• Promocja
SKUTECZNOŚĆ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA WOBEC ZMIAN STRATEGII PODATKOWYCH HOLDINGÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Ebook SKUTECZNOŚĆ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA WOBEC ZMIAN STRATEGII PODATKOWYCH HOLDINGÓW MIĘDZYNARODOWYCH Monika Laskowska,

Monika Laskowska
32,12 zł 36,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,26 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W niniejszej rozprawie po raz pierwszy w Polsce zidentyfikowano i przedstawiono główne strategie podatkowe, wykorzystujące ceny transferowe, co pozwoliło na ustalenie prawidłowości przenoszenia dochodu z i do Polski. Na tej podstawie zaprezentowano autorskie podejście do identyfikacji strategii podatkowych zawierających elementy cen transferowych.

Tematyka cen transferowych jest rzadko badana, wymaga bowiem doświadczenia w pracy nad tym zagadnieniem. Warto nadmienić, że Autorka rozprawy doktorskiej od 15 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniem cen transferowych zarówno w strukturach administracji podatkowej w Polsce, jak i w sektorze doradztwa podatkowego.

Struktura i treść rozprawy zostały podporządkowane wskazanym celom. Pracę podzielono na wstęp, cztery rozdziały merytoryczne i zakończenie. Rozdziały składają się z podrozdziałów. Każdy rozdział ma wprowadzenie i podsumowanie, które zawiera wnioski częściowe. Na podstawie wniosków częściowych ustalono wnioski końcowe, przedstawione w zakończeniu.

(fragment Wstępu)

Spis treści ebooka SKUTECZNOŚĆ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA WOBEC ZMIAN STRATEGII PODATKOWYCH HOLDINGÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wstęp


Rozdział 1

Instytucja państwa w świetle zjawiska unikania opodatkowania przez holdingi międzynarodowe

1.1. Wprowadzenie

1.2. Współczesne państwo wobec holdingów międzynarodowych

1.2.1. Państwo wobec procesów globalizacji i regionalizacji

1.2.2. Pojęcie holdingu międzynarodowego oraz wybrane formy jego funkcjonowania

1.2.3. Wybrane teorie tworzenia i funkcjonowania holdingów międzynarodowych

1.2.4. Strategie umiędzynaradawiania holdingów międzynarodowych oraz modele i formy działania holdingów międzynarodowych na rynkach zagranicznych

1.3. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez holdingi międzynarodowe

1.3.1. Teoria międzynarodowego optymalnego opodatkowania

1.3.2. Ogólne aspekty opodatkowania holdingów międzynarodowych

1.4. Rola państwa wobec zjawiska unikania opodatkowania

1.4.1. Zakres pojęcia unikania opodatkowania

1.4.2. Wewnętrzne i zewnętrzne regulacje dotyczące unikania opodatkowania

1.4.2.1. Przepisy prawa krajowego

1.4.2.2. Przepisy krajowe pozwalające na zwolnienie z opodatkowania dochodu ze źródeł zagranicznych

1.4.2.3. Przepisy krajowe pozwalające na wykorzystanie niezgodności pomiędzy regulacjami podatkowymi różnych państw

1.4.2.4. Przepisy krajowe odnoszące się do rezydencji podatkowej

1.4.3. Regulacje antyoazowe wprawie krajowym i międzynarodowym

1.5. Relacje pomiędzy państwami w kontekście unikania opodatkowania

1.5.1. Międzynarodowa konkurencja podatkowa

1.5.2. Skutki konkurencji podatkowej

1.5.3. Zjawisko asymetrii konkurencji podatkowej

1.5.4. Polityka informacyjna holdingów a reakcja państwa

1.6. Znaczenie cen transferowych w tworzeniu strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe

1.6.1. Pojęcie cen transferowych i reguły ich ustalania

1.6.2. Zagadnienia cen transferowych w teorii międzynarodowego unikania opodatkowania

1.6.3. Ceny transferowe a teoria cen (postulat optymalnego opodatkowania dóbr)

1.6.4. Skutki wykorzystywania cen transferowych

1.7. WnioskiRozdział 2

Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przez holdingi międzynarodowe

2.1. Wprowadzenie

2.2. Usytuowanie polityki państwa dotyczącej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w polityce publicznej

2.2.1. Polityka podatkowa jako część polityki publicznej państwa

2.2.2. Polityka kooperacyjna w reakcji na zjawisko unikania opodatkowania

2.3. Projektowanie polityki państwa dotyczącej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania na przykładzie polityki dotyczącej cen transferowych

2.3.1. Geneza polityki państw w zakresie cen transferowych, implementacja zasady arm's length

2.3.1.1. Modelowa Konwencja i Komentarz do niej

2.3.1.2. Wytyczne OECD w zakresie stosowania cen transferowych

2.3.1.3. Projekt w sprawie przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu dochodu

2.3.2. Zakres przedmiotowy zasady arm's length

2.3.3. Zakres podmiotowy zasady arm's length

2.4. Realizowanie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania na przykładzie polityki dotyczącej cen transferowych

2.4.1. Znaczenie instrumentów wspierających rozwój polityki państwa dotyczącej cen transferowych

2.4.2. Metody weryfikacji poprawności ustalenia cen transferowych

2.4.3. Krytyczna ocena metod weryfikacji prawidłowości ustalenia cen transferowych

2.4.4. Skutki odrzucenia prawidłowości ustalenia cen transferowych

2.5. Alternatywne podejścia w polityce przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przez wykorzystanie cen transferowych

2.5.1. Zasada arm's length ametoda podziału dochodu według formuł

2.5.2. Wspólna skonsolidowana podstawa podatkowa w Unii Europejskiej

2.5.3. Inne metody opodatkowania przedsiębiorstw

2.6. WnioskiRozdział 3

Polityka państwa dotycząca przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu narzędzi cen transferowych w Polsce

3.1. Wprowadzenie

3.2. Strategie podatkowe

3.2.1. Pojęcie strategii podatkowej

3.2.2. Rodzaje strategii podatkowych oraz ich cele

3.3. Strategie podatkowe wykorzystujące ceny transferowe

3.3.1. Strategie podatkowe wykorzystujące wyłącznie ceny transferowe na przykładzie strategii realokacji ryzyka

3.3.2. Strategie podatkowe wykorzystujące różne instrumenty finansowania podmiotów powiązanych

3.3.3. Kolizje na poziomie władztwa różnych państw

3.4. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez holdingi międzynarodowe tworzące strategie podatkowe wykorzystujące ceny transferowe w Polsce

3.4.1. Uregulowania dotyczące cen transferowych w Polsce

3.4.1.1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

3.4.1.2. Przepisy prawa krajowego dotyczące cen transferowych w Polsce

3.4.2. Granice stosowania zasady arm's length na gruncie polskich regulacji

3.4.2.1. Szacowanie dochodu lub ceny transakcyjnej

3.4.2.2. Rzeczywista treść transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

3.4.2.3. Przekształcenie transakcji między podmiotami powiązanymi na gruncie prawa polskiego

3.5. WnioskiRozdział 4

Wpływ polityki państwa dotyczącej cen transferowych na zachowania holdingów międzynarodowych w Polsce

4.1. Wprowadzenie

4.2. Wykorzystanie teorii gier do badania oddziaływania polityki państwa dotyczącej cen transferowych na zachowania holdingów międzynarodowych

4.2.1. Podstawowe pojęcia

4.2.2. Wybrane typy zachowań holdingów międzynarodowych wykorzystujących ceny transferowe ustalone na przykładzie gier możliwych do zastosowania w Polsce

4.3. Analiza wybranych relacji między państwem a holdingiem międzynarodowym wykorzystującym ceny transferowe w strategii podatkowej

4.3.1. Wybrane gry pojedyncze

4.3.2. Wybrane gry z niekompletną informacją

4.3.2.1. Gra ?Piwo i kefir"

4.3.2.2. Gra ?Podarunek" w przypadku złożenia wniosku o uprzednie porozumienie cenowe

4.4. Analiza niektórych danych podatkowych w świetle zachowań podatników stosujących strategie podatkowe

4.5. WnioskiZakończenie

Bibliografia

Druki zwarte i artykuły

Akty prawne i inne dokumenty normatywne

Źródła internetowe

Spis tabel, schematów i wykresów

Tabele

Schematy

Wykresy

Szczegóły ebooka SKUTECZNOŚĆ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA WOBEC ZMIAN STRATEGII PODATKOWYCH HOLDINGÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-383-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-8030-383-6
Autorzy:
Monika Laskowska
Liczba Stron:
319
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub