• Promocja
Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

Ebook Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia Konrad Raczkowski

Konrad Raczkowski
75,00 zł 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z nim procesów nie można rozpatrywać, pomijając społeczne aspekty wykorzystania zasobów w ekonomii, aspekty prawa czy szeroko definiowanych finansów. Połączenie teoretycznego ujęcia tematu z ujęciem praktycznym, z uwzględnieniem aktualnych problemów gospodarczych, służy pragmatycznemu podejściu do zagadnienia procesów gospodarczych.

W publikacji omówiono m.in. kwestie dotyczące:


zarządzania strategicznego we współczesnych przedsiębiorstwach,
zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
zarządzania ryzykiem podatkowym, kontroli realizacji zobowiązań podatkowych,
szans i zagrożeń rozwoju gospodarczego oraz szacowania bezpieczeństwa finansowego Polski,
luki podatkowej dotyczącej utraconych wpływów podatkowych w kontekście agresywnej optymalizacji podatkowej oraz uchylania się od opodatkowania,
asymetrii zagrożeń w gospodarce, związanej z nieuczciwą konkurencją czy innymi metodami destabilizowania legalnych procesów ekonomicznych.
Adresaci:

Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków obrotu gospodarczego, jak i studentów uczelni wyższych z kierunków ekonomii, finansów publicznych, zarządzania oraz prawa. Będzie też przydatna przedstawicielom organów podatkowych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

Spis treści ebooka Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

Wstęp , str. 13

CZĘŚĆ I
ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM , str. 17

Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne - szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji , str. 19
Justyna Światowiec-Szczepańska

Wstęp , str. 19

1. Rozwój i zakres zarządzania strategicznego , str. 20

2. Szanse i zagrożenia w strategiach korporacji , str. 30

3. Szanse i zagrożenia w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa , str. 36

4. Zarządzanie strategiczne w różnych kontekstach organizacyjnych , str. 46

Podsumowanie , str. 51

Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach , str. 57
Zbysław Dobrowolski

Wstęp , str. 57

1. Wpływ korupcji na organizację , str. 57

2. Ryzyko działania organizacji , str. 60

3. Zarządzanie ryzykiem korupcji , str. 62

Podsumowanie , str. 67

Rozdział 3. Zarządzanie zaufaniem we współczesnych przedsiębiorstwach , str. 70
Joanna Paliszkiewicz

Wstęp , str. 70

1. Pojęcie zaufania , str. 71

2. Relacje zaufania w przedsiębiorstwie , str. 73

3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach , str. 78

Podsumowanie , str. 81

Rozdział 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa , str. 89
Andrzej Limański, Antoni Olak, Ireneusz Drabik

Wstęp , str. 89

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot zarządzania wartością , str. 90

2. Kategoria wartości w działalności przedsiębiorstwa , str. 94

3. Systemowe podejście w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa , str. 98

4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania , str. 104

Podsumowanie , str. 108

Rozdział 5. Zarządzanie wiarygodnością dokumentów a bezpieczeństwo ekonomiczne , str. 111
Remigiusz Lewandowski, Tomasz Goliński

Wstęp , str. 111

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: pojęcie i wybrane przepisy prawa , str. 112

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a zarządzanie wiarygodnością dokumentów i banknotów , str. 117

3. Przykłady ilustrujące znaczenie zaufania do waluty w danym kraju , str. 121

4. Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z fałszowania dokumentów , str. 126

5. Zarządzanie działalnością produkcyjną w zakresie wartości pieniężnych i dokumentów , str. 131

6. Zarządzanie narodowymi producentami banknotów i dokumentów - perspektywa właścicielska , str. 135

Podsumowanie , str. 138

Rozdział 6. Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym , str. 144
Konrad Raczkowski, Adrian Markiewicz

Wstęp , str. 144

1. Dlaczego sektor finansowy? , str. 145

2. Asymetria informacji a sektor finansowy , str. 147

3. Asymetria informacji w relacji klient-bank , str. 151

4. Asymetria informacji w sektorze finansowym a zarządzanie w systemie gospodarczym , str. 154

5. Asymetria informacji w działalności kredytowej , str. 159

6. Asymetria informacji w działalności depozytowej , str. 162

7. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej , str. 163

Podsumowanie , str. 165

Rozdział 7. Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe , str. 170
Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski, Róża Kosińska

Wstęp , str. 170

1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a zarządzanie luką podatkową przez państwowe organy podatkowe , str. 172

2. Zidentyfikowane obszary występowania luki podatkowej , str. 175

3. Problemy towarzyszące zarządzaniu luką podatkową , str. 178

Podsumowanie , str. 181

Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania ryzykiem podatkowym , str. 183
Mariusz Sokołek

Wstęp , str. 183

1. Pojęcie optymalizacji podatkowej , str. 183

2. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania , str. 188

3. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienie w kontekście wyboru formy opodatkowania jako przykład optymalizacji podatkowej , str. 190

4. Optymalizacja podatkowa a praktyka aparatu fiskalnego , str. 196

Podsumowanie , str. 198

Rozdział 9. Prawne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania kontrolą realizacji zobowiązań podatkowych , str. 202
Dariusz Ćwikowski

Wstęp , str. 202

1. Przyczyny i formy minimalizacji obciążeń podatkowych , str. 203

2. Uprawnienia kontrolne organów skarbowych w zwalczaniu przestępczości podatkowej , str. 210

3. Ocena możliwości kontrolnych organów skarbowych , str. 215

4. Wybrane problemy w ograniczeniu przestępczości podatkowej , str. 222

Podsumowanie , str. 226

Rozdział 10. Wykorzystanie narzędzi informatycznych przez administrację skarbową w ramach kontrolnej funkcji zarządzania , str. 229
Alicja Tołwińska

Wstęp , str. 229

1. Skala i formy przestępczości podatkowej w Polsce , str. 231

2. Zarządzanie technologiami w administracji publicznej , str. 242

3. Gromadzenie danych przez kontrolę skarbową , str. 245

4. Wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych oraz zastosowanie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania danych , str. 250

Podsumowanie , str. 256

Rozdział 11. Uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej strefy euro w czasie globalnego kryzysu finansowego , str. 262
Tomasz Knepka

Wstęp , str. 262

1. Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności , str. 263

2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dobie kryzysu , str. 268

3. Odpowiedź Rzecznika Generalnego (Advocate General) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne z zakresu polityki pieniężnej , str. 272

4. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Thomas Pringle przeciwko Irlandii (C-370/12) w zakresie wpływu EMS na politykę pieniężną strefy euro , str. 277

Podsumowanie , str. 283

CZĘŚĆ II
SZANSE I ZAGROŻENIA W SYSTEMIE GOSPODARCZYM , str. 287

Rozdział 12. Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego z punktu widzenia wpływu międzynarodowych przepływów pieniężnych oraz emigracji na ubóstwo. Kompleksowa analiza cross-country , str. 289
Kinga Barbara Tchórzewska

Wstęp , str. 289

1. Aktualność problematyki ubóstwa , str. 290

2. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie badań emipirycznych , str. 292

3. Metodologia , str. 298

4. Wyniki OLS i IV na podstawie celowego doboru krajów , str. 305

Podsumowanie , str. 309

Rozdział 13. Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożeń XXI wieku , str. 323
Andrzej Żebrowski

Wstęp , str. 323

1. Zagrożenia dla Unii Europejskiej w zmieniającym się środowisku międzynarodowym , str. 324

2. Unia Europejska systemem europejskiego bezpieczeństwa , str. 337

3. Podmioty bezpieczeństwa Unii Europejskiej , str. 344

Podsumowanie , str. 353

Rozdział 14. Bezpieczeństwo polityki fiskalnej Polski. Warunki i konsekwencje , str. 357
Katarzyna Żukrowska

Wstęp , str. 357

1. Budżet państwa , str. 357

2. Charakterystyka budżetu państwa , str. 359

3. Autonomia w kształtowaniu budżetu , str. 361

4. Zagraniczne warunki określania budżetu państwa , str. 368

Podsumowanie , str. 380

Rozdział 15. Próba oszacowania bezpieczeństwa finansowego Polski , str. 384
Konrad Stańczyk, Janusz Płaczek

Wstęp , str. 384

1. Pojmowanie bezpieczeństwa finansowego państwa , str. 385

2. Szacowanie bezpieczeństwa finansowego za pomocą grupy wskaźników cząstkowych - ujęcie teoretyczne , str. 388

3. Aktualny poziom bezpieczeństwa finansowego naszego kraju , str. 391

4. Przewidywane działania w kierunku poprawy analizowanego bezpieczeństwa , str. 401

Podsumowanie , str. 411

Rozdział 16. Metody zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego w ramach ryzyka walutowego , str. 414
Ireneusz Miciuła

Wstęp , str. 414

1. Istota zarządzania ryzykiem walutowym , str. 415

2. Metody i instrumenty eliminowania ryzyka walutowego , str. 418

Podsumowanie , str. 425

Rozdział 17. Wpływ bezpieczeństwa ekonomicznego na stabilność gospodarstw domowych , str. 428
Adrianna Trzaskowska-Dmoch

Wstęp , str. 428

1. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do gospodarstwa domowego , str. 429

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych , str. 433

3. Ryzyko finansowe oraz ryzyko niewypłacalności gospodarstw domowych , str. 437

4. Better Life Index według krajów OECD , str. 441

Podsumowanie , str. 456

Rozdział 18. Optymalizacja obciążeń podatkowych, jej efektywność a budżet państwa , str. 459
Elżbieta Klamut

Wstęp , str. 459

1. System podatkowy i teoria optymalnego opodatkowania , str. 461

2. Optymalizacja a uchylanie się i unikanie opodatkowania , str. 463

3. Sposoby optymalizowania opodatkowania funkcjonujące w życiu gospodarczym , str. 467

4. Efektywność optymalizacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa , str. 470

5. Optymalizacja - sprzeczność interesów przedsiębiorcy i państwa , str. 474

Podsumowanie , str. 478

Rozdział 19. Konsekwencje podatkowe transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw , str. 482
Małgorzata Oziębło

Wstęp , str. 482

1. Istota połączeń przedsiębiorstw , str. 483

2. Podstawowe zasady prawa podatkowego , str. 485

3. Zarządzanie podatkami , str. 486

4. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo powstałej) , str. 488

5. Opodatkowanie spółki przejmowanej , str. 491

6. Skutki podatkowe dla wspólników łączących się spółek , str. 492

7. Skutki podatkowe transgranicznych fuzji , str. 494

Podsumowanie , str. 497

Rozdział 20. Rola sądów administracyjnych w zmniejszeniu skali wyłudzeń podatku VAT , str. 500
Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec

Wstęp , str. 500

1. Podatek od towarów i usług , str. 502

2. Modele opisujące unikanie opodatkowania , str. 503

3. Rola informacji w polityce egzekwowania podatków , str. 504

4. System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii , str. 506

5. Koszty funkcjonowania polskich organów podatkowych (bez organów celnych) , str. 509

6. Rezultaty działalności kontroli skarbowej , str. 511

7. Statystyka spraw w sądach administracyjnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT , str. 512

8. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące administracji podatkowej , str. 513

9. Wskaźnik efektywności systemu kontroli skarbowej , str. 515

10. Studium przypadku: DROP SA , str. 517

11. Porównanie ściągalności podatku VAT w Polsce i Wielkiej Brytanii , str. 519

Podsumowanie , str. 521

Rozdział 21. Ryzyko i zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw na przykładzie kooperacji negatywnej , str. 526
Tomasz Grzyb

Wstęp , str. 526

1. Ciągłość działania współczesnych organizacji gospodarczych odpowiedzią na zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw , str. 527

2. Kooperacja negatywna jako źródło ryzyka we współczesnej działalności gospodarczej , str. 531

3. Studium przypadku kooperacji negatywnej jako ryzyka dla przedsiębiorstwa , str. 533

Podsumowanie , str. 539

Rozdział 22. Asymetryczne cyberzagrożenia handlu elektronicznego we współczesnej gospodarce , str. 542
Tomasz Muliński

Wstęp , str. 542

1. Istota asymetryczności zagrożeń bezpieczeństwa , str. 543

2. Asymetryczność zagrożeń w handlu elektronicznym , str. 549

3. Wpływ cyberzagrożeń asymetrycznych na gospodarkę narodową , str. 562

Podsumowanie , str. 567

Rozdział 23. Likwidacja majątkowego zaplecza sprawców przestępstw jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - aspekty prawne i taktyczne na gruncie nowego orzecznictwa , str. 572
Krzysztof Wiciak

Wstęp , str. 572

1. Wpływ przepisów wspólnotowych na zmiany prawa krajowego związanego z bezpieczeństwem ekonomicznym , str. 573

2. Charakterystyka źródeł strat dla Skarbu Państwa z tytułu działalności przestępczej - inicjatywy krajowe na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej , str. 576

3. Odpowiedzialność posiłkowa - stosowanie w praktyce organów ścigania , str. 579

4. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania art. 299 k.k. - pranie pieniędzy , str. 585

5. Wpływ likwidacji zaplecza majątkowego sprawców przestępstw na możliwość zarządzania instytucjami publicznymi , str. 588

6. Prowadzenie działalności gospodarczej a środki pochodzące z nielegalnych i nieujawnionych źródeł , str. 593

Podsumowanie , str. 595

Indeks , str. 599

Szczegóły ebooka Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-8351-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-8163-5
Autorzy:
Konrad Raczkowski
EAN:
9788326483516
Liczba Stron:
608
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub