Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Ebook Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości Małgorzata Jabłońska

Małgorzata Jabłońska
22,45 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Finansowe aspekty przedsiębiorczości regionalnej stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie, rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu. Zidentyfikowanie oraz określenie związków korelacyjnych między finansowymi determinantami przedsiębiorczości a rozwojem regionu umożliwiło wskazanie kierunku polityki proprzedsiębiorczej prowadzonej przez władzę samorządową. Rozwój przedsiębiorczości regionalnej powinien dokonywać się poprzez konsekwentną politykę prorozwojową, dzięki której młodzi ludzie zaczną wiązać swoją przyszłość z danym regionem, gdzie będą mogli funkcjonować w przyjaznym dla nich otoczeniu.

„Przedsiębiorczość jest we współczesnym ujęciu zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym interdyscyplinarnego podejścia, z uwzględnieniem elementów społecznych, kulturowych, organizacyjnych i gospodarczych. Implikuje to konieczność rozważań w wielu wymiarach przedsiębiorczości, zarówno w ujęciu podmiotowym, procesowym, jak i organizacyjnym. Wielość uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości i ich ostateczne efekty sprawiają, że dotyczy ona nie tylko działalności gospodarczej, lecz także sektora publicznego oraz ujęcia regionalnego. Spośród czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości wyróżnić należy aspekty finansowe, dominujące w badaniach autorki. Główne wątki rozważań obejmują zarówno aspekty teoretyczne, normatywne, jak i empiryczne. Dokonano próby łączenia elementów poznawczych i aplikacyjnych, z wykorzystaniem dostępnych metod statystycznych.
Praca może stanowić interesującą publikację zarówno dla studentów studiów ekonomicznych, praktyków gospodarczych, jak i decydentów wyznaczających kierunki rozwoju regionalnego. Wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie czynników i kierunków rozwoju przedsiębiorczości regionalnej”.
Z recenzji prof. Gabrieli Łukasik

Spis treści ebooka Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Wstęp 9

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i polityki regionalnej 15
1.1. Region jako kategoria ekonomiczna 15
1.1.1. Regiony w Unii Europejskiej 15
1.1.2. Teorie i przesłanki wyodrębnienia regionów w polityce ekonomicznej 20
1.1.3. Struktura regionalna Polski 22
1.2. Polityka regionalna – geneza i rozwój 25
1.2.1. Zarys ewolucji polityki regionalnej 25
1.2.2. Instrumenty polityki regionalnej 36
1.2.3. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec polskich regionów 39
1.3. Rozwój regionalny a polityka regionalna 41
1.3.1. Pojęcie rozwoju regionalnego 41
1.3.2. Teorie etatystyczne a rozwój regionalny 42
1.3.3. Klasyczne teorie lokalizacji działalności gospodarczej 45
1.3.4. Charakterystyka czynników wpływających na rozwój regionalny 46
1.4. Nowe koncepcje rozwoju regionalnego 51

Rozdział 2. Finansowe aspekty przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym 53
2.1. Rola przedsiębiorczości w gospodarce 53
2.1.1. Definicja i rodzaje przedsiębiorczości 53
2.1.2. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego 59
2.1.3. Przedsiębiorczość w ujęciu ekonomicznym i finansowym 61
2.1.4. Miary przedsiębiorczości 63
2.1.5. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości 66
2.2. Region jako podmiot przedsiębiorczości 70
2.3. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości regionalnej w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw 72
2.3.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 72
2.3.2. Krajowe instrumenty wspierające przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 73
2.3.3. Programy Operacyjne Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 94
2.3.4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i ich znaczenie dla Polski 111

Rozdział 3. Lokalne warunki do kreowania przedsiębiorczości 115
3.1. Miejsce regionów przygranicznych w układzie regionalnym 115
3.1.1. Specyfika regionu przygranicznego 115
3.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości regionów przygranicznych Polski Wschodniej 128
3.2.1. Znaczenie wschodniej granicy Unii Europejskiej dla współpracy międzyregionalnej 128
3.2.2. Historyczne uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej 130
3.2.3. Społeczno­gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 131
3.2.4. Przejścia graniczne i ruch graniczny 144
3.2.5. Handel przygraniczny 146
3.2.6. Korytarze transportowe i infrastruktura drogowa 147
3.2.7. Inwestycje zagraniczne 148
3.2.8. Mocne i słabe strony regionów przygranicznych Polski Wschodniej 150
3.3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim 154
3.3.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju regionu łódzkiego 154
3.3.2. Społeczno­gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim 155
3.3.3. Inwestycje zagraniczne 164
3.3.4. Mocne i słabe strony regionu łódzkiego 166

Rozdział 4. Czynniki finansowe wpływające na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 171
4.1. Stan badań nad przedsiębiorczością na obszarach pogranicznych Polski Wschodniej i w regionie łódzkim 171
4.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwach Polski Wschodniej 173
4.3. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim 179
4.4. Porównanie wybranych wskaźników rozwoju społeczno­ekonomicznego regionów przygranicznych Polski Wschodniej i regionu łódzkiego 182
4.5. Analiza rozwoju przedsiębiorczości w regionach przygranicznych Polski Wschodniej w konfrontacji z regionem łódzkim 196
4.5.1. Podmiot badania 196
4.5.2. Metodyka przeprowadzonych badań 197
4.5.3. Model ekonometryczny rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw 199
4.6. Finansowe aspekty przedsiębiorczości w wybranych regionach Polski – wyniki analiz ekonometrycznych 206

Zakończenie 219
Summary. Financial determinants of entrepreneurship in the border regions the Eastern Poland in confrontation with Łódzkie region 223
Bibliografia 225
Spis tabel 243
Spis schematów 247
Spis wykresów 249
Spis map 251
Od Redakcji 253

Szczegóły ebooka Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-698-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-697-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Małgorzata Jabłońska
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
254
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub