłaty do czynszu , str. 418
Rozdział 3. Zasady przyznawania dopłat , str. 429
Rozdział 4. Zasady wypłacania dopłat , str. 441
Rozdział 5. Zmiany w ,przepisach obowiązujących , str. 443
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i ,przepis końcowy , str. 444

Rozporządzenie Ministra Inwestycji ,i ,Rozwoju ,z dnia 21 grudnia 2018 ,r. w sprawie wzoru wniosku ,o ,dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń ,i ,zobowiązania dołączanych do wniosku o ,dopłaty ,do czynszu , str. 449

Załączniki , str. 450
CZĘŚĆ TRZECIA. Wzory pozwów , str. 481
Wzór nr ,1. Pozew o ,eksmisję z ,lokalu mieszkalnego , str. 483
Wzór nr ,2. Pozew o ,ustalenie niezasadności wypowiedzenia , ,czynszu najmu , str. 490
Wzór nr ,3. Pozew o ,ustalenie wstąpienia w ,stosunek najmu , str. 497
Wzór nr ,4. Pozew o ,zapłatę , str. 504
Wzór nr ,5. Pozew o ,nakazanie dokonania napraw , str. 510
Skorowidz , str. 517

Szczegóły ebooka Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-858-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-624-2
Autorzy:
Roman Dziczek
EAN:
9788383288581
Liczba Stron:
524
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub