Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej

Ebook Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej

145,14 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Temat mikrobioty jelitowej i jej zaburzeń jest obecnie jednym z najbardziej „gorących” zagadnień medycznych. Prace naukowe opublikowane w ostatnich 10 latach, pozwoliły zrozumieć jak znaczny może być wpływ mikroorganizmów jelitowych na procesy fizjologiczne i patologiczne w organizmie człowieka.
Wyniki badań pokazują, że zmiany mikrobiomu jelitowego mają wpływ na rozwój schorzeń układu pokarmowego, nerwowego, ruchu i wiele innych.
Zaburzenia mikrobioty jelitowej wymagają terapii żywieniowej, która w sposób znaczący harmonijnie uzupełnia leczenie pacjenta.
Książka przeznaczona dla lekarzy praktyków, dietetyków, studentów medycyny, dietetyki i farmacji jak również dla wszystkich fascynatów tematyki związanej z mikrobiotą jelitową.

Spis treści ebooka Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej

CZĘŚĆ I. Oś jelito-wątroba 1
1. Mikrobiota jelitowa układu pokarmowego w stanie eubiozy i dysbiozy. Bariera jelitowa - Wojciech Marlicz, Anna Gudan 3
Mikrobiota jelitowa i jej funkcje 3
Rola krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 5
Rozgałęzione krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe - metabolity gnilne 7
Bariera jelitowa 8
Budowa i funkcje 8
Zaburzenia w działaniu 10
Leki jako przyczyna zaburzeń mikrobioty i bariery jelitowej 19
Wpływ alkoholu na stan mikrobioty i bariery jelitowej 23
Podsumowanie 23
2. Zarys metod bioinformatycznych w analizie mikrobiomu jelitowego - Zuzanna Karwowska, Paweł P. Łabaj, Tomasz Kościółek 27
Mikrobiom człowieka a ekspozom 27
Technologie badania mikrobiomu jelitowego 30
Sekwencjonowanie DNA 30
Inne aplikacje sekwencjonowania nowej generacji 31
Sekwencjonowanie mikrobiomu jelitowego 32
Inne metody omiczne w badaniu mikrobiomu jelitowego 34
Standaryzacja protokołów 37
Standaryzacja protokołów laboratoryjnych 37
Standaryzacja protokołów bioinformatycznych 38
Standaryzacja dzielenia i przechowywania danych 39
Wyzwania bioinformatycznej analizy mikrobiomu jelitowego 40
Ograniczenia danych mikrobiomowych 40
Modele statystyczne wykorzystywane w analizie mikrobiomu 42
Interpretacja wyników badań 42
Analiza taksonomiczna 42
Bioróżnorodność mikrobiomu - metryki różnorodności alfa i beta 43
Analiza ścieżek metabolicznych 44
Praktyczne wykorzystanie wyników sekwencjonowania mikrobiomu 45
Budowanie punktów odniesienia 46
Krytyka badań mikrobiomu w stawianiu diagnoz 48
3. Jelito - ważne centrum immunologiczne - Maciej Hałasa 53
Podstawowe funkcje odpornościowe 54
Odporność nieswoista, czyli naturalna 55
Odporność swoista, czyli nabyta 58
Generowanie odporności i tolerancji w jelicie 59
Rola podwyższonej przepuszczalności bariery jelitowej w zaburzaniu przebiegu prawidłowej immunizacji w jelicie 61
Związki immunostymulujące wpływające na stan bariery jelitowej 63
Podsumowanie 65
4. Markery zaburzeń mikrobioty jelitowej - Dorota Waśko-Czopnik 67
Skład mikrobioty jelitowej 68
Funkcje mikrobioty jelitowej 69
Ochrona przed translokacją bakteryjną poza obręb jelita 71
Markery stanu jelita i jego mikrobioty 72
Kalprotektyna 73
Alfa-1-antytrypsyna 73
Beta-defensyny 74
Laktoferyna 75
Wydzielnicza immunoglobulina A 75
Zonulina 76
Inne markery świadczące o stanie jelita i jego mikrobioty 77
Podsumowanie 79
5. Terapia osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit - wykorzystanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego - Alina Niezgódka-Klósak, Piotr Eder 83
Wstęp - nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) 83
Charakterystyka NChZJ 83
Objawy NChZJ 84
Epidemiologia i etiologia 84
Dysbioza 85
NChZJ a dysbioza 85
Wpływ składników diety na dysbiozę 85
Leczenie żywieniowe osób z NChZJ - żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 86
Wprowadzenie do żywienia klinicznego 86
Wyłączne żywienie dojelitowe 87
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - Modulen IBD® 88
Wspomaganie żywieniowe terapii NChZJ 89
Zalecenia ogólne 89
Diety specjalistyczne w NChZJ 90
Podsumowanie 97
6.Żywienie pacjentów z chorobami zapalnymi w okresie okołooperacyjnym i przygotowanie pacjenta do operacji -Tomasz Banasiewicz 101
Pacjenci z chorobami zapalnymi jelit - punkt widzenia chirurga 101
Kompleksowe przygotowanie pacjenta z chorobami zapalnymi jelit do zabiegu operacyjnego 105
Filary prehabilitacji 106
Leczenie chorób współwystępujących 108
Żywienie w okresie okołooperacyjnym 110
Wpływ leczenia chirurgicznego na przewód pokarmowy i mikrobiom jelitowy 116
7. Oś jelitowo-wątrobowa, zaburzenia mikrobioty jelitowej prowadzące do dysfunkcji wątroby -Dominika Maciejewska-Markiewicz, Ewa Wunsch 121
Mikrobiota, dysbioza i oś jelitowo-wątrobowa 121
Prawidłowa mikrobiota jelitowa i rozwój dysbiozy 121
Oś jelitowo-wątrobowa 122
Produkty mikrobioty wpływające na funkcje wątroby 123
Lipopolisacharyd 123
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 123
Kwasy żółciowe 124
Cholina 125
Etanol 125
Przepuszczalność bariery jelitowej a zmiany zapalne w wątrobie 126
Bariera jelitowa 126
Przepuszczalność bariery jelitowej 127
Kliniczne manifestacje dysfunkcji osi jelitowo-wątrobowej 128
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby 128
Alkoholowa choroba wątroby 130
Marskość wątroby 131
Rak wątrobowokomórkowy 133
8. Modyfikacje mikrobiomu w onkologii - praktyczne zastosowanie i możliwości terapeutyczne - Marcin Folwarski, Karolina Kaźmierczak-Siedlecka 137
Wstęp 137
Rola mikrobiomu w onkogenezie i prognozowaniu 139
Główne mechanizmy udziału mikrobiomu w kancerogenezie 139
Charakterystyka zmian mikrobiomu w konkretnych nowotworach 140
Mikrobiom a leczenie przeciwnowotworowe 143
Leczenie chirurgiczne 143
Radioterapia 144
Chemioterapia 145
Immunoterapia 146
Przeszczep mikrobioty jelitowej 146
Podsumowanie 147
9. Składniki pożywienia modulujące skład mikrobioty jelitowej - Ewa Stachowska 153
Wstęp 153
Enterotypy - czy każdy z nas powinien żywić swoje bakterie w jednakowy sposób 154
Czy można zaprogramować mniejszą różnorodność mikrobioty osoby dorosłej przez sposób narodzin 156
Czy starzejąc się, powinniśmy inaczej zadbać o mikrobiotę jelitową 157
Jaka dieta jest najwłaściwsza dla mikroorganizmów jelitowych 157
Kluczowe składniki diety kształtujące skład mikrobioty jelitowej 160
Węglowodany 161
Białko 164
Tłuszcze i dieta wysokotłuszczowa 165
Witaminy i mikroelementy 167
Podsumowanie 170
10. Żywienie pacjenta z zaburzeniami funkcjonalnymi jelita - w zespole jelita drażliwego, SIBO i chorobach zapalnych jelit - Ewa Stachowska, Natalia Komorniak 175
Dieta specyficznych węglowodanów 175
Dieta low FODMAP 176
Fazy diety 176
Codzienność pacjentów na diecie 179
Dieta a mikrobiom jelitowy 179
Skuteczność diety 181
Planowanie dietoterapii dla osób z zespołem jelita drażliwego i zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) 181
Diety stosowane historycznie w terapii zaburzeń funkcjonalnych jelita 183
Dieta ubogobłonnikowa 189
Dieta wysokobłonnikowa 189
Dieta wegetariańska 190
Dieta paleolityczna 190
Dieta bezglutenowa 190
Rekomendacje ESPEN dotyczące żywienia klinicznego osób z chorobami zapalnymi jelit 192
Prewencja rozwoju chorób zapalnych jelit 192
Żywienie kliniczne w terapii chorób zapalnych jelit 193
CZĘŚĆ II. Oś jelito-mózg 195
11. Oś jelitowo-mózgowa - Karolina Skonieczna-Żydecka, Honorata Mruk 197
Wstęp 197
Czym jest oś mikrobiota-jelito-mózg 198
Mechanizmy komunikacji w osi mikrobiota-jelito-mózg 199
Autonomiczny układ nerwowy 200
Enteryczny układ nerwowy 202
Układ immunologiczny związany z błoną śluzową jelit 203
Metabolity bariery jelitowej 204
Dowody naukowe na oś mikrobiota-jelito-mózg 206
Podsumowanie 213
12. Zaburzenia psychiczne związane z dysfunkcją osi jelitowo-mózgowej - PawełLiśkiewicz, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec 217
Wstęp 217
Hologenomowa teoria ewolucji 218
Mikrobiota jelitowa a rozwój i dojrzewanie układu nerwowego 218
Oś mikrobiota-jelito-mózg 221
Bariera jelitowa 221
Badania mikrobiomu w psychiatrii 222
Metody bioinformatyczne 224
Sekwencjonowanie mikrobiomu 224
Miary służące do oceny mikrobiomu 226
Oś mikrobiota-jelito-mózg a stres 228
Oś mikrobiota-jelito-mózg a osobowość 229
Oś mikrobiota-jelito-mózg a depresja 230
Oś mikrobiota-jelito-mózg a lęk 233
Oś mikrobiota-jelito-mózg a choroba afektywna dwubiegunowa 235
Oś mikrobiota-jelito-mózg a zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych 236
Oś mikrobiota-jelito-mózg a schizofrenia 240
Oś mikrobiota-jelito-mózg a zaburzenia ze spektrum autyzmu 243
Oś mikrobiota-jelito-mózg a jadłowstręt psychiczny 245
Potencjalne kierunki leczenia zaburzeń psychicznych ukierunkowane na modulację mikrobioty jelitowej 247
Suplementacja psychobiotykami 252
Wzorce żywieniowe 252
Przeszczepienie mikrobioty jelitowej 254
Podsumowanie 254
13. Mikrobiota jelitowa w wybranych zaburzeniach psychicznych - Hanna Karakuła-Juchnowicz, Joanna Róg 259
Dysregulacja osi mikrobiota-jelito-mózg w wybranych zaburzeniach psychicznych: znaczenie mikrobioty jelitowej 259
Schizofrenia 259
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 263
Zaburzenia ze spektrum autyzmu 265
Leczenie przeciwpsychotyczne a mikrobiota jelitowa 272
Interwencje nakierowane na modulację osi mikrobiota-jelito-mózg w zaburzeniach psychicznych 275
Suplementacja probiotyczna 275
Transfer mikrobioty jelitowej 286
Żywienie a modulacja osi mikrobiota-jelito-mózg u osób z zaburzeniami psychicznymi 286
Podsumowanie 292
CZĘŚĆ III. Stymulacja osi jelito-wątroba-mózg 300
14. Węglowodany pochodzenia naturalnego o działaniu prebiotycznym i warunkujące homeostazę organizmu człowieka - Bożena Muszyńska 303
Wstęp 303
Rośliny - źródło błonnika pokarmowego 305
Błonnik pokarmowy o właściwościach prebiotycznych występujący w algach 309
Błonnik pokarmowy pochodzenia grzybowego 319
Monosacharydy 319
Polisacharydy grzybowe 320
Polisacharydy wewnątrzkomórkowe 322
15. Naturalne prebiotyki - Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk 329
Wstęp 329
Definicja 329
Kryteria klasyfikacji prebiotyków 330
Podział prebiotyków i ich naturalne źródła 330
Mikrobiom jelitowy a prebiotyki i ich wpływ na organizm 333
Bezpieczeństwo 335
Rośliny o działaniu przeciwzapalnym i ich wpływ na mikrobiom jelitowy 336
Rośliny o właściwościach przeciwzapalnych 336
Wpływ surowców roślinnych na mikrobiom jelitowy 341
16. Probiotyki w terapii zaburzeń mikrobioty jelitowej. Psychobiotyki - Igor Łoniewski 347
Wstęp 347
Racjonalne podstawy stosowania probiotyków 348
Definicja probiotyków 351
Zastosowanie probiotyków w wybranych schorzeniach u osób dorosłych 355
Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 356
Nietolerancja laktozy 364
Profilaktyka zakażeń pooperacyjnych 364
Zakażenia układu oddechowego 364
Zakażenia układu moczowego 366
Przewlekła choroba nerek 366
Osteoporoza 367
Wchłanianie żelaza 367
Zaburzenia metaboliczne i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych 368
Psychobiotyki i ich wpływ terapeutyczny 372
Depresja 373
Schizofrenia 374
Zaburzenia lękowe 375
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe 375
Choroba Parkinsona 375
Choroba Alzheimera 376
17. Transplantacja mikrobioty jelitowej - Jarosław Biliński 379
Wstęp 379
Wybór dawcy 380
Przygotowanie preparatów mikrobioty jelitowej 383
Przygotowanie biorcy 385
Metody podania preparatu mikrobioty jelitowej 385
Wskazania i przeciwwskazania do transplantacji mikrobioty jelitowej 387
Bezpieczeństwo terapii 389
18. Wpływ dodatków do żywności na skład i funkcję mikrobiomu jelitowego - Arieta Drozd 393
Wstęp 393
Nieodżywcze substancje słodzące, syntetyczne i półsyntetyczne 394
Acesulfam K (E950) 394
Aspartam (E951) 395
Neotam (E961) 396
Cyklaminiany (E952) 397
Sacharyna (E954) 397
Sukraloza (E955) 399
Naturalne substancje intensywnie słodzące 402
Glukozydy stewiolu (Glikozydy stewiolowe) (E960) 402
Dihydrochalkon neohesperydyny (E959), taumatyna (E957) 402
Poliole (alkohole cukrowe) 403
Ksylitol (E967) 404
Erytrytol (E968) 405
Izomalt (E953) 405
Laktitol (E966) 406
Maltitol (E965) 406
Sorbitol (E420) 407
Mannitol (E421) 407
Emulgatory 407
Karboksymetyloceluloza (CMC) (E466) 408
Polisorbat 80 (P80) (E433) 409
Środki zagęszczające 410
Maltodekstryna (E414) 410
Pektyna (E440) 411
Polidekstroza (E1200) 411
Kwas alginowy (E400) 412
Karagen (E407) 412
Substancje konserwujące 413
Benzoesan sodu (E211), sorbinian potasu (E202) i azotyn sodu (E250) 413
Siarczyny (E221—E228) 414
Nizyna (E234) 415
Nanocząsteczki 416
Dwutlenek tytanu (TiO2 ) (E171) 416
Wzmacniacze smaku i zapachu 417
Glutaminian sodu (E621) 417
Enzymy bakteryjne 418
Transglutaminaza 418
Podsumowanie 419
Skorowidz 425

Szczegóły ebooka Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6376-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6328-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Ewa Stachowska
Liczba Stron:
432
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub