• Promocja
Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków

Ebook Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków Bogumił Pahl,

Bogumił Pahl
149,12 zł 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Wykorzystanie instytucji posiadania w konstrukcji prawnej podatków ma złożony i interdyscyplinarny charakter. Jest to zagadnienie wieloaspektowe, które narzuca wielopłaszczyznowość badań naukowych nad tym zjawiskiem. Podjęte w pracy kwestie skupiają się na analizie instytucji posiadania innego niż posiadanie właścicielskie. Chodzi o sytuacje, w których w przepisach normujących konstrukcję poszczególnych podatków prawodawca posługuje się wprost terminem „posiadanie” w różnych jego odmianach (posiadanie, posiadacz, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz itp.) z pominięciem regulacji wskazujących na prawnie nazwane formy posiadania takie jak: dzierżawa, najem, użytkowanie, itd. Determinuje ono podmiot i przedmiot opodatkowania oraz nierozerwalnie związaną z nim podstawę opodatkowania, a także ma wpływ na wysokość stawek podatkowych i stanowi element przepisów normujących zwolnienia i ulgi podatkowe.


Koncepcja opracowania zakłada, że każdy rozdział rozpoczyna się od uwag ogólnych i kończy wnioskami.

Autor poruszył w nim m.in. zagadnienia takie jak: - posiadanie jako element kształtujący podmiot podatku od nieruchomości - szczególne zasady ustalenia dochodu a nakłady poniesione w czasie posiadania rzeczy - posiadanie w strukturze podatku od towarów i usług - posiadanie jako element podatkowoprawnego stanu faktycznego w podatku akcyzowym.

Spis treści ebooka Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków

Wykaz skrótów , str. 15
Wstęp , str. 19
Rozdział I
Pojęcie posiadania w ,prawie , str. 27

Uwagi ogólne , str. 27
Posiadanie w ,prawie rzymskim , str. 28
Cywilistyczna koncepcja posiadania , str. 33

3.1. Pojęcie i ,istota posiadania , str. 33
3.2. Zewnętrzna i ,wewnętrzna strona posiadania , str. 37
3.3. Podmiot posiadania (posiadacz ,i ,współposiadacze) , str. 39
3.4. Posiadanie rzeczy a ,posiadanie praw , str. 43
3.5. Posiadanie a ,dzierżenie i ,władztwo prekaryjne , str. 47
3.6. Rodzaje posiadania , str. 49
3.6.1. Posiadanie samoistne i ,posiadanie zależne , str. 49
3.6.2. Posiadanie prawne i ,bezprawne , str. 55
3.6.3. Posiadanie w ,dobrej i ,złej wierze , str. 56
3.7. Funkcje posiadania , str. 58
3.8. Domniemania związane z ,posiadaniem , str. 61
3.9. Skutki posiadania , str. 64
3.10. , Ochrona posiadania , str. 65

Posiadanie w ,prawie karnym , str. 69
Posiadanie w ,prawie administracyjnym , str. 73
Posiadanie w ,ogólnym prawie podatkowym , str. 79
Wnioski , str. 82

Rozdział II
Problem tożsamości pojęcia posiadania w ,prawie cywilnym i ,prawie podatkowym  ,, str. 85

Uwagi ogólne , str. 85
Ogólna charakterystyka związków prawa cywilnego z ,prawem podatkowym , str. 86
Autonomia prawa podatkowego a ,cywilistyczne pojęcie posiadania , str. 93
Zasada pewności prawa a ,tożsamość znaczeniowa pojęć prawa cywilnego i ,podatkowego , str. 103
Zasięg cywilistycznej definicji &bdquo,posiadania&rdquo, , str. 110
Posiadanie w ,języku potocznym , str. 115
Zasada posługiwania się poprawnymi wyrażeniami językowymi a ,konteksty językowe pojęcia posiadania , str. 120
Wnioski , str. 122

Rozdział III
Posiadanie w ,konstrukcji prawnej podatków majątkowych , str. 125

Uwagi ogólne , str. 125
Podatek od nieruchomości , str. 127

2.1. Posiadanie w ,konstrukcji podmiotu zobowiązanego z ,tytułu podatku od nieruchomości , str. 127
2.1.1. Posiadacz samoistny , str. 127
2.1.2. Posiadacze nieruchomości lub ich części albo ,obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub ,jednostki samorządu terytorialnego , str. 149
2.2. Posiadanie w ,konstrukcji prawnej stawek podatku od ,nieruchomości , str. 184
2.2.1. Zakres pojęcia posiadania w ,konstrukcji definicji legalnej gruntów, budynków i ,budowli związanych z ,prowadzeniem działalności gospodarczej , str. 184
2.2.2. Posiadanie a ,służenie przedmiotu opodatkowania do wykonywania działalności gospodarczej , str. 188
2.2.3. Współposiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę i ,podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej , str. 204
2.3. Posiadanie jako element kształtujący zwolnienia od ,podatku od ,nieruchomości  ,, str. 211
2.3.1. Grunty znajdujące się w ,posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub ,przystanią morską , str. 211
2.3.2. Władanie a ,posiadanie &ndash, zwolnienie gruntów i ,budynków znajdujących się we władaniu muzeów rejestrowanych , str. 213
2.3.3. Przekazanie w ,posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne a ,prawo do zwolnienia , str. 214
2.3.4. Posiadanie gruntów i ,budynków stanowiących własność gminy przez inne podmioty a ,zwolnienie od ,podatku  ,, str. 216
2.3.5. Posiadanie zależne przedmiotów opodatkowania przez podmioty niebędące prowadzącymi zakłady pracy chronionej , str. 219
2.4. Współposiadanie a ,zwolnienie od podatku  ,, str. 220
2.5. Posiadanie i ,współposiadanie a ,obowiązki instrumentalne , str. 222

Podatek rolny , str. 224

3.1. Posiadanie w ,konstrukcji podmiotu zobowiązanego z ,tytułu podatku rolnego , str. 224
3.1.1. Posiadacz samoistny i ,posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub ,jednostki samorządu terytorialnego , str. 224
3.1.2. Posiadanie użytków rolnych przez dwa lub ,więcej podmiotów , str. 225
3.1.3. Łączne zobowiązanie pieniężne a ,współposiadanie , str. 228
3.2. Posiadanie i ,współposiadanie użytków rolnych a ,pojęcie gospodarstwa rolnego  ,, str. 233
3.3. Posiadanie w ,konstrukcji prawnej zwolnień od ,podatku rolnego , str. 238
3.3.1. Posiadanie użytków rolnych przez podmioty inne niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe a ,zwolnienie gruntów położonych na ,terenie rodzinnego ogrodu działkowego , str. 238
3.3.2. Zwolnienie gruntów przekazanych w ,posiadanie innym podmiotom niż uczelnie i ,federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i ,nauki , str. 239
3.3.3. Posiadanie zależne użytków rolnych przez ,podmioty niebędące prowadzącymi zakłady pracy chronionej a ,prawo do zwolnienia , str. 241
3.4. Posiadacz samoistny i ,posiadacz gospodarstwa rolnego a ,pojęcie podatnika podatku rolnego w ,odrębnych przepisach , str. 242

Posiadanie w ,konstrukcji prawnej podatku leśnego , str. 244

4.1. Posiadacze jako podmioty wykonujące działalność leśną , str. 244
4.2. Posiadacze lasów stanowiących własność skarbową lub samorządową , str. 246

Posiadanie w ,podatku od środków transportowych , str. 247

5.1. Posiadanie w ,konstrukcji podmiotu zobowiązanego z ,tytułu podatku od środków transportowych , str. 247
5.2. Posiadanie pojazdu przez zakład lub jednostkę organizacyjną jako kryterium decydujące o ,właściwości miejscowej organu podatkowego w ,podatku od środków transportowych , str. 252

Wnioski , str. 254

Rozdział IV
Posiadanie w ,podatkach dochodowych (przychodowych) , str. 257

Uwagi ogólne , str. 257
Podatek dochodowy od osób fizycznych , str. 260

2.1. Posiadanie w ,konstrukcji prawnej przedmiotu opodatkowania , str. 260
2.1.1. Wspólne posiadanie jako źródło przychodu  ,, str. 260
2.1.2. Przychody z ,tytułu wykonywania usług uzyskiwane od ,właściciela (posiadacza) nieruchomości , str. 263
2.1.3. Nakłady poczynione na rzecz w ,czasie jej posiadania jako koszt uzyskania przychodu , str. 265
2.1.4. Podatki z ,tytułu posiadania środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu a ,cena nabycia środka trwałego , str. 269
2.2. Szczególne zasady ustalenia dochodu a ,nakłady poniesione w ,czasie posiadania rzeczy , str. 272
2.3. Posiadanie biletu lotniczego a ,stawki podatku od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej , str. 274
2.4. Posiadanie jako element zwolnień i ,ulg , str. 276
2.4.1. Posiadanie (nieposiadanie) dokumentów jako warunek skorzystania z ,tzw. ,ulgi rehabilitacyjnej , str. 276
2.4.2. Zwolnienie kwoty refundacji z ,tytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub ,na ,dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych  ,, str. 278
2.4.3. Odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i ,zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w ,skład gospodarstwa rolnego , str. 280

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , str. 283
Podatek dochodowy od osób prawnych &ndash, posiadanie lokalu a ,prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną , str. 285
Wnioski , str. 291

Rozdział V
Posiadanie w ,podatkach konsumpcyjnych , str. 293

Uwagi ogólne , str. 293
Posiadanie w ,konstrukcji prawnej podatku od towarów i ,usług , str. 294

2.1. Ciągłe posiadanie środka transportu a ,miejsce świadczenia usług wynajmu krótkoterminowego , str. 294
2.2. Prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z ,nieruchomości a ,zwolnienie od ,podatku usług pośrednictwa  ,, str. 297
2.3. Towary pozostające w ,posiadaniu organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej a ,zwolnienie z ,tytułu ich importu , str. 299

Posiadanie w ,konstrukcji prawnej podatku akcyzowego , str. 301

3.1. Posiadanie jako determinant definicji finalnego nabywcy węglowego lub gazowego , str. 301
3.2. Posiadanie w ,konstrukcji prawnej przedmiotu opodatkowania , str. 303
3.2.1. Przeniesienie posiadania a ,sprzedaż , str. 303
3.2.2. Nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy , str. 306
3.2.3. Posiadanie suszu tytoniowego , str. 310
3.2.4. Posiadanie samochodu osobowego jako przedmiot opodatkowania akcyzą , str. 316
3.3. Posiadanie urządzeń grzewczych a ,zgłoszenie rejestracyjne uproszczone , str. 320
3.4. Posiadanie wyrobów akcyzowych a ,zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy , str. 322
3.5. Posiadanie majątku jako przesłanka zwolnienia z ,obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego , str. 323
3.6. Posiadanie a ,użycie paliw opałowych lub ,olejów napędowych  ,, str. 325
3.7. Posiadanie w ,konstrukcji prawnej stawek podatku , str. 327
3.8. Posiadanie a ,zwolnienie od podatku akcyzowego samochodów osobowych przywożonych przez osobę fizyczną, która nabyła w ,drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu osobowego na ,terytorium państwa członkowskiego  ,, str. 330
3.9. Obowiązek posiadacza wyrobów akcyzowych oznaczania ich legalizacyjnymi znakami akcyzy , str. 331

Wnioski , str. 332

Zakończenie , str. 333
Bibliografia  ,, str. 341
Orzecznictwo , str. 355

Szczegóły ebooka Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-978-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-688-4
Autorzy:
Bogumił Pahl
EAN:
9788383289786
Liczba Stron:
364
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub